Hotărârea nr. 426/2015

Prelungirea pana la 30 noiembrie 2015 a conventiei pentru asigurarea livrarii de energie termica sub forma de apa fierbinte populatiei din municipiul Galati, incheiata intre UAT municipiul Galati - Electrocentrale Galati SA - Arcelor Mittal SA - Calorgal SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 426

din 16.11.2015

privind: prelungirea până la 30 noiembrie 2015 a Convenției pentru asigurarea livrării de energie termică sub formă de apă fierbinte populației din municipiul Galați, încheiată între UAT municipiul Galați - Electrocentrale Galați SA - Arcelor Mittal SA - Calorgal SA

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 469/16.11.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință de îndată din 16.11.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 122866/16.11.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 122868/16.11.2015 al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 268/14.07.2015 privind aprobarea Convenției pentru asigurarea, în perioada iulie ~ septembrie 2015, a livrării de energie termiă sub formă de apă fierbinte populației din municipiul Galați, încheiată între Municipiul Galați - Electrocentrale Galați SA - Arcelor Mittal SA - Calorgal SA și aprobarea modelului de Comtract de furnizare a energiei termice, a Actului adițional la Contract și a Actului adițional la Convenția de facturare individuală încheiată între Calorgal SA. și consumatorii săi;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 383/30.09.2015 privind prelungirea Convenției pentru asigurarea livrării de energie termică sub formă de apă fierbinte populației din municipiul Galați, încheiată între UAT municipiul Galați -Electrocentrale Galați SA - Arcelor Mittal SA - Calorgal SA

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 415/27.10.2015 privind prelungirea Convenției pentru asigurarea livrării de energie termică sub formă de apă fierbinte populației din municipiul Galați, încheiată între UAT municipiul Galați -Electrocentrale Galați SA -Arcelor Mittal SA - Calorgal SA

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit.”d” și alin. (6), lit. ”a”,pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba prelungirea până la 30 noiembrie 2015 a Convenției pentru asigurarea livrării de energie termică sub formă de apă fierbinte populației din municipiul Galați, încheiată între UAT Municipiul Galați - Electrocentrale Galați SA -Arcelor Mittal SA - Calorgal SA.

Art. 2 - Convenția pentru asigurarea, în perioada iulie - septembrie 2015, a livrării de energie termică sub formă de apă fierbinte populației din municipiul Galați, încheiată între UAT municipiul Galați - Electrocentrale Galați SA - Arcelor Mittal SA -Calorgal SA aprobată prin ELC.L nr. 268/14.07.2015 și prelungită prin H.C.L nr. 415/27.10.2015 privind prelungirea Convenției pentru asigurarea livrării de energie termică sub formă de apă fierbinte populației din municipiul Galați, încheiată între UAT municipiul Galați - Electrocentrale Galați SA - Arcelor Mittal SA - Calorgal SA, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Eugen^ăvan


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Ocfiwkin Kovacs