Hotărârea nr. 392/2015

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare parcela cimitir Sf. Lazar"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 392

din 12.10.2015

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare parcelă CimitirSf. Lazăr”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 429/06.10.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 12.10.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 107122/06.10.2015, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 107124/06.10.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere dispozițiile art. 3, lit. V din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. V, alin. (4), lit. “d”și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Amenajare parcelă Cimitir Sf.Lazăr”, având caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavibn Kovacs

ANEXA LA HCL NR. 392/12.10.2015

Indicatorii tehnico-economici

pentru obiectivul „Amenajare parcelă Cimitir SfLazăr”

Cimitirul Sf. Lazăr se afla in patrimoniul municipiului Galați și dat in administrarea S.C. GOSPODĂRIRE URBANA SA.

In zona de est și sud există o parcelă de teren in suprafață de 2.993 mP , Pe care es^e depozitat temporar pământ.

Prin proiect se propune amenajarea a 419 locuri de inhumare, prin realizarea următoarelor lucrări:

Lucrări de drumuri:

-amenajare căi acces rutier

-amenajare alei pietonale

-amenajare spații verzi

Instalații iluminat:

-se vor monta stâlpi de iluminat public echipați cu corpuri de iluminat cu LED 4X30W. Instalații rețea apă

-se va introduce o conducta de apa Dn 32mm prevăzută cu robineți exteriori

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investiției: 325.527 lei cu TVA

din care C+M:             284.071 lei cu TVA

Capacitati: -amenajare 419 locuri de inhumare

-căi de acces L=i6om, l=3m, S-480 mp

-alei pietonale L=4oom, l=i/i,5m, S=449 mp

-rețea iluminat-7 stâlpi cu corpuri de iluminat cu LED 4X30W

Durata de realizare a investiției: 6 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexam Devizul General corespunzător, âcesluiproiect.

/ A/-    \ \

/PREȘEDINTE DE. ȘEDINȚĂ
Privind cheltuieli!© necesare realizării investiției: Amenajare parcela cimitir Sf. Lazar, Municipiul Galați

în mii lei sr mii euro la cursul 4,4128 lei /euro din data de: 28,09.2015


rneurcT^


1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

.

1.2.1 Demontări rețele

-

-

-

-

1.2.2 Lucrări de sistematizare verticală

-

-

-

-

1.3

Amenajări ptr pro tec pa mediului și aducerea la starea inițială

1O1AL CANTUL 1.

-

. -

' -

22

-
[2.1

Branșament apă rece

-

-

-

|2.2

Racord canalizare.

-

-

-

J2.3

Taxe avizare

-

-

-

-

Taxă racordare alim.en.electrica

-

-

-

IUI AL capITOl Z

-

-

-

Ub Șl AblSThN | A 1 1HN1CA

[3.1

Studii teren :GEO, TOPO, HIDRO ’

-

-

-

[3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

-

-

-

-

Autorizație de construcție

-

-

Avize

-

-

-

|3.3

Proiectare și inginerie

12,141

2,751

2,914

15,055

3,412   ■

3.3.1.Cheltuieli de proiectare

■ ■.....-

-

a) - Studiu de fezabilitate DALI

9,700

2,198

2,328

12,028

2,726

b) - Proiect tehnic și detalii de execuție

1,754

0,397

0,421

2,175

0,493

c) - Verificare proiecte 6%

0,687

0,156

0,165

0,852

0,193

L_

d)- Elaborare documentație ptr. Avize

-

-

- . ■

i—

3.3.2. Expertiză tehnică

'■

■■■■

-

3.3.3. Auditul energetic

-

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

-

3.5

Consultanță

-

- ■

|3.6

Asistență tehnică

4,514

1,023

1,083

5,597

1,268

3.6.1.din partea proiectantului 0,5%

1,129

0,256

0,271

1,399

0,317

3.6.2. Supravegherea execuției 1,5%

3,386

0,767

0/813

...........

4,198 '

r^ojscî

.....

“T/Â

..............’ajw"

|    CAPITOLUL 4.CHELTUIELI PENTRU lNVESl

11 IA De dAZA

[4.1

Construcții și instalații

ob.l terasamente

52,255

11,842.

12,541

' 64,796

14,684

ob.2 suprastructura carosabil nou

44,518

10,088

10,684     |

55,202

12,510

ob.3 lucrări de trotuare

6,045

1,370

1,451     j

7,496

1,699

.

ob.4 borduri

45,086

10,217

10,821

55,907

12,669

|

ob.5 Rețea apa

23,800

5,393

5,712

29,512

6,688

1

ob.â Iluminat alei

54,000

12,237

12,960

66,960

15,174

.

-

-

-

L.

walaT'           j~““..........................

~225,'/64-

‘51448''

54,169    "

.....27g^g73-

63,423

[4.2

Montaj utilaj tehnologic

..........

. --.wn^,>lr,„ „n,WJ,

.. _ . ............. .....................................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

TOTAL 4.2

--------T


I

I

1

r=~-

lNr

| Denumirea capitolelor și subcapitolelor

|    Valoare (fără TVA)

j    TVA

H

Valoare (inclusiv TVA)

Iert,

1          de cheltuieli

!     Mii lei

i Mii euro

1      Mii lei

|      Mii Iei

Mii euro

1 M                     2

1 3

i 4

3

6

7 ~~

I4'3

(Utilaje,echipamente tehnologice și funcționale cu montaj :

1 -

-

-

1 -

-

*

-

-

-

-

-

-

TOTAL 4.3

-

-

-

-

4.4

Utilaj fără montaj și echipamente de transport

-

-

-

-

TOTAL 4.4

-

-

-

-

4,5

Dotări

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL 4.5

-

-

-

-

-

4.6

Active necorporale

TOTAL 4.6

TOTAL CAPITOL 4.

225,704

51,148

54,169

279,873

63,423

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

|5.1

Organizare de șantier:

5,643

1,279

1,354

6,997

1,586

5.1.1. Lucrări de construcții 1,5%

3,386

0,767

0,813

4,198

0,951

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 1%

2,257

0,511

0,542

2,799

0,634

p,2

Comisioane ,cote,taxe,costul creditului

2,978

0,675

-

2,978

0,675

5.2.1.Comisioane, taxe ,cote

a) Taxe ISCC 0,7%

1,604

0,363

1,604

0,363

b) Taxa ISCC 0,1%

0,229

0,052

0,229

0,052

cd) Casa constructorilor 0,5%

1,145

0,260

1,145

0,260

5.2.2. Costul creditului

|5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 5 %

12,118

2,746

2,908

15,026

3,405

TOTAL CAPITOL 5.

20,739

4,700

4,263

25,001

5,666

CAPITOLUL 6 . CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE DE PREDARE LA BENEFICIAR

£

>.l

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

h

>.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

-

-

■" ' ‘rUTAL GUNUtUT--

263,098

59,622

62,429

325,527

73,769

|   |             din care: C+M

229,090

51,915

54,981

284,071

64,374