Hotărârea nr. 436/2015

Completarea HCL nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 436 din 26.11.2015

pentru: completarea HCL nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 475 /17.11.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.11.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 123446/17.11.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 123448/17.11.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Instituției Arhitect Șef, al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), art. 119, și art. 121, alin.(i) și alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se completează inventarul parțial al bunurilor care constituie domeniul privat al municipiului Galați, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Bunurile sunt identificate in anexele 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

van


Președinte^ de ședință, ,; Eugenvan


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Radu OctavicpfKovacs

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumire bun

0

1

2

1

Teren în suprafață de 96,48 mp

2

Teren în suprafață de 210 mp

Anexa 1 la HCL 436 / 26.11.2015

Elemente de identificare Vecinătăți

3

Str. Casin, Nr. 67 N - Proprietate privată S - Proprietate privată E -Str. Cașin V - Proprietate privată

Str. Brăilei, Nr. 159 E N - Str. Brăilei S - Domeniu public

E - Proprietate privată și Domeniu public V - Proprietate privată și Domeniu public

Hr, parcela


□alegorie de ț Suprafața friosinfâ     î    (mp)

Oc      | 36.48


~ A. Date referitoare teren


Valoare sie impozitare

(teQ


Mențiuni: întraviab


B.Dale referitoare construcții


Cod. Suprafața construita & sc ccrtctr.             (mp)


Valoare da impozitare (te) .


MenSsas:


Sup.ccmstr. desf,(mp)


Observații


Tt«al

Inventar de coordonate


Sistem de protecție Stersograllc T£

Punct

E (ml

4<m}

i

736374.71

44

0951.29

9

736374.80

4s

0944.41

2

736374,81

4^

10943.61

3

736362.38

440942.89

20

736357.06

440942,55

4

736349.95

440942.08

Î4

736349.9Q

440945 23

15

736351.85

440945.33

18

736351.86

440944.52

17

736354,97

440944.59

18

73635S.1O

440943.21

. 19

736357.00

440943.41

20

736357.06

440942.55

3

736352.33

440942.89

2

735374.81

440943.61

9

736374.80

4j$0S44v41

10

736359.97

...

11

736359.97

440944.17

736363.35

4W944T2'"'

13

736362.S3 J

440950.54

Supralaia totala măsurată 96.48 mp

Suprafața cfin act                 Ș

Data: 06.05.2008

Se confirma au in baza desfete
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1 :200


I F4r. cadastral

Ssțtrafata raasurala | Adreresa imobilului

1       ^r«r

96.48 mp        f Str. Casin, nr. 67

1 Carie Funciara Nr.

| UAT     1 GăteliO

ȘT


"H W

3

—i

Q O

C


Președintele ședință, ' ■'-rEug^Sfeăva n

>L" t ”"• X

a /


DE uSmi&țAic

Fu

NoroîXJ 1 fî!{Yi

l

uasmKjîîmM».

i

pîisîute

3

«am.ts W528.WB

£

iMisaneți^wt

a

UOOfllj |?3H35.763

4WmCl|îî75Kl)52


iM«NTĂR DE ECejMJâTE

Prt.

Hcrdixi

estin

1

umiai

W51M37

8

4U$7t.&i

737522.983

tiOÎAMf?

frSîîwi

t6

TO.»i

It

uomaa

7R531.36?

«

440954.649

tmn.m

ti

U<W52.$Î9

'îîHîMSt

6*9


Președinte^<ședi'!nțăx


PIAN rtWKMHf Srara MM


Mfvtsitititii-, Hun Gateii, «rfier Tifl/ns l Sfr. SnM Ai, îi. AȘ. flisrars itytyrafirx pen/ru Gă/ioe^ (Jrdmtfai fW«W


ot>t întrec Ordinului Prefectului1. “St)«J4mp


my^ăga'-^r?

WlH .   .. .          . ,

4tei(amru P.Xoattiotio . .......I......./