Hotărârea nr. 439/2015

Aprobarea atribuirii unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC Meroni Trans SRL pentru angajatii SC METRO CASH&CARRY Romania SRL

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 439

din 26.11.2015

privind: aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea MERONI TRANS S.R.L. pentru angajații Societății METRO CASH&CARRY ROMÂNIA S.R.L.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 479/17.11.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.11.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 123750/17.11.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 123752/17.11.2015, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății MERONI TRANS S.R.L. nr. 115/10.11.2015, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 58735/10.11.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (1*1), art. 34, art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport Societatea MERONI TRANS S.R.L., pentru angajații Societății METRO CASH&CARRY ROMÂNIA S.R.L. pe următoarele rute:

  • 1. Restaurant Atlantic (Minion) - str. Prelungirea Brăilei - str. Gh. Asachi -str. Ing. Anghel Saligny ~ str. Siderurgiștilor - Piața Energiei - str. 1 Decembrie 1918 - str. Milcov - str. Traian Vuia - str. Henri Coandă - str. George Coșbuc - str. Alexandru Măcelaru - str. Traian - limita municipiului Galați (Metro) și retur;

  • 2. Oficiul Poștal Micro 21 - str. Oțelarilor - str. Galați - str. Dunărea - str. Brăilei - str. Domnească - str. Prundului - str. Traian - limita mun. Galați (Metro) -și retur pe - str. Traian - str. Prundului - str. Domnească - str. Gării - str. N. Bălcescu - str. Brăilei - str. Dunărea - str. Galați - str. Oțelarilor - Oficiul Poștal Micro 21.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

avan


Președinte de ședință, r?avan


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Qetavian Kovacs