Hotărârea nr. 424/2015

Modificarea si completarea HCL nr. 12/29.01.2015 privind repartizarea excedentului bugetului local in anul 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 424 din 09.11.2015

privind: modificarea și completarea HCL 12/29.01.2015 privind repartizarea excedentului bugetului local în anul 2015

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 464/09.11.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 09.11.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 119896/09.11.2015, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 119898/09.11.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. 58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b și alin. 4, lit. a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Art. 1 din HCL nr. 12/29.05.2015 privind repartizarea excedentului bugetului local în anul 2015, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art 1- Se aprobă repartizarea excedentului bugetului local în anul 2015, în sumă de 40.017.497,86 lei, astfel:

  • a) Pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, suma de 38.917.497,86 lei, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • b)  Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă, suma de 1.100.000,0 lei, astfel: 1.100.000,o-pentru secțiunea de funcționare”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

. Secretarul Municipiului Galați, c.j. NicolaeiCostache

w 1

ANEXA LA HCL NR. 424/09.11.2015

Lista lucrărilor de investiții finanțate din excedent in anul 2015

lei

Nr crt

Capitol bugetar

Obiectivul

Repartizare sume conf HCL12/ 29.01,2016

Propunere repartizare sume

A

Obiective de investiții din care:

26.696.693,62

35.496.693,62

54

Sistem electronic de dirijare si ordonare

17.236.0C

17.236,00

65

Construire șarpanta Colegiul National Costache, Negri

125.803,91

126.436,68

65

Construire șarpanta la Școala Gimnaziala nr.31

31.230,58

21.936,33

65

Construire șarpanta la Școala Gimnaziala nr.3

106.262,04

97.619,97

65

Construire șarpanta la Școala Gimnaziala nr.40,lulia Hasdeu

165.253,84

166.889,55

65

Construire șarpanta Școala Gimnaziala Sfanțul Grlgore Teologul

165.253,83

166.889,85

65

Construire șarpanta Liceul Tehnologic Anghel Saligny

141.665,47

163.050,96

65

Construire șarpanta Liceul cu Program Sportiv

245.034,05

242.828,97

65

Construire șarpanta Liceul Teoretic Dunarea

266.141,76

262.668,65

65

Construire șarpanta Colegiul Tehnic Traian Vuia

309.280,96

310.678,51

65

Construire șarpanta Școala Gimnaziala Petre Tutea

85.502,40

74.444,88

65

Construire șarpanta Școala Gimnaziala nr.17

117.237,81

107.499,94

65

Construire șarpanta Școala Gimnaziala nr.22

369.465,85

361.288,94

65

Construire șarpanta Liceul Teoretic Emil Racovita

295.888,97

295.639,86

65

Construire șarpanta Colegiul Tehnic de Alimentație si Turism D. Motoc

103.583,33

97.344,97

65

R.K.Grup școlar Sfanta Maria

100.000,00

339.482,60

65

Reabilitare si modernizare Liceul cu program sportiv

43.263.60

43.263,60

67

Amenajare locuri de joaca pentru copii in Mun.Galati

100.000,00

1.305.929,16

67

împrejmuire teren zona taluza-Gradina Publica

310.000,00

313.423,80

67

Modernizare Parc Eminescu

162.000,00

167.480,00

67

Minibuldoexcavator cu dotări anexa

298.220,00

298.220,00

67

Tractor

397.544,00

397.544,00

67

Remorca tractor

98.704,00

98.704,00

67

Motocultor

23.262,40

23.262,40

67

Utilaj de tuns iarba

32.024,24

32.024,24

67

Motocositori

62.961,00

62.961,00

67

Modernizare parc Orășelul Copiilor Tig.l

0,00

2.044.601,53

67

Faleza pentru copii

0,00

1.130.787,00

70

Construire locuințe sociale Micro 17

7.041.791,13

9.236.796,39

70

Demolări imobile

316.870,45

291.762,25

70

Documentații cadastrale

200.000,00

310.865,44

70

Deviere linii electrice aeriene 10kw-zona stafiei de epurare

700.000,00

2.000.000,00

70

Reabilitare conducta apa str. Stadionului, V.Vilcovicî ,b-dul Dunarea

345.000,00

435.475,35

70

Extindere iluminat public in muncipiul Galați

310.000,00

832.863,45

70

P.U.Z.

10.000,00

318.429,60

74

Autogunoiera mare 15mc

1.748.400,00

1.748.400,00

74

Managementul integrat al deșeurilor urbane solide in Mun.Galati

1.130.000,00

1.670.593,69

74

încărcător frontal

1.581.000,00

1.581.000,00

74

Mașina de spalat recipient)

543.120,00

538.627,42

74

Motostlvuitor cu prindere laterala

272.800,00

272.800,00

74

Autocontainere

1.011.654,00

1.011.654,00

84

Modernizare străzi Valea Orașului

50.000,00

35.474,27

84

Modernizare strada Anghel Saligny tronson strada Prelungirea Brăilei sl strada Argeș

200.000,00

545.238,16

84

Amenajare alei acces Micro 19

210.000,00

150.318,33

84

Freza asfalt

673.940,00

673.940,00

84

Remorca transport persoane

59.520,00

59.520,00

84

Utilaj marcaj

19.778,00

19.778,00

84

Modernizare strada traian intre strada Brăilei si Metro

6.000.000,00

3.467.043,84

84

Amenajare parcare parcare Micro 19

0,00

1.525.976,04

B

Dotări din fondul de amortizare a mijloacelor fixe :

1.227.468,00

1.227.468,00

motocultor

50.000,00

autocisterna

320.000,00

linie de fabricație peleti presa si tocător

566.000,00

sararita

291.468,00

C

Dotări din taxa de habitat :

1.003.492,58

1.003.492,58

autogunoiera 3,5 mc

840.000,00

motocultor

150.000,00

mașina de tuns vegetație

9.000,00

mașina de spalat recipient!

4.492,58

D

Dotări si lucrări din taxa de ecarisaj:

1.189.843,66

1.189.843,66

amenajare depozit materiale si baza ecarisaj str.Zimbrului

453.343,66

containere vestiare

108.000,00

autoutilitara 1.5 Ci 90CP

240.000,00

compresor igienizat butelie

15.500,00

curatitor cu presiune dezinfectat utilaje si spatii

100.000,00

trusa chirurgicala

8.000,00

mașina curatare si igienizare echipament de protecție

12.000,00

ansamblu vestiare

8.000,00

mașina colectare dejecții anumale

30.000,00

pistol uz veterinar tranchilizant

6.200,00

pușca uz veterinar tranchilizant

36.000,00

instalație termica

15.000,00

sistem de caicul cu periferice

10.000,00

containere pentru boxe izolatoare

21.000,00

ansamblu cuști adapostire câini

126.800,00

TOTAL GENERAL

30.017.497,86

38.917.497,86

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, EUGEN^GĂVAN