Hotărârea nr. 431/2015

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati a 72 containere tip IGLOO, aflate in administrarea serviciului public Ecosal

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.431

din 26.11.2015

privind: trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a 72

containere tip IGLOO, aflate în administrarea Serviciului Public Ecosal

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 463/06.11.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data 26.11.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 119152/06.11.2015, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 119154/06.11.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresele SP Ecosal Galați înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 41604/29.04.2014, respectiv nr. 64988/11.06.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a 72 containere tip IGLOO, aflate în administrarea Serviciului Public Ecosal, având o valoare de inventar de 6356,95 lei/bucată, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinted^ședință, Eu

/

/ / &

\ c>\ v.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octdvkin Kovacs

ANEXA IaHCL nr. 431/26.11.2015

Nr.

ctr.

Denumire mijloc fix

Cantitate

U/M

Preț unitar

(lei)

Valoare

1.

CONTAINERE TIP IGLOO

72

bucăți

6356,95

457700,40

Președinte de ședinlă, Eugewfjăvan