Hotărârea nr. 404/2015

Participarea in faza I a proiectului "Urban Green Labs" - promoting resource efficiency through eco-localism (Laboratoare urbane verzi - promovarea eficientei resurselor prin eco-localism)

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 404

din 27.10.2015

privind: participarea în faza I a proiectului “Urban Green Labs - promoting resource efficiency through eco-localism (Laboratoare urbane verzi ~ promovarea eficienței resurselor prin eco-localism)”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 437/08.10.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.10.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 107722/08.10.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 262974/08.10.2015, al Direcției de Proiecte și Finanțări Externe și al Direcției Generale Buget - Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei bugetfinanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 20, alin. (1), lit. ”i” și ”j” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. ”a”,pct. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2 ), lit. ”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HCL 404 doc.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă participarea în faza I a proiectului "Urban Green Labs -promoting resource ejficiency through eco-localism (Laboratoare urbane verzi — promovarea eficienței resurselor prin eco-localism)”, finanțat în cadrul Programului Operațional URBACT III.

Art. 2 - Se aprobă asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului, după cum urmează:

  • a) contribuția proprie în proiect, în sumă de 953,10 euro, reprezentând cofinanțarea națională (15% din bugetul alocat Municipiului Galați);

  • b) resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile, precum și alte cheltuieli neeligibile sau alte cheltuieli aferente proiectului.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Radu Octâhicin Kovacs