Hotărârea nr. 420/2015

Modificarea HCL nr. 58/09.08.2012 privind constituirea comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care pot primi subventii de la bugetul local potrivit prevederilor Legii 34/1998 referitoare la acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 420

din 27.10.2015

pentru: modificarea HCL nr. 58/09.08.2012 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local potrivit prevederilor Legii 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 447/20.10.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.10.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 112146/21.10.2015, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 112148/20.10.2015, al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (1) și alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, aprobate prin H.G. nr. 1153/2001, modificate și completate prin H.G. nr.942/2005;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Articolul 1 din HCL nr. 58/2012 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local potrivit prevederilor Legii 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență social, se modifică și completează după cum urmează:

“Art.1 - Se aprobă constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local potrivit prevederilor Legii 34/1998, în următoarea componență:

  • 1. Mihai Alin - consilier local Comisia 2

  • 2. Potîrniche Gheorghe - consilier local Comisia 2

  • 3. Popa Paul - consilier local Comisia 2

  • 4. Dima Cristian - consilier local Comisia 5

  • 5. Bugeag Gheorghe - consilier local Comisia 4

Reprezentanții aparatului de specialitate ai primarului vor fi desemnați prin Dispoziție.”

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte deședință,

Euge.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați

Radu Octavian Kovacs