Hotărârea nr. 457/2015

Aprobarea normativului de consum lunar de carburanti pentru autovehiculele care deservesc Primaria municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.457 din 26.11.2015

privind: aprobarea normativului de consum lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc Primăria Municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 498/24.11.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 26.11.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 126434/24.11.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 126436/24.11.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile articolului unic, punctul 1, din Legea nr. 258 din 03 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - în vederea asigurării bunei funcționări a serviciilor publice aflate în competența Primăriei Municipiului Galați, se aprobă următoarele normative de consum lunar de carburanți pentru autovehiculele care deservesc Primăria Municipiului Galați:

  • - 300 litri

  • - 250 litri

  • - 200 litri


-175 litri


Primar

Viceprimari, Administrator public

Directori generali, Arhitect sef, Secretar municipiu

Servicii de specialitate (transport valori, acțiuni, verificări și inspecții în sarcina aparatului de specialitate al Primarului)

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Eucpit'Găvan /

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octaaian Kovacs