Hotărârea nr. 459/2015

Aprobarea planului urbanistic de detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, Traian Nord, UTR 27, Str. Arcasilor nr. 34C

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HO TĂRÂR EA nr. 459

din 26.11.2015

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, Traian Nord, U.T.R. 27, str. Arcașilor, nr. 34C

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 501/23.11.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 26.11.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 125644/23.11.2015, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 119096/06.11.2015, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și punctul 29 alin. (2) si alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013, modificată și completată cu H.C.L. nr. 317/27.08.2015 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, din cadrul Primăriei municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.’c”, alin. 5, lit.”c” coroborate cu dispozițiile art. 63, alin. (1), lit. ”d”, alin. 5, lit. ”f’, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului înregistrat sub nr. 54254/14.05.2015, al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, Traian Nord, U.T.R. 27, str. Arcașilor, nr. 34C (T39/1, P129/1/13, Lot 2-3), individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, Traian Nord, U.T.R. 27, str. Arcașilor, nr. 34C (T39/1, P129/1/13, Lot 2-3), în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de locuință, pe terenul proprietate, beneficiari Tudorache Ștefan si Tudorache Mihaela, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

de ședință, avan


Președinte de șed

Eugei^ăvar

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,  Radu O&atoian Kovacs