Hotărârea nr. 454/2015

Aprobarea tarifelor de inchiriere pentru unele utilaje aflate in dotarea serviciului public Ecosal

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HO TĂRÂREA nr. 454

din 26.11.2015

privind: aprobarea tarifelor de închiriere pentru unele utilaje aflate în dotarea Serviciului Public Ecosal Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 495/24.11.2015

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în dată în data de 26.11.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 123802/17.11.2015 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 123804/17.11.2015 al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere adresa nr. 6381/2015 a Serviciului Public Ecosal SA Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 55830/2015;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilități, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64 alin. (1) din HG nr. 955/2004 - pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (2) Ut. „d” și alin. (6) lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, eu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă tarifele de închiriere pentru Motocultivatorul BCS 740, aflat în dotarea Serviciului Public Ecosal Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  - Tarifele nu conțin TVA și pot fi indexate anual în limita indicelui

prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică;

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Ocțavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 454/26.11.2015

Program de

zi

Program de noapte

Nr. ort.

Denumire activitate

Tarif (lei/orăfără TVA)

Salubrizare

1.

„Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice”

1.1.

Măturat mecanizat cu motocultivator BCS 740 cu perie rotativă de 100 mm

41,88

42,66

1.2.

Spălat străzi cu motocultivator BCS 740 cu

cisterna 3001

47,10

-

1*3-

Stropit străzi cu motocultivator BCS 740 cu cisterna 3001

32,58

-

2.

„Curățire și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcționare a acestora pe timp de polei sau îngheț”

2.1.

Deszăpezire cu motocultivator BCS 740 cu perie de zăpadă

33,28

34,05

2.1.

Deszăpezire cu motocultivator BCS 740 cu turbina de zăpadă

33,07

33,85

3-

Administrarea domeniului public

3.1

Tocat vegetație cu motocultivator BCS 740 cu tocător BladeRunner și cilindru

33,41

-

3-2.

Cosit vegetație cu motocultivator BCS 740 cu bara de cosit

31,97

-

Pr^ș&dințe de ședihță^


■' A" I fâavan /