Hotărârea nr. 40/2015

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT S.R.L. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 40 din 29.01.2015

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT S.R.L. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 42/27.01.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.01.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 10174/26.01.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 10176/26.01.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4, art. 6, art. 9, art. 10 din OUG nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014;

Având în vedere dispozițiile art.36, alin. (1), alin. (2), lit.”a”, alin. (3), Ut. ”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007,CIZ modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT S.R.L. Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Mihgil\fiiu;utgnschi


Contrasemnează,


Secretarul municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 40/ 29.01.20153.

î


wîcatori


I,


1

1 :|pmTm       ■

i .^îhMȘWOw

*.                                       wr^**wi ■y—■

te./; •■*>        V‘-M\ <»»•        ,«'2'tt‘-
~f.               ......         .

' <”lij j$ii)vșnțîis.c£ prevederilor

j;                                                                   _


J •■^~

Tț.....

TTT“. ... .... r'”Ț^SEțqSi®tea'' '


țjl:^pel

. L .Țcare:

} -■■.■■ 4^

®/          ^pcatșș£ taxe $ ’

j ..... ;.                                                                                                 7..'..

j; ț

1

I


glielțy^ pa         -iMtyfoji.


t ;'ț<aș&?....     ..... ,c ....

Ț *: âSel® BW3Sr”“
Nn

«i..

'W'

i

MW '.■

;iW ■

*

M

•Ț. .'           •     . .     •/,:..

w

•;

Țo^o

9

W -

/ir

„4; ':■■

~n

m 4

M

”147 f

■■■ii'

147     .

4A-

15


18

.? î"'^.- 7S^jO-ccMr^șiii:-■■' |rAmasdupĂ:/■'

.. .W^Oyihierâ;'


j

f                                               ''<1

•••$•

t .•

wi ș 6 f.’-W

1. jdedu^rca sumelor.de iaRd*  .

:ț 7 ’!■■ ’.. .

I ■ ț •’ ' j |: jdar nu mai


7 I

1 h

r " țây&îji^^

l ,,■ I'" &e^aț'; ”■ '                        ...

lcrcai

1 . ■

dividendecuvenitealtor • acționari

yr

i ■

WM*

35

feSKo          '; 1

Cheltuieli eligbile

|$fr$ii£-..      -...-                    -.

>■

feiwL;...........j

ișfcjWT"Ț-; k r j

1 la?

j: JEjB

U.-£:■- £                        -■

■ - i'

SURSEDE’WNANfARE'A^

■ -d 1 ." ' ^.. /.'.

:    j; Hangaj^rneritelm’dLnaiui

_. f:                       __„ ..              ,, ,, ,


/.  ,1: EUNDAMEbFTAKE . ..

» f- w » W,'ff               X,'<.'*j,«.J •-•■•l;.,l.-.rf r                                li ffijU.njw ■ iii ii

l i

■ . ^ . (; i                                    ■;_■: '       ' ■

|Nr. mediu desalariați total ' |Câ§tigul mediu luharpe salariat r | . Ibaah. chelmielilor deuahnă'

' 'M" &țW>W^ .

ieterminat pebazad^ltuieHiar r , ,|, KRdJ3/RdA9yi2<,l(>XI . ■p " j;

.': ] . pei/persoanâ)(Rd.2/Rd49}

A:.u_i' fiĂ *n •*i, Q.ț,- Zi .ți ,,-, j ); ..' ,',,ț ;-,lii-'TȚ fa,a«i/' ’ j"‘*MLS*1'WBtttttfÂ