Hotărârea nr. 437/2015

Premierea elevilor din invatamantul preuniversitar din municipiul Gaalti, care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele internationale, precum si a profesorilor indrumatori, pentru anul scolar 2014 - 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 437 din 26.11.2015

privind: premierea elevilor din învățământul preuniversitar din municipiul Galați, care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele internaționale, precum și a profesorilor îndrumători, pentru anul școlar 2014-2015

Inițiatori: Primarul municipiului Galați, Marius Stan, Consilier Local, Monica Dascălu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 477/17.11.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.11.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 123478/17.11.2015 a inițiatorilor -Primarul municipiului Galați, Marius Stan și Consilier Local, Monica Dascălu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 123480/17.11.2015, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Galați nr. 11290/18.09.2014;

Având în vedere dispozițiile art. 8 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 83 din 12.12.2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (7) și art. 12 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” și lit. „d”, alin. (4), lit. „a”, alin. (6), lit. „a”, pct. 1, alin. (6), lit. ,,b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă acordarea de premii în bani elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Galați care au obținut performanțe deosebite la olimpiadele internaționale organizate de către Ministerul Educației Naționale, organizate în anul școlar 2014-2015, precum și a profesorilor îndrumători, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Premierea elevilor și a profesorilor se va face în bani, în cuantumuri egale, în funcție de performanța obținută și în limita bugetului aprobat, după cum urmează:

OLIMPIADE INTERNAȚIONALE

Medalie de Aur

Medalie de Argint

Medalie de Bronz

Premiu Special

Mențiune


Valoare sumă netă (lei)

6.000


3-900

3-300


2.400

2.400


  • (2) Elevii care au obținut performanțe la olimpiade diferite, vor primi un premiu în bani pentru fiecare performanță în parte.

  • (3) Profesorii care au îndrumat mai mulți elevi premiați la olimpiadele internaționale vor primi un singur premiu în bani egal cu valoarea premiului primit de către elevul care a obținut cea mai bună performanță.

  • (4) în cazul performanțelor realizate de către elevi coordonați de un colectiv de profesori, membrii respectivului colectiv primesc premii în bani de valori egale. Valoarea cumulată a premiilor profesorilor îndrumători este în cuantum egal cu valoarea premiului primit de elevul pe care l-au îndrumat.

Art. 3 - Finanțarea cheltuielilor prevăzute de prezenta hotărâre se face din bugetul local, cap. 65.02. „învățământ”.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Euge^Găvc

/'Vi

■ -■ ■ \

/ / 1 \ ■■

i ! W®

\ '8\. ® W?

a E]


EugemGăvan

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu OctdPiaji Kovacs


Tabel nominal cu profesorii coordonatori și elevii care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele internaționale

Anul Școlar 2014-2015

Faza Internațională

Nr. crt

UNITATEA ȘCOLARA DE PROVENIENȚA

NUME SI PRENUME ELEV

CLS

SUMA

DENUMIRE OLIMPIADA

PREMIUL OBTINUT

PROFESORII COORDONATORI

SUMA

1

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați

Râdea Robert Cristian

XI

6.000

Olimpiada Internațională Pluridisciplinară “Tuymaada” Yakutia - iulie 2015

Medalie de aur

Mînză Lidia Liliana

6.000

2

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați

Râdea Robert Cristian

XI

3.900

Olimpiada Internațională    de

*

Chimie          D.I.

Mendeleev - mai 2015

Medalie de argint

3

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați

Puiu Bogdan Andrei

XII

3.300

Olimpiada Internațională    de

Matematică - iulie 2015

Medalie de bronz

Duma Iuliana

3.300

4

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați

Puiu Bogdan Andrei

XII

3300

Olimpiada Balcanică de      Matematică

pentru Seniori -mai 2015

Medalie de bronz

TOTAL ELEVI

16.500

-A?

----\

TOTAL PROFESORI

9.300

TOTAL GENERAL

25.800 /

d dddd \  \