Hotărârea nr. 406/2015

Aprobarea atribuirii unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. RASTOUR AS S.R.L. pentru angajatii S.C. PHOENIX SLAG SERVICES S.R.L.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 406

din 27.10.2015

privind: aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea RASTOUR AS S.R.L. pentru angajații Societății PHOENIX SLAG SERVICES S.R.L.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 442/15.10.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.10.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 110246/15.10.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 110248/15.10.2015, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății RASTOUR AS S.R.L. înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 51451/06.10.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (1*1), art. 34, art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „d”, alin. (6), Ut. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea RASTOUR AS S.R.L. pentru angajații Societății PHOENIX SLAG SERVICES S.R.L. pe următoarele rute:

  • 1. Piața Centrală - str. Sf. Spiridon - str. Brăilei - str. Stadionului - str. Oțelarilor

- str. Brăilei - Poarta SUD Arcelor Mittal SA. și retur pe str. Traian;

  • 2. Restaurant Atlantic (Minion) - str. Prelungirea Brăilei - str. Oltului - str. Vrancei - str. Brăilei - Poarta SUD Arcelor Mittal SA. și retur;

  • 3. Cimitir Sf. Lazăr - str. Prelungirea Brăilei - str. Gheorghe Asachi ~ str. Ing. Anghel Saligny - str. Siderurgiștilor - Piața Energiei - str. Combinatului -Poarta EST Arcelor Mittal SA. și retur;

  • 4. Restaurant Aeroport - str. Traian Vuia - str. Milcov - str.i Decembrie 1918 -Piața Energiei - str. Combinatului - Poarta EST Arcelor Mittal SA. și retur.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Octavtgn Kovacs