Hotărârea nr. 385/2015

Transmiterea in administrarea S.C. CALORGAL S.A., a blocurilor ANL si a centralelor termice aferente blocurilor ANL

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr, 385

din 30.09.2015

privind: transmiterea în administrarea Societatea Calorgal SA., a blocurilor ANL și a centralelor termice aferente blocurilor ANL

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 415/30.09.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.09.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 103178/28.09.2015, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 103180/28.09.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 9210 a societății Calorgal SA.., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 96498/07.09.2015;

Văzând dispozițiile art. 6, alin. (2) din Anexa la H.C.L. nr. 79/27.09.2012 privind participarea municipiului Galați, împreună cu acționarii municipiului Tecuci și ai Comunei Șendreni, la consituirea operatorului regional Societatea Calorgal SA. și delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistemul centralizat în municipiul Galați.

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. ”a”, pct. 19 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aproba transmiterea în administrarea societății Calorgal SA., pentru o perioadă de 3 ani, a blocurilor ANL împreună cu centralele termice aferente, individualizate în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă încheierea contractului de administrare a blocurilor ANL. Contractul este prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Se aprobă contractului de prestări servicii pentru întreținerea-mentenența centralelor termice aferente blocurilor ANL. Contractul este prevăzut în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octabian Kovacs

Cartier

Centrale Bloc

Micro 13 B

CTblocLl

CTblocL2

CT bloc L3

CTblocG

Cgara CFR

CTblocCFl

CTblocCF2

CT bloc CF3

CTbloc CF4

Micro 17

CT bloc Lotus 1

CT bloc Lotus 2

CT bloc Iris

Cartier "Dimitrie Cantemir"

CTbloc SI

CTbloc S2

CT bloc S3

CT bloc S4

CT bloc S5

CT bloc S6

CTblocS7

CT bloc S8

CTbloc S9

CTblocSlO

CTbloc Sil

CT bloc S12

CTbloc S13

CT bloc S14

<■

Președinte^ șâdință,

Eugl^i Găvan

CONTRACT DE TRANSMITERE

ÎN ADMINISTRARE

 • I. PĂRȚILE

MUNICIPIUL GALAȚI, persoană juridică de drept public cu sediul în Galați, strada Domnească nr. 38, reprezentat prin PRIMAR,.................în calitate de PROPRIETAR

Și

CALORGAL S.A., cu sediul în județul Galați, Str. Crizantemelor, Nr. 6, reprezentat prin Director..............................................în calitate de TITULAR AL DREPTULUI

DE ADMINISTRARE.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului

Art.1.1. Transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea S.C. Calorgal S.A., a blocurilor A.N.L. prevăzute în anexa la HCL nr................................, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract și a

Legii nr. 114/1996 privind locuințele.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art.2. Prezentul contract se încheie pe o durată de.............cu posibilitate de prelungire

prin act adițional, de la data semnării procesului verbal de predare - primire, de către ambele părți,

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.3. Obligațiile proprietarului

 • 3.1. Să predea titularului dreptului de administrare, în baza unui proces-verbal de predare-primire, bunurile imobile prevăzute la art.l. Procesul-verbal menționat face parte integrantă din prezentul contract.

 • 3.2. Va preda administratorului în baza unui proces verbal de predare - primire, cartea tehnică a construcției, avizele, autorizațiile obținute ulterior și bunurile imobile prevăzute în anexa la HCL nr...

 • 3.3. Să nu facă nimic de natură a stânjeni activitatea specifică a titularului dreptului de administrare

 • 3.4. Să ia măsuri pentru repararea și menținerea în stare de siguranță în exploatare și de funcționare a clădirii pe durata contractului.

 • 3.5. Să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementelor de construcție exterioare ale clădirii (acoperiș, fațadă, imprejmiuri, pavimente), curți și grădini, precum și spațiile comune din interiorul clădirii;

 • 3.6. Să întrețină în bune condiții instalațiile comune proprii clădiri;

 • 3.7. Să primească de la administrator situațiile centralizatoare ale lucrărilor de reparații, intervenții sau investiții necesare bunei funcționări ale imobilelor și să ia măsurile necesare rezolvării acestor situații;

 • 3.8. Va numi prin dispoziție un responsabil cu derularea contractului și administratorului i se va transmite o copie a acesteia;

 • 3.9. Va pune la dispoziția titularului dreptului de administrare orce informație și document necesare administrării în bune condiții a imobilelor;

3.10 Va proceda la încredințarea lucrărilor necesare a fi îndeplinite pentru buna administrare a imobilelor.

Art.4. Obligațiile titularului dreptului de administrare

 • 4.1. Să preia de la proprietar, pe baza de proces-verbal, imobilele menționate în art.1.1. din prezentul contract.

 • 4.2. Până în luna noiembrie a fiecărui an să procedeze la inventarierea anuală a bunurilor imobile primite în administrare și să transmită această situație proprietarului.

 • 4.3. Să nu schimbe destinația bunurilor imobile decât in condițiile legii.

 • 4.4. Gestionarea bunurilor si a fondurilor bănești.

 • 4.5. Efectuarea formalităților necesare in angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor pentru exploatarea si intretinerea clădirii, derularea si urmărirea realizării acestor contracte.

 • 4.6. Asigurarea curățeniei in imobilele respective pentru spatiile comune de locuit;

 • 4.7. Asigurarea cunoașterii si respectării regulilor de locuit in comun, conform legislației in vigoare ;

 • 4.8. Reprezentarea intereselor proprietarului in raport cu autoritatile publice ;

 • 4.9. Urmarirea, încasarea si recuperarea debitelor locatarilor, titulari de contracte de închiriere, reprezentând cheltuieli comune, rezultate ca urmare a executării contractelor de servicii pentru exploatarea și întreținerea clădirii.

 • 4.10. Verificarea bunei funcționări a imobilelor și dispunerea măsurilor ce se impun in condițiile legii. ;

 • 4.11. Centralizarea necesarului de reparații, intervenții, investiții ale imobilelor si transmiterea acestora către proprietar;

4.12.In perioada de garanție a blocurilor A.N.L. să anunțe imediat executantul lucrării de investiții și proprietarul pentru orice defecțiune (avarie) constatată ;

4.13.Să asigure activitatea de urmărire a comportării in exploatare a construcției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 (cartea tehnica a construcției, jurnalul evenimentelor) ;

 • 4.14. Va asigura personalul de specialitate(autorizat- daca este cazul), resursele materiale, instalațiile, echipamentele și altele asemenea pentru administrarea imobilelor.

 • 4.15. Va indeplini orice alte obligații prevăzute de lege ;

 • 4.16. Va numi un responsabil cu decizie pentru derularea prezentului contract și proprietarului î se va transmite o copie a acesteia ;

 • 4.17. întocmește și vizează, în condițiile legii planurile PSI și transmite un exemplar proprietarului.

 • V. DREPTURILE PÂRTILOR

Art.5.Drepturile proprietarului:

 • 5.1. Exercita dreptul de dispoziție, în condițiile legii, asupra imobilelor, prevăzut la art.l ;

 • 5.2. Controlează și verifică modul în care este satisfăcut interesul public ;

 • 5.3. Verifică respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a titularului dreptului de administrare;

 • 5.4. Să rezilieze contractul în cazul în care titularul dreptului de administrare nu respectă obligațiile asumate.

Art.6. Drepturile titularului dreptului de administrare

 • 6.1. Administrează bunurile imobile, ce fac obiectul prezentului contract, potrivit destinațiilor sale ;

 • 6.2. Aprobă bugetul propriu de venituri si cheltuieli;

 • 6.3. Elaborează statul de funcții in baza bugetului propriu aprobat și cu respectarea prevederilor legii.

 • 6.4. Elaborează și aplică măsurile pentru utilizarea eficientă a bazei materiale și a fondurilor, in vederea creșterii calității activității desfășurate de societate.

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 7. Contractul poate înceta deplin drept, fără a mai fi necesară o prealabilă înștiințare și fără a mai fii necesară intervenția instanțelor de judecată ca urmare a revocării de către proprietar a dreptului de administrare, în cazul în care :

 • a.  titularul dreptului de administrare nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract;

 • b. titularul dreptului de administrare schimba destinația bunurilor imobile prevăzute la art. 1

 • VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.8. Proprietarul bunului imobil poate modifica, unilateral, partea reglementară a prezentului contract, cu notificarea prealabilă a titularului dreptului de administrare, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz ;

Art. 9. Titularul dreptului de administrare este obligat să continuie exploatarea bunului, desfășurarea activității, ori prestarea serviciului in noile condiții stabilite de proprietar, fără a putea solicita încetarea contratului de transmitere în administrare ;

Art.10. In cazul în care modificarea contractului in mod unilateral îi aduce un prejudiciu, titularul dreptului de administrare are dreptul să primească in mod prompt o despăgubire adecvată si efectivă;

Art. 11. în cazul în care titularul dreptului de administrare sesizează existența sau posibilitatea existenței de natură să conducă la imposibilitatea realizării obiectului contractului, va notifica de indată acest fapt proprietarului, în vederea luării măsurilor ce se impun, pentru asigurarea continuității relațiilor contractuale.

 • VIII. FORȚA MAJORĂ

Art. 12. Forța majoră invocată cu respectarea prevederilor legale exonerează de răspundere partea care o invocă.

 • IX. LITIGII

Art. 13. Toate litigiile născute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părți.

Art. 14. Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești competente.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI PRIMĂRIA

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Nr................../............2015

Partea care predă, MUNICIPIUL GALAȚI, persoană juridică de drept public, cu sediul în Galați, str. Domneasca nr.38, cod fiscal nr. 3814810, reprezentat prin PRIMAR MARIUS STAN, și

Partea care primește, SOCIETATEA COMERCIALĂ CALORGAL S.A., cu sediul în județul Galați, Str. Crizantemelor, Nr. 6, reprezentat prin Director .............................................. în calitate de TITULAR AL DREPTULUI DE ADMINISTRARE.

ART.l. Obiectul prezentului proces - verbal îl constituie predarea-primirea efectivă a blocurilor A.N.L., identificate în anexa nr. 1 la prezentul proces verbal, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați, în administrarea SOCIETATĂȚII COMERCIALE CALORGAL S.A.

ART.2. Procesul verbal s-a încheiat în baza prevederilor H.C.L..................

ART.3. Blocurilor A.N.L. menționate în anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal, se predau către SOCIETATEA COMERCIALĂ CALORGAL S.A, în vederea administrării.

ARTA Prezentul proces-verbal s-a încheiat in patru exemplare, fiecare având caracter original.

AIVI PREDAT,

AM PRIMIT,


 • X. DISPOZIȚII FINALE

Art.15. Contractul intra in vigoare la data semnării de către părțile implicate in realizarea lui;

Art.16. Prezentul contract poate fi modificat și completat prin act adițional, însușit de ambele părți.

Art.17. Prezentul contract se încheie în 4 (patru) exemplare, toate cu caracter original.

Art.18. In litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanță, titularul acestui drept va sta in nume propriu.

Art.19.In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului sau/si in litigiile cu terții, titularul dreptului de administrare are obligația sa arate instanței cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă.

PROPRIETAR,

ADMINISTRATOR,


CONSILIUL LOCAL GALAȚI

PRIMAR,

DIRECTOR

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR

DIRECȚIA GESTIUNEA PATRIMONIULUI,

ȘEF SERVICIU,

SERVICIUL JURIDIC SI LEGALITATE

Președinte de ședință,

Anexa nr. 3 la HCL nr. 385/30.09.2015

Contract de servicii

Nr................./....................2014

Preambul:

în temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între

MUNICIPIUL GALAȚI adresa sediu Galați, str. Domneasca nr. 38, telefon 0236/307799, fax 0236/461460, cod fiscal 3814810, reprezentată prin Primar - Ing. MARIUS STAN, în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

S.C. Calorgal SA Galați, cu sediul în Galați, str. Crizantemelor nr. 6, telefon............, număr

de înmatricular în Registrul Comerțului............... cod fiscal Ro............, cont

bancar............ deschis la .................., reprezentată prin Administrator Special d-1

............. și director economic................, în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiții

 • 2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - reprezintă prezenta convenție și toate Anexele sale.

 • b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d. servicii - activități a căror prestare fac obiect al contractului;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

 • f. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

y. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

 • 3.1 în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

 • 4.1 - Prestatorul se obligă să presteze Servicii de supraveghere a funcționării și întreținerea centralelor termice aferente blocurilor ANL din municipiul Galați, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2- Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Prețul contractului

 • 5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este

ferm, conform ofertei financiare a acestuia si este de..............lei, la care se adaugă...........

lei TVA.

6. Durata contractului

 • 6.1 Durata prezentului contract este de.........., începând de la data de............, cu posibilitate

de prelungire prin act adițional.

 • 6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ...................., sau la data

stabilită prin act adițional (dacă există).

 • 7. Executarea contractului

  • 7.1 - Prestarea serviciilor de supraveghere a funcționării și întreținerea centralelor termice

aferente ANL din municipiul Galați începe la data de .................

8. Documentele contractului

 • 8.1 - Documentele contractului sunt:

 • •  oferta tehnica;

 • •  oferta financiara;

 • •  graficul de prestare al serviciilor;

 • •  angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;

 • •  contractele cu subcontractantii, daca este cazul;

9. Obligațiile principale ale prestatorului

9.1- Prestatorul se obligă sa execute toate lucrările stabilite in contract cu forța de munca, utilaje si materiale proprii, in condițiile de calitate impuse in caietul de sarcini astfel ca instalațiile sa funcționeze la parametrii tehnici prestabiliți;

 • 9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în perioada prezentata în propunerea tehnică.

 • 9.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

 • ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

 • 10.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze, serviciile prestate în termenul convenit.

 • 10.2. - Pentru serviciile efectuate de prestator, beneficiarul va plăti contravaloarea acestora in baza facturilor emise in termen de 60 de zile de la primirea acestora, termen obiectiv justificat de existența unei proceduri de recepție și verificare anterior uzitată precum și de restricțiile normative impuse de art. 36 din OUG 34/2009 respectiv Ordinul nr. 2281/2009 și dispozițiile Codului Fiscal privind termenele de incasare ale impozitelor si taxelor locale.

 • 10.3. - Confirmarea la plata se va face numai după verificarea si acceptarea de către beneficiar a situației de lucrări.

10.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

11. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 11.1 - în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a calcula din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 2% din valoarea serviciilor neexecutate conform graficului de prestare, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului la care serviciile trebuiau finalizate și până la data realizării serviciilor inclusiv.

 • 11.2 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 2% din cuantumul sumelor neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

 • 11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

 • 11.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Alte resposabilități ale prestatorului

 • 12.1  - (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promtitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsură în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • 12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu perioada convenita. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

13. Alte responsabilități ale achizitorului

 • 13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.

14. Recepție și verificări

 • 14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini.

 • 14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

75. începere, finalizare, întârzieri, sistare

 • 15.1 - (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea si înregistrarea contractului.

(2) In cazul în care prestatorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului părțile vor stabili de comun acord:

 • a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, și

 • b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la prețul contractului.

 • 15.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată în perioada stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) în cazul în care:

 • i)  orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

 • ii) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

 • 15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părților, prin act adițional.

 • 15.4 - în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

16. Ajustarea prețului contractului

 • 16.1 - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

7 7. Amendamente

 • 17.1  - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

18. Subcontractanți

 • 18.1 - Prestatorul are obligația, în cazul în care părți din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

 • 18.2 - (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie in anexe la contract.

 • 18.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

 • (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

 • (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

 • 18.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

19. Forța majoră

 • 19.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 19.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 19.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 19.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 19.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-interese.

20. Soluționarea litigiilor

 • 20.1 - Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 20.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, de către instanțele judecătorești din România.

21. Limba care guvernează contractul

21.1- Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicări

 • 22.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • 22.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

23. Legea aplicabilă contractului

 • 23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi, data de mai sus, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ANTREPRENOR, CALORGAL S.A.


BENEFICIAR, MUNICIPIUL GALAȚI