Hotărârea nr. 387/2015

Aprobarea procedurii de scutire de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare, constand in impozite si taxe locale, datorate bugetului local de catre persoane fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 387

din 30.09.2015

privind: aprobarea Procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite și taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 417/30.09.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.09.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 104382/30.09.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 104384/30.09.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 125, alin. (1) și alin (2), lit. „d” din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. 4, lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), Ut. „c” din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Procedura de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite și taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, EugeriÎGăvan

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octatnah Kovacs

Anexa la HCL nr. 387/30.09.2015PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Str.Domnească nr.38 800008 Galați, România

Tel : +40 236 307 700 ; Fax : +40 236 461 460

Email: main@primaria.qalati.ro

Web: www.primaria.galati.ro

PROCEDURA

privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice, care au calitatea de contribuabili al bugetului local al mun . Galați

Art. 1 - Dispoziții generale

 • (1) Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice, care au

calitatea de contribuabili ai bugetului local al mun . Galați si care, la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, datorează majorări de întârziere pentru neachitarea impozitelor și taxelor locale la bugetul local, calculate în limita termenului de prescripție prevăzut de actele normative în vigoare.

 • (2)   Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială municipiului Galați și este adoptată prin hotărâre a consiliului local al municipiului Galați.

J

 • (3)   Prezenta procedura nu se aplica pentru obligațiile fiscale stinse prin poprire sau sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

Art. 2 - Obiectivul și scopul procedurii

Obiectivul prezentei Proceduri consta in atragerea de venituri cu celeritate la bugetul local, precum și respectarea principiului egalității de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice.

Art. 3 * Durata aplicării procedurii

Prezenta procedură se aplică in perioada 15.10.2015 - 30.12.2015 pentru scutirea de la plata majorărilor de intarziere de intarziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la 01.10.2015, stinse pana la 30.12.2015;

Art. 4 - Condiții de eligibilitate a procedurii

 • (1) Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură sunt reglementate de dispozițiile art. 125 alin. (1) și alin. (2) lit. d) din OG nr. 92/2003* privind codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare,

 • (2) Scutirea se aplică majorărilor aferente obligațiilor principale stinse până la data de 30.12.2015,

Punct de lucru: Str. Domneasca nr. 13, bl. L - parter

Galați, România

Serviciul Urmărire si Executare Silita, Amenzi

Tel: +40 236 307 790 ; +40 236 307 772 ; +40 236 307 771 ; Fax : 0236/307795

Email: fiscalitate@primaria.galati.ro

 • (3) Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură persoanele fizice, care sting integral, până la data de 30.12.2015, obligațiile principale constând în impozite si taxe, inclusiv amenzi contravenționale, datorate bugetului local al municipiului Galați si depun cerere la data efectuării plătii integrale a obligațiilor principale fiscale.

 • (4) Dacă contribuabilii - persoanele fizice - au mai multe tipuri de obligații la bugetul local al municipiului Galați și fac plata integrală numai pentru un anumit impozit, taxă, prezenta procedură de scutire de la plată se va aplica, în mod corespunzător, numai pentru majorările de întârziere, aferente respectivului impozit local/taxă locală, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 4 al.3 după caz.

Art. 5 - Modalitatea de implementare a procedurii

 • (1) Pentru a beneficia de scutire, solicitanții persoane fizice trebuie sa efectueze plata obligațiilor fiscale principale si sa depună o cerere conform cu art. 4 .

 • (2)  Cuantumul scutirii pentru fiecare persoana fizica este reprezentat de cuantumul majorărilor de întârziere aferente impozitului/taxei datorata la bugetul local, achitat integral, în condițiile prezentei proceduri.

 • (3)  în baza cererii înregistrata la DGBF, compartimentul de specialitate din cadrul DGBF va verifica rolul nominal unic care trebuie sa conțină toate datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica precum si creanțele bugetare ale acestuia la nivelul mun. Galați.In cazul in care contribuabilul persoana fizica are atribuite doua sau mai multe numere de rol, pentru acordarea facilității se incaseaza debitele de la fiecare rol in parte si, daca este cazul se procedează la unificarea rolurilor.

 • (4) După efectuarea operațiunilor prevăzute la alin. ( 3) se procedează la încasarea obligațiilor bugetare principale inclusiv amenzi contravenționale, si la operarea efectiva in evidenta fiscala a facilității acordate.

 • (5) Contribuabilului persoana fizica ii va fi inmanata „Decizia de anulare creanțe” care este act administrativ si poate fi contestat in condițiile prevăzute de lege.

Art6 - Transparenta si monitorizarea prezentei proceduri

Prezenta procedura va fi publicata integral pe site-ul Primăriei mun. Galați.

Președinte de. ședință, Eugen,Găvan

/