Hotărârea nr. 388/2015

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSURB SA Galati pe anul 2015

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 388 din 30.09.2015

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății TRANSURB SA Galați pe anul 2015

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 396/22.09.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.09.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 101512/22.09.2015 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 101514/22.09.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 10, alin. (1), lit. „b” din Ordonanța 26/21.08.2013 - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”și alin. (3), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății TRANSURB SA Galați pe anul 2015, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.                   ,    .

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați, Radu Octavtgn Kovacs

ANEXA nr. 1:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Operatorul economic S.C.TRANSUKB S.A. GALAȚI SediuVAdresa GALAȚI,STR. BASARABIEI NR.4 Cod unic de înregistrare .R010890S01

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

pe anul 2018 mii lei

INDICATORI

Nr rd

Aprobat curent 2015 HC 43

1,1 Propuneri T rectificare t curent 201

n w

Prevederi

%

2016

2017

9*7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6*6/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd,2+Rd,5+Rd,6)

1

70251

3    4673

3    66.5:

3    4814.

l 49441

) 103.0

J 102.70

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

7025'

46731

66.5:

î 48131

3    4943:

3 103.0!

)   102.69

a)

Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

20601

26251

127.43

2548'

24211

97.0$

95.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

C

(

2

Venituri financiara

5

c

fi

10D.0C

fi

7

120.0C

116.67

3

Venituri extraordinare

6

C

C

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8lRd.20lRd.21)

7

69226

46338

66.94

47728

49016

102,99

102.70

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

69206

46318

66.93

47708

4B996

102.99

102.70

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

35694

15838

44,37

16313

16755

103.00

102.71

B.

cheltuieli eu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

5609

5559

99.11

5730

5884

103.08

102.68

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

25510

22519

88.28

23190

23817

102.98

102.70

CO

Cheltuieli de natură salarială IRd.lJ+Rd.14'1

12

20867

18390

88.13

18948

19469

103.03

102.74

CI

ch. cu salariile

13

18852

16746

88.83

17255

17730

103.04

102.75

C2

bonusurl

14

2015

1644

81.59

1693

1739

102.99

102.72

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

cheltuirii cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere șl control, comisii și comitete

17

261

263

100.77

263

263

100.00

100.00

CS

cheltuieli cu asigurările șl protecția socială, Fondurile speciale și alte obligații legale

18

4382

3866

88.22

3979

4085

102.92

102.66

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

2393

2402

100.38

2474

2540

103.01

102.66

2

Cheltuieli financiare

20

20

20

100.00

20

20

100.00

100.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profft/pierdere)

22

1030

400

38.83

414

424

103.54

102.42

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

213

59

27.70

66

68

111.86

103.03

V

1

1

c

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROPTI’, din are:

24

B17

341

41.74

358

366

104.99

102.79

1

I

lezerve legale

25

52

80

153.85

83

85

103.75

, 102.41.

2

/

I

Jte rezerve reprezentând facilități fiscale >revftzute de lege

26

0

0

/ J -

W- ■■■ ■/'

3

F

acoperirea pierderilor contabile din anii recedențl

27

0

0 .

/    /' i

/ >

4

(

F e n d

Constituirea surselor proptii de finanțare entrti proiectele coflnanțate din împrumuturi xteme, precum șl pentru constituirea surselor ecesare rambursării ratelor de capital, plății abânzllnr, comisioanelor și altor costuri ferente acestor împrumutar

28

0

0

t     \

•. '
/ > .

Președinte de ședință, /


Președinte de ședință, /ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economiGo-fînanciari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Operatorul economic S.C.TRANSURB S.A.

Sediul/Adresa GALATI,STR.BASARABIE1 NR.4

Cod unic de înregistrare RO 10890801 mii lei

INDICATORI

Nr. rd

Prevederi an precedent 2014

Prevederi an curent 2015

Propuneri rectificare an 2015

%

%

Aprobat conform HCL 27/2014

Realizat

Aprobat conform HCL 43/2015

Aprobat conform CA 2/2015

Realizat la

30.03.2015

0

1

2

3

4

5

6

6a

7

8

9=8/5

10=8/6a

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

45289

46567

70256

70256

11496

46738

100.37

66.53

1

Venituri totale din exploatare

2

45233

46562

70251

70251

11494

46733

100.37

66.52

a?

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),

3

14977

14267

49230

49230

3360

19891

139.42

40.40

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

14000

13259

48289

48289

3147

14950

112.75

30.96

a3)

din redevențe și chirii

6

877

947

891

891

210

891

94.09

100.00

a4)

alte venituri

7

100

61

50

50

3

50

81.97

100.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

2

1

1

1

1

100.00

100.00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente

9

29999

30834

20600

20600

7945

26250

85.13

127.43

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

29999

30834

20600

20600

7945

0.00

0.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

171

171

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

14

255

1461

420

420

18

420

28.75

100.00

f1)

din amenzi și penalități

15

5

449

50

50

1

50

11.14

100.00

12)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19)t din care:

16

100     380

330

330

330

86.84

100.00

- active corporale

17

100

380

330

330

330

86.84

100.00

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

150

632

40

40

17

40

6.33

100.00

2

Venituri financiare

22

56

5

5

5

2

5

100.00

100.00

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

1

2

1

1

1

1

50.00

100.00

d)

din dobânzi

26

25]

e)

alte venituri financiare

27

30

3

4

4

1

4

133.33

100.00

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

45239

45527

69226

69226

11156

46338

101.78

66.94

1

Cheltuieli de exploatare

30

45224

45507

69206

69206

11137

46318

101.78

66.93

A

Cheltuieli cu bunuri și servicii

31

15527

15011

35694

35694

4190

15838

105.51

44.37

A1

Cheltuieli privind stocurile

32

13756

13889

32335

32335

3653

13079

94.17

40.45

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

11100

12213

28023

28023

3082

11468

93.90

40.92

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

3000

2774

6720

6720

579

2468

88.97

36.73

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

8100

9439

21303

21303

2251

9000

95.35

42.25

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

156

151

111

111

17

111

73.51

100.00

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

2500

1525

4201

4201

554

1500

98.36

35.71

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

40

1204

448

2008

2008

227

1608

358.93

8O.O8

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

1000

292

1701

1701

176

1301

445.55

76.48

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

b1)-către operatori cu capital Irrtegral/majoritar de stat

43

b2) - către operatori cu capital privat

44

c?

prime de asigurare

45

204

156

307

307

51

307

196.79

100.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

46

567

674

1351

1351

310

1151

170.77

85.20

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

47

35

65

65

1

65

185.71

100.00

bl) cheltuieli privind consultanța juridică

49

23

50

50

1

50

217.39

100.00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

50

3

2

30

30

1

30

1500.00

100.00

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

3

2

20

20

1

20

1000.00

100.00

-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

10

10

10

100.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

10

10

H 10

100.00

oh, cu sponsorizarea

57

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

45

56

60

60

16

60

107.14

100.00

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66)t din care:

64

25

10

15

15

4

15

150.00

100.00

- internă

65

20

4

6

6

2

6

150.00

100.00

-externă

66

5

6

9

9

2

9

150.00

100.00

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

100

84

105

105

30

105

125.00

100.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

21

22

25

25

7

25

113.64

100.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

91

167

766

766

165

666

398.80

86.95

M)

cheltuieli de asigurare și pază

70

10

109

650

650

151

550

504.59

84.62

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

30

26

80

80

6

80

307.69

100.00

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

35

27

30

30

8

30

111.11

100.00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

16

5

6

6

6

120.00

100.00

n

alte cheltuieli

78

260

226

300

300

90

200

88.50

66.67

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsă minte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

5494

5292

5609

5609

1435

5559

105.05

99.11

a)

ch. cu taxa pt. activitatea da exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

4584

4584

4687

4687

1223

4687

102.25

100.00

c)

ch. cu taxa de licență

82

52

36

39

39

20

39

108.33

100.00

<0

ch. cu taxa de autorizare

83

51

77

77

77

100.00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

7

20

6

6

2

6

30.00

100.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

800

652

800

800

190

750

115.03

93.75

C.

Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

22728

22374

25510

25510

5072

22519

100.65

88.28

co

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

17850

17764

20867

20867

4131

18390

103.52

88.13

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

16180

16201

18852

18852

3796

16746

103.36

88.83

a) salarii de bază

89

10060

9886

11783

11783

2416

11161

112.90

94.72

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM]

90

6120

6315

7069

7069

1380

5585

88.44

79.01

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

1670

1563

2015

2015

335

1644

105.18

81.59

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

220

226

260

260

20

260

115.04

100.00

- tichete de creșă, cf. Legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

150

146

180

180

180

123.29

100.00

b) tichete de masă;

96

1450

1337

1675

1675

315

1384

103.52

82.63

c) tichete de vacantă;

97

d) ch. privind participarea salariațiicr la profitul obținut în anul precedent

98

80

80

0

0.00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

04

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd,111+ Rd.112), din care:

104

261

200

261

261

51

263

131.50

100.77

a) pentru directori/directorat

105

174

119

174

174

29

176

147.90

101.15

- componenta fixă

106

116

116

116

116

29

118

101.72

101.72

- componenta variabilă

107

58

3

58

58

58

1933.33

100.00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

70

64

70

70

18

70

109.38

100.00

- componenta fixă

109

70

64

70

70

18

70

109.38

100.00

- componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

17

17

17

17

4

17

100.00

100.00

d) pentru alte comisii și comitete constituite

112

din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

5

2

Cheltuieli financiare (Rd137+Rd.140+Rd,143), din care:

136

15

20

20

20

19

20

100.00

100.00

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

a 1) aferente creditelor pentru investiții

138

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar

140

18

18

b1) aferente creditelor pentru investiții

141

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

alte cheltuieli financiare

143

15

20

20

20

1

2

10.00

10.00

3

Cheltuieli extraordinare

144

Iii

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

50

1040

1030

1030

340

400

38.46

38.83

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

50

1492

300

300

30

2.01

10.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

16

397

213

213

57

59

14.86

27.70

V

DĂTE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

17850

17764

20867

20867

4131

18390

103.52

88.13

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

16180

16201

18852

18852

3796

16746

103.36

88.83

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

750

639

747

747

619

647

101.25

86.61

4

Nr. mediu de salariați

153

740

669

745

745

624

645

96.41

86.68

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile

(Rd.151/Rd.153yi2*1000

154

1822

2018

2109

2109

507

2164

107.21

102.60

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12*1000

155

2010

2213

2334

2334

552

2376

107.38

101.79

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)*1000

156

61126

69599

94297

94297

18420

72454

104.10

76.84

b}

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd,153

157

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- preț mediu (p)

160

- valoare=QPF x p

161

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

182

7

Plăti restante

163

8

Creanțe restante, din care:

164

9000

10903

10000

10000

13779

10000

91.72

100.00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

51

174

50

50

969

50

28.74

100.00

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

J6B

8930

10729

9950

9950

12830

9950

92,74

100.00

- de la alte entități

------------ ---------------.--——-J

«V

X 19

10

10

100.00