Hotărârea nr. 433/2015

Aprobarea regulamentului referitor la organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in zonele publice din municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUUIIOCĂL

HOTĂRÂREA nr.433 din 26.11.2015

privind: aprobarea Regulamentului referitor la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în zonele publice din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 472/17.11.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 26.11.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 113058/22.10.2015, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 113060/22.10.2015, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget - finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii si apararea ordinii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Normelor Metodologice din 20 martie 2003 de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

Avândîn vederedispozițiileărt. 475 din Legea nr. 227/ 2OJ5prwind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 6 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în zonele publice din municipiul Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă HCL nr. 203/20.12.2012 privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în zonele publice din municipiul Galați.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Ocțavian Kovacs

Regulament

privind organizarea si desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în zone publice din municipiul Galați

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1

 • (1) Prezentul regulament reglementează activitatea din domeniul comercial și al serviciilor de piață, cerințele necesare în vederea desfășurării acestor activități, procedura de obținere a acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in zone publice și a autorizației privind desfășurarea unor activități în zone publice în municipiul Galați.

 • (2) Exercitarea activității de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităților administrațiilor locale, cu respectarea prezentului regulament și a planurilor de urbanism.

 • (3) Prezentul Regulament este elaborat in temeiul prevederilor legislației prevăzute in Anexa 1.

 • (4)  Autoritățile administrației publice locale asigură, potrivit legii, dezvoltarea armonioasă a rețelei și tipurilor de distribuție cu activitate comercială a produselor și serviciilor de piață, având ca obiective :

 • a) Sprijinirea creării unei rețele de distribuție care să asigure servicii de calitate consumatorilor și care să răspundă necesităților de consum ale acestora și marcarea acesteia în documentațiile de urbanism întocmite;

 • b) Dezvoltarea armonioasă a rețelei și tipurilor de distribuție cu respectarea principiului liberei concurente;

 • c) Armonizarea principiilor urbanismului cu cele de mediu ;

 • d)  Protejarea patrimoniului arhitectural, istoric și de mediu prin menținerea caracterului stilului;

 • e) Respectarea legislației in vigoare din domeniul urbanismului pentru structurile de vânzare și de prestări de servicii de piața .

 • (5) Prin prezentul Regulament sunt reglementate următoarele aspecte:

 • - urmărirea ca orice exercițiu comercial să se desfășoare numai de către comercianțî autorizați în condițiile legii;

 • - stabilirea orarelor de funcționare pentru unele activități comerciale sau de prestări servicii, urmărirea afișării și respectării orarului de funcționare ;

 • - emiterea acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice în structuri de vânzare cu sediul fix sau ambulant, permanent sau sezonier;

 • - corelarea autorizării desfășurării unui exercițiu comercial într-o structură de vânzare cu conținutul certificatului de urbanism și al autorizației de construire;

 • - urmărirea ca activitățile comerciale cu produse din sectorul alimentar și de alimentație publică să se exercite numai cu personal calificat de specialitate în domeniu ; _______- emiterea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică—și a activităților recreative, conform reglementărilor prevăzute in art. 475 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

 • - controlul și monitorizarea modului de pregătire și desfășurare a unor practici comerciale si anume : vânzările de lichidare și vânzările de soldare;

Art.2

In înțelesul legii si al prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

 • a) Consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite in asociații, care cumpără, dobândește, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activității profesionale;

 • b) Comerciant - persoana fizică sau juridică autorizată să desfășoare activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață ;

 • c) Comerț ambulant - activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecerea dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioșcuri mobile sau în vehicule special amenajate;

 • d) Comerț in zone publice - activitatea de comercializare a produselor si serviciilor, desfășurată permanent sau sezonier în piețe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice și străzi sau orice zonă de altă natură destinată folosinței publice;

 • e) Exercițiu comercial - una sau mai multe activități de comercializare cu ridicata, cu amănuntul, cu autoservire pe baza de legitimație de acces, de alimentație publică , precum și a serviciilor desfășurate de un comerciant.

 • f) Obiecte de mobilier urban - tonete, pupitre acoperite sau închise destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații sau platfome precum și fără racorduri la utilități.

 • g) Servicii de piață - orice acțiune sau prestație care face obiectul vânzării-cumpărării pe piață și care nu are drept consecință transferul proprietății asupra unui bun corporal, efectuată în scopul satisfacerii unor necesități ale consumatorilor;

 • h) Structura de vânzare - spații de desfășurare a unuia sau mai multor exerciții comerciale. Structura de vânzare mică are o suprafață de până la 400 mp, inclusiv, cea medie între 400 - 1000 mp și cea mare peste 1000 mp .

 • i) Suprafața de vânzare - suprafața destinată accesului consumatorilor pentru achiziționarea produsului (serviciului), expunerii produselor oferite, plății acestora și circulației personalului angajat pentru derularea activității. Nu constituie suprafețe de vânzare cele destinate depozitării, păstrării mărfurilor, producției, birourilor și anexelor.

i) centru comercial - structura de vânzare cu suprafață medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și de alimentație publică, ce utilizează_oJnfr-astr_uctură_comună_și_utiiități-adecvate.-Suprafața-de vânzare a unui centru comercial este rezultată din suma suprafețelor de vânzare cu amănuntul de produse și servicii de piață și de alimentație publică cuprinse în acesta;

k) comerț în zone publice - activitatea de comercializare a produselor și serviciilor, desfășurată permanent sau sezonier în piețe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice și străzi sau orice zonă de altă natură destinată folosinței publice.

 • l) parc comercial - perimetru ce grupează două sau mai multe clădiri cu destinația de structuri de vânzare cu suprafețe medii ori mari, în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și de alimentație publică, ce utilizează o infrastructură comună, inclusiv spații de parcare și circulație comune, precum și utilități adecvate. Suprafața unui parc comercial este rezultată din suma suprafețelor construite a clădirilor cu destinația de structuri de vânzare cu suprafețe medii sau mari care fac parte din acesta, la care se adaugă suprafețele spațiilor de parcare și circulație comune, precum și suprafețele celorlalte elemente de infrastructură comune;

m) hipermaqazin - structură de vânzare cu amănuntul, cu suprafața de peste 2.500 m2, utilizată pentru comerț specializat și/sau nespecializat, care comercializează mărfuri alimentare și/sau nealimentare, având drept caracteristici: prezența tuturor raioanelor, inclusiv a celor cu vânzători, case de marcat amplasate la ieșirea din fluxul de autoservire, sector de alimentație publică reprezentat prin una sau mai multe săli de consumație, amplasarea în zonele periferice ale orașului, în centrele comerciale ori în parcurile comerciale.

CAPITOLUL II CERINȚE Șl CRITERII NECESARE DEFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE Șl DE PRESTĂRI SERVICII

Art. 3

 • (1) Orice exercițiu comercial se desfășoară numai de către comercianți constituiți, autorizați si înregistrați în condițiile legii.

 • (2)  Persoanele juridice, respectiv societățile comerciale, regiile autonome, organizațiile cooperatiste, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale se autorizează în conformitate cu prevederile Legii 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea funcționarii persoanelor juridice, republicata, cu modificările si completările ulterioare .

Art4

 • (1) Pe teritoriul municipiului Galați, in spatii proprietate privata sau de stat, pot desfasura unul sau mai multe exerciții comerciale, agenții economici care au ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea produselor sau serviciilor de piața.

 • (2) Obiectul activitatilor de comercializare il constituie produsele si serviciile de piața cuprinse in anexa la O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, aprobata prin Legea 650 / 2002.

Art.5

 • (1) Exercitarea de activitati comerciale cu produse din sectorul alimentar si de alimentație publica necesita cunoștințe de specialitate si se efectuează cu personal calificat.

 • (2) Cunoștințele de specialitate ale personalului angajat in sectoarele alimentar si de alimentație publica, pot fi dovedite cu unele dintre următoarele documente :

 • a) Diploma (certificat) de absolvire a unei instituții de invatamant preuniversitar, eliberata in condițiile legii pentru una sau mai multe ocupații din sectorul respectiv;

 • b) Diploma (certificat) de absolvire a unei forme de pregătire profesionala pentru una sau mai multe ocupații din sectorul respectiv, organizata de autoritatile administrației publice, camerele de comerț si industrie, societăți comerciale si alte persoane fizice sau juridice interesate, cu autorizare conform legislației in vigoare ;

 • c) Document care atesta vechimea angajatului in conformitate cu prevederile Codului muncii;

 • d) Alte documente menționate in Normele metodologice de aplicare a O.G.99 / 2000.

CAPITOLUL III

ACORDUL PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITĂȚII DE COMERCIALIZARE ÎN ZONE PUBLICE

Art.6

 • (1) Prin acordul privind exercitarea activității de comercializare în zone publice se înțelege actul administrativ emis de către Primăria Municipiului Galați prin care se reglementează desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii cuprinse in anexa la O.G. nr.99/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare (anexa 2)

 • (2) Acordul privind exercitarea activității de comercializare în zone publice se eliberează o singură dată pentru un agent economic și cuprinde toate punctele de lucru declarate și care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament.

 • (3) Modelul cererii pentru obținerea acordului, a fișei de caracterizare a structurii de

vânzare și a fișei de verificare se găsesc în anexele nr. 3- 5 ale prezentului regulament.----

 • (4)  Documentele necesare obținerii acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice sunt următoarele:

 • a) Setul de formulare (cerererea pentru obținerea acordului și fișa de caracterizare a structurii de vanzare);

 • b) Actul de identitate al administratorului;

 • c)  Actul de identitate si delegația reprezentantului legal, daca e cazul;

 • d) Statutul societății sau actul constitutiv (împreună cu actele adiționale, dacă este cazul);

 • e) Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului ( CAEN revizuit 2);

 • f)  Certificatul constatator pentru fiecare punct de lucru (structură de vânzare) conform Legii 359 / 2004 ( CAEN revizuit 2);

 • g) Actele de pregătire profesională pentru personalul angajat în efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar și de alimentație publică conform art.

5, pct. 6, alin. 3, lit. a și b din Legea 650 / 2002 și documentul care să ateste activitatea desfășurată de acesta;

 • h) Actele legale de folosire a structurilor de vânzare (acte de proprietate, autorizație de construire, certificat urbanism, contract de închiriere / comodat / locatiune / asociere in participatiune, licența de comerț stradal, după caz ) insotite de documentație cadastrala / plan de amplasament și plan de situație/ releveu, după caz;

 • i)  Avize prevăzute în certificatul de urbanism pentru schimbare de destinație, dacă e cazul;

 • j) Autorizația P.S.I. pentru categoriile de construcții si amenajari care se supun avizării/ autorizării privind securitatea la incendiu, conform H.G. nr. 1739/ 2006, pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendii, cu modificările și completările ulterioare;

 • k)  Autorizații / documente de inregistrare / notificări de la : D.S.P. a județului Galați si de la D.S.V.S.A. Galați, dacă e cazul;

 • l)  Fotografie colora amplasamentului propus pentru avizare (fațada spațiului);

 • m) Actele legal încheiate cu furnizorii de servicii comunale ( salubritate);

 • n) Documentul de plată a taxei pentru eliberarea acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice.

 • o) Dosar de încopciat cu șină.

Art.7

 • (1) Documentele necesare se depun, in copii, la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Galați.

 • (2) Se consideră dosar complet numai dacă au fost depuse toate documentele legale, iar acesta a fost înregistrat la compartimpnttjl da specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Galați.

 • (3) Dosarul se soluționează prin eliberarea acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice în termen de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului sau prin comunicarea neeliberării acestui acord .

Art.8

Acordul privind exercitarea activității de comercializare în zone publice nu se eliberează în următoarele cazuri:

 • a) Contravine planului urbanistic general și criteriilor generale privind determinarea zonelor și locurilor de vânzare din municipiu ;

 • b) Aduce prejudicii spatiilor aflate in incinta sau in apropierea unor clădiri de valoare arhitectonica deosebită ori cu valoare de patrimoniu ;

 • c) Exercițiul comercial se face în spații improvizate ;

 • d) Se încalcă dispozițiile O.G. 99 / 2000 aprobate prin Legea 650 / 2002 si hotărârea Consiliului Local prin care s-a aprobat prezentul regulament.

Art.9

 • (1) Taxa pentru eliberarea acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice se achită integral anticipat eliberării acestuia, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal respectiv. Pentru anul în care se eliberează acordul nu se datorează taxa pentru vizarea anuală a acestuia.

 • (2)  Taxa pentru viza anuală a acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice se datorează numai de către acei comercianți care la data de 1 ianuarie a anului în curs dețin acordul, prin depunerea unei cereri de prelungire ( anexa 6) si a acordului, in original.

 • (3) Taxa pentru viza anuală se achită integral la nivelul stabilit prin hotărârea Consiliului Local indiferent de perioada din an în care se desfășoară activitatea de comercializare sau serviciul de piață, iar termenul de plată al acesteia este de 31 martie al fiecărui an fiscal.

 • (4) In cazul în care agentul economic solicită anularea acordului în cursul lunii ianuarie (până la 31 ianuarie), nu datorează taxa de viză pentru anul in curs.

 • (5) In cazul in care comerciantul nu se prezintă să achite taxa pentru viza anuală până la 31 martie, această taxă se consideră neachitată la termenul scadent și se datorează majorări de întârziere în condițiile legii.

 • (6) Taxa pentru eliberarea acordului și taxa pentru viza anuală a acestuia nu se restituie chiar dacă acordul privind exercitarea activității de comercializare în zone publice a fost anulat în cursul anului respectiv.

 • (7) Pentru efectuarea de modificări (mențiuni) ale acordului, la cererea titularului, se percepe o taxă stabilită prin hotarare a Consiliului Local.

 • (8) Orice modificare a acordului se face după achitarea taxei de viză pentru anul in curs.

 • (9) Orice modificări ale acordului referitoare la sediul social, punctele de lucru se consemnează pe verso acordului, după achitarea taxei de modificare.

 • (10) In cazul modificării denumirii agentului economic se eliberează un acord nou, după achitarea taxelor de viza si de modificare, iar punctul 10. Alte precizări din acordul privind exercitarea activității de comercializare în zone publice nou se va completa cu precizarea avizului care se înlocuiește,

 • (11) In cazul pierderii acordului acesta se declară nul printr-un anunț publicat în presa locală. Dovada publicării se depune împreună cu cererea pentru eliberarea unui duplicat al acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice la compartimentul de specialitate

 • (12) In cazul pierderii ori degradării acordului, eliberarea unui duplicat se face la cerere, numai după achitarea taxei stabilita prin hotarare a Consiliului Local.

Art.10

 • (1) Pentru orice modificare a acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice privind sediul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului sau la punctele de lucru se depune o cerere împreună cu acordul, în original și documentația necesară, după caz, la compartimentul de specialitate din cadrul Instituției Arhitect Sef;

 • (2) Anularea acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice se poate efectua în următoarele situații:

 • a) la solicitarea agentului economic, acesta depunând o cerere la compartimentul de specialitate al Primăriei (anexa 13), împreună cu documentul în original;

 • b) dacă agentul economic a fost radiat, dizolvat sau și-a întrerupt temporar activitatea, conform datelor înregistrate la Registrul Comerțului;

 • (3) Referatul pentru modificarea/ anularea acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice va fi întocmit de către compartimentul de specialitate al Primăriei;

 • (4) Modificarea/ anularea acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice se face prin Dispoziția Primarului Municipiului Galați;

CAPITOLUL IV _______________________ORARE DE FUNCȚIONARE______________________

Art.11

 • (1) Structurile de vânzare cu amănuntul și cele în care se presteazî servicii de piață pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii,

 • (2) Fiecare comerciant își stabilește orarul de funcționare în următoarele condiții:

 • a) cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii;

 • b) cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică;

 • c) în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activitati comerciale sau de prestări servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor.

Art.12

Pentru continuitatea unor activități comerciale sau de prestări servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor, pentru exercitarea activităților de comercializare în zone publice, se stabilesc următoarele limite orare pe baza căruia comerciantul își formează orarul de funcționare:

 • a) în structurile de vânzare și prestări servicii din piețe, târguri și oboare între orele 5.00 - 22.00, cu acordul administratorilor;

 • b) in structurile de vânzare și prestări servicii din port, gară, autogară, program non-stop, cu acordul administratorilor;

 • c) în structurile de vânzare și de prestări servicii pe drumuri publice, străzi, pasaje publice între orele 5.00 - 24.00;

 • d) in structuri de vânzare din parcuri, instituții de învățământ, sănătate, cultură, între orele 7,00 - 22.00, cu acordul administratorilor.

Ari, 13

 • (1) Desfășurarea activității în cadrul unităților cu profil de alimentație publică (codurile CAEN 5610 si 5630) se va autoriza în următoarele intervale orare, în funcție de zilele săptămânii: de duminică până joi între orele 09.00 - 23.00, iar vineri și sâmbăta 08.00-24.00, cu respectarea prevederilor inscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică.

 • (2) Orarul de funcționare al unităților de alimentație publică poate fi prelungit peste limita menționată la aliniatul (1) în următoarele situații:

 • a) Unitatea este amplasată la o distanță mai mare de 50m de spații cu destinația de locuință;

 • b) Unitatea se află în spații situate într-o clădire cu destinație de locuință sau alipite unei asemenea clădiri și prezintă acordul asociației de proprietari, incluzând obligatoriu și


acorduI va menționa în mod explicit programuI de funcționare

cu care locatarii sunt de acord (anexa 11);

 • c) Unitatea este amplasată în zona de case a municipiului și prezintă acordul tuturor proprietarilor, respectiv utilizatorilor imobilelor cu caracter de locuință situate pe o rază de 50m în jurul punctului de lucru; acordul va menționa în mod explicit programul de funcționare cu care locatarii sunt de acord (anexa 12);

 • (3) Pentru unitățile cu profil de alimentație publică situate în imobile cu destinația de locuință sau în vecinătatea acestora între orele 22.00 - 08.00 nu se va tulbura liniștea locatarilor prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare, intensitatea maximă admisă fiind de 45 decibeli măsurați la limita exterioara a unitatii in care se desfasoara activitatea , conform Ordinului nr. 119/ 2014 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică și al Legii nr. 61/1991 (republicată) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice; între orele 08.00-22.00 intensitatea zgomotelor, larmei și muzicii nu poate fi mai mare de 55 decibeli măsurați în aceleași condiții.

 • (4) Pentru terasele sezoniere aferente unităților cu profil de alimentație publică orarul de funcționare este următorul: de luni până duminică între orele 10.00 - 22.00, cu respectarea următoarelor condiții:

- pe terasele sezoniere se admite doar muzica live, fără sisteme de amplificare, cu respectarea normelor de ordine și liniște publică și a nivelurilor de zgomot permise de legislația de mediu și sănătate publică pentru vecinătățile locuite. Organizarea de evenimente festive private (nunți, botezuri) pe terasele sezoniere este interzisă;

 • - să ia toate măsurile pentru a nu deranja vecinătățile prin activitatea desfășurată sau prin activitățile conexe acesteia (aprovizionare, curățenie, depozitarea ambalajelor sau a rezidurilor menajere);

 • - sa nu prejudicieze prin activitate mediul înconjurător;

 • (5) Excepții la orarul de funcționare al teraselor sezoniere aferente unităților cu profil de alimentație publică sunt cele amplasate la o distanță mai mare de 100m de spații cu destinația de locuință; in acest caz orarul de funcționare este: in zilele de duminica pana joi: 9.00-23.00 si vineri- sambata 9.00 - 24.00;

 • (6) Activitatea de comercializare a unităților cu amănuntul de produse și servicii de piață care își au locația situată în imobile cu destinația de locuință, se va desfășura după orarul de funcționare stabilit de comerciant, între orele 5.00 ~ 24.00, cu respectarea

prevederilor înscrise în legislația muncii și în reglementările privind liniștea și ordinea publică. Pentru unitățile de acest gen a căror structură de vânzare este situată in afara imobilelor cu destinație de locuință, orarul de funcționare poate fi stabilit de comerciant ca fiind non stop, cu respectarea legislației muncii și a celor privind liniștea și ordinea publică . ______(7) In cazul centrelor comerciale (structură de vânzare cu suprafață medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și de alimentație publică ce utilizează o infrastructură comună și au utilități adecvate ) orarul de funcționare este stabilit de administratorul centrului, în funcție de necesitățile consumatorilor și cu consultarea comercianților care își desfășoară activitatea în aceste centre.

(8) Programul de aprovizionare a unităților comerciale se va încadra în orarul de funcționare stabilit.

Art.14

 • (1) Orarul de funcționare și programul de aprovizionare se vor afișa la intrarea in unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat să asigure respectarea lor.

 • (2) Emitentul își rezervă dreptul de a retrage / anula acordul privind exercitarea activității de comercializare în zone publice in cazul unor reclamații ulterioare întemeiate sau în cazul tulburării liniștii publice .

 • (3) în cazul în care comerciantul încalcă în mod repetat (de cel puțin 2 ori) dispozițiile legale privind liniștea și ordinea publică, Primarul Municipiului Galați are dreptul de a modifica, prin dispoziție, unilateral orarul de funcționare.

CAPITOLUL V

AUTORIZAȚIA PRIVIND DESFĂȘURAREA UNOR ACTIVITĂȚI

Art. 15

 • (1) Autoritățile administrației publice locale emit autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică / recreative agenților economici care desfășoară una din activitățile care se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 ~ Alte activități recreative și distractive potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN .

 • (2) Comercianții a căror activitate se desfășoară în grupele 561 - Restaurante,

563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive potrivit Clasificării activitatilor din economia naționala C.A.E.N., datorează bugetului local în a cărui raza administrativ teritorială se află amplasată unitatea sau standul de comercializare, o taxă pentru eliberarea /vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea acestor activității, stabilită prin hotarare a Consiliului Local.

Art. 16

______(1) Pentru activitățile cuprinse în grupele 561 - Restaurante. 563 - Baruri și alte— activități de servire a băuturilor autorizația privind desfasurarea activității de alimentație publică va fi eliberată la cererea agentului economic, odată cu eliberarea acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice, în termen de 30 de zile de la solicitare

 • (2) Solicitantul va depune la compartimentul de specialitate al Primăriei declarația pe propria răspundere privind activitatea de alimentație publică (anexa 8) care se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, împreună cu documentele necesare obținerii acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice pentru punctul de lucru respectiv și se înregistrează în registru de evidență.

 • (3) Autorizația se eliberează numai după avizarea favorabilă a dosarului pentru acordul privind exercitarea activității de comercializare în zone publice de către Arhitectul Sef.

 • (4)  Se eliberează câte o autorizație privind desfasurarea activitatii de alimentație publică pentru fiecare punct de lucru care desfășoară activitățile de la alin (1).

 • (5) Pentru activitățile cuprinse în grupa 932 - Alte activități recreative și distractive autorizația va fi eliberată la cererea agentului economic, acesta depunând la compartimentul de specialitate al Primăriei cerere pentru eliberarea autorizației privind desfasurarea de activități recreative (anexa 9) la care se atașează următoarea documentație:

 • a) Actul de identitate al administratorului și, dacă e cazul, actul de identitate și delegația reprezentantului legal;

 • b) Statutul societății sau actul constitutiv (împreună cu actele adiționale dacă este cazul);

 • c) Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului(CAEN revizuit 2);

 • d) Certificatul constatator conform Legii 359 / 2004 ( CAEN revizuit 2) pentru punctul de lucru;

 • e) Actele legale de folosire a structurilor de vânzare (acte de proprietate, autorizație de construire, certificat urbanism, contract de închiriere / comodat / locațiune / asociere în participațiune, licența de comerț stradal, după caz ) insotite de documentația cadastrală /plan de amplasament și releveu/plan de situație, după caz;

 • f) Autorizația P.S.I. numai pentru categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării/ autorizării privind securitatea la incendiu, conform H.G. nr. 1739/2006

 • g) Fotografie a amplasamentului propus pentru avizare (fațada spațiului);

 • h) Actele legal încheiate cu furnizorii de servicii comunale (salubritate);

 • (6) Autorizația se eliberează numai după avizarea favorabila a dosarului de către Arhitectul Sef, conform fisei de verificare (anexa 10)

Art. 17

 • (1) Taxa de eliberare a autorizației se achita la depunerea declarației.-----------------------

 • (2) Taxa de eliberare este stabilita prin hotarare de consiliu local si este diferențiata in funcție de suprafața de servire/ prestare astfel:

 • -  pentru suprafața de servire / prestare £ 100mp

 • -  pentru suprafața de servire/ prestare cuprinsa intre 100,1 si 300 mp

 • -  pentru suprafața de servire/ prestare cuprinsa intre 300,1 si 500 mp

 • -  pentru suprafața de servire/ prestare > 500,1 mp

 • (3) Taxa pentru eliberarea autorizației se achita integral anticipat eliberării acesteia, indiferent de perioada ramasa pana la sfârșitul anului fiscal respectiv. Pentru anul in care se eliberează autorizația nu se datoreaza taxa pentru vizarea anuala a acesteia .

 • (4) Taxa pentru viza anuala a autorizației se datoreaza numai de către acei comercianti care dețin la data de 1 ianuarie a anului in curs autorizația privind desfasurarea activitatii de alimentație publica/ recreative.

 • (5) Taxa de viza anuala privind desfasurarea unor activitati astfel cum este definita la alin. (3) art. 475 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal se achita integral până la data de 31 martie a anului în curs la nivelul stabilit prin hotărârea Consiliului local, indiferent de perioada din an in care se desfasoara activitatea de alimentație publica, iar termenul de plata al acesteia este de 31 martie al fiecărui an, urmând ca incepand cu data de 1 aprilie sa se perceapă majorările de întârziere prevăzute de Codul de procedura fiscala.

 • (6) In cazul in care agentul economic solicita anularea autorizației de alimentație publica in cursul lunii ianuarie ( pana la 31 ianuarie), nu datoreaza taxa de viza pentru anul in curs .

 • (7) In cazul in care comerciantul nu se prezintă sa achite taxa pentru viza anuala până la 31 martie, aceasta taxă se consideră neachitată la termenul scadent si se datorează majorări de întârziere in condițiile legii.

 • (8) Taxa pentru eliberarea autorizației si taxa pentru viza anuala a acesteia nu se restituie chiar daca autorizația a fost anulată în cursul anului respectiv.

 • (9) Modificările la autorizația privind desfasu rara rea unor activitati referitoare la datele de identificare ale operatorului economic (denumire, formă de organizare, sediul social) precum și cele referitoare la tipul de unitate( codul CAEN), vor fi operate în mod gratuit, la solicitarea operatorului economic, prin eliberarea unei noi autorizații, dar numai după achitarea taxei de viză pentru anul in curs.

 • (10) In cazul teraselor sezoniere amplasate in fata punctelor de lucru, se solicita modificarea suprafeței de servire din autorizația eliberata pentru punctul de lucru pe durata de valabilitate a contractului de închiriere, prin depunerea unei noi declarații si achitarea diferenței de taxa, daca e cazul, situație valabila in fiecare an.

 • (11) In cazul pierderii autorizației, se publica anunțul în presa locală și dovada publicării se depune împreuna cu cererea de eliberare a altei autorizații.

 • (12) în cazul deteriorării autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică-recreative, operatorul economic va solicita eliberarea unui duplicat

Ari. 18

 • (1) Pentru anularea autorizației privind desfășurarea unei activități de alimentație publică / recreative se depune o cerere la compartimentul de specialitate al Primăriei.

 • (2) Referatul pentru anularea autorizației privind desfășurarea unei activități de alimentație publică / recreative va fi întocmit de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Galați.

 • (3) Anularea autorizației privind desfășurarea unei activități de alimentație publică / recreative se face prin Dispoziția Primarului Municipiului Galați.

CAPITOLUL VI

PRACTICI COMERCIALE

Art 19

 • (1) Comercianții au obligația să înștiințeze autoritatea administrației publice locale în a cărei rază teritorială isi desfășoară activitatea în legătură cu practicile comerciale, respectiv vânzările de lichidare și vânzările de soldare.

 • (2) Vânzarea de lichidare, în baza O.G. 99 / 2000, este orice vânzare precedată de publicitate și anunțată sub denumirea „de lichidare" și care printr-o reducere de prețuri are ca efect vânzarea accelerată a totalității sau a unei părți din stocul de produse dintr-o structură de vânzare cu amănuntul aflată într-una din situațiile stabilite de ordonanță.

 • (3) Vânzările de lichidare sunt supuse notificării în baza unui inventar detaliat al mărfurilor de lichidat.

 • (4) Formularele notificării vânzărilor de lichidare și al listei de inventar pentru mărfurile de lichidat sunt prevăzute în anexele 1 si 2 din Normele metodologice de aplicare aO.G.99/2000 .

 • (5) Comerciantul sau persoana împuternicită de acesta va depune / transmite la primăria localității în a cărei raza teritorială este amplasată structura de vânzare, un exemplar din notificare și din inventarul pentru mărfurile de lichidat.

 • (6) Termenul de depunere este cu cel puțin 5 sau 15 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare iar perioada pentru care se notifică este între 15 zile pe an si 90 de zile pe an , în funcție de cazurile stabilite în ordonanță.

 • (7)  In termen de 15 zile până la începerea vânzării de lichidare notificate, comerciantul poate reveni asupra deciziei sale și poate anula vânzarea de lichidare. In acest caz, va înștiința primăria prin scrisoare cu confirmare de primire .

Art.20

 • (1) Vânzarea de soldare, în baza O.G.99 / 2000, este orice vânzare însoțită sau precedată de publicitate și anunțată sub denumirea „soldare / solduri “ și care, printr-o reducere de prețuri are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.

 • (2) Comercianții au obligația să notifice la primăria în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, perioada in care efectuează vânzările de soldare cu cel puțin 15 zile inaninte de începerea operațiunilor.

 • (3) Formularul notificării vânzărilor de soldare si al listei de inventar pentru mărfurile de soldat sunt prevăzute în anexele 3 si 4 din Normele metodologice de aplicare a O.G. 99 / 2000 .

 • (4) Perioadele de soldări cu o durată maximă de câte 45 zile fiecare se stabilesc de comerciant între limitele : 15.01 - 15.04 pentru produsele de toamnă - iarnă și 01.08 -31.10 pentru produsele de primăvară - vară .

Art. 21 Compartimentul din aparatul propriu care primește si păstrează notificările si listele de inventar ale vânzărilor de lichidare si soldare este stabilit prin dispoziție de către Primarul municipiului Galați.

CAPITOLUL VII

SANCȚIUNI

Art. 22

Primarul municipiului Galați va stabili și va abilita prin dispoziție, persoanele care vor controla, vor constata și vor sancționa contravențiile stabilite de O.G. 99 / 2000 care cad în atribuțiile primăriilor.

Art. 23

(1) In atribuțiile organelor de control (Poliția locală) revin constatarea și sancționarea următoarele contravenții:

 • a) Desfășurarea oricărui exercițiu comercial de către comercianți neautorizați în condițiile legii;

 • b) Exercitarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar și de

alimentație publică de personal necalificat și care nu posedă cunoștințe de specialitate prevăzute în normele de aplicare a O.G.99 / 2000 .--------------------------------------

 • c) Comercializarea de produse și servicii, altele decât cele înscrise în acordul privind exercitarea activității de comercializare în zone publice;

 • d) Neafișarea orarului de funcionare, la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior și neluarea măsurilor care să asigure respectarea orarului de funcționare ;

 • e) Efectuarea vânzărilor de lichidare în alte cazuri decât cele stabilite prin ari 20 din O.G. 99/2000 .

 • f) Nerespectarea condițiilor stabilite de O.G. 99 / 2000 (art. 21 si art. 29) cu privire la notificarea vânzărilor de lichidare și a vânzărilor de soldare ;

 • g) Neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind justificarea situației care a motivat vânzarea de lichidare / soldare ;

 • h) Realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute in O.G. 99 / 2000 ( art. 27);

 • i) Utilizarea denumirii ,, soldare / solduri / soldări” sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care aceasta nu este in legătură cu operațiunea de soldare astfel cum este definita in O.G. 99/2000;

 • j) Lipsa clarității și vizibilității pentru consumator a infomațiilor pe care trebuie să le furnizeze aparatele de măsură utilizate pentru determinarea cantităților produselor vândute în vrac;

 • k) Exercitarea de activități de comerț cu ridicata și comerț cu amănuntul în aceeași structură de vânzare, respectiv suprafață de vânzare .

Pe lângă aplicarea contravențiilor la pozițiile „a", “e”, “h”, “i”, “k”, se aplica si măsură sistării, suspendării sau interzicerii activitatii, respectiv a operațiunii;

(2) In cazul repetării contravențiilor prevăzute la lit. „a”,Mc”, “e”,”f”, ”g”, ”h”, “i”,”k” si T, intr-un interval de 12 luni, chiar daca amenda a fost plătită, precum si in cazul in care se incalca in mod repetat dispozitile legale privind liniștea si ordinea publica, se va suspenda activitatea comerciala pe o perioada de pana la 30 zile pentru structura de vanzare respectiva .

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

Art. 24.

________(1) Aparatul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Galați răspunde de îndeplinirea procedurilor prevăzute în prezentul Regulament.

 • (2) Responsabilitățile prevăzute la alin. (1) sunt sarcini de serviciu și se cuprind în fișa postului.

 • (3) Aplicarea prevederilor din prezentul Regulament se realizează în baza unor proceduri formalizate pe activități incluse în cadrul sistemului de control managerial al Primăriei municipiului Galați.

Art. 25 . începând cu 1 ianuarie 2016, după validarea prezentului Regulament actele administrative emise in baza Regulamentului aprobat prin HCL nr. 208/ 2012 isi pierd valabilitatea .

Art. 26. Anexele nr. 1 -14 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Anexa 1

Lista

------------------------Actelor normative aplicabile, in vigoare:

O.G.99 / 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 650/2002 privind aprobarea O.G.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața;

HG 333 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.99/ 2000; Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;

Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 348/ 2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare:

Hotărârea Guvernului nr. 1739 / 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendii, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică;

Legea nr. 215/2001 a Administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare.


ROMÂNIA Județul Galați Primăria Municipiului Galați


Nr.__________________I________________

în baza dispozițiilor ari 6, alin. (2) din O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicata, cu modificările și completările ulterioare, pct. 1, lit. “d” din Normele metodologice de aplicare a O.G. 99 / 2000, aprobate prin H.G. 333 / 2003,

Se emite acordul pentru exercitarea activităților comerciale în zone publice în structurile de vânzare, după cum urmează:

 • 1. Agentul economic...............................................

 • 2.  Cu sediul în.......................................................

 • 3. Nr. înreg. la Reg. Com.: .......................................

 • 4.  C.U.Î.:..............................

 • 5.  Profilul exercițiului comercial și structura de vânzare pentru care s-a emis acordul, sunt:

  Nr. crt.

  Adresa punctului de lucru

  Tipul

  Suprafața de vanzare/servire/ prestare (m.p.)

  Codul

  C.A.E.N.

  Orar de funcționare

  1.

  2.

 • 6.  Activitatea se va desfășura având în vedere următoarele condiții:

 • a. ) Să respecte legislația privind:

 • - normele igienico-sanitare și de igienă alimentară;

 • - normele de protecție a mediului;

 • - normele din Codul muncii și de protecție a muncii;

 • - prevenirea și stingerea incendiilor:

 • - ordinea și liniștea publică;

 • - regulile de reclamă comercială și firma; firma să fie expusă și să conțină datele legale de identificare a comerciantului căruia i s-a emis acordul;

 • - normele de circulație rutieră, parcarea autovehiculelor în zonă, aprovizionarea numai pe baza unui program stabilit;

 • - normele de ocupare și folosire a bunurilor amplasate pe suprafețele de teren din patrimoniul public și privat al municipiului.

 • b. ) Să mențină curățenia în perimetrul interior și exterior al structurii pentru care s-a emis acordul

(curățenia zilnică, întreținerea fațadei, deszăpezire).

 • c. ) Să încheie și să respecte contractele pentru prestări la servicii și utilități de gospodărire,

înfrumusețare, igienizare, salubrizare.

 • 7.  Valabilitatea acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice se prelungește prin viză anuală până la 31 martie al fiecărui an. După termenul scadent se datorează majorări de întârziere în condițiile legii. Viza si modificarea se consemnează pe verso acordului.

 • 8.  Acordul privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice nu este transmisibil, iar activitatea se va desfășura numai în condițiile legilor prevăzute în autorizațiile de funcționare. Nerespectarea condițiilor impuse atrage anularea acordului. La întreruperea activității acordul privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice se va remite emitentului.

 • 9.  Taxa de emitere a acordului.................................................................................................

 • 10. Alte precizări.....................................................................................................................

  PRIMAR, Marius Stan


ARHITECT SEF, Arh. Teodora Voicilâ

11. Modificări și completări ale acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice:

Dispoziție (nr., data)

Punctul din acorrd care se modifică

Conținutul modificării

Semnătura Primarului și ștampila

12. Viza pentru prelungirea acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice:

Data

de la ...

Prelungit valabilitatea

......... .........la........................

Taxa.

Achitat

Primar

Chit..

Data

de la ..

Prelungit valabilitatea

...... la....... ..........

Taxa.

Achitat

Primar

Chit..

Data

de la ..

Prelungit valabilitatea

........... la........ ..........

Taxa.

Achitat

Primar

Chit..

Data

de la

Prelungit valabilitatea

...... la.....         ..........

Taxa.

Achitat

Primar

Chit.

Data

de la .

Prelungit valabilitatea

......la      __________________

Taxa.

Achitat

Primar

Chit.

DOMNULE PRIMAR,

_______Subsemnatul                                     , reprezentant legal al S.C. ( I.I.,-----

 • I.F., P.F.A.) __________________________________________________ cu sediul social în județul

____________________________, localitatea____________________________________, str.___________ , nr._______, bl._______, ap.________, telefon____________________, înregistrată la Oficiul Reg.

Com. sub nr. J___/________/__________, cod unic de înregistrare_______________ ,

adresa de corespondență_____________________________________________

solicit emiterea acordului privind exercitarea activității de comercializare în locuri publice, în următoarele structuri de vânzare

Nr. cri.

ADRESA PUNCTULUI DE LUCRU

TIPUL STRUCTURII (magazin, restaurant, depozit, toneta, atelier etc.)

Suprafața de vânzare/ servire/ prestare conform fișelor anexă

Codul CAEN

Orar de funcționare (în funcție de zilele săptămânii)

1.

2.

3.

4.

5.

Am luat la cunoștință următoarele:

 • - taxa de eliberare a acordului privind exercitarea activității de comercializare în locuri publice, se achită anticipat eliberării acestuia, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal respectiv;

 • - valabilitatea acordului se prelungește prin viză anuală până la 31 martie al fiecărui an, iar după termenul scadent se datorează majorări de întârziere în condițiile legii.

 • - orice modificări referitoare la domiciliu, sediul social, act constitutiv și la punctele de lucru trebuie aduse la cunoștință emitentului pentru a fi consemnate pe verso acordului;

Declar că societatea nu este în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt administrate de un judecător sindic iar activitățile comerciale nu sunt suspendate.

Declar pe propria răspundere că pe întreaga durată de funcționare a structurilor de vânzare și a perioadei de exercitare a activităților menționate în prezenta cerere, voi respecta legislația privind condițiile igienico-sanitare și de igienă alimentară, liniștea și ordinea publică, protecția mediului, prevenirea și stingerea incendiilor precum și alte reglementări legale în vigoare privind desfășurarea activităților comerciale.

Data:


Semnătura reprezentantului legal:

Se anexează în copie:

 • 1. Actul de identitate al administratorului;

 • 2. Actul de identitate si delegația reprezentantului legal, daca e cazul;

 • 3.  Statutul societății sau actul constitutiv (împreună cu actele adiționale dacă este cazul);

 • 4.  Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului ( CAEN revizuit 2);

 • 5.  Certificatul constatator pentru fiecare punct de lucru (structură de vânzare) conform Legii 359 / 2004 ( CAEN revizuit 2);

 • 6. Actele de pregătire profesională pentru personalul angajat în efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar și de alimentație publică conform art. 5, alin. 2 si 3 din O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicata, cu modificările și completările ulterioare si documentul care sa ateste activitatea desfășurată de acesta;

 • 7.  Actele legale de folosire a structurilor de vânzare (acte de proprietate, autorizație de construire, certificat de urbanism, contract de închiriere/comodat/locațiune/asociere în participatiune, licența de comerț stradal, după caz ) insotite de documentație cadastrala / plan de amplasament si plan de situație/ releveu, după caz;

 • 8. Avize prevăzute în certificatul de urbanism pentru schimbare de destinație, dacă e cazul;

 • 9.  Autorizația P.S.I. pentru categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării/ autorizării privind securitatea la incendiu, conform H.G. nr. 1739/ 2006, pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendii, cu modificările și completările ulterioare;

 • 10. Autorizații/documente de inregistrare/notificări de la: D.S.P. a județului Galați si de la D.S.V.S.A. Galați, dacă e cazul;

 • 11. Fotografie color a amplasamentului propus pentru avizare (fațada spațiului);

 • 12. Actele legal încheiate cu furnizorii de servicii comunale (salubritate);

 • 13. Documentul de plată a taxei pentru eliberarea acordului privind exercitarea activității de comercializare în locuri publice.

 • 14. Dosar de încopciat cu șină.

Taxa de eliberare valabilă in anul_______

 • - pt. suprafața de vânzare/servire/prestare  <10mp

 • - pt. suprafața de vânzare/servire/prestare 10,1- 400 mp

 • - pt. suprafața de vânzare/servire/prestare 400,1-700mp  .

 • - pt. suprafața de vânzare/servire/prestare 700,1- 1000mp

 • - pt. suprafața de vânzare/servire/prestare >1000mp      lei si pt fiecare 100mp

fracțiune de 100mp se adauga cate

Relații cu publicul: - Depuneri documente: Luni si Marti 9.00 -12.00;

Miercuri 9.00 -12.00 si 13.00-15.30

- Eliberări: Joi 9.00-12.00 si 13.00-15.30

FIȘA

de caracterizare a structurii de vânzare

(se


ă de vânzare)


 • 1. Adresa______________________________________

 • 2. Dimensiunile structurii de vânzare: o SUPRAFAȚA TOTALĂ:

din care:

■ pentru comerț cu ridicata:

din care:

 • -  pentru depozitare /păstrare:

 • -  pentru prezentare:

 • -  spații tehnice:

 • -   alte spații (birouri, anexe, utilități, etc.):

■ pentru comerț cu amănuntul și / sau prestări servicii: din care:


 • -  sala de vânzare / prestare:                      _____ m.p.

 • -  de depozitare / păstrare:

 • -  spații tehnice:                                         __________ m.p.

 • -   alte spații (birouri, anexe, utilități, etc.):                  

■  pentru alimentație publică:

din care:

 • -  sala (salon de servire):

 • -  de depozitare /păstrare:

 • -  de pregătire - preparare:                          

 • -   alte spații (tehnice, birouri, anexe, utilități, etc.):

FIȘA

pentru verificarea cererii și documentației depuse în vederea obținerii

O.G. 99/2000 aprobată prin Legea 650/2002

(se completează câte o fișă pentru fiecare structură de vânzare)

 • 1.  Adresa structurii de vânzare__________________________________________

 • 2.  Documentația de la punctele 1-6 si 9-10,12-13 din cerere, primita si verificata de

către Compartimentul Autorizata, Licențe______________________________________

semnătură_________________; data_______________

 • 3.  Acte legale referitoare la deținerea și folosirea structurii de vânzare (punctele 7,8 si

11 din cerere)_____________________________________________________________

3.1. Avizul Instituției Arhitect Sef:

 • -   privind încadrarea în prevederile art. 6, art.12 alin. (2), alin. (3) si alin.(5) din O.G. 99 /2000, republicata cu modificările și completările ulterioare;

 • -  concluzii conform art. 7 din O.G.99 / 2000 republicată cu modificările și completările ulterioare:

__________________semnătura____________; data ________

Concluzii:

 • a) se amână pentru completare sau refacere (adresa de restituire) _____

 • b) se respinge cererea conform art. 7 din O.G. 99 /2000_______________________

 • c) se prezintă acordul pentru semnare

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul___________________________________, reprezentant legai al S.C. ( I.I.,

I.F., P.F.A.) __________________________________________________ cu sediul social în județul

___________________________________________   , localitatea _____________________________„ , str. ___________________________________________ , nr. ________ , bl. ________ , ap. _________ , telefon __________________, înregistrată la Oficiul Reg. Com. sub nr. J____/          /______ , cod unic de înregistrare__________________, adresa de corespondenta_____________

solicit prelungirea valabilității acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice nr. _________/_________ și a autorizației privind desfășurarea activității de

alimentație publică/recreative nr.__________/_____________pentru anul

Declar că societatea nu este în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt administrate de un judecător sindic iar activitățile comerciale nu sunt suspendate.

Declar pe propria răspundere că pe întreaga durată de funcționare a structurilor de vânzare și a perioadei de exercitare a activităților menționate în prezenta cerere, voi respecta legislația privind condițiile igienico-sanitare și de igienă alimentară, liniștea și ordinea publică, protecția mediului, prevenirea și stingerea incendiilor precum și alte reglementări legale în vigoare privind desfășurarea activităților comerciale.

Declar pe propria răspundere că nu s-au adus modificări la documentația depusă pentru obținerea acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice nr.______________________/____________________.

Am luat la cunoștință că valabilitatea acordului se prelungește prin viză anuală până la 31 martie al fiecărui an, iar după termenul scadent se datorează majorări de întârziere în condițiile legii.

Data:                               Semnătura reprezentantului legal:

Relații cu publicul: - Depuneri documente: Luni si Marti 9.00 -12.00;

Miercuri 9.00 -12.00 si 13.00-15.30

- Eliberări: Joi 9.00-12.00 si 13.00-15.30

ROMÂNIA MUNICIPIUL GALAȚI PRIMAR

AUTORIZAȚIE

privind desfășurarea activității________________

Nr._________________/__________________

în baza prevederilor art. 475 din LEGEA 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se autorizează:

Agentul economic

cu sediul social în :___________________________________________________________

nr. înregistrare la O.R.C. :____________________ ; CUI_______________________ ;

la punctul de lucru :______________________________________________________

suprafața de servire / prestare :_________

cu activitățile :_________

cod C.A.E.N. :________

orar de funcționare : ______________________

terasa sezoniera:

Alte precizări_________________________________________________________________

Valabilitatea autorizației se prelungește prin viză anuală până la 31 martie al fiecărui an. După termenul scadent se datorează majorări de întârziere în condițiile legii.

PRIMAR, Marius Stan


ARHITECT SEF, Arh. Teodora Voicila

Viza pentru prelungirea autorizației:

Data

Prelungit valabilitatea

de la..................la...............

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea

de la..................la.....................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea

de la..................la.....................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea

de la.......... la..................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea de la..................la..................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea

de la........... la..................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea

de la..................la..................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea

de la............ la..................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea de la..................la..................

Achitat Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea de la..................la..................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea

de la........... la..................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea de la..................la..................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

DECLARAȚIE

privind desfășurarea activității de alimentație publică

Subsemnatul ....................................................................., cu domiciliul in

..........................................str............................................................. nr.............., județul / sectorul ...............................,  in calitate de ............................................ la  Societatea

Comerciala (PFA / II / IF) .......................................... , înregistrata la registrul

comerțului sub nr. de înmatriculare J(F)...... / ............. / ............., cu sediul social in

......................... județul / sectorul ............................, str...................... nr. .........bl.............., ap............declar pe propria răspundere ca unitatea de alimentație publica situata in (sediul unitatii) ............................................ este   de tipul

......................................, având următoarele caracteristici funcționale:

 • 1. Total suprafața (mp)....................................., din care:

. de servire.......................................................

. de pregătire/predare..........

. de depozitare..........

. anexe-utilitati

(birouri, grupuri sanitare, vestiare etc)

 • 2. Numărul locurilor pentru consumatori:

Total,           din care:               Terasa                    Gradina de vara

saloane

 • 3. Am luat la cunoștința următoarele :

 • - taxa pentru eliberare autorizației privind desfasurarea activitatii de alimentație publica este anuala si se achita integral, anticipat eliberării acesteia, indiferent pe perioada ramasa pana la sfârșitul anului fiscal respectiv;

 • - valabilitatea autorizației se prelungește prin viza anuala pana la 31 martie al fiecărui an, iar după termenul scadent se datoreaza majorări de intarziere in condițiile legii

 • 4.Taxa de eliberare/vizare a autorizației pentru anul___________, in funcție de suprafața de

  servire:

  <100 mp

  intre 100,1 mp - 300mp

  intre 300,1 mp - 500mp

  > 500,1 mp


  Data ________________


Semnătură agentului economic si stampila SC/PFA/II/IF

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul__________________________________________ , reprezentant legal al

S.C. ( LI., I.F., P.F.A.)____________________________________________________cu sediul social în

județul____________________, localitatea_______________________________, str.________

nr._______, bl._______, ap.________, telefon____________________, înregistrată la Oficiul Reg.

Com. sub nr. J___/________/__________, cod unic de înregistrare______

solicit eliberarea autorizației privind desfășurarea de activități recreative (din grupa 932) ____________având ca obiect de activitate__________________________conform cod CAEN __________ la punctul de lucru

pe o suprafața totala de__________mp, din

 • - suprafața de prestare

 • - suprafața de depozitare

 • - anexe-utilitati

Orarul de funcționare solicitat (in funcție de zilele saptamanii):

Anexez prezentei următoarele documente:

 • a) Actul de identitate al administratorului si, daca e cazul, actul de identitate si delegația reprezentantului legal;

 • b) Statutul societății sau actul constitutiv (împreună cu actele adiționale dacă este cazul);

 • c) Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului(CAEN revizuit 2);

 • d) Certificatul constatator conform Legii 359 / 2004 ( CAEN revizuit 2);

 • e) Actele legale de folosire a structurilor de vânzare (acte de proprietate, autorizație de construire, certificat urbanism, contract de închiriere / comodat / locatiune / asociere in participatiune, licența de comerț stradal, după caz ) insotite de documentație cadastrala / plan de amplasament si releveu/ plan de situație, după caz;

 • f) Autorizația P.S.l. numai pentru categoriile de construcții si amenajari care se supun avizării/ autorizării privind securitatea la incendiu, conform H.G. nr. 1739/2006

 • g) Fotografie a amplasamentului propus pentru avizare;

 • i)  Actele legal încheiate cu furnizorii de servicii comunale (salubritate);

 • j)  Dosar de incopciat.

 • 3. Am luat la cunoștința următoarele :

 • - taxa pentru eliberare autorizației privind desfasurarea activitatii de alimentație publica este anuala si se achita integral, anticipat eliberării acesteia, indiferent pe perioada ramasa pana la sfârșitul anului fiscal respectiv;

 • - valabilitatea autorizației se prelungește prin viza anuala pana la 31 martie al fiecărui an, iar după termenul scadent se datoreaza majorări de întârziere in condițiile legii

 • 4.Taxa de eliberare/vizare a autorizației pentru anul _________, in funcție de

suprafața de prestare:

< 100 mp

lei;

intre 100,1 mp - 300mp

lei;

intre 300,1 mp - 500mp

lei;

> 500,1 mp

lei.

Data:

Semnătura reprezentantului legal și

ștampila:

Relații cu publicul: - Depuneri documente: Luni si Marti 9.00 -12.00;

Miercuri 9.00 -12.00 si 13.00-15.30

- Eliberări: Joi 9.00-12.00 si 13.00-15.30

FIȘA

pentru verificarea cererii și documentației depuse în vederea obținerii autorizației privind desfasurarea de activități recreative (din grupa 932),

 • 1. Adresa structurii de prestare___________________________________

 • 2. Documentația a fost primita si verificata de către Compartimentul Autorizații,

Licențe, numele_____________________, semnătură______________data

 • 3. Acte legale referitoare la deținerea și folosirea structurii de prestare

Avizul Instituției Arhitect Sef:

___________________semnătura____________________; data _________

Concluzii:

 • d) se amână pentru completare sau refacere (adresa de restituire) ______

 • e) se respinge cererea

 • f) se prezintă acordul pentru semnare __________________________

ACORD ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI / LOCA TARI

Subsemnatul(a) ___________________________________ cu domiciliul în județul

________________________________,           localitatea          _________________________________,          str. _____________________________________________ , nr. ________ , bl, ________ , ap.__, telefon ___________________,legitimat cu BI/CI seria_____nr.____________, CNP__, in calitate de președinte al asociației de proprietari/locatari nr.____din Galați, str._________,

nr.____, bl._____,sc.__, ap.______, declar pe propria răspundere cunoscând prevederile

Codului penal privind falsul în declarații și în conformitate cu prevederile Legii 230/2007, privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare, ca asociația de proprietari/locatari, inclusiv proprietarii/ locatarii direct afectați sunt de acord cu funcționarea unității__________________________deținută de către SC/ P.F./

I.F./I.I._________________________________________la adresa___,

_________________________________________________ in vederea desfășurării activității de _________________________________după următorul orar de funcționare :

Luni - Vineri:______________________________________

Sâmbăta :__________________________________

Duminica :_____________________________________

Data:


Semnătura președintelui și ștampila asociației de proprietari

ACORD

Subsemnatul(a) __________________________________ cu domiciliul în județul

localitatea          _______________________________,          str.

___________________________________________ , nr. ________ , bl. ________ , ap.__, telefon _________________, legitimat cu BI/CI seria_____nr.____, CNP__, eliberat de_______________________________, la data de_____________________, in calitate de proprietar al

imobilului limitrof ( pe hotar) al unitatii_____________________situata in Galați, str.__, nr.

____, bl. _____,sc.__, ap. _______, sunt de acord cu practicarea activitatii de ____________________________ deținuta         de         către         SC/P.F./I.F./I.I. ______________________________________________după următorul orar de funcționare :

Luni ~ Vineri :_____________________________________

Sambata:__________________________________

Duminica :_____________________________________

Data:


Semnătura

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul_____________________________________reprezentant legal al S.C.( II,

I.F., P.F.A.)____________________________________________________ cu sediul social în județul

______________________, localitatea_________________________________, str.________________ , nr. , bl._______, ap._________, telefon_______________________________, înregistrată la Oficiul

Reg. Com. sub nr. J /________/__________, cod unic de înregistrare___________________

adresa de corespondența___________________________________________________ , solicit:

o anularea acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice nr.

o anularea autorizației privind desfasurarea activitatii de alimentație publica/ recreative nr._______________/_____________________,

Motivul: ______________________________________________________________________________

Data:


Semnătura reprezentantului legal și ștampila:

Anexez prezentei actele necesare pentru anulare.

Program depuneri documente: Luni și Marți 9.00-12.00;

Miercuri 9.00-12.00 și 13.00-15.30.

LISTA

taxelor și tarifelor care se percep de Primăria Municipiului Galați pentru eliberarea și! sau vizarea acordului privind exercitarea activității de comercializare in locuri publice și a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică / recreative în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant, permanent sau, după caz, sezonier 1. Taxa de eliberare a acordului privind exercitarea activității de comercializare în locuri publice în structuri de vânzare cu sediul fix sau ambulant, permanent sau după caz, sezonier pentru anul 2016

 • - pentru exercițiu comercial, cu suprafața de vânzare de până la 10mp

  • -  10 lei -103 lei

  • - 205 lei

  • - 308 lei

  • - 400 lei,


  iar


 • - pentru exercițiu comercial, cu suprafața de vânzare intre 10,1-400 mp

 • - pentru exercițiu comercial, cu suprafața de vânzare intre 400,1-700 mp

 • - pentru exercițiu comercial, cu suprafața de vânzare intre 700,1-1000 mp

 • - pentru exercițiu comercial, cu suprafața de vânzare pentru 1000,1 mp pentru ce depășește această suprafață se adaugă pentru fiecare 100 mp sau fracțiune de 100, câte 40leî.

 • 2. Taxa de eliberare pentru autorizația privind desfășurarea de activități de alimentație publică / recreative

 • - pentru suprafața de servire < 100mp                      1400

 • - pentru suprafața de servire cuprinsă intre 100,1 si 300 mp   2600 lei

 • - pentru suprafața de servire cuprinsă intre 300,1 si 500mp   3900

 • - pentru suprafața de servire £ 500,1 mp                     5000

 • 3. Taxa de viză anuală de prelungire a acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice / autorizației este egală cu taxa de eliberare a acordului /autorizației din anul în care se solicită prelungirea.

 • 4. Taxa de modificare a acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice este de 82lei, cu excepția acordului pentru exercițiu comercial, cu suprafața de vânzare de până la 10mp, a cărei taxă de modificare este de 8lei

 • 5. Taxa pentru eliberarea unui duplicat in locul celui pierdut sau degradat a acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice este de 10lei.

 • 6. Taxele de eliberare / vizare ale acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice și autorizației privind desfășurarea de activități de alimentație publică/ recreative se vor stabili anual prin Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea impozitelor și taxelor locale anuale.