Hotărârea nr. 461/2015

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre municipiul Galati si Asociatia Sport Club Municipal Dunarea Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.461 din 26.11.2015

privind: aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația Sport Club Municipal Dunărea Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 508/26.11.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 26.11,2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 126806/24.11.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 126808/24.11.2015, al Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea nr. 142/10.11.2015 a Asociației Sport Club Municipal Dunărea Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 120814/10.11.2015;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 42/10.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (2) coroborat cu art. 67 și art. 69 din

Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările

ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. "d", alin. (6) Ut. "a”pct. 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă actul adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația Sport Club Municipal Dunărea Galați, aprobat prin HC.L. nr. 131/30 03 2015, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Ocțaman Kovacs

ACT ADIȚIONAL NR,    /

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR.__________

între:

MUNICIPIUL GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, Ștr. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar,

ASOCIAȚIA SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Stadionului nr.l, cod fiscal 24841493, cont nr. R005RZBR0000060017138748, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată prin reprezentant legal..........................

In temeiul H.C.L. nr.________/_______a intervenit prezentul act adițional:

Art. 1 In temeiul H.C.L. nr.________, susținerea financiară acordată pentru anul 2015 se suplimentează cu suma de

25 000 lei.

Art. 2 Suma prevăzută la art. 1 din prezentul act adițional va fi utilizată pentru susținerea activității sportive a clubului. Art. 3 Toate celelalte clauze contractuale rămân valabile.

MUNICIPIUL GALAȚI

ASOCIAȚIA SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA GALAȚI

Reprezentant legal


PRIMAR

Director General,

Direcția Generală Buget Finanțe

Director General,

Direcția Generală Servicii Publice

Control Financiar Preventiv,

Serviciul Juridic și Legalitate,

Director Executiv

Direcția Servicii Municipale

Birou învățământ, Cultură, Turism, Agrement, Sport, Culte și Sănătate

Președinte de ședință, j Etige'fiGăvan ■   :