Hotărârea nr. 44/2015

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii la obiectivul "Contorizare individuala energie electrica Caminele A, B, F"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.44 din 13.02.2015

privind: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul

Contorizare individuală energie electrică Cămine A, B, F

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 58/03.02.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată, în data de 13.02.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 11002/27.01.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 11004/27.01.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 3, Ut. „b” din Hotărâreu~GuveT7mlui nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu-modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), Ut, „d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i- Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul Contorizare individuală energie electrică Cămine A, B, F, având caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează, __ Secretarul municipiului Galați,

Anexă la HCL nr. 44/13.02.2015

Contorizare individuală energie electrică Cămine A, B, F

Căminele A, B si F se află în incinta Colegiului tehnic Aurel Vlaicu, str. 1 Dcembrie 1918, Galați, sunt formate din 96 apartamente cu o cameră și 48 apartamente cu două camere.

în prezent, alimentarea cu energie electrică a căminelor A și B se realizează din PT6/o,4KV Școala CSG, iar alimentarea cu energie electrică a Căminului F se realizează din PT 6/0,4KVLiceu Metalurgic.

Prin proiect se prevede contorizarea individuală a apartamentelor din căminele A, B și F prin realizarea următoarelor lucrări:

Cămine A și B

-montare tablou general de la parterul căminului alimentat din firida generală existentă cu cablu tip AC2XAbY3xi50+70mmp

-montare 4 firide de tip FDCP pe fiecare palier și la parter FDCP25

-pentru iluminat baie și scară : firidă tip FDCP 25, iar la etajele superioare FDCP 24

-FDCP vor fi echipate cu 2 compartimente: unul pentru sosire echipat cu separator bipolar și 25 întrerupătoare bipolare 25A prevăzute cu protecție la suprasarcină, scurtcircuit, curenți de defect și supratensiuni și unul prevăzut cu locuri pentru 25 contori electronici monofazați.

-iluminatul pe scară ( incendiu și personal) și hol principal se va face din tabloul de iluminat cu plecări pentru fiecare palier și baie de pe palier. în băi se vor monta lămpi speciale întrucit au un grad mai mare de protecție .

Cămin F                                               '

-montare tablou general de la parterul căminului alimentat din firida generală existentă cu cablu tip AC2XAbY3x150+7ommp

-montare firidă de tip FDCP 13 la parter și FDCP12 la etajele superioare

-iluminatul pe scară ( incendiu și personal) și hol principal se va face din tabloul de iluminat cu plecări pentru fiecare palier și baie de pe palier. în băi se vor monta lămpi speciale întrucit au un grad mai mare de protecție.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 552.904 lei cu TVA

din care C+M:         349.296 lei cu TVA

Capacități: -montare utilaj TG și tablou iluminat -5 buc

-montare utilaj FDCP 25 -8 buc

-montare utilaj FDCP 24 -5 buc

-cabluri electrice AC2xAbY 3xi5o+7ommp-ioo ml

-cabluri electrice AC2xAbY 3x70+35mmp-50O ml

-cabluri electrice CYY4x4mmp-5.820 ml

-lămpi abonați-144 buc

Durata de realizare a investiției: 6 luni.

Sursa de finanțare: bugetul local.

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.EVALUAREA COSTURILOR INSTALAȚIILOR

Evaluarea lucrărilor, s-a făcui pe baza prețurilor medii pe categorii de instalații extrase din proiecte realizate în cadrul departamentului Proiectare al S.C. RBX Electric SRL (prețuri la nivel de deviz pe obiect - aferent lunii Ianuarie 2015, precum și pe baza ofertelor obținute de Ia producători.

CĂMIN» A”

Denumire capitol lucrări

U.m

Cant.

Valoare (Iei)

Observații

b.

1.

2.

3.

4.

Lucrări C+M |

Montaj utilaj: T.G, si tablou iluminat

Buc

2

900

Fundație T.G.

Buc

1

2.500

Montaj utilaj: F.D.C.P. 25

Buc

3

3.000

Montaj utilaj: F.D.C.P. 24

Buc

1

1.000

Realizare prize de pamant.-T.G.+FDCP-uri

Buc

1

3.500

Pozare cabluri:

AC2xAbY 3xl50+70mmp (F.G.-T.G.)

AC2xAbY 3x7O+35mmp (TG-FDCP-uri)

CYY 4x4mmp(FDCP-tablou abonat)

m

Km

Km.

50

0,250

2,56

  • 5.500

  • 17.500

48.000

Verificări si încercări

6.100

Totali

88.000

Utilaje

Tablou General(T.G.)

Buc

l

2,300

Tablou pentru iluminat pe scara si hol

buc

1

1.000

F.D.C.P. 24’

Buc

3

21.100

ED.C.P.25

Buc

1

. 6.900

Tablouri abonați

Buc

96

11.520

Total 2

42.820

Lucrări C+M si utilaj:

Iluminat pe scara, hol si bai

Lămpi pentru holuri

buc

28

1.900

Lămpi pentru casa scarii+scara de incendiu

buc

8

110

Lămpi pentru baie

buc

12

1.550

Doze generale si doze simple

buc

44

550

întrerupătoare baie si iluminat

buc

8

450

Cablu iluminat CYY 2x2,5 mmp

m

700

. 13.200

Total 3

17.760

Refacere spatii afectate

5.000

Proiectare

------4-!:

9.000

TOTAț Cămin «A”

162580

TVA(24%)

39.019,20

TOTAL GENERAL( cu TVA):

201599,20

CĂMIN “B”

- Denumire capitol lucrări

U.m

Cant

Valoare (lei)

Observații

. ; . .... 0. ............ • .

X .

3.

Lucrări C+M

Montaj utilaj: T.G. si tablou iluminat

Buc

2

900

Fundație T.G.

Buc

1

2.500

Montaj utilaj: F.D.C.P. 25

Buc

3

3.000

Montaj utilaj: F.D.C.P. 24

Buc

1

1.000

Realizare prize de pamant- T.G.+FDCP-uri

Buc

1

3.500

Pozare cabluri:

AC2xAbY 3xl50+70mmp (F.G.-T.G.)

AC2xAbY 3x70+35mmp (TG-FDCP-uri)

CYY 4x4mmp(FDCP-tablou abonat)

m

Km

Km

50

0,250

2,56

5.500

17.50.0

48.000

Verificări si încercări

6.100

Total 1

88.000

Utilaje

Tablou General(T.G,)

Buc

1

2.300

Tablou pentru iluminat pe scara si hol

buc

1

1.000

F.D.C.P. 24

Buc

3

21.100

F.D.C.P. 25

Buc

1

6.900

Tablouri abonați

Buc

96

11.520

Totali

42.820

Lucrări C+M si utilaj:

Iluminat De scara, hol si bai

Lămpi pentru holuri

buc

28

1.900

Lămpi pentru casa|carii+scara de incendiu

buc

8

110

Lămpi pentru baie

buc

12

1.550

Doze generale si doze simple

buc

44

550

întrerupătoare baie si iluminat

buc

8

450

Cablu iluminat CYY 2x2,5 mmp

m

700

13.200

Total 3

17.760

Refacere spatii afectate

5.000

- ...

Proiectare

9.000

TOTAL Cămin “B”

162.580

TVA(24%)         '•

39.019,20 -

TOTAL GENERAL (cu TVA):

201599,20

CĂMIN “F”

Denumire capitol lucrări

U.m.

Cant

Valoare (Iei)

Observații

0.

1.

2.

3.

4.

Lucrări C+M

Montaj utilaj: T.G. si tablou iluminat

Buc

1

900

Fundație T.G.

Buc

1

2.500

Montaj utilaj: F.D.C.P. 12

Buc

3

3.000

Montaj utilaj: F.D.C.P. 13

Buc

1

1.000

Realizare prize de pamant.( T.G.+FDCP-uri)

Buc

1

3,500

Pozare cabluri:

AC2xAbY 3a|50+70mmp (F.G.-T.G.)

AC2xAbY 3x70+3'5mmp (TG-FDCP-uri)

■ CYY 4x4mmp(FDCP-tablou abonat)

m

Km

Km

10

0,200

1

5.500

14.000

18.750

Verificări si încercări

6.100

Totali

55150

Utilaje

-> ■ Tablou General(T.G.)

Buc

1

2.300

F.D.CT. 12

Buc

3

21.100

F.D.C.P. 13'

Buc

1

6.700

..    .     .. : .Tablouri abonați ......

Buc

48

5.760

Tablou iluminat pe scara si hol

buc

1

1.000

Total 2

36.860

Lucruri C+M si utilaj;

Iluminat De scara, hol si bai

Lămpi pentru holuri

buc

20

1.360

Lămpi pentru casa scării

buc

4

60

__Lămpi pentrubaîe

buc

16

2.070

Doze generale si doze simple

buc

24

300

întrerupătoare baie si iluminat

buc

8

450

Cablu iluminat CYY 2x2,5 mmp

m

550

10.380