Hotărârea nr. 416/2015

Aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2016, respectiv unitatile de asistenta sociala pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul local, pentru anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 416 din 27.10.2015

prvind: aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2016, respectiv unitățile de asistență socială pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul local, pentru anul 2016

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 448/20.10.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.10.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 112150/20.10.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 112152/20.10.2015, al Direcției Generale Servicii Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea, domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001, modificate și completate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2005;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. ”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă liniile prioritare pentru subvenționarea în anul 2016 a asociațiilor și fundațiilor a căror activitate de asistență socială se adresează următoarelor categorii de persoane beneficiare, în ordinea enumerată:

  • a) Copii în situații de risc social, separați sau cu risc de separare de părinți

  • b) Tineri in situații de risc social

  • c) Persoane victime ale violenței domestice

  • d) Persoane cu dizabilități

  • e) Persoane vârstnice

  • f) Alte persoane în dificultate, respectiv persoane și familii cu venituri mici

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

i             Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Octgvian Kovacs