Hotărârea nr. 442/2015

Taxele pentru activitati cu impact asupra mediului inconjurator, incepand cu 01.01.2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.442 din 26.11.2015

privind: taxele pentru activități cu impact asupra mediului înconjurător, începând cu 01.01.2016

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 482/17.11.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.11.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 108446/09.10.2015 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 108448/09.10.2015 al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” și alin. (4), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

stabilirea, încasarea și utilizarea taxelor pentru activități cu impact asupra mediului înconjurător, prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Nivelul taxelor se stabilește anual prin hotărârea consiliului local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.

 • (3) Taxa pentru activitatea de metalurgie, siderurgie, practicată de întreprinderile foarte mari, se stabilește în funcție pe producția de oțel - lei/to oțel produs în anul precedent.

 • (4) Taxele pentru activități cu impact asupra mediului înconjurător se plătesc anual până la data de 30 septembrie, inclusiv.

Art. 2 - Se aprobă formularul „Declarație fiscală/Decizie de impunere privind stabilirea taxelor pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător pentru anul....”, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Ocțavian Kovacs

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI PRIMĂRIA

Anexai la HCL 442/26.11.2015


REGULAMENT

pentru constatarea, stabilirea, încasarea si utilizarea taxelor pentru activități cu impact asupra mediului înconjurător

ART.1 începând cu 01.01.2016 se instituie taxe pentru activități cu impact asupra mediului înconjurător, după cum urmează:

 • 1. taxe pentru societățile comerciale care desfășoară una din următoarele activități economice:

 • - cod CAEN conf. Ordin INSE 601/2002 : 0501, 0502, 1421, 1422, 1511, 1512, 1513,

1520, 1533, 1542, 1551, 1552, 1561, 1571, 1581, 1582, 1584, 1585, 1587, 1591, 1593,

1596, 1721, 1725, 1740, 1751, 1752, 1760, 1772, 1821, 1930, 2010,2030, 2040, 2221,

2222, 2225, 2522, 2523, 2524, 2640, 2661, 2662, 2666, 2670, 2682, 2732, 2733, 2734,

2811, 2812, 2821, 2822, 2830, 2852, 2862, 2863, 2871, 2873, 2874, 2875, 2922, 2923,

3120, 3420, 3430, 3520, 3530, 3612, 3613, 3614, 3615, 3621, 4012, 4030, 4100, 4524,

5050, 5157, 5211, 5523, 5530, 6010, 6024, 6030, 6120, 8511,9001, 9002, 9253;

sau

-cod CAEN actualizat conf Ordin INS 337/2007: 0311, 0312, 0321, 0322, 0812, 0990, 1011, 1012, 1013, 1020, 1039, 1041, 1051, 1052, 1061, 1071, 1072, 1073, 1082,

1085, 1089, 1091, 1101, 1102, 1105, 1320, 1391, 1392, 1393, 1394, 1412, 1439,

1610, 1622, 1623, 1624, 1629, 1723, 1811, 1812, 1813, 2222, 2223, 2229, 2332,

 • 2362, 2369, 2370, 2399, 2432, 2433, 2434, 2511, 2512, 2521, 2529, 2530, 2562,

2572, 2573, 2591, 2593, 2594, 2599, 2611, 2732, 2733, 2790, 2811, 2822, 2823,

2841, 2849, 2892, 2899, 2920, 2932, 3020, 3030, 3101, 3102, 3103, 3109, 3211,

3299, 3311, 3312, 3314, 3316, 3317, 3319, 3320, 3512, 3530, 3600, 3700, 3811,

3821, 3822, 4221, 4291, 4329, 4332, 4391, 4677, 4711, 4730, 4910, 4920, 4941,

4950, 5030, 5040, 5221, 5222, 5520, 5590, 5610, 8610, 9104, 9524.

 • 2. taxe pentru societățile comerciale care desfășoară una din următoarele activități economice:

 • - cod CAEN conf. INS 601: 2020, 2310, 2411, 2512, 2651, 2652, 2663, 2664, 2722, 2731, 2745, 2751, 2752, 2753, 2754, 2851, 3511, 3512, 3710, 3720, 4011, 5020, 5151, 6312, 9003.

sau

 • - cod CAEN actualizat conf Ordin INS 337/2007: 1621, 1910, 2011, 2211, 2351, 2352,

 • 2363, 2364, 2420, 2431, 2445, 2451, 2452, 2453, 2454, 2561, 3011, 3012, 3315, 3511 , 3832, 3900, 4520, 4671, 5210, 8129.

 • 3. taxă pentru activitatea de metalurgie, siderurgie practicată de întreprinderile foarte mari.

ART.2 (1) Taxele pentru activități cu impact asupra mediului înconjurător se datorează de către societățile comerciale care desfășoară pe raza municipiului Galați, una sau mai multe din activitățile prevăzute la art. 1.

ART.3 (1) Taxele prevăzute la art.1 pct. 1 si pct.2 se stabilesc în funcție de activitatea desfășurată conform COD CAEN și de categoria de întreprindere:mică,mijlocie si mare.

 • (2) Taxa prevăzută la art.1 pct.3 se calculează pentru întreprinderile foarte mari in funcție de producția de oțel din anul precedent.

 • (3) Prin întreprindere se înțelege orice societate comercială implicată într-o activitate economică.

 • (4) Categoria de întreprindere se stabilește in funcție de numărul total de angajați ai acesteia: întreprindere mică care are pană la 50 angajați , întreprindere mijlocie care are între 51 și 250 angajați și întreprindere mare care are peste 251 angajați în cazul întreprinderilor cu sediul in altă localitate, numărul de angajați este numărul total de angajați care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Galați.

 • (5) Orice persoană juridică care începe/schimbă/încetează in cursul anului desfășurarea uneia din activitățile pentru care se datorează taxă, aceasta se datoreaza/ se dă la scădere începând cu data de întâi ale lunii următoare celei în care a intervenit una

R                          ’î?  *                        r*                            j

fiscală, conform formularului anexat, in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data modificării la compartimentul de specialitate.

 • (6) ) Orice persoană juridică care modifică in cursul anului numărul de angajați, taxa datorată se modifică începând cu data de întâi ale lunii următoare celei în care a intervenit modificarea. Contribuabilul respectiv are obligația de a depune o declarație fiscală, conform formularului anexat, in termen de 30 de zile, inclusiv, de la data modificării la compartimentul de specialitate.

 • (7) Orice persoană juridică care datorează taxa prevăzută la art.1 pct.3 are obligația de a depune anual o declarație fiscala pană la data de 31 ianuarie pentru anul in curs. ART.4 (1) Declarația fiscală se depune pe propria răspundere a contribuabilului.

 • (2) Taxele se stabilesc sub rezerva verificării ulterioare.

 • (3) Rezerva verificării ulterioare se anulează numai la împlinirea termenului de prescripție sau ca urmare a inspecției fiscale efectuată in cadrul termenului de prescripție. ART. 5 în cazul în care datele înscrise în declarație nu corespund situației reale , taxele se majorează de 3 ori.

ART.6 (1) în cazul în care contribuabilul desfășoară două sau mai multe din activitățile prevăzute în grupele de la art.1 pct.lsi pct.2, taxele se majorează cu 25% pentru fiecare activitate.

(2) Nu se majorează taxa pentru activitatea de bază.

ART.7 Contribuabilii care se încadrează la una din categoriile prevăzute la art.1 pct.1 si pct.2, care își schimbă locul de desfășurare al activității în extravilanul municipiului Galați, beneficiază de o reducere de 100%, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs modificarea.

ART.8 Plata se face annual pana la data de 30 septembrie inclusiv. Pentru neplata la termenul scadent se datorează majorări de întârziere calculate potrivit legislației în vigoare pentru creanțele fiscale (Codul de procedură fiscală).

ART.9 Depunerea peste termen a declarației sau nedepunerea acesteia constituie contravenție si se sancționează potrivit art.493 din Legea nr.227/20015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 10 Sumele se încasează la bugetul local Galați, într-un cont distinct și se utilizează pentru susținerea serviciului de administrare a domeniului public si privat al municipiului Galați-activitatea de întreținere a spațiilor verzi investiții și lucrări de întreținere. Sumele rămase la sfârșitul anului, ca diferență între taxele încasate și plățile efectuate se reporteză în anul următor cu aceeași destinație.

Președinte de ședință, EugemGăvan

Anexa nr.2 la HCL 442 / 26.11.2015

Contribuabil...............................................................

Nr.................../20.......................

Verificat...................................L.S


Semnătură....................................

NR.ROL NOMINAL UNIC................


Sediu........................................................................

CUI/CF......................................Tel. nr......................

Contul nr............................deschis la Banca................

Declarație fiscala /Decizie de impunere

privind stabilirea taxelor pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator pentru anul..................

• Tip intreprindere: □ întreprinderi mici (pana la 50 angajați)

 • □ intreprinderi mijlocii (intre 51-250 angajați)

 • □ intreprinderi mari (peste 251 angajați)

Nr. angajați................

Nr. crt.

COD CAEN

Denumirea activitatii desfășurate

Locul de desfășurare a activitatii

Taxa stabilita potrivit H.C.L.

(lei)

Majorare stabilita potrivit H.C.L.

(lei)

Total taxa datorata (lei)

1

2

3

4

5

6

7= col 5+col 6

• activitatea de metalurgie si siderurgie practicata de întreprinderile foarte mari

Producția de otel din anul precedent (to)

Taxă conform HCL (lei/to otel produs)

Taxa datorata

1

2

3=col 1xcol 2

Prin semnarea prezentei am luat la cunoștința ca declararea necorespunzatoare a adevărului se pedepsește conform legii penale, cele declarate fiind corecte si complete.

Data................/.............

Director

Șeful Compartimentului Contabil,

(prenumele, numele sl semnătură)


I q (prenumele, numele sl semnătura)

Președinți Euge


de ședință, K3ăvan


r.