Hotărârea nr. 403/2015

Vanzarea terenului cu suprafata de 179 mp, intravilan, proprietate privata a municipiului Galati, situat pe Str. Traian Vuia, nr. 27A

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 403 din 27.10.2015

privind: vânzarea terenului cu suprafața de 179,00 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Traian Vuia, nr. 27 A

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 439/09,10.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.10.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 108382/09.10.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 108384/09.10.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget - Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitarea dnei Giurgea Liliana, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 5031/05.02.2014;

Având în vedere contractul de concesiune nr. 14/08.11.2002;

Având în vedere dispozițiile Cap. 1.2, pct. 1 din Anexa la H.C.L. nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b”, art. 123 alin. (3) din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HCL 403 doc.

în temeiul art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă raportul de evaluare privind vânzarea terenului cu suprafața de 179,00 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str, Traian Vuia, nr. 27A.

Art. 2 - Se aprobă vânzarea terenului cu suprafața de 179,00 mp intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, STR. Traian Vuia nr.27A, teren deținut cu contract de concesiune.

Art. 3 - Se aprobă prețul de vânzare de 93,00 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art. 5— După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, contractul de concesiune nr. 14/08.11..2002 își încetează valabilitatea.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Radu Ocțopian Kovacs