Hotărârea nr. 399/2015

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Centrala termica Colegiul tehnic Aurel Vlaicu, parter, Str. 1 Decembrie 1918"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 399 din 27.10.2015

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Centrală termică Colegiul tehnic Aurel Vlaicu, parter, str. 1 Decembrie 1918”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 419/01.10,2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.10.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 104252/30.09.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 104254/30.09.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget - Finanțe;

___________Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 plivind finanțele publice locale;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit „b”, alin. (4), lit„d” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 ~ Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul ”Centrală termică Colegiul tehnic Aurel Vlaicu, parter, str. 1 Decembrie 1918”, având caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați Radu Octayian Kovacs

Anexa la H.C.L. nr. 399/27.10.2015

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico ~ economici pentru obiectivul

”Centrala termică Colegiul tehnic Aurel Vlaicu, parter, str. 1 Decembrie 1918

Spațiul situat în Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, corp A, parter se află în patrimoniul municipiului Galați și atribuit Poliției Locale.

în acest sediu va funcționa Secția 4 a Poliției Locale.

Prin proiect se prevede echiparea imobilului cu o centrală termică individuală cu condensație de 24KW, precum și contorizarea separată a consumului de gaz.

Totodată se va reface și instalația electrică.

Valoarea totală a investiției: 59.497 lei

Din care C+M:            48.365 lei

Capacități: - centrală termică -1 buc

-----------------------------instalații încălzire, ventilare, climatizare, PSI

Durata de realizare a investiției: 6 luni Sursa de finanțare: buget local

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

OBIECTIV : INSTALARE CENTRALA TERMICA INDIVIDUALA

Beneficiar: POLITIA LOCALA GALAȚI

Proiectant: -’S.C. ASTRIDA PROJECT S.R.L.


DEVIZUL GENERAL

. , „. ■            privind cheltuielile necesare realizării:

INSTALARE CENTRALA TERMICA INDIVIDUALA

in mii lei / mii euro la cursul iei / euro din data 17.08.2015

cf. H.G. nr. 28 din 2008

1 Euro«   4,4269 lei

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare       (fara

TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

de cheltuieli

Mii fel

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITO

Cheltuieli pentru obținere

LUL 1: a si amena

a rea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

' 0,000

0,000

o’ooo

1,3

Amenajări pentru protecția mediului sl aducerea la starea inițiala

0,000

0,000

0,000

6,000

0,000

ffil

CAPITO

Cheltuieli pentru asigurarea ut

LUL2: ilitatilor ne

casare obiectivului

BBMI li

Sa

SM

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

12,000

2,711

| 2,880

14,880

3,361

CAPITOLUL 3:

Cheltuieli pentru proiectare si asist

tenta tehni

ca

3,1

Studii de teren

0,000

0,000

6,000

0,000

0,000

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,3

Proiectare si inginerie

7,083

1,600

1,700

8,783

1,984

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,6

Consultanta

0,000

0,000

: 0,000

0,000

0,000

3,6

Asistente, tehnica■   .

CAPITO

Cheltuieli pentru ii

1,328

LUL 4: nvestitia d*

0,300

b baza

0,319

1,647

■HHM

0,372

4,1

Construcții si Instalații

27,004

6,100

6.481

33,485

7,564

4,2

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

6,000

4,4

Utilaje fara montoțj si echipamente de transport

0,0Q0

1 0,000

0,000

0,000

b,ooo

4,5

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,6

Active necorporale

0.000

”0,000.

0,000

0,000

0,00b

M

CĂPITOI Alte ch«

LUL 6: iltuleli

■■

■n

MM

xr

Organiza r© de șantier

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

â.1.1 Lucrări' de construcții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,000

6,oo6

0,000

o,ooo

0,000

Comisioane, cote, taxe, costul creditului'

0,702

0,160

0,000

0,702

0,159

Cheltuieli diverse șl neprevăzute !■■■»

MSES3I

0.000

0,000

■B

0,000

S3B!

0

,000

1

2

3

4

5

| - |

. CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru darea In exploatare

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

. 0,000

0,000

0,000

0,000

6,2

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• • ■ . • •

TOTAL GENERAI.

48,117

10,869

11,380

59,497

13,440

L

din care C+M

39,004

8,811

9,381

48,365

10,925