Hotărârea nr. 384/2015

Transmiterea in concesiune catre S.C. CALORGAL S.A. a bunurilor aferente sistemului public de distributie si furnizare a energiei termice apartinand domeniului public al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 384 din 30.09.2015

privind: transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal SA., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 416/30.09.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.09.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 103078/28.09.2015, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 103080/28.09.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de bugetfinanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 96498/07.09.2015, a Calorgal SA. Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (1), alin. (2), art. 5, Ut. „b”, din Ordonanța de Urgență nr. 54/28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 25 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin, (1), alin. (2), art. 5, lit. „b’\ din Ordonanța de Urgență nr. 54/28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c” și ”d”, alin. (5), lit. V și alin. (6), lit. ”a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă transmiterea în concesiune, pe perioada de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului public, către societatea Calorgal SA., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, individualizate în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (1) Se aprobă redevența în sumă de 57465 lei, pentru anul 2015.

  • (2) Se aprobă tarifele pentru unele servicii conexe realizate de către societatea Calorgal SA., conform anexei 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președintedeședință, \,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

Anexa 1 la HCL nr. 384/30.09.2015

NR. CRT.

mf mf unitate

MF.NRJNV

MF DENUMIRE

MF DATA P F

MF VAL INV

1

43020

110283

CONSTR.SC-61 EXT.PIATA-SIDER.

12.1.1984

135022,93

2

43020

4150114

APARATURA LOCALA PT. REGLARE CULEGERE

12.1.1996

14761,35

3

43020

4150115

APARATURA LOCALA PT. REGLARE CULEGERE

12.1.1996

14761,35

4

43020

4150116

APARATURA LOCALA PT. REGLARE CULEGERE

12.1.1996

14761,35

5

43120

1100002

CONSTRUCȚIE

CLAD.SC112

5.1.1995

224316,58

6

43120

1100004

CONSTRUCȚIE CLĂDIRE PT RAZBOIE

12.1.1989

288227,41

7

43120

110193

CONST.CLAD.CT.LOC.V

ULTUR

9.1.1976

138000

8

43120

110195

CONST.PUNCT TERMIN BL.A CENTRU

10.1.1976

3335,32

9

43120

110229

CONST.CL.CT 6 MARTIE TRAIAN

3.1.1975

87000,05

10

43120

110232

STATIE HIDROFOR -6MARTIE PIAȚA

9.1.1974

2804,62

11

43120

110233

CONST.CLADIRE    PT

BL. PLOMBA

1.1.1966

96643,75

12

43120

110240

CONST.CLADIRE    PT

DOMNEASC-116

12.1.1980

381365,06

13

43120

110241

CONST.CLADIRE    PT

MIHAI BRAVU

12.1.1980

277333,92

14

43120

110249

CONST.ANEXA CL.EXT.ST.VULTUR

10.1.1981

183422,94

15

43120

110323

CONST.CL.SC-111 P-30 DECEMBRIE

5.1.1989

580849,03

16

43120

110324

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE SC 113

7.1.1989

595120,61

17

43120

110327

CONSTRUCȚIE     PT

6MARTIE EXTIND.

9.1.1989

274108,76

18

43120

110571

CONSTRUCȚIE CLĂDIRE P.T.CFR 1

12.31.2001

80338,64

19

43120

110572

REȚEA TERMICA PT CFR1

12.31.2001

1086,42

20

43120

110573

NSTALATIE TERMICA

PT CFR 1

12.31.2001

12232,22

21

43120

110660

MODIF.RETEA TERMICA BL.A      PT      A

AFER.INV.214090

6.30.2005

668,13

22

43120

110661

CĂMINE P.E.STR.GARII

28 PT LICEU MUZICA 1 BUC

6.30.2005

1983,85

23

43120

110662

MODIF.RETEA TERMICA

BL.CD3PT.CFR2

6.30.2005

1017,51

24

43120

110674

REȚEA A.C.M. ȚEAVA ZINCATA PT A

9.27.2005

8938,34

25

43120

110675

REȚEA      TERMICA

INCALZ.TEAVA NEAGRA PTA

9.27.2005

19057,33

26

43120

110676

INSTAL. ELECTRICA 112 M,TABLOU EL, PT.A

9.27.2005

997,1

27

43120

110677

INSTALAȚIE SANITARA +ROB. FONTA DN 100 2 BC.=

9.27.2005

2501,03

28

43120

110678

INSTALAȚIE TERMOMECANICA PT A

9.27.2005

21309,68

29

43120

110693

INSTALAȚIE TERMOMECANICA PT PLOMBA -2BUC PPA CIRC.MODUL EXP. 2 BUC.VAS EXP.2BUC.ST.DEDURIZ. 2 BUC.SEP.IMPUR.4 BUC.ETC.

3.16.2009

210039,31

30

43120

110694

INSTALATE SANITARA PT   PLOMBA   PPA

CIRC.CU CONVERTIZ.5 BUC,PPA    RECIRC.2

BUC,ST.DEDURIZ.2 BUCFILTRE    IMP.6+8

BUC.

3.16.2009

75356,21

31

43120

11287A

SPAȚIU BLOC A - STR. DOMNEASCA - PUNCT TERMIC P.T. A

3.12.1999

45882,82

32

43120

1160108

REȚEA

A.C.M.+RECIRC.;TEAVA

PREIZOLATA     DN4"-

DN3/4"

10.26.2009

1090352,96

33

43120

1160109

REȚEA TERMICAJEAVA PREIZOLATA DN 63,5-DN315

10.26.2009

849098,11

34

43120

1160138

MODERNIZ.INST.TERMO MECAN.-PPACIRC.2 BUC.VAS        EXP.3

BUC.ST.DEDUR.SEPARA T.IMPUR.2 BUC,

3.9.2011

222819,24

35

43120

1160139

MODERNIZ.INSTAL. SÂNI TARA -PPA RECALC.3 BUC,+2    BUC.STATIE

DEDUR.2 BUC.FILTRE IMP. SC113

3.9.2011

151166,29

36

43120

118377

Construcție bloc Cristal

3.1.1992

380686,08

37

43120

118499

EXTINDERE

CONSTRUCȚII SC 113

8.1.1992

50951,1

38

43120

213213

INST.TERMICE PT BL.A CENTRU

10.1.1976

1537,52

39

43120

213214

NST.SANIT       PCT

TERNICE BL.A

10.1.1976

940,04

40

43120

213215

INST.ELECT        PT

TERNICE BL.A CEN

10.1.1976

1434,71

41

43120

213293

RET.TERM.PT 6 MARTIE

12.1.1977

119,6

42

43120

213623

RET.TERM.A/C/CANAL CULT-PRIM-PT A

9.1.1977

7487,86

43

43120

213623

RK       2010-RETEA

TERMICA   ÎNCĂLZIRE

APA    CALDA    DE

CONSUM PT A

1.24.2011

137406,11

44

43120

213624

nst.sanit.ext.pt A

DOMN.71-73

9.1.1977

71,66

45

43120

213625

ALEI ACCES REPUBLICII

71-73                      |

9.1.1977

0,3

46

43120

213626

inst.term.ext.pt A

DOMN.71-73

.9.1.1977

531,44

47

43120

213627

RET.EXT.TERM.A/C+RE

CIP.VULTUR

9.1.1977

2317,85

48

43120

214011

RET.TER.AFERENTE

BL.20 6MARTIE

12.1.1974

766,36

49

43120

214011

RK   2008   -REȚEA

TERMICA PT 6 MARTIE

3.30.2009

62407,8

50

43120

214012

RET.A/CALDA

AFER.BL.20 6MART1E

12.1.1974

491,42

51

43120

214085

INSTALAȚII SANITARE INT.6 MART

11.1.1979

84,37

52

43120

214085a

VAS EXP.ÎNCHIS 3150 L

PT 6 MARTIE

12.28.1975

40,6

53

43120

214085b

VAS EXP.DESCHIS 2500 L PT 6 MARTIE

12.28.1975

19,74

54

43120

214085c

ELECTROPOMPA ADAUS PT 6 MARTIE

12.28.1975

9,5

55

43120

214086

INSTALAȚII ELECTRICE INT.6 MAR

11.1.1979

2392,96

56

43120

214087

REȚELE     TERMICE

EXT.STR.RAZBOIE

11.1.1979

1610,4

57

43120

214088

RK   2010   -REȚEA

TERMICA   ÎNCĂLZIRE

APA CALDA CONSUM S RECIRCULATIE SC 111

1.21.2011

33501,64

58

43120

214088

RET.TERM.EXT SC 111

3.1.1975

824,29

59

43120

214089

RET.A/C SC 111

3.1.1975

223,34

60

43120

214090

RET.TER. EXT. PTA DOMNEASCA 64

12.1.1979

997,06

61

43120

214098

RK 2007  - REȚEA

TERMICA PT RAZBOIENI

3.30.2009

34633,15

62

43120

214098

RET.TER.EXT.AFER.BL.6 0AP PT RAZBOIENI

9.1.1974

3675,21

63

43120

214099

RET.A/CALDA

AF.BL.60AP/RAZB.

9.1.1974

738,12

64

43120

214192

inst.term.int.pt MIHAI BRAVU

12.1.1980

3494,17

65

43120

214192a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 36 PLACI TIP SIGMA X19NCL PTM.BRAVU

12.28.2001

8635,03

66

43120

214193

NST.SANIT.PT MIHAI BRAVU

12.1.1980

1010,36

67

43120

214194

NST.ELECT.PT MIHAI BRAVU

12.1.1980

10748,9

68

43120

214195

REȚEA A/C RECE 100ML

PT M.BRAV

12.1.1980

412,93

69

43120

214195

RK 2008  - REȚEA

TERMICAPT M.BRAVU

3.30.2009

33544,14

70

43120

214196

DRUM RIGOLE BETON PT M.BRAVU

12.1.1980

1794,24

71

43120

214237

NST.TERM.PT VULTUR

10.1.1981

5242,06

72

43120

214238

NST.SANITARE    CT

STR.VULTUR

10.1.1981

3053,31

73

43120

214239

INST.ELECT.PT STR.VULTUR

10.1.1981

1221,76

74

43120

214284

SEPARAT. NĂMOL DN 200PT

10.1.1982

10,05

75

43120

217178

CANALE        EXT.SI

RET.TERM.

12.1.1985

28265,68

76

43120

217178

RK 2007  - REȚEA

TERMICA PT VULTUR |

3.30.2009

26848,81

77

43120

217321.1

RETE.TERM.APA SC 113 PIAȚA

3.1.1989

112992,47

78

43120

217324

RETE.TERM.APA SC 113 PIAȚA

4.1.1989

128439,74

79

43120

217394

SEPARATOR NĂMOL DN 150 SC-111

5.1.1989

50,76

80

43120

217395

SEPARATOR NĂMOL DN 250 SC-111

5.1.1989

72,39

81

43120

217396

REȚELE TERMICE SC 113

7.1.1989

483377,62

82

43120

217400.1

REȚELE     TERMICE

EG.ET.II P.30DE

7.1.1989

100348,38

83

43120

217401

SEPARATOR DN-150 PT 6MARTIE

9.1.1989

50,19

84

43120

217402

SEPARATOR DN-250 PT 6MART1E

9.1.1989

72,27

85

43120

217404.1

RACORD EXT.TERM.PT IREG

2.1.1990

21609,98

86

43120

218378

Instalație termica Bl.Crista

3.1.1992

4089,87

87

43120

218500a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 52 PLACI TIP SIGMA X19NCL SC 113

12.28.2001

11762,17

88

43120

218503

REȚELE A/C AF BL.C2

SC 113

8.1.1992

2251,74

89

43120

218504

REȚELE TERMICE BL.C2 SC 113

8.1.1992

5559,61

90

43120

2190015

REȚEA APA CALDA STR.DOMNEASCA ET.I A2

6.1.1994

1366,84

91

43120

2190016

REȚELE     TERMICE

STR.DOMNEASCA ET.I A2

6.1.1994

4210,01

92

43120

2190017

REȚELE APA CALDA STR.DOMNEASCABLOC

6.1.1994

1139,86

93

43120

2190018

REȚELE     TERMICE

STR.DOMNEASCA

BLOC

6.1.1994

1734,64

94

43120

2190024

CANALE   PROTECȚIE

EXTERIOARE SC 112

5.1.1995

10721,78

95

43120

2190025

REȚELE     TERMICE

EXT.SC112

5.1.1995

12809,16

96

43120

2190026

REȚEA     AP.CALD.Sl

RECIRCULATIE SC 112

5.1.1995

3514,22

97

43120

2190030

INSTALAȚII SANITARE

NT.PT+REZSC112

5.1.1995

17868,8

98

43120

2190031

INSTALAȚII   TERMICE

INTERIOARE SC 112

5.1.1995

6968,43

99

43120

2190034

INSTALAȚIE ELECTRICA PT RĂZBOI

12.1.1989

5580,41

100

43120

2190035

NSTALATIE SANITARA PT RAZBOIE

12.1.1989

25852,36

101

43120

2190036

NSTALATIE TERMICA PT RAZBOIEN

12.1.1989

9309,41

102

43120

2190213

Instalație          termica

LIC.MUZICA

11.1.1996

26910,02

103

43120

2190213a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 20 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL PT LICEUL DE MUZICA

12.28.2001

4988,42

104

43120

2190214

nstalatie          electrica

LIC.MUZ.

11.1.1996

249,55

105

43120

2190215

Instalație          sanitara

LIC.MUZ.

11.1.1996

907,09

106

43120

2190216

REȚELE     TERMICE

EXTERIOARE

LIC.MUZICA

11.1.1996

1416,86

107

43120

2190218

REȚELE     TERMICE

EXT.APA       RECE

LIC.MUZICA

11.1.1996

17,71

108

43120

2190219

INSTALAȚIE TERMICA PT POLICL.

11.1.1996

29131,63

109

43120

2190220

INSTALAȚIE SANITARA PT POLIC.

11.1.1996

4512,18

110

43120

2190221

INSTALAȚIE ELECTRICA PT POLIC.

11.1.1996

1477,16

111

43120

2190222

REȚELE     TERMICE

EXT.INCALZ. PT

11.1.1996

752,63

112

43120

2190223

REȚELE     TERMICE

EXT.ACM   PT

11.1.1996

1398,92

113

43120

2190247

GARD PT 6MARTIE-PIATA

3.1.1997

1125,06

114

43120

220183

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ TIP SIGMA 36 PLACI SERIE 380 PT PLOMBA

3.30.2000

7618,18

115

43120

220207

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI TIP SIGMA X19-NCL SERIE 534

1.30.2001

5078,79

116

43120

220216

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19-NCL 52 PLACI SERIA 939 PT CRISTAL

12.28.2001

13342,9

117

43120

220218

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19-NCL 20 PLACI SERIE 935 MUZEUL DE ARTA

12.28.2001

8127,88

118

43120

220220

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X19-NCL 52 PLACI SERIE 938 SC 112

12.28.2001

12628,05

119

43120

220221

SCHIMBĂTOR     DE

CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X19-NCL 36 PLACI SERIA 937 PT RAZBOIENI

12.28.2001

12415,91

120

43120

220248

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ ALFA LAVAL 2 GCAL ACM SC 111

12.31.1995

64474,14

121

43120

220443

TERMOREZISTENTA DN

32.3 SET.CABLU 72.6 m-PT RAZBOIENI

3.9.2010

3028,59

122

43120

220443

DEBITMETRE ACM 3 BUC.PT RAZBOIENI

6.30.2005

1437,5

123

43120

220444

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ. 3 BUC PT RAZBOIENI

6.30.2005

7752,96

124

43120

220445

TERMOREZISTENTA DN

32.12 SET.CACLU 290.4

M PT 6 MARTIE

3.9.2010

12114,36

125

43120

220445

DEBITMETRE ACM 12 BUC PT 6 MARTIE

6.30.2005

10129,66

126

43120

220446.1

CONTOR

ENERG.TERMICA

PT.INCALZ. 9 BUC PT 6

MARTIE

6.30.2005

28154,81

127

43120

220447

TERMOREZISTENTA DN

32.30 SET.CABLU 726 M

SC 111

3.9.2010

30285,9

128

43120

220447

DEBITMETRE ACM 30

BUC.SC 111

6.30.2005

26135,01

129

43120

220448

CONTOR

ENERG.TERMICA

PT.INCALZ.6 BUC SC

112

6.30.2005

24336,45

130

43120

220449.1

CONTOR

ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 19 BUC SC 111

6.30.2005

55906,8

131

43120

220450

DEBITMETRE ACM 33

BUC.SC113

6.30.2005

17288,55

132

43120

220450

TERMOREZISTENTA DN

32.33 SET.CABLU 798.6

M SC 113

3.9.2010

33314,49

133

43120

220451.1

CONTOR

ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE       17

BUC.SC 113

6.30.2005

47220,22

134

43120

220464

TERMOREZISTENTA DR

40,13   SETURI;CABLU

314.6 M; PTA

3.9.2010

13123,89

135

43120

220464

DEBITMETRE ACM 13 BUC.PTA

6.30.2005

12017,31

136

43120

220465

CONTOR

ENERG.TERMICA

PT.INCALZ.9 BUC.PTA

6.30.2005

23411,54

137

43120

220466

TERMOREZISTENTA DR

32,A SET, CABLU 24.2 M PT M BRAVU

3.9.2010

1009,52

138

43120

220466

DEBITMETRU    ACM

BL.3/A 1 BUC.PT M.BRAVU

6.30.2005

485,38

139

43120

220467

CONTOR EN.TERMICA

PT.INCALZ. BL.3A 1

BUC.PT.M.BRAVU

6.30.2005

2751,89

140

43120

220468

DEBITMETRE ACM 10 BUC.PT CRISTAL

6.30.2005

4492,36

141

43120

220468

TERMOREZISTENTA DR 25;10   SETURI;CABLU

242M PT CRISTAL

3.9.2010

10095,3

142

43120

220469

CONTOR

EN.TERM.PT.INCALZ. 12

BUC.PT CRISTAL

6.30.2005

31161,62

143

43120

220470

TERMOREZISTENTA

DR25.A SET;CABLU 24.2 M; PT LICEUL DE MUZICA

3.9.2010

1009,53

144

43120

220470

DEBITMETRU    ACM

BASARABIEI 13 PT LIC.MUZICA

6.30.2005

432,08

145

43120

220471

CONTOR ENERG.TERMICA

PT.INCALZ.SC.G-LA 25 1 BUC.PT LICEU MUZICA

6.30.2005

4181,43

146

43120

220472

DEBITMETRE ACM 3 BUC.PT POLICLINICA

6.30.2005

1396,53

147

43120

220472

TERMOREZISTENTA DR 25.3    SETURI.CABLU

72.6M;CALCULATOR 6 BC PT POLICLINICA

3.9.2010

7860,09

148

43120

220473

CONTOR

ENERG.TERMICA

PT.INCALZIRE 9 BUC.PT POLICLINICA

6.30.2005

23166,01

149

43120

220474

TERMOREZISTENTA DN

25,22 SET.CABLU 532.4 m PT PLOMBA

3.9.2010

22209,66

150

43120

220474

DEBITMETRE ACM 22 BUC PT PLOMBA

6.30.2005

9823,4

151

43120

220475

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 22 BUC. PT PLOMBA

6.30.2005

58472,34

152

43120

220476

TERMOREZISTENTA DN 32,13      SET.CABLU

314.6nn,CALCULATOR 5 BUC. PT VULTUR

3.9.2010

17150,14

153

43120

220476

DEBITMETRE ACM 13 BUC. PT VULTUR

6.30.2005

5986,43

154

43120

220477

CONTOR

ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 13 BUC PT VULTUR

6.30.2005

36621,56

155

43120

220478

CONTOR

ENERG.TERM.PT.INCAL Z. PT CFR 1 - 1 BUC.

6.30.2005

2731,12

156

43120

220479

DEBITMETRE ACM 14

BUC.PT CFR 2

6.30.2005

6709,43

157

43120

220479

TERMOREZISTENTA DN

40,14 SET.CABLU 338,8

M PT CFR 2

3.9.2010

14133,42

158

43120

220480

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.15 BUC PT CFR 2

6.30.2005

39937,25

159

43120

220669

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC

6.30.2005

4430,71

160

43120

220670

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC

6.30.2005

7696,41

161

43120

220736

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI PT.ACM 42X49 PTA

9.27.2005

6933,49

162

43120

220737

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI PT.ACM PT A

9.27.2005

10966,88

163

43120

220738

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI PT.INCALZ.PT A

9.27.2005

9240,9

164

43120

220739

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI PT.INCALZIRE PTA

9.27.2005

9240,9

165

43120

220740

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE DN 150 +FILTRU PTA

9.27.2005

2088,93

166

43120

220741

CONTOR

ENERG.TERMICA PT.A

9.27.2005

529,34

167

43120

220742

CONTOR ENERG.TERMICA ACM +FILTRU DN 65 PTA

9.27.2005

1116,7

168

43120

220745

POMPA RECIRCULATIE ACM LOTRU 65 PT A

9.27.2005

112,5

169

43120

220746

POMPA   CIRCULAȚIE

NCALZ.CRIS 150 PTA

9.27.2005

414,47

170

43120

220747

REGULATOR      DE

TEMPERATURA     B

6F80F304, PTA

9.27.2005

2377,28

171

43120

220748

REGULATOR TEMPERATURA B6F80F304 PT A

9.27.2005

2377,28

172

43120

220749

REGULATOR TEMPERATURA B6F125F304 PTA

9.27.2005

3469,71

173

43120

220750

REGULATOR TEMPERATURA B6F125F304 PTA

9.27.2005

3469,71

174

43120

220751

REGULATOR DE DEBIT

V6F125204 PTA

9.27.2005

3604,7

175

43120

220881

SCP

SIGMA37NCL,47PLACI,0. 7MM            AIS

316,GAR.EPDM,COLECT OR DN80 SC111

3.3.2008

33967,89

176

43120

220882

SCP     SIGMA37NCL

47PLACI.0.7MM AISI 316 GAR.EPDM

COLECTOR, DN80 SC111

3.3.2008

37691,69

177

43120

220883

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI,0.7MM       AISI

316,GAR.EPDM

COLECTOR DN80 SC 112

3.3.2008

38706,86

178

43120

220884

SCP SIGMA 37NCL 47 PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 112

3.3.2008

35243,54

179

43120

220885

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 113

3.3.2008

52572,18

180

43120

220886

SCP SIGMA 37 NCL 47PLACI.0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80SC113

3.3.2008

34867,18

181

43120

220887

SCP          SIGMA

37NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 113

3.3.2008

34867,18

182

43120

220892

SCP SIGMA 13 NCL,27 PLACI,0.6MM

AISI316,GAR.EPDM.COL ECT.DN65         PT

RAZBOIENI

3.3.2008

25953,17

183

43120

220893

SCP          SIGMA

13NCL,27PLACI.0,6MM AISI.GAR.EPDM,COLECT .DN65 PT RAZBOIENI

3.3.2008

23373,49

184

43120

220894

SCP          SIGMA

37NCL,47PLACI,0.7MM AISI                 316

GAR.EPDM,COLECTOR DN80 PT 6 MARTIE

3.3.2008

37507,43

185

43120

220895

SCP          SIGMA

66SCL,43PLACI,0.6MMAI SI      316,GAR.EPDM

COLECTOR DN100 PT 6 MARTIE

3.3.2008

45334,71

186

43120

220896

SCP SIGMA X13NCL,8£

PLACI,0.6MM       AIS

319,GAR.EPDM

COLECT.DN65      PI

CRISTAL

3.3.2008

33530,9

187

43120

220897

SCPSIGMA X13NCL 85 PLACI, 0.6MM AISI 319 GAR.EPDM COLECTOR

DN65 PT CRISTAL

3.3.2008

30438,94

188

43120

220898

SCP SIGMA X13NCL.85

PLACI,0.6MM

AISI319,GAR.EPDM COLECTOR DN65 PT M.BRAVU

3.3.2008

32570,77

189

43120

220899

SCP          SIGMA

X13NCL.85PLACI.0.6MM

AISI     319,GAR.EPDM

COLECTOR DN65 PT M.BRAVU

3.3.2008

29478,83

190

43120

220900

SCP          SIGMA

X13NCL,27PLACI,06MMA IS1.316      GAR.EPDM

COLECT.DN65      PT

PLOMBA

3.3.2008

24392,89

191

43120

220901

SCP          SIGMA

X13NCL,27PLACI,0.6MM AISI     316,GAR.EPDM

COLECT.DN65(P+10)PT PLOMBA

3.3.2008

20669,09

192

43120

220902

SCP    SIGMA    37

NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316GAR.EPDM COLECT.DN80(P+4)PT PLOMBA

3.3.2008

34291,65

193

43120

220903

SCP          SIGMA

37NCL,47PLACl,0.7MM AISI,316     GAR.EPDM

COLECT.DN80(P+4)PT.P LOMBA

3.3.2008

31711,96

194

43120

220904

SCP          SIGMA

X13NCL,85PLACI,0.6MM AISI,GAR.EPDM COLECT.DN65     PT

VULTUR

3.3.2008

32087,93

195

43120

220905

SCP          SIGMA

X13NCL,85PLACI,0.6MM

AISI        GAR.EPDM

COLECT.DN65 PT.VULTUR

3.3.2008

29299,72

196

43120

220906

SCP          SIGMA

X13NCL,55PLACI,0.6MM AISI     316,GAR.EPDM

COLECT.DN85 PT CFR1

3.3.2008

29015,36

197

43120

220907

SCP          SIGMA

X13NCL,55PLACI,0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 PT CFR1

3.3.2008

26303,54

198

43120

220908

SCP

SlGMAX13NCL85PLACI,0 6MMAISI          316

GAR.EPDM

COLECT.DN65 PT CFR 2

3.3.2008

31653,68

199

43120

220909

SCP SIGMA XA3NCL.85 PLACI,0.6MMAISI    316

GAR.EPDM COLECT.DN65 PT CFR 2

3.3.2008

28865,48

200

43120

221199

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE    PT

PLOMBA       -VANA

MOTORIZ.2+2

BUC,SONDA TEMP.2 BUC,DETECT.DEBIT 3 BUC,SONDA    TR.DE

PRES.1 BUC.

3.16.2009

33143,85

201

43120

221200

INSTALAȚIE ELECTRICA PT PLOMBA +TABLOU ELECTR.TGFL 1 BUC.

3.16.2009

42336,81

202

43120

221201

CONTORI    ENERGIE

TERMICA PT PLOMBA 15 BUC.

3.16.2009

25556,23

203

43120

221339

CONTOR DN 25  +

TERMOREZISTENTA,1 SET,CABLU 24.2 m PT VULTUR

4.17.2010

2296,13

204

43120

221344

CONTOR   DN   25,2

BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m PT POLICLINICA

3.17.2010

4592,26

205

43120

221345

CONTOR   DN   25-5

BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,5 SET,CABLU 121 mPT CRISTAL

3.17.2010

11480,65

206

43120

221346

CONTOR   DN   32-1

BUC.TERMOREZISTENT A DN 32,1 SET,CABLU 24.2 m- PT M.BRAVU

3.17.2010

2296,13

207

43120

221425

CONTORI ACC DN 25,3 BUC.TERMOREZ.DN 25,3 SET,CABLU 72.6 m CFR 1

3.22.2010

6888,39

208

43120

221492

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 50-1 BC;TERMOREZIS. DN 50-1 SET; CABLU 24.2M;SC113

4.1.2010

2396,35

209

43120

221497

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-8

BUC.TERMOREZIST.DN

25-8 SET,CABLU 193.6 m PT M.BRAVU

4.1.2010

19170,8

210

43120

221498

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-9

BUC.TERMOREZISTENT

A DN 25-9 SET.CABLU 217.8 mPT CRISTAL

4.1.2010

21567,15

211

43120

221499

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-4

BUC.TERMOREZIST.DN2

5-4 SET.CABLU 96.8 m PT LIC.MUZICA

4.1.2010

9585,4

212

43120

221503

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-2 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25-2 SET.CABLU 48.4            m, CUTII

PROTECT.2 BUC.PT

4.1.2010

4960,28

213

43120

221506

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-10

BUC.TERMOREZIST.DN

25-10 SET,CABLU 242 m.

4.1.2010

23963,5

214

43120

221523

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN

  • 50.1

BUC.TERMOREZISTENT

A DN 50, 1 SET.CABLU

  • 24.2 m PT 6 MARTIE

4.1.2010

2396,35

215

43120

221524.1

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 40,3

BUC.TERMOREZISTENT A DN 40,3 SET.CABLU 96.8 m SC 112

4.1.2010

7189,05

216

43120

2215663

Schimbător de calcdura cu placi tip Sigma x 19-NCL

1.12.2000

5391,6

217

43120

221570

MODERN.INST.AUTOMA TIZ.VANA HIDR.1+2+1+2 BUC.,SONDA TEMP.6+1 BUC.SC 113

3.9.2011

40833,48

218

43120

221571

MODERNIZ.INSTAL.ELE CTRICA CU TABLOU ELECTR.SC 113

3.9.2011

84828,6

219

43120

221572

CONTOR

ENERG.TERMICA   SC

113

3.9.2011

3113,74

220

43120

221573

CONTOR ENERG.TERMICA   SC

113

3.9.2011

3465,09

221

43120

221574

CONTOR ENERG.TERMICA   SC

113

3.9.2011

1261,94

222

43120

221575

CONTOR

ENERG.TERMICA   SC

113

3.9.2011

1261,94

223

43120

221576

CONTOR

ENERG.TERMICA   SC

113

3.9.2011

2751,58

224

43120

221577

CONTOR

ENERG.TERMICA   SC

113

3.9.2011

2751,58

225

43120

221578

CONTOR

ENERG.TERMICA   SC

113

3.9.2011

2523,8

226

43120

221579

CONTOR

ENERG.TERMICA   SC

113

3.9.2011

2523,8

227

43120

221580

CONTOR

ENERG.TERMICA   SC

113

3.9.2011

2524,05

228

43120

221581

CONTOR

ENERG.TERMICA   SC

13

3.9.2011

1335,91

229

43120

310972

TABLOU

GEN.DISTRIB.TF.3 PTA

10.1.1976

7,03

230

43120

313019

TABLOU    TC    PT

STR.MIHAI-BRAVU

12.1.1980

3,79

231

43120

313020

TABLOU COM.SEMN.PT

12.1.1980

6,74

232

43120

313021

TABLOU   TGPL   PT

STR.MIHAI-BRAVU

12.1.1980

50,66

233

43120

313022

COMPRESOR HIDROFOR

12.1.1980

15,79

234

43120

313183

ELECTROCOMPRESOR

SC-111 P-30D

5.1.1989

104,81

235

43120

313184

ECHIPAMENT ELECTRIC SC-111

5.1.1989

8323,61

236

43120

313185

ECHIPAMENT ELECTRIC PT 6MARTIE

9.1.1989

2584,11

237

43120

313188

ELECTROCOMPR.AMEN AJ.PT6MARTIE

1.1.1990

105,31

238

43120

317200

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25

ACM ASOC 116 BL 20

DOMNEASCA    135A

SERIA 1490057

3.11.2003

1524,5

239

43120

317213

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC ASOC 124BIS BL A16 SC II SERIA 250277

3.11.2003

2061,53

240

43120

317215

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 CENTRU II ASOC 116 BL 24 DOMNEASCA 139 SERIA 1490043

3.11.2003

1527,7

241

43120

317216

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 50 INC PIAȚA ASOC 123 BIS BL ACH SERIA 340253

3.17.2003

2779,55

242

43120

317229

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC ASOC 168 BL A2 SERIA 01490055

4.9.2003

1471,05

243

43120

317231

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM   PIAȚA ASOC

119BIS BL B2 SC II SERIA 1490040

4.9.2003

1503,58

244

43120

317244

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC   DN25

ACM CENTRU II ASOC CFR BL CFR SERIA 1490038

4.15.2003

1494,64

245

43120

317255

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM CENTRU II ASOC 114 BL C SERIA 1490032

4.18.2003

2083,84

246

43120

3190055

HIDROFOR 5000L SC112 VAS EXPANS.ÎNCHIS

5.1.1995

17,17

247

43120

3190056

HIDROFOR 5000L SC112 VAS EXPANS ÎNCHIS

5.1.1995

17,17

248

43120

3190059

REZERVOR DESCHIS 2500L SC112

5.1.1995

19,95

249

43120

3190060

POMPA INC.AN CU MOTOR      P=22KW

QH=18M SC 112

5.1.1995

4,44

250

43120

3190061

POMPA INC.AN CU

MOTOR      P=22KW

QH=18M SC112

5.1.1995

4,44

251

43120

3190062

POMPA ADAOS SADU 50X5 CU MOTORSC112

5.1.1995

4,79

252

43120

3190063

POMPA ADAOS AN 65 CU MOTOR P=5SC112

5.1.1995

4,79

253

43120

3190066

ELECTROCOMPRESOR

ECR 350 SC 11

5.1.1995

11,81

254

43120

3190069

TABLOU    ELECTRIC

SC112

5.1.1995

1011,63

255

43120

3190143

VAS     EXPANSIUNE

ÎNCHIS 4000L PT RAZBOIENI

12.1.1989

4707,13

256

43120

3190144

REZERVOR DESCHIS 2500L PT RAZB

12.1.1989

1172,21

257

43120

3190145

SEPARATOR   NĂMOL

Q150 PT RĂZBOI

12.1.1989

50,76

258

43120

3190146

SEPARATOR   NĂMOL

Q250 PT RĂZBOI

12.1.1989

46

259

43120

3190256

POMPA CALD CERNA

100     LIC.MUZICA

11.1.1996

12,38

260

43120

3190257

POMPA CALD.CERNA

100     LIC.MUZICA

11.1.1996

12,38

261

43120

3190258

POMPA     SANTINA

CERNA           50

LIC.MUZICA

11.1.1996

17,84

262

43120

3190259

VAS     EXP.DESCHIS

3000L    LIC.MUZICA

11.1.1996

520,22

263

43120

3190280

VAS     EXPANSIUNE

ÎNCHIS 3150L PT

11.1.1996

718,66

264

43120

3190281

REZERVOR DESCHUS 4000L    PT

11.1.1996

813,44

265

43120

3190292

SCHIMB.CALD.CU 120PLACI-PIATA    PT

6MARTIE

12.1.1996

39316,27

266

43120

3190293

SCHIMB.CALD.CU

120 PLACI-PIAȚA     PT

6MARTIE.

12.1.1996

39316,27

267

43120

383916

ELECTROCOMPRESOR PT VULTUR

3.1.1992

13,13

268

43120

414051

POMPE CRIS 150 C PT M.BRAVU

12.1.1980

40,74

269

43120

414052

POMPE CRIS 150 C PT M.BRAVU

12.1.1980

40,74

270

43120

414053

VAS EXP.3150 L PT MIHAI-BRAVU

12.1.1980

61,93

271

43120

414054

VAS EXP.5000 L PT MIHAI-BRAVU

12.1.1980

35,34

272

43120

414055

POMPA SADU 50 PT MIHAI-BRAVU

12.1.1980

19

273

43120

414056

POMPA SADU 50 PT MIHAI-BRAVU

12.1.1980

19

274

43120

414201

POMPA SADU 50X5 PCT

PT

10.1.1982

17,69

275

43120

414207

POMPA CRIS 1506 PT CRISTAL

10.1.1982

37,51

276

43120

414208

POMPA CRIS 1506 PT CRISTAL

10.1.1982

37,51

277

43120

415127

HIDROFOR 31 SOL SC

111

5.1.1989

3709,15

278

43120

415128

HIDROFOR 3150L SC 11

5.1.1989

3709,15

279

43120

415129

REZERVOR DESCHIS

SC-111 P-30D

5.1.1989

1172,21

280

43120

415130

POMPA LOTRU 65 Q40 PT RAZBOIEN

5.1.1989

25,41

281

43120

415131

POMPA AN 65 Q-50 SC 111

5.1.1989

26,15

282

43120

415132

POMPA CRIS 150 SC 111

5.1.1989

44,7

283

43120

415133

POMPA CRIS 150 SC 111

5.1.1989

44,7

284

43120

415134

POMPA SADU 50x6 SC

111

5.1.1989

19,91

285

43120

415135

POMPA SADU 50x6 SC

111

5.1.1989

19,91

286

43120

415140

POMPA INC.AN 125 PT 6 MARTIE

9.1.1989

22,16

287

43120

415156

POMPA       SADU

AMENAJARE PT 6 MARTIE

8.1.1989

8,09

288

43120

4151622

VAS EXP.ÎNCHIS 3150L PT RĂZBOI

1.1.1990

5471,37

289

43120

418102

POMPA A/N 150/22KW

2.1.1992

41,51

290

43120

418103

POMPA A/N 150/1500

INC.PT6MA

2.1.1992

41,51

291

43120

418104

POMPA A/N 150/1500

INC.PT RAZB

2.1.1992

41,51

292

43120

418105

POMPA A/N 150/1500

INC.PT RAZB

2.1.1992

41,51

293

43120

418106

POMPA ADAOS SADU 50

PT RAZBOIE

2.1.1992

41,51

294

43120

418384

POMPA CRIS 150 PT CRISTAL

3.1.1992

15,76

295

43120

418385

POMPA CRIS 150 PT CRISTAL

3.1.1992

15,76

296

43120

418386

VAS EXPANS.DES.2000L PT

3.1.1992

217,56

297

43120

418387

POMPA ADAOS S 50X5

PT CRISTAL

3.1.1992

4,65

298

43120

418388

POMPA ADAOS S 50X5 PT CRISTAL

3.1.1992

4,16

299

43120

418390

VAS EXP.INCHIS 3150L PT

3.1.1992

968,19

300

43120

418413

DULAP     AUTOMAT

75GCAL PT CRISTA

3.1.1992

1327,15

301

43120

418514

POMPA ADAOS SADU 50 PT RAZBOIE

6.1.1992

3,88

302

43120

418571

POMPA CRIS 150

9.1.1992

133,53

303

43120

418593

POMPA CALD.CRIS 200

PT.6 MARTI

9.1.1992

160,9

304

43120

4215638

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8;1999

10759,58

305

43120

4215646

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NCSC 113

12.8.1999

17337,6

306

43140

1100010

MAGAZIE       SC14

MAZEPAI

3.1.1997

1248,89

307

43140

1100011

MAGAZIE SC2 MAZEPAI

3.1.1997

4,35

308

43140

110115

CLĂDIRE SC-14 MAZEPA

7.1.1969

481,59

309

43140

110118

CLĂDIRE SC-15 VECHI

9.1.1966

529,87

310

43140

110189

CABINA SUBTERANA 8A PT BL W3

10.1.1975

235069,01

311

43140

110192

CONST.CLADIRE SC-1 STR BRĂILEI

8.1.1976

564990,67

312

43140

110226

CONST.CLADIRE SC-2 STR BRĂILEI

10.1.1979

715787,88

313

43140

110259

CONST.CLADIRE SC-81 MAZEPA

10.1.1982

462040,59

314

43140

110260

CONST.CLADIRE SC-82 MAZEPA-2

10.1.1982

720860,22

315

43140

110291

CONST.CLADIRE SC-81 MAZEPA-2

7.1.1986

162467,52

316

43140

110296

CONST.CLADIRE SC-2 EXTIN STR-B

12.1.1986

105058,8

317

43140

110303

CONST.EXTINDERE SC-

1 MAZEPA-II

12.1.1987

461610,25

318

43140

110304

CONST.CLADIRE SC-16

NOU. MAZ. I

3.1.1988

766685,41

319

43140

110620

DEVIERE     REȚELE

SANITARE AFERENTE SC 15 - MAZEPA I - BL B6-B8

9.23.2002

87316,6

320

43140

110621

DEVIERE     REȚELE

TERMICE AFERENTE SC 15 - MAZEPA I - BL B6 -B8

9.23.2002

76227,03

321

43140

110622

TUNEL       TEHNIC

VIZITABIL AFERENT SC 15 - MAZEPA l - BL B6 -B8

9.23.2002

187970,13

322

43140

110679

INSTALAȚIE ELECTRICA +TABLOU SC 14

9.27.2005

1109,6

323

43140

110680

INSTALAȚIE SANITARA +ROB. FONTA DN 100-6 BC.SC 14

9.27.2005

2457,22

324

43140

110681

INSTALAȚIE TERMOMECANICA SC 14.

9.27.2005

20786,26

325

43140

110695

INSTALAȚIE TERMOMECANICA SC 16 NOU-PPA CIRC.2 BUC,MODUL DE EXP.1 BUC.VAS        EXP.3

BUC.ST.DEDURIZ.1 BUC,SEP.IMPURIT.5 BUC,SUP.SIG.5+3 BUC.FILTRE 2 BUC.

3.16.2009

191500,64

326

43140

110696

NSTALATIE SANITARA SC 16 NOU- PPA DE CIRC.CU CONVERTIZ.5 BUC,STATIE DEDURIZ.2 BUC,PPA    RECIRC.2

BUC,FILTRE IMPURIT.2 BUC.

3.16.2009

94437,4

327

43140

110697

INSTALAȚIE TERMOMECANICA SC 1-PPA CIRC.2 BUC,VAS EXPANS.1+3 BUC.ST.DEDURIZ.1 BUC,SEP.IMPUR.2+2BU C.SUP.SIG.5+3 BUC,FILTR.IMP.2+1 .CONDUCTE,ȚEAVA SI VANE 2+4+6BUC

3.16.2009

169899,14

328

43140

110698

NSTAL.SANITARA SC 1-PPA         CIRC.CU

CONVERTIZ.4 BUC,PPA RECIRC.2

BUC.STAT.DEDURIZ.2 BUC,FILTRU

IMPUR.2+6BUC

3.16.2009

64389,89

329

43140

110699

INSTALAȚIE TERMOMECANICASC 2 -PPA CIRC.2 BUC,MODUL EXPANS.1    BUC, VAS

EXP.2BUC,ST.DEDURIZ. 1BUC,SEP.IMPUR.3BUC, SUP.SIG.5+3BUC,FILTR U 3BUC,CONDUC.+VANE 4+6+4BUC.

3.16.2009

175523,37

330

43140

110700

INSTALAȚIE SANITARA SC 2 PPA CIRC.CU CONVERT.2BUC,PP RECIRC.IBUC.STAT.DE DURIZ.1BUC.FILTR.IMP. 1+3BUC.

3.16.2009

66879,18

331

43140

110701

INSTAL.TERMOMEC.SC 81-PPA   CIRC.MODUL

EXPANS.1    BUC. VAS

EXPANS.2 BUC.STATIE DEDURIZ.1

BUC.SEPAR.IMPURIT.3 BUC.SUP.SIG.5+3BUC.FI LTR.lMP.3BUC,

3.16.2009

156926,17

332

43140

110702

IN STAL. SANITARA SC 81 -PPA         CIRC.CU

CONVERT.2BUC.PPA RECIRC.2BUC,STAT.DE DURIZ.2BUC.FITR.IMP.1 +3BUC.

3.16.2009

77474,25

333

43140

110703

INSTAL.TERMOMECANI CA SC   82   -PPA

CIRCULAȚIE 2+2BUC.MODUL EXPANS.1    BUC, VAS

EXPANS.1+2 BUC.STAT.DEDURIZ.1 BUC.SEP.IMPURIT.3BUC ,SPPA

SIG.5+3BUC,FILTRU IMPUR.3BUC.

3.16.2009

185846,06

334

43140

110704

INSTAL.SANITARA SC 82 PPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,ST.DEDU RIZ.1BUC,FILTRU

MP. 1+3BUC,CONDUCTE

3.16.2009

45472,09

335

43140

11262A

REȚEA TERMICA + ACM

P.T. W3

6.30.1969

18345,91

336

43140

11283A

SPAȚIU BLOC W3 -SIBSOL   -   PUNCT

TERMIC P.T. W3

3.12.1999

52943,97

337

43140

11284A

SPAȚIU BLOC G2 -

SIBSOL - S.C. 14 -

MAZEPAI

3.12.1999

46762,75

338

43140

1160120

REȚEA

A.C.M.+RECIRC.;TEAVA

PREIZOLATA

DN4"+DN3/4"

10.26.2009

735457,45

339

43140

1160121

REȚEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315

10.26.2009

1532764,74

340

43140

11160133.1

INSTALAȚIE TERMOMICANICA;POMP A               DE

RECIRCULATIE+POMPA DE CIRC.+VAS DE HIDROFOR+MODUL DE EXPANSIUNE; SC 15

8.1.2010

339666,27

341

43140

1160134

INSTALAȚIE SANITARA; POMPA DE CIRC. CU CONVERTIZOR     DE

FREC. 2 BC; SC 15

8.1.2010

25038,01

342

43140

1160135

INSTAL.

AUTOMATIZARE; VANA HIDRAULICA+VANA MOTORIZATA CU 2 CAI SI 3 CAI+SONDA DE TEMP; SC 15

8.1.2010

361570,82

343

43140

1160136

INSTALAȚIE ELECTRICA: CABLU+TAB LOU ELECTRIC SO DE AUTOMATIZARE: SC 15

8.1.2010

64824,36

344

43140

211491

RET.TERM.A-CALDA SC-14-15 MAZ.

6.1.1967

1327,9

345

43140

212112

RET.TERMICE BL.B1 2 6

7 SC 15

6.1.1967

7,24

346

43140

212113

RACORD     TERMIC

ȘCOALA 24 CLASE

4.1.1969

353,13

347

43140

212114

RET.TERM.EXT.ETAPA IV SC 16.

1.1.1969

2606,81

348

43140

212115

INST.TERMICE SC-14 MAZEPA

12.1.1966

1896,51

349

43140

212125

RET.TERM.C

STOMATOLOGIC SC 14

3.1.1970

51,7

350

43140

212237

CONDUCTE TERM.SC 14.SC15NOU

12.1.1965

1375,18

351

43140

213092a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ ALFA LAVAL 0,9 GCAL-ACM PT W3

12.31.1995

53148,73

352

43140

213092a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ ALFA LAVAL 0,7 GCAL ACM PT W3

12.31.1995

28720,69

353

43140

213136

REȚELE     TERMICE

STR.BRAILEI

8.1.1976

657,72

354

43140

213148

LUCR CONSTR.TUNELE CANAL/EXT.S

8.1.1976

197782,27

355

43140

214058

REȚELE     TERMICE

EXT.IND.SC14-15

12.1.1977

13447,28

356

43140

214058

RK 2007  - REȚEA

TERMICA SC 14

3.30.2009

60278,68

357

43140

214059

REȚELE     TERMICE

INTERIOARE SC14

12.1.1977

4321,3

358

43140

214061

INSTALAȚII ELECTRICE

LUM.SC14

12.1.1977

147,98

359

43140

214065

REȚELE     TERMICE

EXTER.SC-14

12.1.1977

2627,41

360

43140

214066

REȚELE     EXTER.A-

CALDA SC-14 MAZ

12.1.1977

1571,45

361

43140

214108

REȚELE TERMICE A/C BR1-4SC2

12.1.1979

2853,98

362

43140

217009

REȚELE     TERMICE

A/CALDA MAZ-ll-

12.1.1982

116475,7

363

43140

217009

RK   2007   -REȚEA

TERMICA SC 81

3.30.2009

39309,94

364

43140

217019

REȚELE     TERMICE

A/CALDA MAZ-II-

4.1.1983

113110,52

365

43140

217027.1

SEPARAT.CIRC.ANS.BL.

M,M1-6SC82

7.1.1983

87620,82

366

43140

217047.1

REȚELE     TERMICE

A/CALDA MAZ.-II

12.1.1983

62591,66

367

43140

217101

REȚELE     TERMICE

A/CALDA MAZ.-II

12.1.1984

23596,26

368

43140

217184

RET.TERM.APA L4-5-6

SC 81

11.1.1985

29014,26

369

43140

217190

RK       2010-RETEA

TERMICA RECIRCULATIE SC 81

1.21.2011

35919,49

370

43140

217190

REȚELE   EXT   A/C

RECIRC. SC 81

12.1.1985

59006,32

371

43140

217217

INST.ELECTRICE LA SC-

81 MAZEPA

7.1.1986

7577,22

372

43140

217237

REȚELE     TERMICE

A/CALDA MAZEPA

10.1.1986

291245,39

373

43140

217298a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 36 PLACI TIP SIGMA X19NCL SC 16 NOU

12.28.2001

10735,53

374

43140

217301

INST.TERMICE EXT.SC-16 MAZ-I-

3.1.1988

2985,2

375

43140

217301

RK       2010-RETEA

TERMICA   ÎNCĂLZIRE

APA CALDA DE CONSUM SC 16

1.24.2011

115768,72

376

43140

217302.1

INST.SANITARE EXT SC-16 MAZ-I-

3.1.1988

27569,66

377

43140

217312.1

REȚELE     TERMICE

A/CALDA MAZ-I-

8.1.1988

239996,57

378

43140

217316

RET.A\C DIF.ML.585 A1-2

3 SC 2

12.1.1988

105880,15

379

43140

218493

REȚELE     EXT.ACM

BL.BR5A MAZ.2

8.1.1992

406,22

380

43140

218494

REȚELE EXT.TERMICE BL.BR5A

8.1.1992

218,45

381

43140

218523

REȚELE     TERMICE

EXT.LUCR.IND.SC 16 N

6.1.1992

2057,22

382

43140

218524

REȚELE        ACM

EXT.LUCR.IND.SC 16 N

6.1.1992

1028,61

383

43140

218525

REȚELE        ACM

EXT.BL.PESCARUS

6.1.1992

3752,33

384

43140

218526

REȚELE

TERM.EXT.BL.PESCARU

S

6.1.1992

1771,35

385

43140

218527

REȚELE ACM BL.DAFIN GORUN

6.1.1992

2990,64

386

43140

218528

REȚELE

TERM.BL.DAFIN,GORUN

6.1.1992

3488,67

387

43140

2190225

REȚELE TERMO BL.F7 MAZEPA

8.1.1997

19557,89

388

43140

2190308

VANA CU DOUA CAI TIP

V6F100 F204-SC

6.1.1998

5367,97

389

43140

2190309

VANA CU DOUA CAI TIP

V6F125 F204-SC

6.1.1998

6759,45

390

43140

2190310

VANA CU DOUA CAI TIP

V6F125 F204-SC

6.1.1998

6759,45

391

43140

2190311

NSTALATIE ELECTRICA FORȚA- SC 14 BIS

6.1.1998

3572,85

392

43140

2190312

NSTALATIE ELECTRICA LUMINAT SC 14 BIS

6.1.1998

1493,07

393

43140

2190313

INSTALAȚIE

TERMOMEC.-SC 14 BIS

6.1.1998

22468,02

394

43140

2190314

CONSTRUCȚIE PUNCT TERMIC-SC 14BIS

6.1.1998

259390,72

395

43140

2190315

INSTALAȚIE TERMOFICARE-SC 14 BIS

6.1.1998

21856,71

396

43140

2190316

INSTALAȚIE SANITARA-SC 14 BIS

6.1.1998

1744,26

397

43140

2190317

INSTALAȚIE PREPARARE     APA

CALDASC 14 BIS

6.1.1998

23440,35

398

43140

220217

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X19-NCL 36 PLACI SERIA 936 SC 14 BIS

12.28.2001

12365,37

399

43140

220490

TERMOREZISTENTA DR 40; 2 SETURI; CABLU 48.4; SC 14;

3.9.2010

2019,06

400

43140

220490

DEBITMETRE ACM 2 BUC BL.D2 SI BR 16B SC 14

6.30.2005

3910,48

401

43140

220491.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ. 6 BUC .SC 14

6.30.2005

25422,53

402

43140

220492

DEBITMETRE ACM 2

BUC.SC 14 BIS

6.30.2005

3910,48

403

43140

220492

TERMOREZISTENTA DR 40;2 SETURI; CABLU 48.4 M; SC 14 BIS;

3.9.2010

2019,06

404

43140

220493

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 3 BUC SC 14 BIS

6.30.2005

11874,26

405

43140

220494

DEBITMETRE ACM 5

BUC.SC 15

6.30.2005

9853,27

406

43140

220494

TERMOREZISTENTA DR 40; 5 SETURI; CABLU 12M; SC 15;

3.10.2010

5047,65

407

43140

220495.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 6 BUC.SC 15

6.30.2005

26165,21

408

43140

220496

DEBITMETRE ACM 20 BUC.SC 16

6.30.2005

24344,05

409

43140

220496

TERMOREZISTENTA DR 40;20   SETURI ;CABLU

484 M;SC 16;

3.9.2010

20190,6’

410

43140

220497.1

CONTOR

ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 19 BUC SC 16

6.30.2005

62687,72

411

43140

220498

TERMOREZISTENTA DR 40; 14 SETURI; CABLU 338.8 M; PTW3;

3.9.2010

14133,42

412

43140

220498

DEBITMETRE ACM 14 BUC.PTW3.

6.30.2005

18469,83

413

43140

220499

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC.PT W 3.

6.30.2005

27986,73

414

43140

220552

CONTORI EN.TERMICA

PT.INCALZ.27 BUC.SC 1

6.30.2005

89909,4

415

43140

220553

DEBITMETRE ACM 25 BUC.SC 1

6.30.2005

23787,74

416

43140

220553

TERMOREZISTENTA DR 32; 25 SETURI; CABLU 605 M;SC 1 ;

3.10.2010

25238,25

417

43140

220554

TERMOREZISTENTA DR 40; 28 SETURI; CABLU 677,6 M;SC2;

3.10.2010

28266,84

418

43140

220554

DEBITMETRE ACM 28

BUC SC 2

6.30.2005

41462,04

419

43140

220555.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE       23

BUC.SC 2

6.30.2005

82598,35

420

43140

220556.1

TERMOREZISTENTA DR 32; 21 SETURI; CABLU 919.6 M;SC81;

3.10.2010

21200,13

421

43140

220556.1

DEBITMETRE ACM 21

BUC SC 81

6.30.2005

16588,25

422

43140

220557.1

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 8 BUC.SC 81

6.30.2005

24818,67

423

43140

220558.1

DEBITMETRE ACM 28

BUC.SC 82

6.30.2005

17111,32

424

43140

220558.1

TERMOREZISTENTA DR 32; 28 SETURI; CABLU 1355.2M;SC 82;

3.10.2010

28266,84

425

43140

220559.1

CONTOARE

EN.TERM.PT.INCALZIRE

21 BUC.SC 82

6.30.2005

57318,28

426

43140

220677

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 1 BUC

6.30.2005

2215,35

427

43140

220752

VAS     EXPANSIUNE

ÎNCHIS 3150L SC 14

9.27.2005

355,26

428

43140

220753

VAS EXPANSIUNE INCHI

3150 L SC 14

9.27.2005

355,26

429

43140

220754

VAS     EXPANSIUNE

DESCHIS 4000 L SC 14

9.27.2005

370,65

430

43140

220755

CONTOR

ENERG.TERMICA +FILTRU IMPURIT.DN 80 SC 14

9.27.2005

1192,49

431

43140

220756

CONTOR ENERG.TERMICA PT.ACM DN 50 +FILTRU MPUR.DN 150 SC 14

9.27.2005

1042,1

432

43140

220757

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE      DN

200+FILTRU

MPURIT.DN 200 SC 14

9.27.2005

1989,46

433

43140

220758

POMPA   AJUATOARE

ACM TIPAQUAFIT SC 14

9.27.2005

270,59

434

43140

220760

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI PT.INCALZIRE SC 14

9.27.2005

16455,05

435

43140

220761

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI PT.INCALZIRE SC 14

9.27.2005

16455,05

436

43140

220762

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ

CU PLACI PT.ACM SC 14

9.27.2005

18355,1

437

43140

220763

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ

CU PLACI PT.ACM

9.27.2005

10966,88

438

43140

220764

REGULATOR      DE

TEMPERATURA B6F150F304 SC 14

9.27.2005

3896,61

439

43140

220765

REGULATOR      DE

TEMPERATURA B6F150F304 SC 14

9.27.2005

3896,61

440

43140

220766

REGULATOR      DE

TEMPERATURA B6F80F304 SC 14

9.27.2005

2377,28

441

43140

220767

REGULATOR      DE

TEMPERATURA B6F80F304 SC 14

9.27.2005

2377,28

442

43140

220768

REGULATOR    DEBIT

V6F150F204 SC 14

9.27.2005

4003,78

443

43140

220910

SCP SIGMA 13NCL,85

PLACI,0.6MM AISI 316 GAR.EPDM

COLECT.DN65.PTW3

3.3.2008

45873,52

444

43140

220911

SCP SIGMA 13NCL

85PLACI.0.6MM AISI 316

GAR.EPDM

COLECT.DN65 PT W3

3.3.2008

43089,63

445

43140

220912

SCP    SIGMA    66

SCL.43PLACI.0.6MM AISI

316       GAR.EPDM

COLECT.DN100 SC 16 NOU

3.3.2008

56665,81

446

43140

220913

SCP    SIGMA    37

NCL,47PLACI,0.7MM AISI 316       GAR.EPDM

COLECT.DN80 SC 16 NOU

3.3.2008

47447,39

447

43140

220914

SCP          SIGMA

49SCL,65PLACI.0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN 100 SC 14

3.3.2008

39772,55

448

43140

220915

SCP    SIGMA    49

SCL,65PLACI,0.5MM AISI 316       GAR.EPDM

COLECT.DN 100 SC 14

3.3.2008

39772,55

449

43140

220916

SCP    SIGMA    13

NCL.27PLACI 0.7MM AISI 316       GAR.EPDM

COLECT.DN65 SC 14 BIS

3.3.2008

27190,13

450

43140

220917

SCP SIGMA 13NCL 27PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN65 SC 14BIS

3.3.2008

24610,64

451

43140

220918

SCP     SIGMA66SCL

43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM

COLECT.DN100 SC 1

3.3.2008

56658,38

452

43140

220919

SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 1

3.3.2008

51720,55

453

43140

220920

SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR         EPDM

COLECT.DN100 SC 1

3.3.2008

51720,55

454

43140

220921

SCP           SIGIVW

66SCL.57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR EPDM COLECT.DN100 SC 2

3.3.2008

60398,96

455

43140

220922

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM

COLECT.DN100 SC2

3.3.2008

46901,18

456

43140

220923

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC2

3.3.2008

46901,18

457

43140

220924

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM

COLECT.DN80 SC 81

3.3.2008

39717,99

458

43140

220925

SCP SIGMA 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 81

3.3.2008

46674,4

459

43140

220926

SCP SIGMA 43 PLACI 0.6MM    AISI     316

GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 81

3.3.2008

46674,52

460

43140

220927

SCP SIGMA 66SCL 43

PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM

COLECT.DN100 SC 82

3.3.2008

48155,47

461

43140

220928

SCL SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN100 SC82

3.3.2008

48155,47

462

43140

220929

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM

COLECT.DN100 SC82

3.3.2008

59893,87

463

43140

221202

NSTALATIE AUTOMATIZ.SC 16 NOU-VANA      HIDRAUL.1

BUC.VANA MOTORIZ.3 BUC,SONDA   TEMP.9

BUC,FLUSOSTAT PT.LICHIDE-3 BUC.PRESOSTAT SIG.3 BUC.DETECT.DEBIT-3 BUC,

3.16.2009

49769,22

464

43140

221203

INSTALAȚIE ELECTRICA SC 16 NOU+TABLOU ELECTRIC

3.16.2009

37455,63

465

43140

221204

CONTORI    ENERGIE

TERMICA SC 16 NOU -12 BUC.WEC

3.16.2009

21404,8

466

43140

221205

NSTALATIE AUTOMATIZARE SC 1 VANA HIDR.1 BUC,VANA MOTORIZ.3BUC,SONDA DE TEMP.7+1 BUC, FLUSOSTAT        2

BUC.PRESOSTAT    2

BUC,DETECTOR DEBIT-3 BUC,

3.16.2009

51657,86

467

43140

221206

INSTALAȚIE ELECTRICA SC    1    +TABLOU

ELECTRIC TGFL1 BUC.

3.16.2009

35493,09

468

43140

221207

CONTORI    ENERGIE

TERMICA SC 1 - 11 BUC WEC

3.16.2009

22144,1

469

43140

221208

INSTAL.AUTOMATIZ.SC 2              -VANA

HIDR.1 BUC,VANA MOTORIZ.1+2BUC.SON DA

TEMP.7+1 BUC.FLUSOST AT

3BUC.PRESOST.SIG.2B UC,AUTOM.PROG.1BUC, DETECT.DEBIT 2 BUC

3.16.2009

50788,12

470

43140

221209

INSTALAȚIE ELECTRICA SC    2    -+TABLOU

ELECTR. 1 BUC

3.16.2009

36712,84

471

43140

221210

CONTORI

ENERG.TERMICA 6 BUC

SC 2

3.16.2009

13747,78

472

43140

221211

INSTAL.AUTOMATIZ.SC

81-VANA

MOTORIZ.1+2BUC.SON DA

TEMP.2BUC,FLUSOSTA

T 3BUC,PRESOSTAT 3BUC, DETECTOR DEBIT 3BUC

3.16.2009

27819,15

473

43140

221212

INSTALAȚIE ELECTRICA SC    81    +TABLOU

ELECTRIC 1 BUC.

3.16.2009

34983,5

474

43140

221213

CONTORI    ENERGIE

TERMICA-6 BUC SC 81

3.16.2009

12019,85

475

43140

221214

INSTAL.AUTOMATIZ.SC 82            VANA

MOTORIZ.2BUC,SONDA TEMP.7+1 BUC,FLUSOST AT 3BUC.PRESOSTAT 2BUC,SONDA TRADUCT.1BUC,DETEC T.DEBIT 2BUC.AUTOMAT PROGR.1BUC

3.16.2009

22848,15

476

43140

221215

NSTALATIE ELECTRICA SC   82-   +TABLOU

ELECTRIC 1 BUC.

3.16.2009

34373,43

477

43140

221216

CONTORI    ENERGIE

TERMICA 6 BUC SC 82

3.16.2009

13747,79

478

43140

221300

instal.termomec.pt W      3      -PPA

CIRC.2+2, MODUL EXPANS.1.VAS EXP.1+1.ST.DEDURIZ.1, SEP.IMPUR.1+2+2,SPP SIG.4+2,FILTR.IMP.1+1,F

LTR.AUTOCURAT.1,

9.14.2009

287944,08

479

43140

221301

NSTAL.SANITARA PT W 3-    PPA    CIRC.CU

CONVERTIZ.4.PPA RECIRC.1 .STAT.DEDUR.1,FILTRU IMPUR.8+2 BUC.

9.14.2009

112812,28

480

43140

221302

instal.automatiz.pt W     3     -VANA

MOTORIZ. 1+1+1, VANA HIDRAULICA 2 .SONDA TEMP.5+1 .FLUSOSTAT 2+2 AUTOM.PRG.1.DETECT. 1+1.

9.14.2009

40402,86

481

43140

221303

INSTAL    ELECTRICA

+TABLOU   ELECTRIC

TGFL 1 BUC.PTW3

9.14.2009

52762,4

482

43140

221304

CONTORI    ENERGIE

TERMICA WEC 10+1+1 BUC. PT W 3

9.14.2009

29701,96

483

43140

221340

CONTOR DN 25-17 BUC + TERMOREZISTENTA DN 25,17 SET.CABLU 411.4           m,CUTII

PROTECȚIE 22 BUC

3.17.2010

40877,59

484

43140

221353

CONTORI ACC DN 25,2 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,2 SET,CABLU 48.4 m PT W 3

3.17.2010

4592,26

485

43140

221355

CONTORI ACC DN 25,1 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,1 SET,CABLU 24.2 m SC 81

3.17.2010

2296,13

486

43140

221356

CONTORI ACC DN 25,5 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25.5 SET.CABLU 121 mSC2

3.17.2010

11480,65

487

43140

221357

CONTORI ACC DN 32,4 BUC.TERMOREZISTENT A DN 32,4 SET.CABLU 96.8 m SC 1

3.17.2010

9184,52

488

43140

221358

CONTORI ACC DN 25,2 BUC

TERMOREZISTENTA DN 25,2 SET.CABLU 48.4 m SC1

3.17.2010

4592,26

489

43140

221505

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-5

BUC.TERMOREZIST.DN

25-5 SET.CABLU 121 m

4.1.2010

11981,75

490

43140

221514

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 40,4

BUC.TERMOREZISTENT

A DN 40,4 SET.CABLU 96.8 m.SC 1

4.1.2010

9585,4

491

43140

221515

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25,5 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,5 SET.CABLU 121 m SC 1

4.1.2010

11981,75

492

43140

221516

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25,                    10

BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,10 SET.CABLU 242 m.SC 2

4.1.2010

23963,5

493

43140

221517

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25,3

BUC.TERMOREZISTENT

A DN 25,3 SET.CABLU 72.6      m      CUTII

PROTECT.8 BUC.SC 82

4.1.2010

7859,37

494

43140

221518

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 40,        1        BUC.

TERMOREZISTENTA DN 40 1 SET.CABLU 24.2 m SC 14

4.1.2010

2396,35

495

43140

221536

SCHIMBĂTOR     DE

CĂLDURĂ ;141 PLACI -1 BC;ACM P+4

8.1.2010

41028,1

496

43140

221537

SCHIMBĂTOR     DE

CĂLDURĂ; 141 PLACI, 1

BC; ACM P+4

8.1.2010

41028,11

497

43140

221538

SCHIMBĂTOR     DE

CALDURA;77 PLACI 1BC; ACM P+10

8.1.2010

41028,1

498

43140

221539

SCHIMBĂTOR     DE

CALDURA;77 PLACI-1 BC; ACM P=10

8.1.2010

41028,11

499

43140

221540

schimbător de căldură; 91 placi-1 bc; SC 15

8.1.2010

27352,07

500

43140

221541

SCHIMBĂTOR     DE

CĂLDURĂ; 91 PLACI- 1 BC; SC 15

8.1.2010

27352,07

501

43140

221542

SCHIMBĂTOR     DE

CĂLDURĂ; 91 PLACI-1 BC; SC 15

8.1.2010

27352,07

502

43140

221543

CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE TERMICA - 1 BC; ACM R2

8.1.2010

1799,75

503

43140

221544

CONTOR DE ENERGIE TERMICA ; CONTOR DE ENERGIE    TERMICA

CIRCUIT        ACM

RECIRCULATA - 1 BC; SC 15

8.1.2010

2749,12

504

43140

221545

CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE    TERMICA

CIRCUIT        ACM

RECIRCULATA -1 BC;

8.1.2010

2749,12

505

43140

221546

CONTOR DE ANERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE    TERMICA

CIRCUIT        ACM

RECIRCULATA - 1 BC; SC 15

8.1.2010

2749,12

506

43140

221547

CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE    TERMICA

CIRCUIT        ACM

RECIRCULATA - 1 BC; SC 15

8.1.2010

2749,12

507

43140

221548

CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ANERGIE    TERMICA

CIRCUIT        ACM

RECIRCULATA = 1 BC; SC 15

8.1.2010

2749,12

508

43140

221549

CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE    TERMICA

CIRCUIT ACM - 1 BC; SC 15

8.1.2010

2749,12

509

43140

221550

CONTOR DE ENERGIE TERMICA; CONTOR DE ENERGIE    TERMICA

CIRCUIT ACM -1 BC; SC 15

8.1.2010

2749,12

510

43140

221551

CONTOR    ENERGIE

TERMICA ACM WSC 80

SC 15

8.1.2010

3008,95

511

43140

221552

CONTOR

ENERG.TERM.CIRCUIT

ACM R 3 WSC 100 SC 15

8.1.2010

3218,81

512

43140

221553

CONTOR ENERG.TERMICA CIRC.INCALZ.R1 WEC

125 SC 15

8.1.2010

3593,56

513

43140

221554

CONTOR ENERG.TERM.CIRC.INC ALZ.R2 WEC 200 SC 15

8.1.2010

5042,61

514

43140

2215667

Schimbător de căldură cu placi tip Sigma X19-NCL

1.12.2000

9630,38

515

43140

2215668

Schimbător de căldură cu placi tip Sigma X19-NCL

1.12.2000

9630,38

516

43140

2215669

Schimbător de căldură cu placi tip Sigma X49-SCL

1.12.2000

17862,35

517

43140

310927

TABLOU CAPSULAT TC SC-1 BR

8.1.1976

2,98

518

43140

311114

ELECTROCOMPR.6ATM. S.99322 SC14APARTINE

12.1.1977

12,55

519

43140

315210

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI V45CH

7.1.1997

73219,15

520

43140

315211

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI V45CH

7.1.1997

73219,15

521

43140

317196

CONTOR    ENERGIE

TERMICA         TIP

SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 17 BL BR4A SC II SERIA 250271

3.11.2003

2057,9

522

43140

317197

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25

NC ASOC 162 BL P1

SCII SERIA 1490051

3.11.2003

1517,42

523

43140

317204

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 151 BL C5 SERIA 1490030

3.11.2003

2033,13

524

43140

317205

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 180 BL BR16B SC II SERIA 1490023

3.11.2003

2050,37

525

43140

317206

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 130 BL C2-C3 SERIA 1500021

3.11.2003

2096,6

526

43140

317207

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC ASOC 198 BL SALCIA 2 SC I SERIA 1500028

3.11.2003

2030,67

527

43140

317219

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 50 INC MAZEPA II ASOC 191BIS BL BR5A SC III SERIA 340247

3.17.2003

2779,55

528

43140

317223

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MAZEPA I ASOC 180BIS BL BR16B SC V SERIA 1490035

3.17.2003

2018,17

529

43140

317224

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 65 INC MAZEPA I ASOC 157BIS BL G3 INC SERIA 1490009

3.17.2003

3558,72

530

43140

317225

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MAZEPA I ASOC 152 BL D1 SERIA 250273

3.18.2003

2018,17

531

43140

317228

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 50 INC MAZEPA I ASOC 163 BL R1 SC II SERIA 340241

3.18.2003

2779,55

532

43140

317233

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC MAZEPA II ASOC 185 BL LC4 SC II SERIA 1490042

4.9.2003

1493,88

533

43140

317252

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MAZEPA I ASOC 198 BL SALCIA 2 SC I SERIA 1500033

4.18.2003

1884,58

534

43140

317253

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MAZEPA II ASOC 185 BL LC8 SC I SERIA 1500019

4.18.2003

2014,38

535

43140

317254

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MAZEPA II ASOC 186 BL LC5 SC III SERIA 1500025

4.18.2003

2120,84

536

43140

3190441

CUTIE COMANDA+MONTAJ

CUTIE SC 14 BIS

6.1.1998

3209,87

537

43140

3190443

ELECTROCOMPRESOR

ECR 350-SC 14BIS

6.1.1998

1509,48

538

43140

3190445

TABLOU FORȚA SI AUTOMATIZARE SC 14 BIS

6.1.1998

785,79

539

43140

3190450

ELECTROPOMPA CRIS 150-SC 14B1S

6.1.1998

92,81

540

43140

3190451

ELECTROPOMPA CRIS 150-SC 14BIS

6.1.1998

92,81

541

43140

414142

POMPA SADU 8/x5

MOTOR 30 KW

4.1.1982

66,78

542

43140

414143

POMPA SADU 8/x5

MOTOR 30 KW

4.1.1982

66,78

543

43140

418107

POMPA         CRIS

150/1500ROTATII/MIN

2.1.1992

41,51

544

43140

418108

POMPA         CRIS

150/1500ROTATII/MIN

2.1.1992

41,51

545

43140

4190091

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE    SC

14 BIS

6.1.1998

3090,85

546

43140

4190092

TRADUCTOR      DE

PRES.DIFERENT.TIPDF

DU

6.1.1998

1661,94

547

43140

4190093

SUBSTATIE COMPACTA TIP RSK EYL3A 400-SC

6.1.1998

2418,65

548

43140

4215636

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

10759,58

549

43140

4215637

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

17337,6

550

43140

515338

INSTALAȚII AMC CS-14 MAZEPA

4.1.1990

607,78

551

43170

110120

CONST.CLADIRE PT 0 TIGLINA 1

5.1.1971

2548,67

552

43170

110121

CONSTR.CLADIRE PT1 TIGLINA-l-

5.1.1971

1873,85

553

43170

110122

CONSTR.CLADIRE PT2 TIGLINA-l-

5.1.1971

6695,5

554

43170

110123

CONSTR.CLADIRE PT7 TIGLINA-l-

5.1.1971

209530,75

555

43170

110124

CONSTRUCȚIE CLĂDIRE PT6 TIG-I-

5.1.1971

85216,41

556

43170

110128

CONSTRUCȚIE CLĂDIRE PT8 TIG-I-

12.1.1972

59499,79

557

43170

110129

CONSTRUCȚIE CLĂDIRE PT5 TIG-I-

12.1.1972

197638,28

558

43170

110130

CONSTRUCȚIE CLĂDIRE PT9 TIG-I-

12.1.1965

112078,4

559

43170

110252

CONSTR.CLD.SC-61 PIATA-SIDER.

11.1.1981

476970,89

560

43170

110270

CONSTR.CLADIRE SC61 PIATA-SIDE

12.1.1982

443592,11

561

43170

110287

CONSTR.CLADIRE PT 4 TIGLINA-l-

1.1.1972

81408,15

562

43170

110562A

INST. TERM. INT. PT9 -SCHIMB.    CĂLDURĂ

SIGMA X29-SCL, 184/0.5, SERIA 378

6.5.2000

18127,03

563

43170

110663

CĂMINE PTO21 BUC.

6.30.2005

41702,76

564

43170

110664

CĂMINE BLOC C4,D3,B3. PT 1 4 BUC.

6.30.2005

7963,26

565

43170

110665

CĂMINE BLOC.G1,D1,C2 PT2 15 BUC

6.30.2005

29820,48

566

43170

110666

CĂMINE BL.C 13 PT 4 9 BUC

6.30.2005

17896,46

567

43170

110667

CĂMINE 4 BUC BL.C 17 PT 5 4 BUC

6.30.2005

7963,26

568

43170

110672

REȚEA   A.C.M.ȚEAVA

ZINCATA PT9

9.27.2005

28926,45

569

43170

110673

REȚEA TERMICA PT 9

9.27.2005

33323,39

570

43170

110705

INSTALTERMOMECANI CA   PT   8   PPA

CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS. 1 BUC, VAS EXPANS.1BUC,SEP.IMP URIT.4BUC.SPPA SIG.4+3BUC,FILTR.IMP.1 +1BUC,

3.16.2009

166931,97

571

43170

110706

INSTAL.SANITARA PT 8-POMPA CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DE DURIZ.1BUC,FILTRU IMP.4BUC+CONDUCTE

3.16.2009

53873,7

572

43170

11258A

RK-2010-RETEA TERMICA         DE

ÎNCĂLZIRE,APACALDAD E CONSUM PT 2

1.24.2011

139027,97

573

43170

11258A

REȚEA TERMICA + ACM

P.T.2   - TIGLINA I,

SATURN

6.30.1972

40947,05

574

43170

11259A

REȚEA TERMICA + ACM

P.T.2   - TIGLINA I,

SATURN

6.30.1972

112216,4

575

43170

11260A

REȚEA TERMICA + ACM

P.T.1   - TIGLINA I,

SATURN

6.30.1972

40947,05

576

43170

11260A1

RK   2010    REȚEA

TERMICA   ÎNCĂLZIRE

APA CALDA CONSUM PT1

1.24.2011

118805,33

577

43170

11260A2

RK 2010-CANAL TEHNIC

U 160x60 PT 1

1.24.2011

17681,15

578

43170

11261A

REȚEA TERMICA + ACM P.T.1   - TIGLINA I,

SATURN

6.30.1972

131317,06

579

43170

11265A

REȚEA TERMICA + ACM

P.T. 5

6.30.1964

79604,76

580

43170

11266A

REȚEA TERMICA + ACM

P.T. 8

6.30.1969

20567,47

581

43170

11266A

RK 2007  - REȚEA

TERMICA PT 8

3.30.2009

76257,69

582

43170

1160144

INST.TERMOMECANICA PT G1;POMPA CIR.CU CONVERTIZOR     =1

BC;MODUL EXPANSIUNE;

3.7.2011

104311,88

583

43170

1160145

INST.SANITARA     PT

G1;FILTRU IMPURITĂȚI DN   50=1BC;TV ZN

2=40M

3.7.2011

13612,58

584

43170

1160155

REȚEA      TERMICA

AFERENTA

BL.C25,C29,C33,C34-PT

8

1.21.2011

187223,6

585

43170

1160156

REȚEA APA CALDA

AFER.BL.C25,C29,C33,C 34PT8

1.21.2011

37030,12

586

43170

1160157

REȚEA      TERMICA

AFER.BL.C19,E5-E6 PT 7

1.21.2011

44428,11

587

43170

1160158

REȚEA APA CALDA

SFER.BL.C 19,E5-E6 PT

7

1.21.2011

14776,52

588

43170

1160159

REȚEA      TERMICA

AFER.BL.C 22 PT 7

1.21.2011

28931,17

589

43170

1160160

REȚEA APA CALDA

AFER.BL.C22 PT.7

1.21.2011

2807,63

590

43170

1160161

REȚEA      TERMICA

AFER.BL.C23-C24 PT6

1.21.2011

32152,08

591

43170

1160162

REȚEA APA CALDA AFER.BL.C23-C24 PT6

1.21.2011

4474,9

592

43170

1160187

CONDUCTE ÎNCĂLZIRE BLOC A3-A4 PT.3

3.29.2011

2475

593

43170

1160188

CONDUCTA    A.C.M.

BLOC A3-A4-PT3

3.29.2011

704

594

43170

1160189

CANAL    PROTECȚIE

BLOC A3 - A4 -PT 3

3.29.2011

2640

595

43170

212142

RET.TERM.EXT.BL.GS1

TIG1 PT 6

8.1.1969

750,79

596

43170

212143

RET.APA CALDA BLGS1 PT6

8.1.1969

241,83

597

43170

212144

RET.TERM.EXT BL.C-37

PT7

11.1.1970

1248,61

598

43170

212146a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ

CU 99 PLACI X SCL PT 7

12.28.2001

20805,51

599

43170

212148

RET.TERM.LA     PT6

TIGLINA-I-

5.1.1971

10234,5

600

43170

212149

INST.TERM.AUXIL.LA PT 0

7.1.1972

125,37

601

43170

212151a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL PT2

12.28.2001

30033,1

602

43170

212151b

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL PT 2

12.28.2001

30033,1

603

43170

212159

RK 2007  - REȚEA

TERMICA PT 3

3.30.2009

21707,69

604

43170

212159

CANAL-

TERMIC+RET.A/CALDA

PT3

1.1.1972

38588,72

605

43170

212160

ȚEVI       CONSTiDIV

DIMENS LA PT-3

1.1.1972

2351,26

606

43170

212169

TUNEL TERMICE EXT SC-16CLASE

10.1.1973

131255,48

607

43170

212170

INST.TERM.       CT7

ȘCOALA 16 CLS.

10.1.1973

360,68

608

43170

212174

RET.TERM.EXT.PT7

SCOALA-16-CL

10.1.1973

117,93

609

43170

212182

RET.TERM.CONSOLID.B

L B4 PT 0

5.1.1973

8581,84

610

43170

212183

SCHIMBĂTOR     DE

CĂLDURĂ   CU 184

PLACI, SERIE 535

1.30.2001

23306,18

611

43170

212186

RET.TERM.EXT.BL.G1-

G2 PTG1

12.1.1972

1018,15

612

43170

212187

RET.EXT A/C PT G1

12.1.1972

2896,28

613

43170

212406

NST.TERM.LA     PT0

TIGLINA-I-

9.1.1963

12263,47

614

43170

212726

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE PT G 1

11.23.1974

48490,07

615

43170

212738

RET.EXT.A/C INTER.200

LOC.PT 7

2.1.1975

479,91

616

43170

213102

1006RET.TERM.A/CALD

A/MENAJ PT7

4.1.1976

4617,97

617

43170

214293

REȚELE TERM.A/C P-SIDER Z-ll-B

12.1.1982

132073,48

618

43170

217016

INST.TERM.PTO P-SIDER Z-ll-

12.1.1982

1190,78

619

43170

217110

RET.TERM.A/C SC 61 BL.13A+B

12.1.1984

78459,64

620

43170

217202

RET.TERM. A/C BL MO PT8

12.1.1985

36180,79

621

43170

217285

RET.TERM.A/C SC-61 BL.PS-13C

1.1.1987

115619,99

622

43170

2190271

INSTALAȚIE SANITARA PT OTIG.1

1.1,1998

27371,89

623

43170

2190272

REȚEA APA CALDA PTO

TIG.1

1.1.1998

37721,91

624

43170

220500.1

TERMOREZISTENTA DR 32; 31 SETURI; CABLU 774,4 M; CĂMINE 5 BUC; CALCULATOARE 3 BUC; PT 0;

3.10.2010

42027,97

625

43170

220500.1

DEBITMETRE ACM 31

BUC PT 0

6.30.2005

21931,72

626

43170

220501.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE       26

BUC.PTO

6.30.2005

72137,26

627

43170

220502

TERMOREZISTENTA DR 32 ; 13 SETURI ; CABLU 314.6 M; PT 1;

3.10.2010

13123,89

628

43170

220502

DEBITMETRE ACM 13 BUC.PT 1

6.30.2005

8967,66

629

43170

220503

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC PT 1.

6.30.2005

36289,12

630

43170

220504

TERMOREZISTENTA DR 25; 16 SETURI; CABLU 387.2 M; PT2;

3.10.2010

16152,48

631

43170

220504

DEBITMETRE ACM 16

BUC PT 2

6.30.2005

8891,27

632

43170

220505.1

CONTOR EN.TERMICA

PT.CALDURA 19 BUC.PT

2

6.30.2005

54616,35

633

43170

220506.1

TERMOREZISTENTA DR

32- 18 SET;CABLU 459.8 M; PT4;

3.10.2010

18171,54

634

43170

220506.1

DEBITMETRE ACM 18 BUC.PT 4

6.30.2005

10112,22

635

43170

220507.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE       20

BUC.PT 4

6.30.2005

55721,36

636

43170

220508.1

TERMOREZISTENTA DR 32; 37 SETURI; CABLU 968 M; SC 61

3.10.2010

37352,61

637

43170

220508.1

DEBITMETRE ACM 37 BUC.SC61

6.30.2005

30017,46

638

43170

220509

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.34 BUC SC 61

6.30.2005

93774,78

639

43170

220526

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE       11

BUC.PT 3

6.30.2005

38939,17

640

43170

220527

DEBITMETRE ACM 10

BUC PT 3

6.30.2005

15310,46

641

43170

220527

TERMOREZISTENTA DN 40, 10 SETURI; CABLU 242 M; PT 3

3.10.2010

10095,3

642

43170

220528.1

DEBITMETRE ACM PT 5 14 BUC.

6.30.2005

10654,21

643

43170

220528.1

TERMOREZISTENTA DN 32, 14 SETURI; CABLU 459.8 M; CĂMINE 5 BC; PT5

3.10.2010

20516,67

644

43170

220529

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE       23

BUC.PT5

6.30.2005

71187,53

645

43170

220530

DEBITMETRE ACM 4 BUC .PT6

6.30.2005

8613,3

646

43170

220530

TERMOREZISTENTA DR 40; 4 SETURI; CABLU 96.8 M

3.10.2010

4038,12

647

43170

220531.1

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 8 BUC.PT 6

6.30.2005

35663,51

648

43170

220532

TERMOREZISTENTA DR 40 , 8 SETURI; CABLU 193.6 M; PT7

1.14.2010

8076,24

649

43170

220532

DEBITMETRE ACM 8

BUC PT 7

6.30.2005

18022,9

650

43170

220533.1

CONTORI

EN.TERM.PT.INCALZIRE

7 BUC PT 7

6.30.2005

34066,4

651

43170

220534

DEBITMETRE ACM 8 BUC.PT 8

6.30.2005

15641,91

652

43170

220534

TERMOREZISTENTA DR 40; 8 SETURI; CABLU 193.6 M ; PT 8

3.10.2010

8076,24

653

43170

220535

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 10 BUC PT8

6.30.2005

43364,8

654

43170

220536

CONTOR

EN.TERMICAPT.INCALZI

RE BL.G1 1 BUC.PT G1

6.30.2005

6584,61

655

43170

220537.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 4 BUC PT 9

6.30.2005

17873,38

656

43170

220538

TERMOREZISTENTA DR 50; 3 SETURI; CABLU 72.6 M; PT 9;

3.10.2010

3028,59

657

43170

220538

DEBITMETRE ACM 3

BUC PT 9

6.30.2005

6976,88

658

43170

220663

TERMOREZISTENTA DR 40; 24 SETURI; CABLU 580,8 M; SC 61;

3.10.2010

24228,72

659

43170

220663

DEBITMETRE ACM 24 BUC

6.30.2005

8593,47

660

43170

220664

DEBITMETRU ACM 1 BUC.

6.30.2005

1434,39

661

43170

220664

TERMOREZISTENTA

DR 25; 2 SETURI; CABLU 48,4 M

3.10.2010

2019,06

662

43170

220671.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 6 BUC

6.30.2005

14524,63

663

43170

220930

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT 5

3.3.2008

34015,54

664

43170

220931

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM

COLECT.DN80 PT5

3.3.2008

30526,56

665

43170

220932

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM

COLECT.DN80 PT 5

3.3.2008

30526,56

666

43170

220933

SCP SIGMA 66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM

COLECT.DN100 PT6

3.3.2008

47178,16

667

43170

220934

SCP SIGMA 66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 PT6

3.3.2008

47178,16

668

43170

220935

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT 6

3.3.2008

39206,12

669

43170

220936

SCP SIGMA 37NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN80 PT 8

3.3.2008

34657,54

670

43170

220937

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN 80 PT8

3.3.2008

31011,65

671

43170

220938

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM

COLECT.DN80 PT8

3.3.2008

31011,67

672

43170

220939

SCP SIGMA 13 NCL 85PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN65 PT G1

3.3.2008

29294,93

673

43170

220940

SCP SIGMA 13NCL 85 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 PT G1

3.3.2008

26506,95

674

43170

220941

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR EPDM,COLECTOR DN 80 PT 1

3.3.2008

36977,05

675

43170

220942

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM

COLECT.DN80 PT 1

3.3.2008

33515,95

676

43170

220943

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN 80 PT.1

3.3.2008

33516,03

677

43170

220944

SCP SIGMA 66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 PT4

3.3.2008

52533,97

678

43170

220945

SCP          SIGMA

37NCL,47PLACI EPDM COLECTOR DN 80 PT 4

3.3.2008

37489,37

679

43170

220946

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 61

3.3.2008

44556,41

680

43170

220947

SCP SIGMA 66 SCL 43

PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 100 SC 61

3.3.2008

44556,41

681

43170

220948

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 61

3.3.2008

37677,07

682

43170

221217

INSTAL.AUTOMATIZARE PT 8 VANA MOTORIZ.2 BUC,SONDA TEMP.5+1BUC.FLUSOST AT 1BUC,PRESOSTAT 2BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECT. DEBIT 2 BUC,SONDA TRADUCT.1BUC.

3.16.2009

20579,09

683

43170

221218

INSTALAȚIE ELECTRICA PT    8    +TABLOU

ELECTRIC 1 BUC

3.16.2009

31358,9

684

43170

221219

CONTORI    ENERGIE

TERMlCA6BUC.PT 8

3.16.2009

11519,13

685

43170

221270

INSTALTERMOMEC.SC 61-    PP    CIRC.2+2

BUC,MOD.EXP.1

BUC. VAS

EXP.2+1,ST.DEDUR.1,SE P.IMP.2,SSP

SIG.4+3.FILTR.IMP.2+2+

1.

9.11.2009

330347,68

686

43170

221271

INSTAL.SANITARA SC 61 PPA         CIRC.3+2

BUC,ST.DEDUR.2,FILTR. IMP.4+3 BUC.

9.11.2009

143222,8

687

43170

221272

INSTAL.AUTOMATIZ.SC 61             -VANA

AUTOM. 1+2, VANA HIDR.2,SONDA TEMP.6+1.FLUSOSTAT 3,PRESOST.3DETECT.D EBIT.2+1 BUC.

9.11.2009

84703,3

688

43170

221273

INSTALAȚIE ELECTRICA -TGFL 1BUC-SC61

9.11.2009

47823,6

689

43170

221274

CONTORI ENERG.TERMICA WEC 4+1+3+1 BUC. SC 61

9.14.2009

24063,4

690

43170

221275

INSTAL.TERMOMEC. PT 4    -PPA    CIRC.2+2,

MOD.EXPANS.1.VAS EXP.1+1,ST.DEDUR.1,SE P. IMPUR. 1+1,SPP SIG.2+2     FILTR.IMP.1

BUC.

9.10.2009

252940,4

691

43170

221276

INSTALATE SANITARA PT4;PMP       CIRC.2

+1BUC;STATIE      DE

DEDURISARE1 BUC;;FILTRU IMPURITĂȚI        3+1

BUC;CONDUCTE    SI

ARMATURI;

9.10.2009

82621,04

692

43170

221277

(INSTALATE AUTOMATIZARE PT4;VANA   MOTORIZ.

1+2        BUC;VANA

HIDRAULICA        2

BUC:SONDA       DE

TEMPER.5+1

BUC;FLUSOSTAT    2

BUC;PRESOSTAT DE SIGR.                2

BUC;AUTOM. PROGRAM ABIL 1 BUC;DETECTOR DE      DEBIT      1

BUC';SENZOR DE PREȘ. 1 BUC:

9.10.2009

38023,08

693

43170

221278

INSTALAȚIE ELECTRICA,

PT4; INSTALATE ELECTRICA+TABLOU ELECTRIC 1 BUC;

9.10.2009

47026,67

694

43170

221279

CONTORI    ENERGIE

TERMICA, PT4;CONTORI ENERGIE    TERMICA

4+1+1 BUC;

9.10.2009

15734,66

695

43170

221280

INSTAL.TERMOMEC.;PO MPA         CIRC.2+2

BUC;MODUL EXPANS.1BUC;VAS EXP.1+1BUC;STATIE DEDUV.1 BUC;SEPARATOR IMPURIT. 1+1 BUC;SSP SIG.4+2 BUC;FILTR.IMP 1+1+1 BUC;CONDUC.ARMATU RLVANE 11+4+7 BUC

9.11.2009

239820,78

696

43170

221281

INSTAL.SANITARA; POM PA CIRC.2BUC;PMP DE RECIRC.2BUC;STATIE DEDURIZ.2BUC;FILTRU IMPURIT.3BUC;CONDUC TE SI ARMATURI;

9.11.2009

97681,74

697

43170

221282

INSTAL.AUTOMATIZ;VA NA MOTORIZATA 1+2 BUC;VANA HIDRAULICA1+1 BUC;SONDA TEMP 8+1 BUC;FLUSOSTAT 3BUC;PRESOSTAT   3

BUC;AUTOMAT PREG.1 BUC;DETECTOR 2 +1 BUC;SENZOR DE PREȘ. 1 BUC:

9.11.2009

45880,4

698

43170

221283

INSTALATE ELECTRiCA;TABLOU ELECTRIC 1 BUC;

9.11.2009

45128,1

699

43170

221284

CONTORI    ENERGIE

TERMICA 3+1+1 BUC;

9.11.2009

13307,29

700      :

43170

221285

INSTALAȚIE

TERMOMEC;PMP CIRC. 2+2      BUC.MODUL

EXPANS.1    BUC;VAS

EXPAN.1+1 BUC;STATIE DE    DURIZARE    1

BUC;SEPARATOR IMPURITĂȚI          2

+1BUC;SUP.      SIG.2

BUC;FILTR.IMPUR.1+2 +1BUC;FILTR.AUTOCURI T. 1 BUC;CONDUC. SI ARMATURI;VANE 12+4+4+2:

9.10.2009

267664,7

701

43170

221286

INSTAL. SANITARA;PMP CIRC.2      BUC;PMP.

RECIRC. 1 BUC;STATIE DEDURIZARE        1

BUC;FILTRU IMPURITĂȚI.          1

BUC;CONDUCTE    SI

ARMATURI;

9.11.2009

73680,9

702

43170

221287

INSTAL. AUTOMATIZ.; VANA    MOTORIZ.1+1

BUC;VANA    HIDR.1+1

BUCjSONDA TEMPER.1+5BUC;FLUSO STAT              2

BUC;PRESOSTAT    2

BUC;AUTOMAT PROGRAMABIL      1

BUC;DETECTOR    DE

DEBIT 1+1 BUC.SENZOR PRES.1 BUC;

9.11.2009

39964,23’

703

43170

221288

INSTALAȚIE ELECTRICA;TABLOU ELECTRIC 1 BUC;

9.11.2009

39519

704

43170

221289

CONTORI    ENERGIE

TERMICA         2+1

BUC;CONTORI

ENER.TERMICA.    1+2

BUC

9.11.2009

16553,26

705

43170

221290

INSTAL.TERMOMEC.PT

7 -PPA CIRC.2+2.VAS

EXP. 1+2+1,STAT. DEDUR .1,SEP.IMP3,SPP SIG.2+3.FILTR.IMP.1+2+ 1+1.

9.10.2009

358012,88

706

43170

221291

INSTAL.SANITARA PT 7 -POMPA CIRC.3 BUC.PPA RECIRC. 1,STAT.DEDUR. 1.FILTR.IMP.4 BUC.

9.10.2009

68040,2

707

43170

221292

instal.automatiz.pt

7             VANA

MOTORIZ.1+1,VANA HIDR.1+1,SONDA TEMP.5+1.FLUSOSTAT 1.PRESOSTAT       2

.AUTOMAT

PR.1.DETECT.1 BUC.SENZOR1.

9.10.2009

60935,73"

708

43170

221293

INSTAL.ELECTRICA PT 7 + TABLOU ELECTRIC TGFL 1 BUC.

9.10.2009

50731

709

43170

221294

CONTORI

ENERG.TERMICA WEC 4+1+2+2 PT7

9.10.2009

24532,44

710

43170

221295

INSTALAȚIE TERMOMECANICA PT6;PMP       CIRC.2

+2BUC;MODUL EXPANS.1 BUC;VAS DE EXPANS.2+1

BUC;STATIE       DE

DEDURIZARE        1

BUC;SEPARATOR IMPUR.1+1+1+1 BUC;SUPAPA SE SIGR.6 +3        BUC;FILTRU

IMP.1+1+1+2 BUC;FILTRU AUTOCUR.1

BUC;CONDUCTE    SI

ARMATURI: VANE 6+4+2+2+10+11 BUC:

9.10.2009

440630,4

711

43170

221296

INSTALAȚIE SANITARA PT6;PMP       CIRC.4

BUC;PMP RECIRC 2 BUC;STATlE       DE

DEDURIZARE       2

BUC;FILTRU IMPURITĂȚI        5+1

BUCjCONDUCTE SI

9.10.2009

106417,07

712

43170

221297

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE PT6;VANA MOTORIZ. 1+1+1 BUC;VANA HIDRAULICA 1+1   BUC;DETECTOR

DEBIT 2+1 BUC;SENZOR DE PREȘ. 1 BUC;SONDA TEMP            8+1

BUC;FLUSOSTAT    3

BUC;PRESOSTATDE SIGR.3 BUC;AUTOMAT PROGRAMABIL 1 BUC:

9.10.2009

45288,67

713

43170

221298

INSTALAȚIE ELECTRICA PT6JNSTALATIE ELEC. SI TABLOU ELEC.1 BUC;

9.10.2009

48771,4

714

43170

221299

CONTORI    ENERGIE

TERMICA PT 6;CONTORI ENERG,     TERMICA

6+1+1+1+2 BUC

9.10.2009

29035,44

715

43170

221359

CONTORI ACC DN 25,9 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,9 SET,CABLU 217.8 mPT 4

3.17.2010

20665,17

716

43170

221360

CONTORI ACC DN 25,4 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,4 SET,CABLU 96.8 m PT 2

3.18.2010

9184,52

717

43170

221362

CONTORI ACC DN 25, 9 BUC,TERMOREZISTENT A DN 25 ,9 SET,CABLU 217.8 m PT1

3.18.2010

20665,17

718

43170

221363

CONTORI ACC DN 50,2 BUC.TERMOREZISTENT A DN 50,2 SET,CABLU 48.4 m PT 9

3.18.2010

4592,26

719

43170

221364

CONTORI ACC DN 40,1 BUC.TERMOREZISTENT A DN 40,1 SET,CABLU 24.2 m PT 8

3.18.2010

2296,13

720

43170

221366

CONTORI ACC DN 25, 3 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25, 3 SET,CABLU 72,6 m PT 7

3.18.2010

6888,39

721

43170

221367

CONTORI ACC DN 40,7 BUC.TERMOREZISTENT A DN 40 7 SET,CABLU 169.4 m PT 6

3.18.2010

16072,91

722

43170

221507

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN

25,3

BUC.TERMOREZIST.DN

25 3 SET,CABLU 72.6 m PT3

4.1.2010

7189,05

723

43170

221508

CONTOR INCALZIREDN 25,6

BUC.TERMOREZISTENT A DN 25 6 SET,CABLU 145.2            m,CUTII

PROTECȚIE 5 BUC.PT 6

4.1.2010

14797,05

724

43170

221509

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25,3 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25.3 SET.CABLU 72.6 M PT 7

4.1.2010

7189,05

725

43170

221510

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 40,3

BUC.TERMOREZISTENT

A DN 40,3 SET.CABLU 72.6 m.PT 9

4.1.2010

7189,05

726

43170

221511

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25,12 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,12 SET.CABLU 290.4 m PT 1

4.1.2010

63408,2

727

43170

221512

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25,11

BUC.TERMOREZISTENT

A DN 25,11 SET.CABLU 266.2 m .CĂMINE 10 BUC. PT 2

4.1.2010

43685,85

728

43170

221513

CONTOR ÎNCĂLZIRE,DN 25.8

BUC.TERMOREZISTENT

A DN 25,8 SET.CABLU 193.6 m SC 61

4.1.2010

19170,8

729

43170

2215664

Schimbător de căldură cu placi tip Sigma X19-NCL

1.12.2000

11563,62

730

43170

2215665

Schimbător de căldură cu placi tip Sigma X19-NCL

1.12.2000

11563,62

731

43170

221610

INSTAL. AUTOMATIZARE PT G1;VANA ECHIL DN 150=1BC;VANA HIDRAULICADN

50,VANA MOTORIZATA CU 2 CAI;

3.7.2011

17053,1

732

43170

221611

INST.ELECTRICA PT G1; CABLU

3*1.5;3*2.5;3*4;5*1.5;7*1.

5=25M;CABLU SEMNAL;TABLOU ELECTRIC

3.7.2011

42309,43

733

43170

221612

CONTOR    ENERGIE

TERMICA PTG1;

3.7.2011

3113,74

734

43170

221613

CONTOR APA RECE PT

G1

3.7.2011

179,74

735

43170

310608

INSTALAȚIE EL LA PT3

1.1.1972

189,77

736

43170

310611

TABLOU

INTRERUP.PACO PT0 TIG-I

5.1.1971

28,22

737

43170

310612

VAS EXP.ÎNCHIS LA PT0 TIG-I-

5.1.1971

45,09

738

43170

312489

TRANSFORMATOR SUDURA 130 A

1.1.1990

22,56

739

43170

313064

COM.LA    PT-0    P-

SIDER.ZONA-ll-

12.1.1982

97,75

740

43170

315172

SCHIMB.CALDURA CU PLACI M10 BF CI 120 PT 2

10.1.1996

41442,37

741

43170

315173

SCHIMB.CALDURA CU PLACI M10 BF CI 120 PT 2

10.1.1996

41442,37

742

43170

315179

SCHIMB.CALDURA 61

PLACI PT 2

11.1.1996

26551,36

743

43170

317237

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM SATURN ASOC 227

BL PS12 SC VII SERIA 1490063

4.9.2003

1492,32

744

43170

317251

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM TIGL I SATURN ASOC 217 BL C18 SC II SERIA 1490036

4.15.2003

1521,26

745

43170

317265

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM SATURN ASOC 203 BL PS11B SC III SERIA 1050457

4.18.2003

1449,93

746

43170

3190288

SCHIMB.CALD.CU PLACI PT6 TIG.I

12.1.1996

39316,27

747

43170

3190289

SCHIMB.CALD.CU PLACI PT6 TIG.I

12.1.1996

39316,27

748

43170

3190290

SCHIMB.CALD.CU 170PLACI PT6 TIG.I

12.1.1996

51425.09

749

43170

3190378

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI 2,5 Gcal PTO

1.1.1998

15154,11

750

43170

3190379

SCHIMB.CALD.CU PLACI

Q=2,5GCAL/H

1.1.1998

15154,11

751

43170

3190380

SCHIMB.CALD.CU PLACI

Q=1,5GCAL/H

1.1.1998

11497,61

752

43170

3190381

SCHIMB.CALD.CU PLACI Q=2,5GCAL/H

1.1.1998

17060,48

753

43170

3190382

VAS     EXPANSIUNE

DESCHIS 4000 L

1.1.1998

714,03

754

43170

3190383

ELECTROCOMPRESOR

1.1.1998

59,8

755

43170

3190386

POMPA ADAOS SADU

50.6 Q=6MC/H H=50MCA

1.1.1998

659,78

756

43170

3190387

POMPA ADAOS SADU

50.6 Q=6MC/H H=50MCA

1.1.1998

659,78

757

43170

410584

POMPA CERNA .200 LA

PT 0 TIG 1

5.1.1971

0,81

758

43170

414279

POMPA CERNA 200 PT O

12.1.1982

69,49

759

43170

414280

SEPARATOR   NĂMOL

PT0

12.1.1982

37,2

760

43170

414281

SEPARATOR   NĂMOL

PT0 P-SIDER

12.1.1982

57,22

761

43170

4190040

REGULAT.DEBIT-

V6F150F204      ERA

10F001

1.1.1998

6511,31

762

43170

4190041

REGULAT.TEMP-

VANAB6F100 F304 ERA

10

1.1.1998

4482,88

763

43170

4190042

REGULAT.TEMP-

VANAB6F100 F304 ERA

10

1.1.1998

4482,88

764

43170

4190043

REGULAT.TEMP-B6F125

F304 ERA 10

1.1.1998

5643,13

765

43170

4190044

REGULAT.TEMP-B6F125

F304 ERA 10

1.1.1998

5643,13

766

43170

4215626

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

16704,79

767

43170

4215627

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

13404,66

768

43170

4215645

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NCPT4

12.8.1999

13906,97

769

43170

4215649

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

17337,6

770

43171

110125

CONCTRUCTIE CLĂDIRE CT3 TIG-I-

1.1.1963

4346,59

771

43171

110125B

LABORATOR      DE

ANALIZE       FIZICO

CHIMICE

1.1.1963

1008,78

772

43171

220350

CAZAN DE OTEL MODEL EQUIPTEHNIC TIP 1IR2-1650 CT3

5.30.2005

32152,04

773

43171

220351

CAZAN DE OTEL MODEL EQUIPTEHNIC TIP 1IR2-1650 CT3

5.25.2005

32152,04

774

43171

220352

ARZATOR        CU

NSUFLARE   PENTRU

GAZE     NATURALE

MODEL BENTONE CT 3

5.25.2005

23316,35

775

43171

220353

ARZATOR        CU

INSUFLARE   PENTRU

GAZE     NATURALE

MODEL BENTONE CF 3

5.25.2005

23316,35

776

43171

220354

VAS     EXPANSIUNE

ÎNCHIS             TIP

ECCO,CAP.750 L.CT3

5.25.2005

2488,34

777

43171

220355

VAS     EXPANSIUNE

ÎNCHIS CU MEMBRANA TIP ECCO,CAP.750 L CT 3

5.25.2005

2488,34

778

43171

220358

VANA CU TREI CAI MODEL

LANDIS&STAEFA   DN

125 CT3

5.25.2005

4458,19

779

43171

220359

VANA CU TREI CAI MODEL

LANDIS&STAEFA DN 125

5.25.2005

4458,19

780

43171

220360

POMPA   CIRCULAȚIE

PT.INCALZIRE SAIMSON DN 125 CT3

5.25.2005

9786,15

781

43171

220361

POMPA   CIRCULAȚIE

PENTRU    ÎNCĂLZIRE

SAIMSON DN 125 CT 3

5.25.2005

9786,15

782

43171

220362

VANA CU TREI CAI MODEL LANDIS/STAEFA DN 125 CT3

5.25.2005

4458,19

783

43171

220363

POMPA DE CIRCULAȚIE

APA CALDA DN 65 CT 3

5.25.2005

4521,56

784

43171

220364

POMPA DUBLA DE RECIRCULARE    APA

CALDA DN 80 CT 3

5.25.2005

4728,98

785

43171

220365

GRUP DE POMPARE APA DE ADAOS TIP MULT1-V808 CT3

5.25.2005

5938,48

786

43171

220366

GRUP DE POMPARE APA DE ADAOS TIP MULT1-V CT3

5.25.2005

5938,48

787

43171

220367

STATIE DE TRATARE A APEI DUBLA MODEL ECCO CT3

5.25.2005

9567,36

788

43171

220368

SENZOR DE NIVEL PT.REZERVORUL   DE

APA DEDURIZATA CT 3

5.25.2005

403,09

789

43171

220369

SENZOR DE NIVEL PTR. REZERVORUL DE APA DEDURIZATA CT 3

5.25.2005

403,09

790

43171

220370

TERMOSTAT      DE

IMERSIE      MODEL

LANDIS&STAEFA CT 3

5.25.2005

1013,83

791

43171

220371

TEMOSTAT DE IMERSIE MODEL LANDIS STAEF PT.ACTION.VANE   CU

TREI CAI DE CAZANE CT 3

5.25.2005

1013,83

792

43171

220372

SUPAPA DE SIGURANȚA DN 1 V CU ARC CT3

5.25.2005

3488,72

793

43171

220373

SUPAPA DE SIGURANȚA

DN 1 V CU ARC CT 3

5.25.2005

3488,72

794

43171

220374

SUPAPA DE SIGURANȚA

DN 1 V CU ARC CT 3

5.25.2005

3488,72

795

43171

220375

SUPAPA DE SIGURANȚA DN 1 V CU ARC CT3

5.25.2005

3488,72

796

43171

220376

SUPAPA DE SIGURANȚA

DN 1 V CU ARC CT 3

5.25.2005

2223,31

797

43171

220377

SUPAPA DE SIGURANȚA DN 3/4 CU ARC PN 12 CT3

5.25.2005

2223,31

798

43171

220378

SONDA          DE

TEMPERATURA    DE

IMERSIE      MODEL

LANDIS&STAEFA L=100mm CT3

5.25.2005

443,55

799

43171

220378

SONDA          DE

TEMPERATURA    DE

IMERSIE      MODEL

LANDIS&STAEFA L=100mm CT3

5.25.2005

443,55

800

43171

220379

SESIZOARE       DE

CURGERE    MODEL

LANDIS&STAEFA

PT. PROTECȚIA CAZANELOR      LA

OPRIREA POMPELOR CT3

5.25.2005

1048,29

801

43171

220380

SESIZOARE       DE

CURGERE    MODEL

LANDIS&STAEFA   TIP

QVE            81.13

PT. PROTECȚIA CAZANELOR      LA

OPRIREA POMPELOR CT3

5.25.2005

1048,29

802

43171

220381

SESIZOARE       DE

CURGERE    MODEL

LANDIS&STAEFA PT.PROTECTIA CAZANELOR       LA

OPRIREA POMPELOR CT3

5.25.2005

1048,29

803

43171

220382

FILTRU IMPURITĂȚI DN 250 MODEL IAIFO CU SITAINOX CT3

5.25.2005

6117,01

804

43171

220383

VANA ELECTROMAGNETICA NORMAL      ÎNCHIS

DANFOSS DN 32 LA REZERV.DE      APA

DEDURIZATA CT 3

5.25.2005

1894,93

805

43171

220384

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ TIP SIGMA X 13 NAL CU 70 PLACI CT 3

5.25.2005

11157,04

806

43171

220385

VANA DE SEPARAȚIE MODEL

LANDIS&STAEFA DN 125 mm CT 3

5.25.2005

3398,33

807

43171

220386

VANA DE SEPARAȚIE MODEL

LANDIS&STAEFA DN 125

CT3

5.25.2005

3697,82

808

43171

220387

VÂNA DE SEPARAȚIE MODEL

LANDIS&STAEFA   DN

150 CT 3

5.25.2005

3697,82

809

43171

220388

SONDA          DE

TEMPERATURA    DE

IMERSIE      MODEL

LANDIS&STAEFA PT.ACUMULATOR  acc

CT3

5.25.2005

570,28

810

43171

220389

SONDA          DE

TEMPERATURA    DE

IMERSIE      MODEL

LANDIS&STAEFA PTR.ACUMULATOR acc CT3

5.25.2005

570,28

811

43171

220390

FILTRU IMPURITĂȚI DN

100 CT3

5.25.2005

1111,66

812

43171

220391

FILTRU IMPURITĂȚI DN

100 CT3

5.25.2005

1111,66

813

43171

220392

RELEU DE COMANDA

MODEL KLOEKNER CT 3

5.25.2005

195,88

814

43171

220393

RELEU DE COMANDA

MODEL KLOEKNER CT 3

5.25.2005

195,88

815

43171

220394

RELEU     COMANDA

MODEL KLOEKNER CT 3

5.25.2005

195,88

816

43171

220395

RELEU     COMANDA

MODEL KLOEKNER CT 3

5.25.2005

195,88

817

43171

220396

RELEU     COMANDA

MODEL KLOEKNER CT 3

5.25.2005

195,88

818

43171

220397

REGULATOR PRESIUNE MODEL ARMAX GAZ DN 80,Pn 16CT3

5.25.2005

3075,73

819

43171

220398

REGULATOR      DE

PRESIUNE     MODEL

ARMAX GAZ DN 50 CT 3

5.25.2005

2730,23

820

43171

220399

SUPAPA DE SIGURANȚA

ARMAX GAZ CT 3

5.25.2005

2258

821

43171

220400

SUPAPA DE SIGURANȚA

ARMAX GAZ CT 3

5.25.2005

2373,16

822

43171

220401

MANOMETRU CARCASA DIAM.100mm,0-2,5 BAR.CT 3

5.25.2005

92,26

823

43171

220402

MANOMETRU CARCASA DIAM.100 mm SCALA 0-2,5 BAR.CT 3

5.25.2005

92,26

824

43171

220403

TERMOMETRU O-100*C

5.25.2005

33,98

825

43171

220404

TERMOMETRU 0-100*C

CT3

5.25.2005

33,98

826

43171

220405

FILTRU DE GAZ DN 80

CT3

5.25.2005

2833,84

827

43180

110131

CLĂDIRE SC-2 TIGLINA-

7.1.1969

711,78

828

43180

110132

CLĂDIRE SC-5 TIGLINA-

1.1.1966

553,26

829

43180

110134

CLĂDIRE SC-7 TIGLINA-

11.1.1965

2109,87

830

43180

110136

CLĂDIREA STATIE SC-9 PRIM.

11,1.1965

1743,85

831

43180

110141

CLĂDIRE      PUNCT

TERMIC I2 TIG-2-

1.1.1966

6555,15

832

43180

110235

ARHITECTURA MODERNIZARE C-TIE SC 64

7.1.1979

845866,88

833

43180

110244

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE SC 59

4.1.1981

799587,99

834

43180

110263

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE SC 12

12.1.1982

1090960,91

835

43180

110264

EXTINDERE CLĂDIRE SC-59 TIG-II

12.1.1982

108354,3

836

43180

110265

CONST.CLADIRE SC-64 SIDER.

12.1.1982

54293,2

837

43180

110278

CONSTR.SC-3 SIST.TERM.TIG-II-

12.1.1984

449727,67

838

43180

110279

CONSTR.SC-5

SIST.TERM.TIG-II-

12.1.1984

777488,46

839

43180

110280

CONSTR.SC-7

SIST.TERMOFICARE

12.1.1984

533130,84

840

43180

110281

CONSTR.SC-8

SIST.TERMOF.TIG-II

12.1.1984

406089,5

841

43180

110282

CONSTR.SC-9 SIST.TERMOF.TIG-II

12.1.1984

465469,59

842

43180

110288

CONSTR.SC-8 TIGLINA-

11.1.1965

2486,47

843

43180

110574

INSTALAȚIE TERMICA P.T.I2

12.31.2001

2123,09

844

43180

110575

INSTALAȚIE TERMICA

P.T. I 1

12.31.2001

2070,95

845

43180

11286A

SPAȚIU BLOC 11  -

TIGLINA II B

3.21.1999

10943,78

846

43180

1160175

MODERNIZ.INSTAL.TER MOMEC.SC 64;-pompa circ. conv.frec.=5bc; modul de      expans.=1bc;vas

expans.inch.=4bc;statie ded.                      tip

duplex=1 bc;separator imputit. dn 200=3bc;

3.7.2011

384444,27

847

43180

1160176

MODER.INSTAL.SANITA RA SC 64;POMPA DE CIRC. ACM=4BC; POMPA DE

CIRC.SCP=1BC;STATIE DE         DEDURIZ.

ELECTROMAG.=2BC;FIL TRU   IMPURIT   DN

50=5BC;FILTRU IMPURIT. DN 80=4BC;

3.7.2011

160977,1

848

43180

1160177

MODERNIZ.INST.TERMO MECANICA PPA DE CIRC.4 BUC.MODUL SI VAS EXPANS.,STATIE DEDUR. ETC. SC 59

3.14.2011

302614,94

849

43180

1160178

MODERNIZ.INSTALATIE SANITARA     POMPA

RECIRCULARE ACM 2 BUC.SI     SCP     1

BUC.STAT.DEDUR.2 BUC,ETC. SC 59

3.14.2011

216075,41

850

43180

1160179

MODERNIZ.INSTAL.TER MOMECANICA-POMPE CIRC.2+2 BUC.POMPA INCALZ.1 BUC.MODUL EXP.VAS EXPANS.STATIE DEDURIZ. SC I 2

3.10.2011

406302,33

851

43180

1160180

INSTALAȚIE SANITARA CU         POMPA

RECIRCULARE ACM SI POMPA RECIRC.SCP,STAT.DED UR.1 BUC.SC I 2

3.10.2011

82355,89

852

43180

212089

TUN TERM LA GRAD 125 T1G-2-SC3

10.1.1973

34980,26

853

43180

212208

RET.TERM.CS6 TIG.2 SC 59 TIGII

2.1.1969

548,6

854

43180

212214

COND.TERM.C9-12,E4,B2,SC 2-59

12.1.1965

1757,4

855

43180

212226

RET.TERM.EXT.SC.24

CLASE SC. 12

4.1.1970

317,23

856

43180

212238

COND.TERM.SC12

ETAPA-ll-TIG-2-

12.1.1965

820,07

857

43180

212239

COND.TERM.BL.E1-2,C5-

6 SC 12

12.1.1965

392,33

858

43180

212239

RK       2010-RETEA

TERMICA   ÎNCĂLZIRE

APA CALDA CONSUM SC 12

1.24.2011

81095,08

859

43180

212246

CAN

EXT.TERM. INTERNAT

300 SC 9

8.1.1970

9402,16

860

43180

212656

COND.TERM.SCOALA 16

CLASE SC 7

6.1.1974

268,07

861

43180

214228

REȚEA      TERMICA

EXTER.RECIRC. - RK 2010 SC 64

6.28.2011

29813,61

862

43180

214228

REȚELE     TERMICE

A/CALDA SC 64

7.1.1981

37452,59

863

43180

214231

RK 2007  - REȚEA

TERMICA SC 64

3.30.2009

36622,4

864

43180

214231

REȚELE TERMICE A/C SC 64

7.1.1981

68415,67

865

43180

214236

REȚELE TERMICE A/C SC 64

9.1.1981

34792,7

866

43180

214292

RET.TERM.A/C   BL.DJ

SC59 ICFRIM

12.1.1982

32706,32

867

43180

214294

RET.TERM.A/CALDA SC-

12 TIG-II-

12.1.1982

13248,94

868

43180

214295

RET.TERM.A/CALDA SC-59 TIG-II-

12.1.1982

218702,07

869

43180

214297

RET.CANAL     SC-12

TIGLINA-ll-

12.1.1982

5452,01

870

43180

214298

TUNELE TERM.SC-12,SC 59 TIG-2-

12.1.1982

1697714,31

871

43180

217014a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCLSC 64

12.28.2001

16220,21

872

43180

217083a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 68 PLACI TIP SIGMA X19NCL SC 5

12.28.2001

10536,21

873

43180

217083b

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 36 PLACI TIP SIGMA X19NCL SC 5

12.28.2001

7822,26

874

43180

217097

RET.TERM.SC-3,5,7,8,9

TIGL-II-

12.1.1984

414410,16

875

43180

220182

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ TIP SIGMA 65 PLACI SERIE 358 SC 12

3.31.2000

17862,35

876

43180

220184

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ TIP SIGMA 36 PLACI SERIE 381 SC 3 P+9

3.30.2000

7618,18

877

43180

220185

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ TIP SIGMA 36 PLAC SERIE 379 PT I 1

3.30.2000

7618,18

878

43180

220242

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 36 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL PT I2 APART.INV.110574

12.28.2001

8467,29

879

43180

220244

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414217

12.28.2001

26873,83

880

43180

220245

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414218

12.28.2001

26873,83

881

43180

220246

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414215

12.28.2001

28340,94

882

43180

220247

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 12 APART.INV.414216

12.28.2001

28340,94

883

43180

220510

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 1 BUC PT I2

6.30.2005

4632,14

884

43180

220511

TERMOREZISTENTA DN

32,1 SET,CABLU 24.2 m -

PT I 2

3.12.2010

1009,53

885

43180

220511

DEBITMETRE ACM 1 BUC.PTI2.

6.30.2005

2721,35

886

43180

220512

CONTOR EN.TERM.PT NCALZIRE 1 BUC PȚ.I1

6.30.2005

4632,14

887

43180

220513

TERMOREZISTENTA DN

32,1 SET, CABLU 24.2 m-

PT11

3.12.2010

1009,53

888

43180

220513

DEBITMETRE ACM 1

BUC PT l 1

6.30.2005

2721,35

889

43180

220514.1

CONTOR

EN.TERM.PT.INCALZIRE

1 BUC SC 64

6.30.2005

2774,07

890

43180

220515.1

TERMOREZISTENTA DN

32,   45 SET.CABLU

1839.2 m -SC64

3.12.2010

45428,85

891

43180

220515.1

DEBITMETRE ACM 45

BUC. SC 64

6.30.2005

39916,21

892

43180

220516.1

CONTOR

EN.TERM.PT.INCALZ. 9

BUC SC 59

6.30.2005

33432,72

893

43180

220517.1

TERMOREZISTENTA DN

40, 16 SET.CABLU 411.4 m-SC 59

3.12.2010

16152,48

894

43180

220517.1

DEBITMETRE ACM 16

BUC.SC 59

6.30.2005

24337,6

895

43180

220518

TERMOREZISTENTA DN

40,11 SET,CABLU 266.2 m -SC 12

3.12.2010

11104,83

896

43180

220518

DEBITMETRE ACM 11

BUC.SC 12

6.30.2005

23805,96

897

43180

220519

CONTOR

EN.TERM.PT.INCALZIRE

11 BUC. SC 12

6.30.2005

48349,91

898

43180

220578

DEBITMETRE ACM 6

BUC SC 3

6.30.2005

11731,43

899

43180

220578

TERMOREZISTENTA DN 40 , 6 SETURI; CABLU 145.2 M ; CALCULATOR 3 BC; SC 3

3.10.2010

8472,93

900

43180

220579.1

CONTORI EN.TERMICA

PT.CĂLDURĂ 1 BUC.SC 3

6.30.2005

4353,27

901

43180

220580

DEBITMETRE ACM 4 BUC.SC5

6.30.2005

7820,95

902

43180

220580

TERMOREZISTENTA DN 40 , 4 SETURI; CABLU 96.8 M; SC 5

3.10.2010

4038,12

903

43180

220581

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 4 BUC.SC 5

6.30.2005

16913,79

904

43180

220582

DEBITMETRE ACM 5

BUC.SC 7

6.30.2005

10542,3

905

43180

220582

TERMOREZISTENTA DN 40, 5 SETURI; CABLU 121 M; SC 7

3.10.2010

5047,65

906

43180

220583.1

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC.SC 7

6.30.2005

29614,37

907

43180

220584

DEBITMETRE ACM 5

BUC.SC 8

6.30.2005

11308,41

908

43180

220584

TERMOREZISTENTA DN 40, 5 SETURI; CABLU 121 M ; SC 8

3.10.2010

5047,65

909

43180

220585.1

CONTORI EN.TERMICA

PT.INCALZIRE 4 BUC.SC

8

6.30.2005

15985,89

910

43180

220586

TERMOREZISTENTA DN 50, 5 SETURI; CABLU 121 M

3.10.2010

5047,65

911

43180

220586

DEBITMETRE ACM 5

BUC.SC 9

6.30.2005

10542,3

912

43180

220587

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 5 BUC.SC 9

6.30.2005

21184,69

913

43180

220673.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 17 BUC

6.30.2005

44222,19

914

43180

220949

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN80 SC3

3.3.2008

38151,48

915

43180

220950

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MMM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN80 SC3

3.3.2008

34505,86

916

43180

220951

SCP SIGMA 13NCL 85PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN65 SC 5

3.3.2008

32808,51

917

43180

220952

SCP SIGMA 13 NCL 85 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN65 SC.5

3.3.2008

29983,06

918

43180

220953

SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 7

3.3.2008

51631,27

919

43180

220954

SCP SIGMA 66SCL 43

PLACI 0.6MMAISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 80 SC 7

3.3.2008

36629,45

920

43180

220955

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 8

3.3.2008

36432,12

921

43180

220956

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 80 SC8

3.3.2008

32971,42

922

43180

220957

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80SC 9

3.3.2008

31429,78

923

43180

220958

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 9

3.3.2008

31429,78

924

43180

220959

SCP SIGMA 66SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 9

3.3.2008

49509,65

925

43180

220960

SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 100 SC 9

3.3.2008

43152,71

926

43180

221027

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 64

3.3.2008

54497,13

927

43180

221028

SCL SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 64

3.3.2008

42705,68

928

43180

221029

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 64

3.3.2008

42705,68

929

43180

221030

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 64

3.3.2008

42705,68

930

43180

221031

SCP SIGMA 37 NCL 47

PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 80 SC 59

3.3.2008

37426,92

931

43180

221032

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 EPDM COLECTOR DN 100 SC 59

3.3.2008

44046,67

932

43180

221033

SCP SIGMA 66 SCL 43

PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 59

3.3.2008

44046,67

933

43180

221305

INSTALAȚIE TERMOMECANICA SC3;PMP       CIRC.2

+2BUC;MODUL     DE

EXPANSIUNE        1

BUC;VAS DE EXPANS. 1+1 BUCjSTATIE DE DEDURIZARE 1 BUC; SEPARATOR      1+1

BUC;;SUPAPA    SIG.4

+4BUC;FILTRU    IMP.1

BUC;FJLTRU AUTOCUR.1 BUC;CONDUCTE    SI

ARMATURI.VANE 14+4+6+4 BUC:

9.11.2009

295926,5

934

43180

221306

INSTALAȚIE SANITARA SC 3;PMP CIRC.2 BUC; PMP        RECIRC.2

BUCjSTATIE DEDURIZ.2 BUCjFILTRU      IMP.4

BUC;CONDUCTE    SI

ARMATURI

9.11.2009

90107,08

935

43180

221307

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE    SC

3;VANA MOTORIZATA1+2

BUC;VANA HIDRAU.2+1 BUC;SONDA       DE

TEMPER.8+1

BUC.;FLUSOSTAT    3

BUCjPRESOSTAR SIGR.3 BUC;AUTOMAT PROGR.2

BUC;DETECTOR    DE

DEBIT             2+1

BUC;SENZORI      DE

PRES.1 BUC:

9.11.2009

56254,97

936

43180

221308

NSTALATIE ELECTRICA SC           3;INSTAL.

ELECTRICA SI TABLOU ELECTRIC 1 BUC;

9.14.2009

54094,43

937

43180

221309

CONTORI    ENERGIE

TERMICA SC3;CONTORI ENERGIE TERMICA 4+1 BUC;

9.14.2009

13079,3

938

43180

221310

NSTALATIE TERMOMEC. SC5;PMP DE CIRC.2+2BUC;MODUL DE EXPANS. 1 BUCjVAS DE EXP.1+1 BUCjSTATIE DEDURIZARE        1

BUC;SEPARATOR

MP.1+1 BUC;SUPAPA SIGR.4+4 BUC;FILTRU IMPURIT.1 BUC;FILTR.AUTOCURAT .1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI; VANE 4 BUC+14+6+4;

9.15.2009

258222,6

939

43180

221311

INSTALAȚIE SANITARA SC   5;PMP   CIRC.2

BUC;PMP DE RECIRC 2 BUC;STATIE       DE

DEDURIZARE       2

BUC;FILTRU IMPUR.4 BUCjCONDUCTARI SI ARMATURI;

9.15.2009

89476,67

940

43180

221312

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE    SC

5;VANA MOTORIZATA 1+2        BUC;VANA

H1DRAULI.2+1     BUC';

SONDA DE TEMP.8 +1BUC;FLUSOSTAT 3 BUC;PRESOSTAT    3

BUC;AUTOMAT PROGRAMABIL      2

BUC;DETECTOR DEBIT 2     +1BUC;SENZOR

PRES.1 BUC;

9.15.2009

55686,03

941

43180

221313

INSTALAȚIE ELECTRICA SC      5;INSTALATIE

ELECTRICA SI TABLOU ELECTRIC

9.15.2009

49871,8

942

43180

221314

CONTORI    ENERGIE

TERMICA         SC

5;CONTORl ENERGIE TERMICA 4+1 BUC;

9.15.2009

12727,54

943

43180

221315

INSTALAȚIE TERMOM. SC 7;PMP CIRC.2+1 BUC;MODUL DE EXP.1 BUC;VAS DE EXP.1 +1 BUC;;STATIE DEDURIZARE        1

BUC;SEPARATORMP.1+ 1 BUC;SUPAPA DE SIGR.2 BUC;FILTRU IMP 1          BUC;FILTRU

AUTOCUR.1 BUC; VANA FLUTURE 2 BUC; VANE 4+16+4 BUC:

9.14.2009

276762,97

944

43180

221316

NSTALATIE SANITARA SC 7;PMP CIRCULAȚIE 2 BUC;    PMP.RECIRC.1

BUC;STATIE       DE

DEDUIZARE         1

BUC;FILTRU IMPURIT.4 BUC;

9.14.2009

64079,16

945

43180

221317

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE    SC

7;VANA MOTORIZATA 1 +1BUC;VANA HIDRAUL.1+2

BUC;SONDA TEMP.5 +1BUC;FLUSOSTAT,PRE SOSTAT        SIGR.

AUTOMAT

PROGROMABIL 1 BUC, DETECTOR DEBIT 1+1 BUC;SENZOR      DE

PRESIUNE 1 BUC.

9.15.2009

46469,06

946

43180

221318

INSTALAȚIE ELECTRICA SC       7;INSTALATIE

ELECTRICA SI TABLOU ELECTRIC 1 BUC;

9.15.2009

51686,61

947

43180

221319

CONTOR! ENERGIE TERMICA         SC

7;CONTORI 4+1 BUC

9.15.2009

13079,3

948

43180

221320

INSTAL.TERMOMEC.SC 8 -PPA DE CIRC.2+2,VAS EXPANS.1+1,ST.DEDURI Z.1          BUC, VAN A

2,SEP.IMPUR.1+1,SPP SIG.2+2,FILTR.1+1,VANA 2 BUC.

9.14.2009

285760,85

949

43180

221321

INSTAL.SANITARA SC 8-POMPA CIRC.2 PPA RECIRC.1,ST.DEDUR.1,F ILTRU IMPUR.4 BUC.

9.14.2009

69310,2

950

43180

221322

INSTAL.AUTOMATIZ.SC 8       -       VANA

MOTORIZ. 1+1, VANA HIDRAUL.1+1,SONDA TEMP.5+1.FLUSOSTAT 2,PRESOST.2,AUTOM.P ROGR.2,DETECT.DEB,1 BUC.

9.15.2009

41784,17

951

43180

221323

INSTALAȚIE ELECTRICA SC    8    -+TABLOU

ELECTRIC 1 BUC

9.15.2009

52749,24

952

43180

221324

CONTORI ENERG.TERMICA WEC 4+1 BUC - SC 8

9.15.2009

13079,3

953

43180

221325

INSTAL.TERMOMEC.SC 9               PPA

CIRC.2+2.MOD.EXPANS. 1,VAS

EXPANS.2+1.STAT.DED UR.1,SEPAR.2,SPP

SIG.4+3,FILTR.IMP.1+2+ 1.

9.14.2009

383633,88

954

43180

221326

INSTAL.SANITARA SC 9-PPA CIRC.3 BUC,PPA RECIRC.2.ST.DEDUR. 1 BUC,FILTR.IMP.4 BUC

9.14.2009

86935,1

955

43180

221327

INSTAL.AUTOMATIZ.SC 9-VANA

MOTORIZ. 1+2, VANA HIDRAUL.2,SONDA TEMP.8+1,FLUSOSTAT 3.PRESOST.3 ,AUTOM.PROGR.2,DETE CT.DEBIT/2+1.SENSOR

PRESA

9.14.2009

52182,82

956

43180

221328

INSTALAȚIE ELECTRICA +TABLOU   ELECTRIC

TGFL 1 BUC.SC 9

9.14.2009

58672,94

957

43180

221329

CONTORI    ENERGIE

TERMICA WEC 4+2+1

SC 9

9.14.2009

19464,79

958

43180

221352

CONTOR acc DN 32,4 BUC,TERMOREZIST.DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m,CUTII    PROTECT.5

BUC.

3.17.2010

9603,47

959

43180

221368

CONTORI ACC DN 40 ,3 BUC.TERMOREZISTENT A DN 40,3 SET,CABLU 72.6 m SC 9

3.18.2010

6888,39

960

43180

221371

CONTORI ACC DN 32,2 BUC.TERMOREZISTENT A DN 32,2 SET,CABLU 48.4 m SC 5

3.18.2010

4592,26

961

43180

221372

CONTOR ACC DN 32,1 BUC

TERMOREZISTENTA DN 32 1 SET,CABLU 24.2 m SC 3 4

3.18.2010

2296,13

962

43180

221407

CONTORI ACC DN 65,1 BUC.TERMOREZIST.DN 65,1 SET.CABLU 24.2 m SC 12

3.19.2010

2296,13

963

43180

221408

CONTORI ACC DN32.3 BUC.TERMOREZIST.DN 32,3 SET.CABLU 72.6 m SC 59

3.19.2010

6888,39

964

43180

221473

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 40-5              BUC;

TERMOREZIS.DN 40- 5 BUC;CABLU 121M; SC 64

4.1.2010

11981,75

965

43180

221474

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-19BC;TERMOREZIS. DN 25-19SET.; CABLU 459.8 M; SC 64

4.1.2010

45530,65

966

43180

221475

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-7              BUC;

TE R MO REZISTE. DN 25-7 SET.; CABLU 169.4M; SC 59

4.1.2010

16774,45

967

43180

221476

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-9 BUC.TERMOREZIS. DN 25-9 SETURI; CABLU 217.8M; SC12

4.1.2010

21567,15

968

43180

221490

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 40-2

BC;TERMOREZIS.DN

40,2 SET.CABLU 48.4; SC 5

4.1.2010

4792,7

969

43180

221519

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 40,                      3

BUC.TERMOREZISTENT A DN 40,3 SET.CABLU 72.6 m

4.1.2010

7189,05

970

43180

221521

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 40,2 BUC.TERMOREZISTENT A DN 40,2 SET.CABLU 48.4            m,CUTII

PROTECȚIE 5 BUC.

4.1.2010

5211,65

971

43180

2215666

Schimbător de căldură cu placi tip SigmaX19-NCL 52 PLACI SERIE 351 SC 3P+4

1.12.2000

9630,38

972

43180

221688

MODER.INSTAL. ELECTR ICA SC   64;CABLU

3*4=90M;3*2.5=155M;5*2. 5=120M

3.7.2011

89164,98

973

43180

221689

MODER.INSTAL.

AUTOMATIZARE    SC

64;VANA MOTORIZ CU 2 CAI=1BC;VANA MOTORIZ.    CU    3

CAI=1BC;VANA HIDRAULICA       DN

150=1 NC;VANA     DE

ECHILIBRARE      DN

200=1BC

3.7.2011

63259,52

974

43180

221690

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64;CONTOR ENERGIE TERM.=1BC;

3.7.2011

3113,74

975

43180

221691

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64;CONTOR ENER.TERM.=1BC;

3.7.2011

3465,09

976

43180

221692

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 64-CONTOR

ENER.TERM.=1BC;

3.7.2011

4538,58

977

43180

221693

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64;CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC

3.7.2011

2868,71

978

43180

221694

MODER.CONTOR ENERGIE    TERM.SC

64;CONTOR ENERGIE TERM.=1BC

3.7.2011

2868,71

979

43180

221695

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64;CONTORI ENERGIE TERM.=1BC;

3.7.2011

2868,72

980

43180

221696

MODER.CONTORI ENERGIE    TERM.SC

64;CONTORl ENERGIE TERM.=1BC

3.7.2011

2868,71

981

43180

221697

MODER.CONTOR ENERGIE TERM. SC 64-CONTOR    ENERGIE

TERMICA=1BC

3.7.2011

2523,87

982

43180

221698

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 64;CONTOR ENERGIE TERM-1BC

3.7.2011

2523,87

983

43180

221699

MODER.CONTORI ENERGIE TERM. SC 64;CONTOR   ENERG.

TERM.=1BC

3.7.2011

2523,87

984

43180

221700

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 64;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC

3.7.2011

2523,87

985

43180

221701

MODER.CONTORI ENERGIE TERM. SC 64;CONTOR ENERGIE TERMICA =

3.7.2011

2523,89

986

43180

221702

MODER. CONTOR APA RECE SC 64; CONTOR APA RECE=1BC

3.7.2011

1335,91

987

43180

221703

MODERNIZ.INSTAL.AUT OMATIZ.-VANE MOTORIZ.5 BUC.SONDA TEMP.DETECTOR DE DEBIT.ETC.SC 59

3.14.2011

54090,71

988

43180

221704

MODERNIZ. INSTALAȚIE ELECTRICA CU TABLOU ELECTRIC SC 59

3.14.2011

91023,07

989

43180

221705

CONTOR

ENERG.TERMICA     1

BUC.SC 59

3.14.2011

4538,56

990

43180

221706

CONTOR    ENERGIE

TERMICA 1 BUC SC 59

3.14.2011

3113,75

991

43180

221707

CONTOR

ENERG.TERMICA 1 BUC SC 59

3.14.2011

2868,7

992

43180

221708

CONTOR    ENERGIE

TERMICA 1 BUC SC 59

3.14.2011

2868,7

993

43180

221709

CONTOR    ENERGIE

TERMICA 1 BUC.SC 59

3.14.2011

2523,88

994

43180

221710

CONTOR    ENERGIE

TERMICA 1 BUC SC 59

3.14.2011

2523,89

995

43180

221711

CONTOR APA RECE 1

BUC SC 59

3.14.2011

1335,89

996

43180

221712

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE VANA MOTOR 2 BUC.VANA HIDRAULICA         1

BUC.VANA ECHILIBR/2 BUC.SC 12

3.10.2011

78798,89

997

43180

221713

INSTALAȚIE ELECTRICA SC 12

3.10.2011

72704,22

998

43180

221714

CONTORI ENERG.TERMICA ACM R 1.WEC 80 1 BUC. SC 12

3.10.2011

2868,7

999

43180

221715

CONTOR    ENERGIE

TERMICA INCALZ.R 2

,WEC 100 1 BUC.SC 12

3.10.2011

3113,75

1000

43180

221716

CONTOR ENERG.TERMICA ACM WSC 50 1 BUC.SC 12

3.10.2011

2894,62

1001

43180

221717

CONTOR    ENERGIE

TERMICA INC.WSC 50 1

BUC.SC 12

3.10.2011

4538,57

1002

43180

221718

CONTORI

ENERG.TERMICA

INC.WSC 50 1 BUC.SC

12

3.10.2011

4538,56

1003

43180

221719

CONTORI ENERG.TERMICA ACM WSC 50 1 BUC.SC 12

2.10.2011

2523,88

1004

43180

221720

CONTOR ENERG.TERMICA CIRC.ACM WSC 50 1 BUC-SC 12

3.10.2011

2523,89

1005

43180

221721

CONTOR APA RECE WOLTEX DN 100 1 BUC SC 12

3.10.2011

1644,28

1006

43180

317202

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 259 BL E5 SERIA 1490027

3.11.2003

1989,87

1007

43180

317208

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 264 BL H1 SERIA 1500030

3.11.2003

1929,42

1008

43180

317209

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 256 BL CS5 SERIA 250268

3.11.2003

2085,85

1009

43180

317210

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 256 BL E7 SERIA 1490024

3.11.2003

1948,02

1010

43180

317211

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ASOC 283 BL G2 SERIA 250269

3.11.2003

2027,65

1011

43180

317222

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 65 TIGL IIB ASOC 260 BL E1 SERIA 1490010

3.17.2003

3558,72

1012

43180

317268

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC TIGL HA ASOC 285 BL H2 SERIA 250272

4.18.2003

2122,87

1013

43180

3190454

ELECTROPOMPA

LOTRU 100

6.1.1998

87,77

1014

43180

4215615

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X49SC

12.8.1999

31522,29

1015

43180

4215639

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC SERIE 285 ,52 PLACI SC9 P+4

12.8.1999

13906,97

1016

43180

4215640

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC 52 PLACI SERIA 288 SC 8

12.8.1999

13906,97

1017

43180

4215648

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC 68 PLACI SERIA 293 SC 7

12.8.1999

17337,6

1018

43180

4215653

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

23628,09

1019

43190

110187

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE     PT

ALBATROS

12.1.1975

419563,83

1020

43190

110188

CABINA   SUBTERANA

POMPE PT R3

10.1.1975

13909,52

1021

43190

110190

CABINA   SUBTERANA

POMPE PT P3

10.1.1975

8254,06

1022

43190

110194

CABINA   SUBTERANA

POMPA PT H

10.1.1976

17824,43

1023

43190

110196

CABINA   SUBTERANA

POMPA PT C

10.1.1976

227838,92

1024

43190

110198

CONSTRUCȚIE

CAM.NEFAM.SNG.PTP2

6.1.1969

1291,86

1025

43190

110199

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE PT P2

7.1.1976

171492,5

1026

43190

110242

CLĂDIRE PT P1

6.1.1970

118971,04

1027

43190

110243

CONSTR.CLADIRE PT P1

12.1.1969

9370,87

1028

43190

110247

CONSTR.CLADIRE PT P1 TRANSF.

5.1.1981

426225,6

1029

43190

110250

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE PT P2

10.1.1981

344880,45

1030

43190

110295

CONSTR.CLADIRE PT R3 EGALITATI

12.1.1986

5372,18

1031

43190

110309

CONSTR.CLADIRE PT AVINTULUI

3.1.1989

478069,16

1032

43190

110657

MODIFICARE   REȚEA

ACM   BLP2.PT   P3

AFER.INV.2190274

6.30.2005

2241,82

1033

43190

110658

MODIFICARE   REȚEA

TERMICA PT.CONTORIZARE PT M AFER.INV.2190288

6.30.2005

3156,01

1034

43190

110659

MODIF.RETEA    APA

CALDA

PT.CONTORIZ.PT R 3

AFER.INV.2190325

6.30.2005

16797,37

1035

43190

110691

INSTALAȚIE TERMOMECANICA-PP

CIRC.4 BUC,VAS EXP. 2 BUC.ST.DEDURIZ.1.SEP. IMPURIT.3.SPP SIG.FILTR.2.CONDUCTE SI ARMATURI

3.16.2009

181823,76

1036

43190

110692

NSTALATIE SANITARA PT P1 CU 2 POMPE .STATIE     DEDUR.+2

FILTRE.CONDUCTE SI ARMATURI

3.16.2009

46917

1037

43190

11269A

REȚEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.PT C

6.30.1982

28692,59

1038

43190

11269A

RK 2007  - REȚEA

TERMICA PT C

3.30.2009

42365,5

1039

43190

11270A

REȚEA TERMICA+APA CALDA

MENAJ.STR.LABIRINT

PT MODERN

6.30.1980

21598,6

1040

43190

11271A

REȚEA TERMICA+APA CALDA MENAJ.LA PT HN

6.30.1983

66613,54

1041

43190

11277A

SPAȚIU BLOC C-SUBSOL - PUNCT TERMIC P.T. C

3.12.1999

30881,49

1042

43190

11278A

SPAȚIU BLOC H—PUNCT TERMIC P.T.H

3.12.1999

32821,66

1043

43190

11279A

SPAȚIU BLOC M -SUBSOL-PUNCT TERMIC P.T.M

3.12.1999

49603,23

1044

43190

11280A

SPAȚIU BLOC L -SUBSOL-PUNCT TERMIC P.T.L

3.12.1999

53458,47

1045

43190

11281A

SPAȚIU BLOC MODERN SUBSOL-PUNCT TERMIC P.T. MODERN

3.12.1999

13085,5

1046

43190

11282A

SPAȚIU BLOC P3 -SUBSOL-PUNCT TERMIC P.T.P3

3.12.1999

59248,62

1047

43190

11285A

SPAȚIU BLOC R3 -

PUNCT TERMIC P.T.R. 3

3.12.1999

51693,89

1048

43190

1160106

REȚEA         A.C.M.

+RECIRCULATIE;TEAVA PREIZOLATA     DN4"-

DN3/4"

10.26.2009

896864,07

1049

43190

1160107

REȚEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315

10.26.2009

929941,89

1050

43190

1160140

MODER.INST.TERMOME CANICA-PT

P2:INST.TERMOM.CUPR INDE:-POM.DE CIRC.CU CONV.DE     FREC.=2

BC;POMPA   CIRC.CU

CONV.FREC.=2 BUC;MODUL       DE

EXPANS.=1     BC;VAS

EXPASN =2BC;STATIE DEDER.     DUPLEX=1

BC;SEPARATOR DN150=1BC;FILTRU IMPURIT DN100=2BC:

3.7.2011

493869,2

1051

43190

1160141

MODER.INST. SANITARA PT        P2:POMPA

CIRC.Q=8=1BC;POMPA

RECIRC.       S.C.P.=2

BC;STATIE   DEDURIZ.

ELECTROMAG.=1 BCjFILTRU IMPURITĂȚI DN 50=7 BC

3.7.2011

63790,94

1052

43190

1160142

MODER.       INSTAL.

TERMOMEC      PT

ALBATROS;-POMPA CIRC.CU CONVERTIZ.=2 BC;STATIE DEDURIZ TIP DUPLEX=1 BCjSEPARAT.IMPURIT. DN 125=1 BC; SUPAPA SIG=3BC;FILTRU AUTOCURAT.=1BC;

3.10.2011

189331,19

1053

43190

1160143

MODER.   INSTALAȚIE

SANITARA        PT

ALBATROS; POMPA RECIC.

A.CM=2BC;POMPA RECIC.

S.C.P=1BC;STATIE DEDURIZ

ELECTROMAG=1BC;

3.10.2011

84780,19

1054

43190

1160153

CONDUCTE ÎNCĂLZIRE PT P2

1.26.2011

641625,57

1055

43190

1160154

CONDUCTE APA CALDA PT P2

1.26.2011

363228,96

1056

43190

2.2.4.2.

DEBITMETRE    ACM

BL.DELTA SC.1 SI 2,L,P =4 BUC PTAVANTUL

6.30.2005

1819,57

1057

43190

2.2.4.2.

TE R MO REZISTENTA DN

25, 2 SETURI; CABLU

48,4 M; PT L

3.10.2010

2019,06

1058

43190

2.2.4.2.

TERMOREZISTENTA DN 32, 3 SETURI; CABLU 72,6 M; CALCULATOR 7 BV; PT C

3.10.2010

8665,34

1059

43190

2.2.4.2.

TERMOREZISTENTA DN

25, 4 SETURI; CABLU

96.8 M; PT AVANT

3.10.2010

4038,12

1060

43190

213093

INST.TERM.LUCR.AMEN

AJ.PT R3

10.1.1975

3289,54

1061

43190

213094

INSTALAȚII TERM. PT BL.L CENTR

10.1.1975

4280,36

1062

43190

213095

INSTALAȚII TERM. PT BL.M

10.1.1975

8302,63

1063

43190

213096

INSTALAȚII TERM. PT P3 CENTRU

10.1.1975

8575,37

1064

43190

213210

COND.OTEL

DIV.DIM.ML55 PT H APARȚINE

10.1.1976

19,56

1065

43190

213211

INST.SAN.TEAVA OL ZN DIV PT H

10.1.1976

343,49

1066

43190

213212

INST.ELECT.PT    bl.h

CENTRU

10.1.1976

177,57

1067

43190

213216

ALEI ACC.EXT.PT C CASA POMP.

10.1.1976

37,82

1068

43190

213217

INST.TERM.PT    bl.c

CENTRU

10.1.1976

4134,62

1069

43190

213218

inst.sanit.pt bl.c CENTRU

10.1.1976

413,1

1070

43190

213219

nst.elect.pt bl.c CENTRU

10.1.1976

1104,95

1071

43190

213332

REȚELE TERM.STR.TRAIAN C/C1MAI

5.1.1976

243,79

1072

43190

213333

RK   2007   -REȚEA

TERMICA PT ALBATROS

3.30.2009

9244,95

1073

43190

213333

REȚELE     A/CALDA

TRAIAN C/C1MAI

5.1.1976

453,82

1074

43190

214049

RET.A\C EXT.BL.20 C-MOD PT L

7.1.1979

102,16

1075

43190

214050

RET.TERM.EXT.BL.20 PT L

7.1.1979

1933,33

1076

43190

214054

CANAL TERM.BL.20 PT M FRATERNI

12.1.1977

24677,61

1077

43190

214240

NST. TERM. INTER. PT P2 - SCHIMB CĂLDURĂ PLACI SIGMA X29-SCL, 184/0.5, SERIE 376

6.9.2000

18127,03

1078

43190

214240

NST. TERM. INTER. PT P2 - SCHIMB CĂLDURĂ PLACI SIGMA X29-SCL, 184/0.5, SERIE 377

6.9.2000

18127,03

1079

43190

214299

INST.TERM.INT.PT.BL.R-

3

12.1.1982

4145,68

1080

43190

217034

SEPARARE CIRC.ANS CENTR.PT blh

10.1.1983

355,51

1081

43190

217179

ret.sanit.ext.pt m BL-20

12.1.1977

3,17

1082

43190

217180

REȚELE TERM. EXT. BL-20 PTM

12.1.1977

46,87

1083

43190

217232.1

RET.TERM.A\C EGALIT.ET1 PT R3

10.1.1986

66547,11

1084

43190

217245

DEVIERE      REȚEA

A/MENAJ PT M

8.1.1989

117265

1085

43190

217246

INST.TERM.PT      R3

EGALITATII ET1

8.1.1989

1459,44

1086

43190

217247

INST.SANIT.PT      R3

EGALITATII

12.1.1986

16907,64

1087

43190

217248

INST.EL          PT.R3

EGALITATII ET-1

12.1.1986

3051,01

1088

43190

217318

echip.el.autom.pt AVINTULUI

3.1.1989

9364,65

1089

43190

217319

SEPARATOR NĂMOL PT AVINTULUI

3.1.1989

56,92

1090

43190

2190007

REȚELE     TERMICE

BL.BALCESCU NOU

8.1.1994

4834,34

1091

43190

2190008

REȚELE APA CALDA BL.BALCESCU N

8.1.1994

822,78

1092

43190

2190009

REȚELE TERMICE PT ALBATROS

8.1.1994

2621,46

1093

43190

2190010

REȚELE APA CALDA PT ALBATROS

8.1.1994

1278,59

1094

43190

2190011

REȚELE TERMICE 30 DEC.AF.

6.1.1994

12603,64

1095

43190

2190012

REȚELE TERMICE 30 DEC.AF.

6.1.1994

18660,2

1096

43190

2190013

REȚELE APA CALDA 30 DEC.A

6.1.1994

3854,27

1097

43190

2190014

REȚELE APA CALDA 30

DEC.A

6.1.1994

6537,51

1098

43190

2190207

REȚELE TERMICE -BLOC SELECT CE

8.1.1996

27659,57

1099

43190

2190208

REȚELE ACM -BLOC SELECT CENTRU

8.1.1996

12009,87

1100

43190

2190208

RK   2008    -REȚEA

TERMICA PTAVANTUL

3.30.2009

21726,9

1101

43190

2190209

REȚELE TERMICE-BLOC L CENTRU I

8.1.1996

572,53

1102

43190

2190210

REȚELE ACM-BLOC L CENTRU I

8.1.1996

432,87

1103

43190

2190211

REȚELE TERMICE-BLOC DELTA CENT

8.1.1996

6730,42

1104

43190

2190212

REȚELE    ACM-BLOC

DELTA CENTRU I

8.1.1996

1023,02

1105

43190

2190273

REȚEA      TERMICA

PT P3

1.1.1998

172166,09

1106

43190

2190274

REȚEA APA CALDA PT

P3    PT P3

1.1.1998

30430,92

1107

43190

2190277

NSTALATIE ELECTRICA PT P3

5.1.1998

3869,93

1108

43190

2190278

NSTALATIE SANITARA PTP3

5.1.1998

16172,95

1109

43190

2190286

INSTAL.SANITARA-PTM

5.1.1998

11652,37

1110

43190

2190287

NSTALATIE ELECTRICA PTM

5.1.1998

5829,2

1111

43190

2190288

REȚEA TERMICA-PTM

5.1.1998

36605,11

1112

43190

2190289

VANA CU DOUA CAI TIP

V6F204 SC 114

6.1.1998

8970,28

1113

43190

2190290

NSTALATIE ELECTRICA

LUMINAT SC 114

6.1.1998

1173,65

1114

43190

2190291

NSTALATIE SANITARA-

SC114

6.1.1998

7226,07

1115

43190

2190292

NSTALATIE

TERMOFICARE-SC 114

6.1.1998

28675,07

1116

43190

2190292a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 65 PLACI TIP SIGMA X49 SCLSC 114

12.28.2001

15625,37

1117

43190

2190293

INST.TERMOMECANICA

SC 114

6.1.1998

71938,76

1118

43190

2190294

CONSTRUCȚIE PUNCT

TERMIC-SC114

6.1.1998

359229,37

1119

43190

2190295

VANA CU DOUA CAI TIP V6F125F204-SC114

6.1.1998

7976,16

”1120

43190

2190296

VANA CU DOUA CAI TIP

V6F150 F204-SC

6.1.1998

8970,28

1121

43190

2190297

INSTALAȚIE ELECTRICA

FORTA-SC 114

6.1.1998

6228,48

1122

43190

2190307

A.C.M.IN   HIDROFOR-

SC114

6.1.1998

15602,42

1123

43190

2190321

INST.TERMOMEC. PT R3

10.13.1998

66163,62

1124

43190

2190322

INST.SANITARA PT R3

10.13.1998

8273,83

1125

43190

2190323

INST.ELECTRICA PT R3

10.13.1998

1764,16

1126

43190

2190324

REȚELE TERMICE (BL.

A1 B2 B1 C1)

10.13.1998

36903,56

1127

43190

2190325

REȚELE APA CALDA (BL. A1 B2 V4 V )

10.13.1998

8517,37

1128

43190

220431

DEBITMETRE ACM 2 BUC.PT L

6.30.2005

3940,79

1129

43190

220432

CONTOR

EN.TERM.PT.INCALZ.1

BUC. PTL-W11

6.30.2005

4281,82

1130

43190

220433

DEBITMETRE ACM PT C BLOC.B,D,F 3 BUC.

6.30.2005

1437,5

1131

43190

220434

CONTOR EN.TERMICA

PT.INCALZ. BL.D,A,B,E. 4 BUC.PT C.

6.30.2005

12058,85

1132

43190

220435

DEBITMETRE ACM 12 BUC. PT P3

6.30.2006

23471,61

1133

43190

220435

TERMOREZISTENTA DN 40, 12 SETURI; CABLU 290,4; PT P3

3.10.2010

12114,36

1134

43190

220436

CONTOR    ENERGIE

TERM.PT.INCALZ. SC.G-LA26 1 BUC.PT P3

6.30.2005

4156,29

1135

43190

220438

CONTOR ENERG.TERMICA PTR.INCALZ.8 BUC.PT AVANTUL

6.30.2005

21097,66

1136

43190

220439

TERMOREZISTENTA DN 25 , 2 SETURI,; CABLU 48,4; PT MODERN

3.10.2010

2019,06

1137

43190

220439

DEBITMETRE    ACM

STR.FRATERNITATII 2 BUC. PT MODERN

6.30.2005

922,67

1138

43190

220440

CONTOR ENERG.TERMICA PTR.ÎNCĂLZIRE STR.FRATERNITATII 3 BUC.PT MODERN

6.30.2005

8000,98

1139

43190

220441

TERMOREZISTENTA DN 100, 2 SETURI; CABLU 48.4 M; PT H

3.10.2010

2019,06

1140

43190

220441

DEBITMETRU ACM 1 BUC FAM.CIUCA M. PT H

6.30.2005

436,41

1141

43190

220442

CONTOR

ENERG.TERMICA

PT.INCALZ.4 BUC.PTH

6.30.2005

12277,96

1142

43190

220452

TERMOREZISTENTA DN

25,17 SET,CABLU 411.4

M SC 114

3.9.2010

17162,01

1143

43190

220452

DEBITMETRE ACM 17

BUC SC 114

6.30.2005

8063,28

1144

43190

220453

CONTOR ENERG.TERMICA

PT.ÎNCĂLZIRE       13

BUC.SC 114

6.30.2005

35635,88

1145

43190

220454

TERMOREZISTENTA DN

25,20 SET.CABLU 484 m,CALCULAT.5 BUC PT ALBATROS

3.9.2010

24216,85

1146

43190

220454

DEBITMETRE    ACM

20BUC PT ALBATROS

6.30.2005

9198,2

1147

43190

220455.1

CONTOR

ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 21 BUC PT ALBATROS

6.30.2005

59153,93

1148

43190

220456

DEBITMETRE ACM 11

BC PT M 1

6.30.2005

14131,19

1149

43190

220456

TERMOREZISTENTA DN

40,11 SET.CABLU 266.2 mPTM1

3.9.2010

11104,83

1150

43190

220457

CONTOR ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC

6.30.2005

35140,2

1151

43190

220458

TERMOREZISTENTA DN

32,26      SET.CABLU

629.2m PT R3

3.9.2010

26247,78

1152

43190

220458

DEBITMETRE ACM 26 BUC.PTR3

6.30.2005

24385,97

1153

43190

220459

CONTOR

ENERG.TERMICA PT.INCALZIRE       31

BUC.PT R 3

6.30.2005

96085,02

1154

43190

220460

TERMOREZISTENTA DN

32,25 SET.CABLU 605 m PTP1

3.9.2010

25238,25

1155

43190

220460

DEBITMETRE ACM 25 BUC.PTP1

6.30.2005

13625,46

1156

43190

220461

CONTOR

ENERG.TERMICA

PT.INCALZ.29 BUC.PT P 1

6.30.2005

78832,96

1157

43190

220462

CONTOR

ENERG.TERMICA

PT.INCALZ.19 BUC.PT

P2

6.30.2005

67445,23

1158

43190

220463

DEBITMETRE ACM 10

BUC PT P 2

6.30.2005

12172,02

1159

43190

220463

TERMOREZISTENTA DN

32,10 SET.CABLU 242m PT P2

3.9.2010

10095,3

1160

43190

220660

DEBITMETRU ACM 1 BUC.

6.30.2005

343,7

1161

43190

220660

TERMOREZISTENTA DN

25, 1 SET; CABLU 24.2M; PT MODERN

3.10.2010

1009,53

1162

43190

220661

DEBITMETRE ACM 2 BUC

6.30.2005

687,4

1163

43190

220661

TERMOREZISTENTA DN

40,2 SET,CABLU 48,4 m

PTP2

3.9.2010

2019,06

1164

43190

220668

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 3 BUC

6.30.2005

7917,73

1165

43190

220683

DEBITMETRU ACM DN

32 SERIE 03816263

6.30.2005

372,42

1166

43190

220759

POMPA AJUTĂTOARE ACM TIPAQUAFIT PT P2

9.27.2005

270,59

1167

43190

220870

SCP SIGMAX13NCL.55 PLACI,0.6 MM AISI 316 ,GAR.EPDM ,COLECTOR DN 65 ÎNCĂLZIRE PT MODERN

3.3.2008

31936,28

1168

43190

220871

SCP SIGMAX 13 NCL.55 PL,0.6          MM,AISI

316,GAR.EPDM

COLECT.DN65      PT

MODERN

3.3.2008

29002,07

1169

43190

220872

SCP SIGMAX13 NCL.85 PL.0.6MM          AISI

316,GAR.EPDM DN 65 PTH

3.3.2008

37507,75

1170

43190

220873

SCP SIPMA X13NCL.85 PL.0.6     MM     AISI

316,GAR.EPDM COLECTOR DN 65 PT H

3.3.2008

40335,55

1171

43190

220874

SCP

SIGMAX13NCL.27PLACI, 0,6MM,AISI

316,GAR.EPDM COLECT.DN65      PT

AVÂNTULUI

3.3.2008

28061,64

1172

43190

220875

SCP SIGMAX13NCL.27PLACI, 0,6      MM      AISI

316,GAR.EPDM

COLECTOR DN65 PT AVÂNTULUI

3.3.2008

25726,73

1173

43190

220876

SCP SIGMAX13NCL.85 PLACI,O.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 PT C

3.3.2008

29323,69

1174

43190

220877

SCP SIGMAX13NCLK.85 PLACI0.6MM       AISI

316,GAR.EPDM DN 65 PTC

3.3.2008

26698,87

1175

43190

220878

SCP SIGMAX37NCL.47 PLACI,0,7 MM AISI 316.GAR

EPDM.COLECT.DN 80 PTL

3.3.2008

40695,22

1176

43190

220879

SCP SIGMAX37NCL,47 PLACI     0.7     MM

AISI316,GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT L

3.3.2008

36497,76

1177

43190

220880

SCP

SIGMAX37XCL.47PLACI, 0.7MM.AISI

316,GAR.EPDM COLECT.DN80 PT L

3.3.2008

36497,77

1178

43190

220888

SCP    SIGMA    37

NCL,47PLACI,0.7MM AIS 316,GAR.EPDM,COLECT OR DN80SC 114

3.3.2008

39366,72

1179

43190

220889

SCP    SIGMA    66

SCL,43PLACI,0.6MM.AISI 316       GAR.EPDM

COLECTOR DN100 SC 114

3.3.2008

47810,64

1180

43190

220890

SCP    SIGMA    37

NCL,47PLACI,0.7MM AIS 316,GAR.EPDM

COLECTOR DN80 PT ALBATROS

3.3.2008

41455,92

1181

43190

220891

SCP          SIGMA

37NCL,47PLACI,0.7MMAI SI316,GAR.EPDM COLECTOR DN80 PT ALBATROS

3.3.2008

37739,84

1182

43190

221196

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE PT P1 = 2             VANE,2

SONDE,FLUSOSTAT.PR ESOTAT, DETECTOR DEBIT 2 BUC,SONDA TRADUCTOR.

3.16.2009

20451,33

1183

43190

221197

INSTALAȚIE ELECTRICA PT       P1+TABLOU

ELECTRIC

3.16.2009

31650,57

1184

43190

221198

CONTORI    ENERGIE

TERMICA PT P1 -3 BUC.WEC

3.16.2009

7672,62

1185

43190

221341

CONTOR DN 25,11 BUC+TERMOREZISTEN TA DN 25,11 SET,CABLU 266.2 m PT P2

3.17.2010

25257,43

1186

43190

221342

CONTOR   DN   32-1

BUC.TERMOREZISTENT A DN 32,1 SET,CABLU 24.2 m PT P2

3.17.2010

2296,13

1187

43190

221347

CONTOR acc DN 25,5 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,5 SET,CABLU 121 m-PT ALBATROS

3.17.2010

11480,65

1188

43190

221348

CONTOR acc DN 25,9 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,9 SET,CABLU 217.8 m SC 114

3.17.2010

20665,17

1189

43190

221373

CONTORI ACC DN 32,5 BUC.TERMOREZISTENT A DN 32 ,5 SET,CABLU 121 m PT H

3.18.2010

11480,65

1190

43190

221376

CONTORI ACC DN 32,3 BUC JERMOREZISTENTA DN 32,3 SET,CABLU 72,6 m PTC

3.18.2010

6888,39

1191

43190

221377

CONTORI ACC DN 25.,4 BUC.TERMOREZISTENT A DN 25,4 SET,CABLU 96.8 m PT L             |

3.18.2010

9184,52

1192

43190

221379

CONTORI ACC DN 65,1 B U C, TE RMO REZISTE NT A DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m PT L

3.18.2010

2296,13

1193

43190

221405

CONTOR DN 25-11 BC, TERMOREZIS. DN25-11 SET.; CABLU 266.2 M

4.1.2010

26359,85

1194

43190

221482

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25- 7 BC; TERMOREZIS. DN 25-7 SET.;CABLU 169.4M ; PT L

4.1.2010

16774,45

1195

43190

221483

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 100-1BC;TERMOREZIS.DN 100-1 SET, CABLU 24.2 M ; PT L

4.1.2010

2396,35

1196

43190

221484

CONTOR   ÎNCĂLZIRE

DN40-3BC;TERMOREZIS. DN 40-3 SET.jCABLU 72.6M; PTC

4.1.2010

7189,05

1197

43190

221485

CONTOR   ÎNCĂLZIRE

DN45-23BC.;TERMOREZIS. DN 45-13SET.;CABLU 314.6M; PT P3

4.1.2010

31152,55

1198

43190

221488

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-2

BC;TERMOREZISTE. DN 25-2 SET;CABLU 48.4 M ;CUTII    PROTECTIE-4

BC;PT H

4.1.2010

5127,86

1199

43190

221489

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 100-1 BC; TERMOREZ. DN 100-1 SET; CABLU 24.2M;            CUTII

PROTECTIE-3 BC; PT H

4.1.2010

2647,72

1200

43190

221501.1

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 50-3

BUC.TERMOREZIST.DN 50-3 SET,CABLU 96.8 m PTM1

4.1.2010

7189,05

1201

43190

221502

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 100-1

BUC,TERMOREZIST.DN 100 -1 SET,CABLU 24.2 m,CUTII   PROTECT.12

BUC, PT R 3

4.1.2010

3401,83

1202

43190

221560

STATIE AUTOMATIZARE SISTEM MONITORIZ.+UTILAJE REGULATOARE,CABLU COMUNICARE PT P 2

1.26.2011

256818,22

1203

43190

221582

MODER.INST.AUTOMTIZ

PT     P2;VANA

HIDRAULICA       DN

150=1BC;VANA     DE

ECHIL.DN 80=2 BC;VANA DE ECHIL.DN 100=1 BCjVANA DE ECHIL.DN 125=2        BCjVANA

MOTIRIZ. CU 2 CAI=1 BCjSONDA TRADUCTOR DE PRES.=1 BC

3.7.2011

45518,84

1204

43190

221583

MODER.INST.ELECTRIC A    PT    P2;CABLU

3*1.5=180M;3*2.5=250M; 5*2.5=280M;5*4=170M;5* 1.5=550M

3.7.2011

113499,08

1205

43190

221584

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;

3.7.2011

2523,8

1206

43190

221585

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA PT P2;

3.7.2011

2523,97

1207

43190

221586

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA PT P2;

3.7.2011

2751,59

1208

43190

221587

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA PT P2;

3.7.2011

2868,69

1209

43190

221588

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA PT P2;

3.7.2011

2868,7

1210

43190

221589

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA PT P2;

3.7.2011

2523,9

1211

43190

221590

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA PT P2;

3.7.2011

2523,87

1212

43190

221591

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA PT P2;

3.7.2011

1676,48

1213

43190

221592

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA PT P2;

3.7.2011

2523,88

1214

43190

221593

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA PT P2;

3.7.2011

2523,88

1215

43190

221594

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA PT P2;

3.7.2011

2523,89

1216

43190

221595

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA PT P2;

3.7.2011

2523,88

1217

43190

221596

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA PT P2;

3.7.2011

2523,9

1218

43190

221597

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA PT P2;

3.7.2011

2523,87

1219

43190

221598

MODER. CONTOR APA RECE PT P2;

3.7.2011

1335,89

1220

43190

221599

MODER.CONTOR APA RECE PT P2;

3.7.2011

1335,9

1221

43190

221600

MODER.

INTAL. AUTOMATIZATE PT ALBATROS;VANA MOTORIZ.    CU    2

CAI=1BC;VANA MOTORIZ.    CU    3

CAI=1BC;VANA ECHILIB.DN 80=1BC,DN 150=1BC;

3.10.2011

35503,99

1222

43190

221601

MODER.INSTALAȚIE ELECTRICA       PT

ALBATROS;TABLOU ELECTRIC-1BC;CABLU 3*1.5;3*2.5;3*4;5*1.5;7*1.

5

3.10.2011

75440,41

1223

43190

221602

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA PT ALBATROS;CONTOR EN.TERM.=1BC

3.10.2011

2751,58

1224

43190

221603

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA PT ALBATROS;CONTOR EN.TERM=1BC

3.10.2011

4538,58

1225

43190

221604

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA;CONTOR EN.TERM.=1 BC

3.10.2011

3113,74

1226

43190

221605

CONTORI    ENERGIE

TERMICA         PT

ALBATROS;

CONT.EN.TERM.=1 BC

3.10.2011

3113,74

1227

43190

221606

CONTORI    ENERGIE

TERMICA         PT

ALBATROS:

CON.EN.TERM-1 BC

3.10.2011

2523,87

1228

43190

221607

CONTORI    ENERGIE

TERMICA         PT

ALBATROS;

CON.EN.TERM.=1 BC

3.10.2011

2523,87

1229

43190

221608

CONTOR APA RECE PT ALBATROS;CONTOR APA RECE

3.10.2011

1335,91

1230

43190

221609

CONTOR APA RECE PT ALBATROS; CONTOR APA RECE=1 BC

3.10.2011

1335,91

1231

43190

310889

TABLOU    CAPSULAT

COMANDA PT R3

12.1.1975

4,11

1232

43190

310890

TABLOU CAPSULAT DE FORȚA PT R3

10.1.1975

36,51

1233

43190

310891

TABLOU    COMANDA

INST.EL PT-R3

10.1.1975

5,02

1234

43190

310897

TABLOU CAPSULAT TS-EL PT BL.L

10.1.1975

8,22

1235

43190

310898

TABLOU CAPSULAT TFL EL PT BL.L

10.1.1975

10,49

1236

43190

310899

TABLOU COMANDA TC EL PT BL.L

10.1.1975

2,6

1237

43190

310900

TABLOU COMANDA TC EL PT BL.L

10.1.1975

2,6

1238

43190

310905

TABLOU CAPSULAT TC EL BL.M

10.1.1975

7,76

1239

43190

310906

TABLOU DE FORȚA TFL EL BL.M

10.1.1975

36,51

1240

43190

310910

TABLOU COMANDA TS EL PT P3

10.1.1975

7,99’

1241

43190

310911

TABLOU COMANDA TS EL PT P3

10.1.1975

7,99

1242

43190

310912

TABLOU FORȚA TFLS EL PT P3

10.1.1975

36,51

1243

43190

310913

TABLOU COMANDA TC EL PT P3

10.1.1975

2,52

1244

43190

310914

TABLOU COMANDA TC EL PT P3

10.1.1975

2,52

1245

43190

310960

TABLOU CAPSULAT 6 CUTII PT/H

10.1.1976

15,9

1246

43190

310961

TABLOU CAPSULAT TF EL PT BL-H

10.1.1976

3,63

1247

43190

310964

TABLOU    CONTROL

POMPA PT BL-H

10.1.1976

9,08

1248

43190

310977

TABLOU GENERAL 6 CUTII EL

10.1.1976

15,9

1249

43190

310978

TABLOU GENERAL TF EL PCT BL.C

10.1.1976

3,63

1250

43190

313055

COMPRESOR HIDROFOR BL R3

12.1.1982

13,22

1251

43190

313176

ELECTROCOMPRESOR ECR PT.AVINT.

3.1.1989

98,29

1252

43190

315175

SCHIMB.CALDURA 177 PLACI

11.1.1996

53567,8

1253

43190

317198

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 131 BL MĂLINĂ SC II ACM SERIA 1490067

3.11.2003

1520,76

1254

43190

317212

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 173 BL A SC

II SERIA 500013

3.11.2003

1515,75

1255

43190

317230

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC ASOC 168 BL A3 SERIA 1490052

4.9.2003

1477,08

1256

43190

317232

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 170 BL B SC III SERIA 1490061

4.9.2003

1452,91

1257

43190

317241

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 167 BL A SERIA 1490071

4.15.2003

1507,08

1258

43190

317242

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 136 BL V3A SCI SERIA 1490065

4.15.2003

1480,3

1259

43190

317243

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM ASOC 131 BL MĂLINĂ SC IV SERIA 500009

4.15.2003

1525,42

1260

43190

317245

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM CENTRU I ASOC

110 BL A SERIA 500015

4.15.2003

1512,69

1261

43190

317246

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM CENTRU I ASOC 141 BL 24 SERIA 1490070

4.15.2003

1512,74

1262

43190

317256

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM CENTRU I ASOC 110 BL SOIM SC II SERIA 1050447

4.18.2003

1425,54

1263

43190

3190285

SCHIMB.CALD.CU PLACI PT P2 CENTRU I

12.1.1996

39316,27

1264

43190

3190286

SCHIMB.CALD.CU PLACI PT P2 CENTRU I

12.1.1996

39316,27

1265

43190

3190287

SCHIMB.CALD.CU PLAC PT P2 CENTRU I

12.1.1996

39316,27

1266

43190

3190395

SCHIMBAT.CALD.CU PLACI PT.INCALZIRE

5.1.1998

15029,12

1267

43190

3190396

SCHIMBAT.CALD.CU PLACI PT.INCALZIRE

5.1.1998

15029,12

1268

43190

3190397

SCHIMBAT.CALD.CU

PLACI PT.A.MC

5.1.1998

22265,31

1269

43190

3190398

ELECTROCOMPRESOR

5.1.1998

59,8

1270

43190

3190399

ELECTROCOMPRESOR

5.1.1998

59,8

1271

43190

3190400

POMPA ADAOS SADU

50.6 Q=4MC/H H=55MCA

5.1.1998

659,78

1272

43190

3190401

POMPA ADAOS SADU

50.6 Q=4MC/H H=55MCA

5.1.1998

659,78

1273

43190

3190405

VAS EXPANS.DESCHIS V=2000L

5.1.1998

69,06

1274

43190

3190406

VAS   EXPANS.ÎNCHIS

V=2000L

5.1.1998

84,15

1275

43190

3190408

SCHIMBĂTOR CALD.CU PLACI INCALQ=2GCAL/H

5.1.1998

9688,33

1276

43190

3190409

SCHIMBĂTOR CALD.CU PLACI INCALQ=2GCAL/H

5.1.1998

9688,33

1277

43190

3190410

SCHIMBĂTOR CALD.CU PLACI ACM

5.1.1998

11497,61

1278

43190

3190411

SCHIMBĂTOR CALD.CU PLACI ACM

5.1.1998

11497,61

1279

43190

3190412

POMPA ADAOS SADU

50.6 Q=6MC/H

5.1.1998

659,78

1280

43190

3190413

POMPA ADAOS SADU

50.6 Q=6MC/H

5.1.1998

659,78

1281

43190

3190414

POMPA RECIRC.ACM LOTRU 65 Q=10MC/H

5.1.1998

35

1282

43190

3190416

POMPA   AJUTAT.ACM

CERNA 80 Q=45MC/H

5.1.1998

57,3

1283

43190

3190418

VAS EXPANS.DESCHIS 4000L

5.1.1998

714,03

1284

43190

3190419

ELECTROCOMPRESOR

5.1.1998

59,8

1285

43190

3190420

CUTIE COMANDA-SC114

6.1.1998

3787,64

1286

43190

3190421

TABLOU FORȚA SI AUTOMATIZARE, TABLOU

6.1.1998

3969,57

1287

43190

3190422

ELECTROPOMPA CRIS

150-SC114

6.1.1998

563,64

1288

43190

3190429

ELECTROPOMPA CRIS 150-SC 114

6.1.1998

563,64

1289

43190

3190430

ELECTROPOMPA CRIS 150-SC 114

6.1.1998

563,64

1290

43190

3190431

ELECTROPOMPA LOTRU 100-SC 114

6.1.1998

533,3

1291

43190

3190432

ELECTROPOMPA LOTRU 100-SC 114

6.1.1998

533,3

1292

43190

3190456

SCHIMBĂTOR CALD.CU PLACI Q=2,5 GCAL/H

10.13.1998

23072,16

1293

43190

3190457

SCHIMBĂTOR CALD.CU PLACI Q=2,5 GCAL/H

10.13.1998

23072,16

1294

43190

3190458

SCHIMBĂTOR CALD.CU PLACI Q=1,2 GCAL/H

10.13.1998

9830,13

1295

43190

3190459

SCHIMBĂTOR CALD.CU PLACI Q=2 GCAL/H

10.13.1998

22058,93

1296

43190

3190460

SCHIMBĂTOR CALD.CU PLACI Q=2 GCAL/H

10.13.1998

22058,93

1297

43190

3190461

VAS     EXPANSIUNE

DESCHIS 3150 L

10.13.1998

98,57

1298

43190

3190464

POMPA CIRC.CRIS 80 ÎNCĂLZIRE Q=55 MC/H

10.13.1998

46,39

1299

43190

3190465

POMPA   RECIRC.ACM

LOTRU 65 Q=10MC/H

10.13.1998

35

1300

43190

3190466

POMPA AJUTAT.ACM CERNA 80 Q=55 MC/H

10.13.1998

57,3

1301

43190

3190467

POMPA AJUTAT.ACM CERNA 80 Q=55 MC/H

10.13.1998

57,3

1302

43190

411349

ELECTROPOMPA CERNA 200B BL.R3

10.1.1975

1,08

1303

43190

411350

ELECTROPOMPA CERNA 200B BL.R3

10.1.1975

1,08

1304

43190

411352

ELECTROPOMPA LOTRU 100 APT R3

10.1.1975

0,33

1305

43190

411355

DISTRIBUITOR DM 219-

325 PT R3

10.1.1975

0,18

1306

43190

411356

POMPA CIRC.CERNA 200 PT BLL

10.1.1975

1,08

1307

43190

411357

POMPA   CIRC.CERNA

200 PT BL.L

10.1.1975

1,08

1308

43190

411361

POMPA RECIP.CERNA 200BA PT M

10.1.1975

1,08

1309

43190

411362

POMPA RECIP.CERNA 200BA PT M

10.1.1975

1,08

1310

43190

411363

DISTRIBUIT.DM 219 325 BUC2 PTM

10.1.1975

0,18

1311

43190

411367

POMPA      CERNA

Q=220MC/H PT P3

10.1.1975

1,11

1312

43190

411368

POMPA      CERNA

Q=220MC/H PT P3

10.1.1975

1,11

1313

43190

411420

HIDROFOR DE 3150L 6ATM PT BL H

10.1.1976

75,49

1314

43190

411421

REZERVOR   TAMPON

6000L PCT BL H

10.1.1976

51,65

1315

43190

411422

POMPA ADAUS SADU 65x36PCT BL

10.1.1976

10,2

1316

43190

411423

POMPA ADAUS SĂDU

65x36PCT BL

10.1.1976

10,2

1317

43190

411424

POMPA CERNA 200 CIRC PCT BL H

10.1.1976

23,57

1318

43190

411425

POMPA CERNA 200

CIRC PCT BL H

10.1.1976

23,57

1319

43190

411437

ELECTROPOMPA CERNA 220MC BL.C

10.1.1976

23,57

1320

43190

411438

ELECTROPOMPA CERNA 220MC BL.C

10.1.1976

23,57

1321

43190

414167

POMPA CRIS 150

10.1.1982

44,66

1322

43190

414168

POMPA CRIS 150

10.1.1982

44,66

1323

43190

414247

POMPA SADU 65x3 PT

R3

12.1.1982

36,25

1324

43190

414248

HIDROFOR 3150L BL.R3

12.1.1982

79,25

1325

43190

414249

REZERVOR 2000L BL.R3

12.1.1982

22,73

1326

43190

414765

RECIPIENT HIDROFOR PT BL.M

12.1.1986

3090,83

1327

43190

414766

RECIPIENT HIDROFOR PT BL.M

12.1.1986

3090,84

1328

43190

414767

ELPOMPA CRIS 65A 28MC 23MC PTM

12.1.1986

12,43

1329

43190

414768

ELPOMPA CRIS 65A 28MC 23KW PTM

12.1.1986

14,63

1330

43190

415033

REZERVOR    ADAOS

5000 L PT AVI NT.

3.1.1989

2151,12

1331

43190

415034

POMPA SADU 50x6 PT AVINTULUI

3.1.1989

23,42

1332

43190

415035

POMPA SADU 50x6 PT AVINTULUI

3.1.1989

23,42

1333

43190

415037

POMPA CIRC A/CALDA DN 80AVINT

3.1.1989

43,42

1334

43190

415038

POMPA CIRC A/CALDA DN 80 AVI NT

3.1.1989

43,42

1335

43190

4190052

REGULATOR DE DEBIT-V6F150

5.1.1998

6511,31

1336

43190

4190053

REGULAT.TEMP.-

B6F150

5.1.1998

6337,57

1337

43190

4190054

REGULATOR   TEMP-

B6F150

5.1.1998

6337,57

1338

43190

4190061

REGULAT.DEBIT    V6

F150F204 ERA 10

5.1.1998

6511,31

1339

43190

4190062

REGULATOR TEMPERATURA-VANA B6 F125 F304

5.1.1998

5643,13

1340

43190

4190063

REGULATOR TEMPERATURA-VANA B6F125 F304

5.1.1998

5643,13

1341

43190

4190077

SUBSTATIE COMPACTĂ

TIP SC 114

6.1.1998

2854

1342

43190

4190078

TRADUCTOR      DE

PRESIUNE DIF.TIP SC 114

6.1.1998

1961,09

1343

43190

4190079

I9NSTALATIE

AUTOMATIZARE-SC114

6.1.1998

4592,57

1344

43190

4190095

REGULATOR DEBIT V6

F150 F204 F001 DFDU 9

10.13.1998

6511,31

1345

43190

4190096

REGULATOR TEMP.B6 F150 F304 ERA10F001

10.13.1998

6337,57

1346

43190

4190097

REGULATOR TEMP.B6 F150 F304 ERA10F001

10.13.1998

6337,57

1347

43190

4190098

CONTOR ENERG.TERM. D=200MM Q-250 MC/H

10.13.1998

3234,79

1348

43190

4190099

CONTOR ENERG.TERM. D=100MM Q=70 MC/H

10.13.1998

2048,63

1349

43190

4190100

CONTOR ENERG.TERM.

D=80MM Q=45 MC/H    |

10.13.1998

1937,75

1350

43190

4215619

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

16704,79

1351

43190

4215620

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

10377,78

1352

43190

4215621

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC ALBATROS

12.8.1999

16704,79

1353

43190

4215629

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC PTP1

12.8.1999

16704,79

1354

43190

4215635

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

10759,58

1355

43210

1100001

CONSTRUCȚIE CLĂDIRE SC 20 MC.1

1.1.1995

516561,99

1356

43210

110142

CLĂDIRE SC-19 PRIM.M-

16-16A

1.1.1968

2338,9

1357

43210

110145

ST.CENTR.SC-17 M-16-16A TIG-3-

8.1.1969

5232,22

1358

43210

110146

STATIE CENTRALA SC-20 M-16A

9.1.1969

5830,75

1359

43210

110148

CONSTR.CLADIRE SC-18TIGLINA-3

11.1.1967

3213,59

1360

43210

110273

CONST.CLADIRE   SC-

17A EXT.SID-V

8.1.1983

562923,93

1361

43210

110275

CONSTR.CLADIRE SC-57 M-16A

12.1.1983

595897,65

1362

43210

110299

CONSTR.CLADIRE PT

DOINA M-16A

12.1.1986

414752,49

1363

43210

110300

CONSTR CLĂDIRE SC-18 M-16-16A

12.1.1986

398138,42

1364

43210

110301

CONSTR.CLADIRE SC-19 M-16A

12.1.1986

358658,82

1365

43210

110707

INSTAL.TERMOMECANl CA SC   17   PPA

CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC.VAS EXP.1+4BUC,ST.DEDURI Z.1BUC,SEP.IMPUR.1+3 BUC,SPPA

SIG.9+3BUC.FILTR.IMP.2 +2+1 BUC

3.16.2009

278034,63

1366

43210

110708

INSTAL.SANITARA SC 17 PPA CIRC.2+1 BUC,STAT.DED URIZ.1 BUC,FILTR.IMPUR .2+1 BUC.

3.16.2009

61843,42

1367

43210

110709

INSTALAȚIE TERMOMECANICA SC 57               PPA

CIRC.2+2BUC.MODUL EXP.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC.SEP.IM PURIT.3BUC.SUP.SIG.4+ 3BUC,FILTRU IMP.2+1BUC.,VANE 6+8BUC.

3.16.2009

204810,73

1368

43210

110710

INSTALAȚIE SANITARA SC    57    POMPA

CIRC.2+1BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMPUR.4BUC,

3.16.2009

64508,24

1369

43210

1160118

REȚEA

A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA     DN4"-

DN3/4"

10.26.2009

1274622,93

1370

43210

1160119

REȚEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315

10.26.2009

2211060,04

1371

43210

212200

CANALE EXT.SANITARE TUNEL EXT.

2.1.1971

67946,02

1372

43210

212201

RACORD TERM.CRESA

2 MICRO-16A

2.1.1971

409,32

1373

43210

212202

REȚELE EXT.A/CALDA CRESA 2

2.1.1971

267,43

1374

43210

212204

RACORD.TERM. DOTĂRI SC 11

7.1.1969

438,49

1375

43210

212253.1

RETE.TERMICE EXT.BINGO EUROPA

11.1.1969

2677,18

1376

43210

212255

CONDUCTE TERMICE SC-19TIG-3-

1.1.1968

1238,74

1377

43210

212256

REȚELE     TERMICE

MICRO-16A

1.1.1971

3740,97

1378

43210

212256

RK 2007  - REȚEA

TERMICA SC 19

3.30.2009

36531,22

1379

43210

212257

REȚELE     TERMICE

EXT.M-16A TIG-3

1.1.1971

1431,45

1380

43210

212257

RK       2010-RETEA

TERMICA RECIRCULATIE SC 19

1.24.2011

13719,42

1381

43210

212258

REȚELE     A/CALDA

MENAJ.SC18 M16A

1.1.1971

503,66

1382

43210

217048

REȚELE     TERMICE

A/CALDA SC 57 M

12.1.1983

118174,05

1383

43210

217048

RK       2010-RETEA

TERMICA ÎNCĂLZIRE SI RECIRCULATIE SC 57

1.24.2011

168923,88

1384

43210

217051a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 91 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 57

12.28.2001

20294,43

1385

43210

217104

RET.TERM.A/C.EXTERIO

ARE SC18A

12.1.1984

333372,09

1386

43210

217209.1

LUCR.SCHIMB.SIST.TER M.SC 19 M-

3.1.1986

64504,69

1387

43210

217263

INST.TERMICE SCHIMB.SIST.PT DO

12.1.1986

9176,67

1388

43210

217263a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 68 PLACI TIP SIGMA X19NCL PT DOINA

12.28.2001

9698,72

1389

43210

217264

INST.SANIT.SCHIMB.SIS T.M-16A PT DOINA

12.1.1986

2510,07

1390

43210

217265

INST.EL.SCHIMB.SIST.M-

16 DOINA

12.1.1986

13459,03

1391

43210

217266

RET.TERM. INTER. A/CAL DA M-16PT DOINA

12.1.1986

145871,98

1392

43210

217269

DULAP TABLOU PT DOINA M-16-16A

12.1.1986

574,48

1393

43210

217270

REȚELE     TERMICE

EXT.A/CALDA PT DOINA

12.1.1986

31882,03

1394

43210

217271

RET.TERM.EXT.A/CALD

ASC-18B MC.16

12.1.1986

294039,16

1395

43210

217272

REȚELE     TERMICE

EXT.A/CALDA SC-18

12.1.1986

281696,19

1396

43210

217273

RET.TERM.AF.FLORA PT DOINA

12.1.1986

5670,7

1397

43210

217279

INST.EL SC-19 ET-II- M-16-A

12.1.1986

14747,14

1398

43210

217280

ÎNST.PT VERIFICARE

PRES.SC-19

12.1.1986

260,35

1399

43210

217281

INST. TERMICE   SC-19

MICRO-16A

12.1.1986

5500,39

1400

43210

217281a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 19

12.12.2001

14666,21

1401

43210

217282

TABLOU       DULAP

AUTOM.SC-19 M-16A

12.1.1986

574,49

1402

43210

217283

SEPARATOR NĂMOL DN

300 SC-19

12.1.1986

62,35

1403

43210

217317a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 18

12.28.2001

13127,69

1404

43210

217398

RET.TERM.EXTER. SC

18

7.1.1989

404330,2

1405

43210

2190019

INSTAL.ELECTRICA SC 20 MC.16

8.1.1994

1580,04

1406

43210

2190021

REȚELE TERMICE SC 20

MC.16-16A

1.1.1995

289121,66

1407

43210

2190022

REȚELE ACM SC 20 MC.16-16A

1.1.1995

79266,11

1408

43210

2190023

INSTALATE ELECTRICA SC 20 MC

1.1.1995

7390,58

1409

43210

220239

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 20 APART.DE INV.3190028

12.28.2001

28592,69

1410

43210

220600.5

TERMOREZISTENTA DN

32.   40   SET,CABLU

1234.2 M-SC 17

3.11.2010

40381,21

1411

43210

220600.5

DEBITMETRE ACM 40 BUC.SC17

3.11.2010

26112,86

1412

43210

220601.1

CONTOR! EN.TERMICA PT.INCALZIRE       48

BUC.SC 17

6.30.2005

146094,97

1413

43210

220602

DEBITMETRE ACM 2

BUC. A 20,A 21 SC 18

6.30.2005

3910,48

1414

43210

220602

TERMOREZISTENTA DN

40.2 SET.CABLU 48.4 SC

18

3.11.2010

2019,06

1415

43210

220603

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC SC 18

6.30.2005

32191,83

1416

43210

220604

DEBITMETRE ACM 8

BUC SC 19

6.30.2005

17940,24

1417

43210

220604

TERMOREZISTENTA DN

40,8 SET.CABLU 193.6 m SC19

3.11.2010

8076,24

1418

43210

220605

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 11 BUC SC 19

6.30.2005

47293,04

1419

43210

220606

DEBITMETRE ACM 13

BUC SC 20

6.30.2005

28482,54

1420

43210

220607

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 19 BUC SC 20

6.30.2005

81158,4

1421

43210

220608

TERMOREZISTENTA DN 32,49 SETURI CABLU 1185.8 m-SC 57

3.11.2010

49466,97

1422

43210

220608

DEBITMETRE ACM 49

BUC SC 57

6.30.2005

23479,12

1423

43210

220608

TERMOREZISTENTA DN

40,13 SET,CABLU 314.6

M - SC 20

3.11.2010

13123,89

1424

43210

220609

CONTORI EN.TERMICA PT.ÎNCĂLZIRE       50

BUC.SC 57

6.30.2005

137531,18

1425

43210

220610

DEBITMETRE ACM 6 BUC PT DOINA

6.30.2005

11731,43

1426

43210

220610

TERMOREZISTENTA DN

40,6 SET,CABLU 145.2 M-PT DOINA

3.11.2010

6057,18

1427

43210

220611.1

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 7 BUC PT DOINA

6.30.2005

29751,84

1428

43210

220961

SCP SIGMA 66SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316GAR.EPDM

COLECTOR DN100 SC 17

3.3.2008

46723,8

1429

43210

220962

SCP SIGMA 66SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN100 SC 17

3.3.2008

46723,8

1430

43210

220963

SCP SIGMA 66SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DM 100 SC 17

3.3.2008

46723,8

1431

43210

220964

SCP SIGMA 37 NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 17

3.3.2008

39442,52

1432

43210

220965

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 18

3.3.2008

43413,07

1433

43210

220966

SCP SIGMA 66SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 18

3.3.2008

43413,07

1434

43210

220967

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 18

3.3.2008

55077,94

1435

43210

220968

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 20

3.3.2008

43451,61

1436

43210

220969

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 20

3.3.2008

43451,61

1437

43210

220970

SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 20

3.3.2008

55480,04

1438

43210

220971

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 19

3.3.2008

50089,71

1439

43210

220972

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI     AISI     316

GAR.EPDM OLECTOR DN 80 SC 19

3.3.2008

32653,35

1440

43210

220973

SCP SIGMA 37NCL 47PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 19

3.3.2008

32653,35

1441

43210

220974

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 57

3.3.2008

31834,21

1442

43210

220975

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 PT DOINA

3.3.2008

44399,76

1443

43210

220976

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN100 PT DOINA

3.3.2008

49000,21

1444

43210

220977

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 PT DOINA

3.3.2008

44399,75

1445

43210

220978

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 100 LICEUL AUTO

3.3.2008

53494,46

1446

43210

220979

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 17

3.3.2008

46723,8

1447

43210

220980

SCP SIGMA 66 SCL 43

PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 100 SC 57

3.3.2008

47946,09

1448

43210

220981

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 57

3.3.2008

31834,21

1449

43210

221220

NSTAL.AUTOMATIZ. SC 17            VANA

MOTORIZ.2+1BUC.SON DA      TRADUCT.DE

PRES.1BUC,DETECT.DE BIT 2 BUC

3.16.2009

30589,04

1450

43210

221221

INSTAL.ELECTRICA+TA

BLOU ELECTRIC SC 17

3.16.2009

39697

1451

43210

221222

CONTORI    ENERGIE

TERMICA7BUC.SC 17

3.16.2009

18285,99

1452

43210

221223

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE SC 57 VANA

MOTORIZ.1+1BUC,SON DA

TEMP.7+1BUC.FLUSOST

AT 3BUC.PRESOSTAT 2BUC.DETECT.DEBIT 2BUC,SONDA

TRADUCTOR

1 BUC, AUTOMAT PROGRAM.1 BUC.

3.16.2009

22848,16

1453

43210

221224

INSTALAȚIE ELECTRICA SC   57   +TABLOU

ELECTRIC 1 BUC.

3.16.2009

34203,7

1454

43210

221225

CONTORI    ENERGIE

TERMICA 6 BUC.SC 57 |

3.16.2009

12150,35

1455

43210

221380

CONTORI ACC DN 40,4 BUC.TERMOREZISTENT A DN 40,4 SET.CABLU 96.8 m PT DOINA

3.18.2010

9184,52

1456

43210

221381

CONTORI ACC DN 32, 1 BUC.TERMOREZISTENT A DN 40,1 SET,CABLU 24.2 m SC 57

3.18.2010

2296,13

1457

43210

221382

CONTORI ACC DN 40,6 BUC.TERMOREZISTENT A DN 40,6 SET.CABLU 145.2 m SC 20

3.18.2010

13776,78

1458

43210

221383

CONTORI ACC DN 40,5 BUC.TERMOREZISTENT A DN 40,5 SET.CABLU 121 m SC 19

3.18.2010

11480,65

1459

43210

221384

CONTORI ACC DN 50,3 BUC.TERMOREZISTENT A DN 50,3 SET.CABLU 72.6 m SC 18

3.18.2010

6888,39

1460

43210

221385

CONTORI ACC DN 40,10 BUC.TERMOREZISTENT A DN 40,10 SET.CABLU 242 m SC 18

3.18.2010

22961,3

1461

43210

221479

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 40-3BC;TERMOREZIS.

DN40-3 SET;CABLU 72.6 M; SC19

4.1.2010

8362,11

1462

43210

221480

CONTOR   ÎNCĂLZIRE

DN40-1

BC;TERMOREZIS. DN 40 1 SET; CABLU 24.2 M; SC 20

4.1.2010

2396,35

1463

43210

2215670

Schimbător de căldură cu placi tip SigmaX19-NCL SC 19

1.12.2000

15752,87

1464

43210

313146

ELECTROCOMPR.ECR

350 PT DOINA

12.1.1986

102,11

1465

43210

316710

CONTOR EN TERMICA DN      40      TIP

MTWH+FILTRU SERIE 01/553069 ASOC 310 BL. C4 AC

9.21.2001

3450,44

1466

43210

317214

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 378 BL E8 MR 16 SERIA 250276

3.11.2003

1991,75

1467

43210

317247

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM MR 16 ASOC 344 BL 5A SC III SERIA 1490059

4.15.2003

1497,41

1468

43210

317257

CONTOR EN TERM TIP

SUPERSTATIC DN 40

ACM MR 16 ASOC 305

BLA19 SERIA 1500027

4.18.2003

1974,75

1469

43210

317258

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 313 BL C1 SERIA 1500020

4.18.2003

2030,32

1470

43210

317259

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 313 BL C2 SERIA 250270

4.18.2003

2132,64

1471

43210

317260

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 308 BL F2 SERIA 1500024

4.18.2003

2092,82

1472

43210

317261

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 311 BL C5 SERIA 250266

4.18.2003

1998,46

1473

43210

317262

CONTOR EN TERM TIP SUPERTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 308 BLA17 SERIA 1500023

4.18.2003

2026,79

1474

43210

317263

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 16 ASOC 316 BL A8 SERIA 1500018

4.18.2003

1908,61

1475

43210

317264

CONTOR EN TERM TIP

SUPERSTATIC DN 40

ACM MR 16 ASOC 314

BL A12 SERIA 1500026

4.18.2003

1992,57

1476

43210

3190011

HIDROFOR 4000L SC 20 MC.16-16A

1.1.1995

1743,55

1477

43210

3190012

HIDROFOR 4000L SC 20 MC.16-16A

1.1.1995

1743,55

1478

43210

3190013

HIDROFOR 4000L SC 20 MC.16-16A

1.1.1995

1743,55

1479

43210

3190024

VAS TAMPON DESCHIS

4000L SC 20

1.1.1995

1743,55

1480

43210

3190025

VEP 4000L SC 20 MC. 16-

16A

1.1.1995

1501,41

1481

43210

3190026

VEP 4000L SC 20 MC. 16-16A

1.1.1995

1501,41

1482

43210

3190030

POMPA CRIS 150 SC 20 MC.16-16A

1.1.1995

79,87

1483

43210

3190031

POMPA CRIS 150 SC 20

MC.16-16A

1.1.1995

79,87

1484

43210

3190032

POMPA CRIS 150 SC 20

MC.16-16A

1.1.1995

79,87

1485

43210

3190034

POMPA LOTRU 65

RECIRC.SC 20 MC

1.1.1995

12,7

1486

43210

3190035

POMPA CERNA 65 SC 20 MC.16-16A

1.1.1995

25,41

1487

43210

3190036

POMPA CERNA 65 SC 20 MC.16-16A

1.1.1995

25,41

1488

43210

3190037

POMPA CERNA 65 SC 20

MC.16-16A

1.1.1995

25,41

1489

43210

3190038

COMPRESOR SC 20 MC.16-16A

1.1.1995

81,29

1490

43210

3190039

COMPRESOR SC 20 MC.16-16A

1.1.1995

81,29

1491

43210

3190040

POMPA SADU 50 SC 20

MC.16-16A

1.1.1995

73,88

1492

43210

3190041

POMPA SADU 50 SC 20 MC.16-16A

1.1.1995

73,88

1493

43210

414600

POMPA EPET SC 57

12.1.1983

65,61

1494

43210

414789

INST.AUTOMAT.SCHIMB .PT DOINA

12.1.1986

54,2

1495

43210

414794

REZERV.CILINDR.4000L PT DOINA

12.1.1986

3490,25

1496

43210

414795

REZERVOR CILINDRIC 4000L PT-DO

12.1.1986

3490,25

1497

43210

414796

REZERVOR CILINDRIC 4000L PT-16

12.1.1986

3490,25

1498

43210

414797

REZERVOR CILINDRIC 4000L PT-DO

12.1.1986

3490,25

1499

43210

414800

POMPA CRIS 150 PT

DOINA M-16

12.1.1986

46,24

1500

43210

414801

POMPA CRIS 150 PT

DOINA M-16

12.1.1986

46,24

1501

43210

414802

POMPA CRIS 150 PT

DOINA M-16

12.1.1986

46,24

1502

43210

414803

POMPA SADU 50x6PT DOINA

12.1.1986

19,27

1503

43210

414804

POMPA SADU 50x6PT DOINA

12.1.1986

19,27

1504

43210

414807

POMPA CERNA 65 PT

DOINA M-16

12.1.1986

24,62

1505

43210

414808

POMPA CERNA 65 PT

DOINA M-16

12.1.1986

24,62

1506

43210

414823

POMPA CERNA SC 19 M

16

12.1.1986

21,86

1507

43210

414824

POMPA CERNA SC 19M

16

12.1.1986

21,86

1508

43210

414825

POMPA CERNA SC 19 M 16

12.1.1986

21,86

1509

43210

414830

REZERVOR DESCHIS 5000L SC-19

12.1.1986

1055,44

1510

43210

414832

POMPA CRIS 200 SC-19 MICRO-16A

12.1.1986

66,79

1511

43210

414833

POMPA CRIS 200 SC-19 MICRO-16A

12.1.1986

66,96

1512

43210

414834

POMPA SADU 50x6SC-19MICRO-16A

12.1.1986

20,93

1513

43210

414835

POMPA SADU 50x6SC-19MICRO-16A

12.1.1986

20,93

1514

43210

4215618

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC SC 18

12.8.1999

22754,44

1515

43210

4215643

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC SC 17

12.8.1999

17337,6

1516

43210

4215651

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC SC 19

12.8.1999

23628,09

1517

43210

4215658

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC PT DOINA

12.8.1999

23570,48

1518

43220

110143

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE SC 21

7.1.1969

167917,23

1519

43220

110144

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE SC 22

11.1.1969

135785,35

1520

43220

110147

CONST.CLADIRE SC-23 TIGLINA-3-

10.1.1968

105722,42

1521

43220

110253

STATIE CENTRALA SC-21 M-17EXT

8.1.1982

504317,98

1522

43220

110274

CONSTR.MONTAJ EXTIND.SC-22 M17

12.1.1983

574499,27

1523

43220

110286

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE SC 54

4.1.1985

513971,67

1524

43220

110290

CONSTR.CLADIRE SC-

25 M-17

7.1.1986

480275,15

1525

43220

110293

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE SC 24

8.1.1986

581033,05

1526

43220

110566

CONSTRUCȚIE CLĂDIRE

PTL12

2.15.2001

65937,42

1527

43220

110567

INSTALAȚIE ELECTRICA PTL12

2.15.2001

18493,73

1528

43220

110568

REȚEA      TERMICA

EXTERIOARA PT L12

2.15.2001

39514,76

1529

43220

110570

STATIE            DE

DEDURIZARE PT L12

2.15.2001

7531,52

1530

43220

110644

VAS     EXPANSIUNE

ELB=EE 500LPT.L10

12.30.2004

2292,8

1531

43220

110645

VAS EXPANSIUNE ELB =

EE 500LPTL 10

12.30.2004

2292,8

1532

43220

110646

STATIE DEDURIZARE DUPLEX AS 450/V NOBEL4mc/h PTL 10

12.30.2004

16102,74

1533

43220

110647

REZERVOR APA ADAOS 1,0X1,5X1,25 PTL10

12.30.2004

748,45

1534

43220

110648

PT   L10   CLĂDIRE-

AMENAJARE TEREN

12.30.2004

168137,5

1535

43220

110649

INSTALAȚII ELECTRICE-TABLOU+INSTAL.AFERE NTE PTL 10

12.30.2004

30479,61

1536

43220

110650

INSTALAȚIE TERMOMECANICA PT L 10 COMPONENTA:TEAVA,V ANA     DN     65-3

BUC,SENZORI TEMPERATURA     3

BUC,FILTRU IMPURITĂȚI          5

BUC.SEPARATOR NĂMOL 2 BUC.SUPAPA

12.30.2004

94537,55

1537

43220

110651

CANALE INTERIOARE PTL 10 40X40 CM.

12.30.2004

8672,64

1538

43220

110653

REȚEA APA CALDA SI RECIRCULATA ȚEAVA -PTL 10

12.30.2004

16078,14

1539

43220

110711

INSTAL.TERMOMECAN. SC      23      PPA

CIRC.2+2BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC.VAS EXPANS.1+1BUC,SEP.IM PUR.1+2BUC,SPP SIG.4+3BUC.FILTR.IMP.2 +1BUC.

3.16.2009

269141,17

1540

43220

110712

INSTAL.SANITARA SC 23 PPA   CIRC.2BUC,PPA

RECIRC.1BUC,STAT.DE DURIZ.1BUC.FILTRU IMPURIT.2+2BUC.VANE 2BUC.CONDUCTE

3.16.2009

44157

1541

43220

11272A

REȚEA TERMICA+APA

CALDA MENAJ.SC25

6.30.1986

144613,43

1542

43220

11273A

REȚEA TERMICA+APA

CALDA MENAJ.SC 25

6.30.1986

361533,56

1543

43220

11274A

RK 2008  - REȚEA

TERMICA SC 25

3.30.2009

153112,69

1544

43220

11274A

REȚEA TERMICA+APA

CALDA MENAJ.SC 25 MR.18

6.30.1986

105877,69

1545

43220

1160146

INSTALAȚIE TERMOMEC.SC 54;POMPA    CIRC.CU

CONV.DE

FREC=2BC;MODUL DE EXPANSIUNE=1BC;SEP ARATOR   IMPURITĂȚI

DN100=4BC

3.4.2011

224197,18

1546

43220

1160147

INSTALAȚIE SANITARA SC   54;POMPA   DE

REIRC=4BC;STATIE DEDURIZ. ELECTROM AG

3.4.2011

125940,88

1547

43220

1160148

MODER.INSTAL.TERMO MEC. SC 24:-POMPA CIRC.CU     CONV.DE

FREC.=2BC;MODUL DE EXPANSIUNEA BC;VAS DE EXPANS.=2BC;STATIE DE DEDURIZARE TIP DUPLEXABC

3.9.2011

198592,31

1548

43220

1160149

MODER.INSTALA. SANIT ARA:-POMPA      DE

RECIRCULARE ACM=2BC;POMPA DE RECIC.SCP=1BC

3.9.2011

93991,43

1549

43220

1160150

MODER.INST.TERMOME C.    SC   22;POMPA

CIRC.CONV.DE

FREC.=2BC;MODUL DE EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS=1BC;SEPARAT OR IMPURITĂȚI DN 200=2BC;

3.7.2011

356500,62

1550

43220

1160168

MODER.INSTAL.SANITA RA SC 22;POMPA DE RECIRC.ACC=3BC;POM PA    DE    RECIRC

SCP=1BC;STATIE   DE

DEDURIZ.ELECTROMAG =1BC

3.7.2011

99614,77

1551

43220

1160169

MODER.INSTAL.TERMO MEC.SC    21;-POMPA

CIRC. CU CONV. DE FREC=2BC;MODUL DE EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS.

INCHIS=2BC;STATIE DE DEDURIZARE      TIP

DUPLEX=1BC

3.4.2011

254836,11

1552

43220

1160170

MODER.INSTALATIE SANITARA        SC

21; POMPA       CIRC.

ACM=4BC;POMPA DE RECIRC.SC P=2BC

3.4.2011

193712,32

1553

43220

212195

CANALE INTERIOARE LA SC-23

2.1.1971

380,1

1554

43220

212197

CANALE     TERMICE

EXTINDERE M-17

7.1.1969

3789,25

1555

43220

212266

REȚELE    STRADALE

TERMOF.MICRO17

10.1,1968

15365,77

1556

43220

214267a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ ALFA LAVAL 1,5 GCAL-ACM SC 21

12.31.1995

51078,53

1557

43220

217210

INST.TERMICE SC-25 M-17ET-II-

7.1.1986

6560,32

1558

43220

217210a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 25

12.28.2001

17596,7

1559

43220

217211

INST.SANITARE SC25 M-17 ET-II-

7.1.1986

52665,18

1560

43220

217212

INST.ELECTRICE SC25 M17 ET-II-

7.1.1986

15577,58

1561

43220

217213

SEPARATOR   NĂMOL

200 SC-25 M-17

7.1.1986

40,42

1562

43220

217214

SEPARATOR   NĂMOL

300 SC-25 M-17

7.1.1986

60,87

1563

43220

217223

REȚELE TERMICE A-

CAL.SAN.SC-24

8.1.1986

416688,81

1564

43220

217223

RK 2007  - REȚEA

TERMICA SC 24

3.30.2009

47251,02

1565

43220

2190203

REȚELE TERMICE SC 23

MC. 17

7.1.1996

125884,47

1566

43220

2190204

REȚELE ACM SC 23

MC. 17

7.1.1996

55917,49

1567

43220

2190299

INSTAL.DE

TERMOFICARE-SC55

6.1.1998

1841,44

1568

43220

2190300

INSTAL. TERMICA INTERIOARA-SC55

6.1.1998

5184,18

1569

43220

2190301

INSTAL.SANITARA INTER.-SC 55

6.1.1998

1118,77

1570

43220

2190303

CONSTRUCȚIE PUNCT

TERMIC-SC 55

6.1.1998

56251,94

1571

43220

220208

INSTALAȚIE TERMOMECANICA PT L12

2.15.2001

290010,01

1572

43220

220229

SCHIMBĂTOR     DE

CĂLDURĂ CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI-SERIA 949 SC 22

12.28.2001

41923,82

1573

43220

220230

SCHIMBĂTOR     DE

CĂLDURĂ CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 950 SC 22

12.28.2001

41802,88

1574

43220

220231

SCHIMBĂTOR     DE

CĂLDURĂ CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 951 SC 22

12.28.2001

43182,87

1575

43220

220237

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 54 APART.DE

NR.INV.414578

12.28.2001

17179,41

1576

43220

220238

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 52 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 54 APART.DE INV.414579

12.28.2001

13748,67

1577

43220

220339

PT L 10 SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ TL X 250-16-57

12.30.2004

9405,75

1578

43220

220340

PT L 10 SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ TL X 250-16-57

12.30.2004

9405,75

1579

43220

220341

PT L 10 SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ TL X 256-16-87

12.30.2004

12918,27

1580

43220

220342

PT L 10 SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ TL X 256-18-87

12.30.2004

12918,26

1581

43220

220343

PT L 10 POMPA GRUNDFOS UPS 40-60/2 F

12.30.2004

1382,52

1582

43220

220344

PT L 10 POMPA GRUNDFOS-UPS 40-6-/2 F

12.30.2004

1382,52

1583

43220

220345

PT L 10 POMPA

GRUNDFOS(POMPA CĂLDURĂ) UPS 80-120 F

12.30.2004

3366,14

1584

43220

220346

PT L 10 POMPA

GRUNDFOS(POMPA CĂLDURĂ) UPS 80-120 F

12.30.2004

3366,14

1585

43220

220347

GRUP     POMPARE

HIDROJET IP 6 GRUNDFOS

12.30.2004

1738,56

1586

43220

220348

GRUP     POMPARE

HIDROJET PT L 10 IP 6 GRUNDFOS

12.30.2004

1738,56

1587

43220

220588

TERMOREZISTENTA DN

32.22 SET,CABLU 532.4 m

3.11.2010

22209,6

1588

43220

220588

DEBITMETRE ACM 22 BUC.

6.30.2005

41539,19

1589

43220

220589

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE       17

BUC.SC21

6.30.2005

68757,47

1590

43220

220590

TERMOREZISTENTA DN 32,54 SET,CABLU 1306.8 m,CUTII    PROTEC.26

BUC. SC 22

3.11.2010

56693,16

1591

43220

220590

DEBITMETRE ACM 54

BUC SC 22

6.30.2005

41401,8

1592

43220

220591

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE       59

BUC.SC 22

6.30.2005

170109,86

1593

43220

220592

TERMOREZISTENTA DN

32,25 SET,CABLU 605 m,CALCULATOR 6 BUC.

SC 23

3.11.2010

30069,75

1594

43220

220592

DEBITMETRE ACM 25

BUC SC 23

6.30.2005

28982,06

1595

43220

220593

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE       26

BUC.SC 23

6.30.2005

111047,72

1596

43220

220594.1

TERMOREZISTENTA DN

32,13 SET.CABLU 459.8 m SC 24

3.11.2010

13123,89

1597

43220

220594.1

DEBITMETRE ACM 13 BUC.SC 24

6.30.2005

6229,13

1598

43220

220595.1

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE       11

BUC.SC 24

6.30.2005

30988,11

1599

43220

220596.1

DEBITMETRE ACM 24

BUC SC 54

6.30.2005

22400,22

1600

43220

220596.1

TERMOREZISTENTA DN

40. 24 SET.CABLU 629.2

M - SC 54

3.11.2010

24228,72

1601

43220

220597.1

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 15 BUC SC 54

6.30.2005

43798,27

1602

43220

220598

TERMOREZISTENTA DN

40,8 SET.CABLU 113.6 m SC 55

3.11.2010

8076,24

1603

43220

220598

DEBITMETRE ACM 8

BUC.SC 55

6.30.2005

15641,91

1604

43220

220599.1

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 4 BUC.SC 55

6.30.2005

16350,75

1605

43220

220628

TERMOREZISTENTA DN

32,33 SET.CABLU 798.6 m - SC 25

3.11.2010

33314,49

1606

43220

220628

DEBITMETRE ACM 33

BUC SC 25

6.30.2005

15812,47

1607

43220

220629.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 27 BUC SC 25

6.30.2005

73803,46

1608

43220

220982

SCP SIGMA 37 SCL 43

PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 80 SC 54

3.3.2008

39348,3

1609

43220

220983

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 100 SC 54

3.3.2008

47250,82

1610

43220

220984

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 24

3.3.2008

33961,28

1611

43220

220985

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 24

3.3.2008

37841,99

1612

43220

220986

SCP SIGMA X13 NCL 85 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 55

3.3.2008

34830,6

1613

43220

220987

SCP SIGMA X13 NCL 85

PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 65 SC 55

3.3.2008

32042,39

1614

43220

220988

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 06MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 23

3.3.2008

54971,21

1615

43220

220989

SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 23

3.3.2008

46909,03

1616

43220

220990

SCP SIGMA 66 SCL 57

PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 100 SC 23

3.3.2008

46909,03

1617

43220

220991

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 21

3.3.2008

37440,6

1618

43220

220992

SCP SIGMA 66 SCL 43

PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 21

3.3.2008

45357,61

1619

43220

220993

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 21

3.3.2008

45357,61

1620

43220

221003

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 25

3.3.2008

32559,77

1621

43220

221004

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 25

3.3.2008

32559,77

1622

43220

221005

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 25

3.3.2008

36078,32

1623

43220

221226

INSTAL. AUTOMATIZARE SC          23-VANA

MOTORIZ.1+1 BUC, VANA HIDRAUL.1BUC.SONDA TEMP.7+1BUC,FLUSOST AT 3BUC.PRESOSTAT 2BUC,AUTOMAT PROGRAMAB.1BUC.DET ECTOR DEBIT 2 BUC.

3.16.2009

50080,54

1624

43220

221227

INSTAL.ELECTRICA SC 23 + TABLOU ELECTRIC 1 BUC.

3.16.2009

35405

1625

43220

221228

CONTORI

ENERG.TERMICA 6 BUC SC 23

3.16.2009

15345,23

1626

43220

221387

CONTORI ACC DN 50,1 BUC.TERMOREZISTENT A DN 50 ,1 SET,CABLU 24.2 m SC 55

3.18.2010

2296,13

1627

43220

221388

CONTOR! ACC DN 25,2 BUC.TERMOREZIST.DN 25,2 SETURI,CABLU 48.4 m SC 55

3.18.2010

4592,26

1628

43220

221389

CONTORI ACC DN 32,19 BUC.TERMOREZIST.DN 32,19 SET,CABLU 459.8 m SC 24

3.18.2010

43626,47

1629

43220

221390

CONTORI ACC DN 32, 1 BUC.TERMOREZISTENT A DN 32,1 SET,CABLU 24.2            m,CUTII

PROTESTIE 5 BUC,SC 22

3.19.2010

2715,08

1630

43220

221428

CONTORI ACC DN 25, 2 BUC,TERMOREZ.DN 25,2 SET.CABLU 48.4 m SC 21

3.22.2010

4592,26

1631

43220

221429

CONTORI ACC DN 32, 23 BUC TERMOREZ.DN 32 23 SET. CABLU 556.6 m SC 21

3.22.2010

52810,99

1632

43220

221430

CONTORI ACC DN 32, 4 BUC.TERMOREZ.DN32 ,4 SET,CABLU 96.8 m PT L 10

3.22.2010

9184,52

1633

43220

221431

CONTORI ACC DN 32, 6 BUC, TERMOREZIST.DN 32, 6 SET,CABLU 145.2 m PT L 12

3.22.2010

13776,78

1634

43220

221461

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-4

BUC,TERMOREZIST.DN

25-4 SET,CABLU 96.8 m SC 25

4.1.2010

9585,4

1635

43220

221463

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 40-13

BUC,TERMOREZIST.DN

40-13 SET.CABLU 314.6 mSC21

4.1.2010

31152,55

1636

43220

221477

CONTOR INCALZIREDN 25-12 BC;TERMOREZISTENTA DN 25-12 SET.; CABLU 290.4M; SC 24

4.1.2010

28756,2

1637

43220

221478

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 40-2

BC;TERMOREZISTENTA DN 40- 2S ET.;CABLU 48,4 M; SC55

4.1.2010

4792,7

1638

43220

221614

INSTALAȚIE

AUTOMATIZ.SC 54;VANA HIDRAULICA       DN

100=1BC;VANA ECHILIBRARE;MOTORIZ ATA CU 2 CAI; VANA MOTORIZATA CU 3 CAI;

3.4.2011

43862,34

1639

43220

221615

INSTALAȚIE ELECTRICA SC

54;3*2.5;5*4;5*1.5;7*1.5;

CABLU      SEMNAL

CONT.ENE;

3.4.2011

85995,64

1640

43220

221616

CONTOR    ENERGIE

TERMICA SC 54;

3.4.2011

2868,71

1641

43220

221617

CONTOR    ENERGIE

TERMICA SC 54;

3.4.2011

2868,7

1642

43220

221618

CONTOR    ENERGIE

TERMICA SC 54;

3.4.2011

2868,74

1643

43220

221619

CONTOR    ENERGIE

TERMICA SC 54;

3.4.2011

2868,7

1644

43220

221620

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;

3.4.2011

2523,8

1645

43220

221621

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA SC 54

3.4.2011

2523,8

1646

43220

221622

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54;

3.4.2011

2523,8

1647

43220

221623

MODER.CONTOR

ENERGIE TERMICA SC 54

3.4.2011

2524,1

1648

43220

221624

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 54

3.4.2011

2523,8

1649

43220

221625

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA SC 54

3.4.2011

2523,8

1650

43220

221626

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA SC 54

3.4.2011

2523,8

1651

43220

221627

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA SC 54

3.4.2011

2524,01

1652

43220

221628

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA SC 54

3.4.2011

1335,91

1653

43220

221629

MODER.INTAL.AUTOMA TIZARE SC 24:-VANA HIDRAULICA       DN

100=1BC;VANA     DE

ECHILIBRARE      DN

150=1 BC;VANA     DE

ECHILIBRARE      DN

125=1 BC;        VANA

MOTORISATA CU 2 CAI; VANA MOTORIZATA CU 3 CAI;SONDA DE TEMPERATURA:

3.9.2011

37070,81

1654

43220

221630

MODER.INSTALAȚIE ELECTRICA       SC

24;TABLOU

ELECTRIC=1BC

3.9.2011

81639,48

1655

43220

221631

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA SC 24;

3.9.2011

3113,74

1656

43220

221632

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;

3.9.2011

2868,71

1657

43220

221633

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;

3.9.2011

2751,58

1658

43220

221634

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24

3.9.2011

2523,87

1659

43220

221635

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;

3.9.2011

2523,87

1660

43220

221636

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24

3.9.2011

2523,87

1661

43220

221637

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 24;

3.9.2011

1335,91

1662

43220

221638

MODER.INSTALA.AUTO MATIZATE SC 22;VANA HIDRAULICA       DN

150=1BC;VANA     DE

ECHILIBRARE DN200=1BC;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=1BC;VANA MOT.CU 3 CAI=1BC;SONDA DE TEMP           DE

CONDUCTA=4BC

3.7.2011

54817,22

1663

43220

221639

MODER.INSTAL.ELECTR

ICA

SC22;3*1.5=110M;3*2.5= 260M;5*2=195M;5*1.5=28 M;7*1.5=75M;CABLU

SEMNAL ENERG.=365M

3.7.2011

92326,19

1664

43220

221641

MODER. CONTOR

ENERG.TERMICA SC 22

3.7.2011

3113,74

1665

43220

2216410

MODER.CONTOR

ENERG.TERMICA SC 22;

3.7.2011

4538,58

1666

43220

221642

MODER.CONTOR

ENERG. TERMICA SC 22

3.7.2011

2523,87

1667

43220

221643

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 22

3.7.2011

2868,71

1668

43220

221644

MODER.     CONTOR

ENERG. TERMICA SC 22

3.7.2011

2751,58

1669

43220

221645

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 22

3.7.2011

2523,87

1670

43220

221646

MODER.     CONTOR

ENERG.TERMICA SC 22

3.7.2011

2523,87

1671

43220

221647

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 22

3.7.2011

2523,87

1672

43220

221648

MODER. CONTOR APA

RECE SC 22

3.7.2011

1335,91

1673

43220

221649

MODER.INSTAL.ELECTR ICA               SC

21 ;3*1.5=100M;3*2.5=170 M;5*2=100M;5*1.5=280M; 7*1.5=60M

3.4.2011

104114,65

1674

43220

221650

MODER.INSTAL.AUTOM ATIZARE SC 21;VANA HIDRAULICA       DN

150;VANA          DE

ECHILIBRARE      DN

100;VANA ECHILIBRARE DN          150;VANA

MOTORIZATA CU 2 CAI;

3.4.2011

56034,31

1675

43220

221651

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA SC 21

3.4.2011

2868,71

1676

43220

221652

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA SC 21

3.4.2011

3113,74

1677

43220

221653

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

3.4.2011

3465,09

1678

43220

221654

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA SC 21

3.4.2011

2523,87

1679

43220

221655

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA SC 21

3.4.2011

2523,87

1680

43220

221656

MODER.     CONTOR

ENERGI ETERMICA SC 21

3.4.2011

2868,71

1681

43220

221657

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA SC 21

3.4.2011

2523,87

1682

43220

221658

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA SC 21

3.4.2011

2523,88

1683

43220

221659

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

3.4.2011

2523,88

1684

43220

221660

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

3.4.2011

2523,88

1685

43220

221661

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

3.4.2011

2523,88

1686

43220

221662

MODER. CONTOR APA

RECE SC 21

3.4.2011

1335,89

1687

43220

221663

MODER. CONTOR APA

RECE SC 21

3.4.2011

1335,9

1688

43220

316399

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE PT L12

2.15.2001

45568,55

1689

43220

316400

CONTOR    ENERGIE

TERMICA PE AGENT PRIMAR PT L12

2.15.2001

27533,29

1690

43220

316401

CONTOR   APA   DE

ADAOS WOLTEX + WSC PT L12

2.15.2001

1958,49

1691

43220

316402

CONTOR    ENERGIE

TERMICA WSCP - ACM -PTL12

2.15.2001

4251,92

1692

43220

316403

CONTOR    ENERGIE

TERMICA TIP SONOCAL PT L12

2.15.2001

9926,29

1693

43220

317217

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MR 17 ASOC 350 BL FSC l-ll SERIA 1490029

3.17.2003

2045,26

1694

43220

317218

CONTOR EN TERM TIP

SUPERSTATIC DN 40

INC MR 17 ASOC 350 BL

E3 SERIA 250278

3.17.2003

2045,26

1695

43220

317221

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 INC MR 17 ASOC 350 BL G2 SERIA 1490022

3.17.2003

2019,5

1696

43220

317467

PROGRAM       DE

PARAMETRARE PT L 10

12.30.2004

13768,44

1697

43220

317468

TRADUCTOR PRESIUNE DSDU103F020 PTL10

12.30.2004

2083,41

1698

43220

317469

UNITATE      LOGICA

RSKEYL 23 A Y 00 PT L 10

12.30.2004

7296,66

1699

43220

317470

UNITATE DE OPERARE LOCALA EYZ 444F OO1 PT L10

12.30.2004

6405,79

1700

43220

317471

CONTOR    ENERGIE

TERMICA DN 80 2 We 57 X     2     PERECHI

TERMOREZISTENTE PT L10

12.30.2004

5804,21

1701

43220

317472

CONTOR

ENERG.TERMICA DN 50

PTL10

12.30.2004

4993,01

1702

43220

317473

MANOMETRU CU 2 CONTACTE RF 100 I NK 2PTL 10

12.30.2004

1155,57

1703

43220

317474

MANOMETRU CU 2 CONTACTE RF 100 I MK 2PTL10

12.30.2004

1155,57

1704

43220

3190438

TABLOU FORȚA SI AUTOMATIZ-SC55

6.1.1998

699,9

1705

43220

3190440

CUTIE COMANDA SI ALIMENTARE SC-55

6.1.1998

4539,15

1706

43220

414656

POMPA LOTRU 80 SC-25

M-17

7.1.1986

29,69’

1707

43220

414657

POMPA LOTRU 80 SC-25

M-17

7.1.1986

29,69

1708

43220

414658

POMPA LOTRU 80 SC-25

M-17

7.1.1986

28,59

1709

43220

414659

POMPA LOTRU 65 SC-25 M-17

7.1.1986

29,95

1710

43220

414660

POMPA CRIS DN-150 SC 25 M-17

7.1.1986

46,03

1711

43220

414661

POMPA CRIS DN-150 SC 25 M-17

7.1.1986

46,03

1712

43220

414662

POMPA CRIS DN-150 SC

25 M-17

7.1.1986

46,03

1713

43220

414663

POMPA CRIS DN-150 SC

25 M-17

7.1.1986

46,03

1714

43220

414664

VAS     EXPANSIUNE

DESCHIS 4000L S

7.1.1986

1019,98

1715

43220

414665

VAS     EXPANSIUNE

DESCHIS 4000L S

7.1.1986

1019,98

1716

43220

414666

POMPA SADU 50X6 SC-25 M-17

7.1.1986

21

1717

43220

414667

POMPA SADU 50x6 SC-

25 M-17

7.1.1986

20,61

1718

43220

414669

INST AUTOMATIZARE SC-25 M-17

7.1.1986

62,02

1719

43220

414670

DULAP           DE

AUTOMATIZARE SC-25

7.1.1986

303,09

1720

43220

4190082

INSTALAȚIE

AUTOMATIZARE-SC 55

6.1.1998

3012,43

1721

43220

4215632

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

22754,44

1722

43220

4215647

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

17337,6

1723

43220

514865

REGULATOR DIRECT

TEMP.SC-25

7.1.1986

36,96

1724

43240

1100006

CONSTRUCȚIE CLĂDIRE SC 52

12.1.1989

588061,77

1725

43240

110100

CLĂDIRE ST.CENTR.SC

31

12.1.1971

90393,88

1726

43240

110102

CONST.CLD.

TERMOF.SC-34 M-19

7.1.1971

377076,05

1727

43240

110106

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE SC 32

5.1.1970

294717,99

1728

43240

110108

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE SC 33

8.1.1970

244027,94

1729

43240

110239

CONST.CLADIRE SC-51 A-MAR

11.1.1980

663431,86

1730

43240

110256

MAGAZIE MATERIALE

LA SC 32

9.1.1982

253,12

1731

43240

110257

ATELIER     ȘCOALA

MICRO 19

9.1.1982

5433,72

1732

43240

110262

EXT.CL. SC-50 MICRO 19

12.1.1982

457406,2

1733

43240

110277

CONSTR.CLADIRE SC-51 ET-II

11.1.1984

128874,81

1734

43240

110652

REȚELE TERMICE -ȚEAVA

146X5,133X4,121X4,108X

4

12.30.2004

6319,18

1735

43240

110668

MODIF.RETEA ACM BL. V 1 SC 34 AFERENT NR.INV.212059

6.30.2005

5160,53

1736

43240

110715

INSTALAȚIE TERMOMECAN. SC 31 -PPA CIRC.3+2BUCVAS EXP.1BUC,MODUL EXP.1BUC,STATIE DEDUR.1 BUC,STAT.DED URIZ.1        BUC,VAS

EXPANS.3BUC,SEPARA T.IMPUR.2+8BUC,FILTR.I MP.4BUC.

3.16.2009

247452,6

1737

43240

110716

INSTALAȚIE SANITARA SC 31 -POMPA DE CIRC.3BUC,PPA RECIRC.2BUC,STAT.DE DUR. 2BUC.FILTR. IMPUR .4+1 BUC,

3.16.2009

79819,39

1738

43240

1160171

MODER.INSTAL.TERMO MECANICA        SC

33;POMPA DE CIRC.CU CONV.DE

FREC.=2BC;MODUL DE EXPANSIUNEA BC; VAS EXPANSIUNE

INCHIS=4BC;STATIE DEDURIZ          TIP

DUPLEX=1BC:

3.14.2011

440644,59

1739

43240

1160172

MODER.       INSTAL.

SANITARA        SC

33;POMPA RECIRC.ACM =3BC; POMPA RECI.SCP=2BC;STATIE DE      DEDURIZARE

ELECTROMAG.=2BC;

3.14.2011

126664,88

1740

43240

1160173

MODER.INSTAL.TERMO MECA. SC 32;POMPA CIRC.CONV.FRECV.=3B C;MODUL         DE

EXPANS.=1BC;VAS EXPANS.INCH.=4BC;SU PAPPA           DE

SIGURANTA=7BC

3.14.2011

414490,82

1741

43240

1160174

MODER.ONST.SANITAR A SC 32;POMPA DE RECI. ACM=3BC;POMPA DE

RECIC.SCP=2BC;STATÎE DEDURIZ

ELECTROMAG.=2BC;INS TAL.SANITARAABC

3.14.2011

178349,13

1742

43240

1160190

INSTALAȚIE TERMOMECANICA MODERNIZ.SC 34

8.25.2011

449411,95

1743

43240

1160191

INSTALAȚIE SANITARA IVIODERNIZ.SC 34

8.25.2011

165910,2

1744

43240

1405519

POMPA LOTRU 80/20 15X3000 1005SERIA

6.1.1993

63,18

1745

43240

1405531

POMPA CRIS 150/265

15X1500 100H. 18

6.1.1993

87,65

1746

43240

2.2.4.2.

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA-1BC

3.14.2011

4538,58

1747

43240

212027

TUNEL    TERM.SC-34

MICRO 19 BL.O

10.1.1973

36690,44

1748

43240

212028

TUNLTER.SC31;I1-I3,P1-

P2,T8

10.1.1973

43547,45

1749

43240

212029

TUNL.TERM.ET-6 MICRO

19

3.1.1972

50260,91

1750

43240

212032

IN.TER.INT ANEXE SC-34 M-19

7.1.1971

2350,77

1751

43240

212034

INST.ELECTR.FORTA

SC-34 M-19

6.1.1973

275,94

1752

43240

212035

TUNELE COMUNE ET 4

MICRO 19

5.1.1971

88262,05

1753

43240

212037

REȚELE TERM.ET 4 ILUMTER M-19

3.1.1971

1090,39

1754

43240

212038

TUN COM TERM.ET 2

MICRO 19

3.1.1971

63992,46

1755

43240

212041

CANALE INTERIOARE

SC-33 M-19

8.1.1970

13402,86

1756

43240

212043a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 32

12.28.2001

31024,13

1757

43240

212043b

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 184 PLACI TIP SIGMA X29 SCL SC 32

12.28.2001

31024,13

1758

43240

212043c

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 32

12.28.2001

31664,77

1759

43240

212043d

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 32

12.28.2001

31664,77

1760

43240

212045

CANALE

INT.TERM.AFER.SC-32

M19

5.1.1970

40633,71

1761

43240

212046

REȚELE TERM.EXT LA SC-31 M-19

10.1.1973

6863,84

1762

43240

212048

RK 2007  - REȚEA

TERMICA SC 31

3.30.2009

9384,6

1763

43240

212048

RET.TERM.EXT SC-31 M 19

10.1.1973

1271,37

1764

43240

212049

RK       2010-RETEA

TERMICA-CONSOLA PTR.SUSTINEREA CONDUCTE TERMICE SC 31

1.21.2011

6679,92

1765

43240

212049

RE.TERM.EXT A-CALDA CR+GR M-19

9.1.1972

617,71

1766

43240

212059

RET.TERM.EXT ET 4 SC-34 M-19

4.1.1971

11684,48

1767

43240

212063

RET.SI BR-CALDA ET-II

SC33-G3

3.1.1971

1991,95

1768

43240

212064

RET.BR TERM.ET-II M19-

G3,F2,B2

3.1.1971

10748,71

1769

43240

212065

TUN TERM. ET 2 MICRO 19

3.1.1972

245161,72

1770

43240

212071

TUN TERM. ET 1 MICRO

19

3.1.1972

12666,84

1771

43240

212409

RET.EXT APA ET-III-MICRO 19

3.1.1972

296,03

1772

43240

212410

REȚEA ACM BL P1,2,3

SC 31,34

10.1.1973

1157,37

1773

43240

212486

RET.EXT TER.LOC M-19 ET4-5 A-C

5.1.1974

9862,93

1774

43240

214025

RET.APA CALDA SC33 MC 19

6.1.1978

12812,13

1775

43240

214026

REȚELE     TERMICE

INT.SC-34

6.1.1978

971,25

1776

43240

214027

INSTALAȚII SANITARE

INT.SC-34

6.1.1978

481,18

1777

43240

214047

RET.TER.EXT.BL.120

AP.SC 50

6.1.1979

3261,3

1778

43240

214051.1

INSTALAȚII TERM.INT SC-50 M-19

7.1.1979

3834,23

1779

43240

214051a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 33

12.28.2001

28550,99

1780

43240

214051a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 50

12.28.2001

21441,99

1781

43240

214051b

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 33

12.28.2001

28550,99

1782

43240

214051b

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 126 PLACI X 29 SCL SC 50

12.28.2001

21441,99

1783

43240

214051c

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 33

12.28.2001

28550,99

1784

43240

214051d

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 33

12.28.2001

28550,99

1785

43240

214052

INSTALAȚII SANITARE INT SC-50

7.1.1979

629,3

1786

43240

214053

INSTALAȚII ELECTRICE SC-50 M19

7.1.1979

5794,89

1787

43240

214091

RK 2007  - REȚEA

TERMICA SC 52

3.30.2009

30305,22

1788

43240

214091

REȚELE

TERM.EXT.BL.E1-E4 SC

52

12.1.1979

3024,81

1789

43240

214128

INST TERMICE+AMC SC 51 A-MARIN

11.1.1980

15987,42

1790

43240

214128a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 52 PLACI X 19 NCL SC 51

12.28.2001

10361,18

1791

43240

214129

INST.ELECTRICE SC-51 A-MARIN

11.1.1980

5991,18

1792

43240

214130

NST.SANIT. SC-51 A-MARINESCU

11.1.1980

9464,44

1793

43240

214132

SEPARATOR NĂMOL SC 51

11.1.1980

32,54’

1794

43240

214197

RK 2007  - REȚEA

TERMICA SC 51

3.30.2009

4363,08

1795

43240

214197

REȚELE     TERM.A\C

BL.A4.B4 SC 51

2.1.1981

7368,43

1796

43240

214249

REȚELE     TERMICE

A/CALDAA4ADA

12.1.1981

5778,69

1797

43240

214255.1

REȚELE     TERMICE

A/CALDAADA-M

2.1.1982

12501,5

1798

43240

214257

RET.TER.TUNELE A\C

BL.M3 SC 50

4.1.1982

204462,84

1799

43240

214258

BR.EL-CABLU ACYABY

BL.M3 SC 50

4.1.1982

1271,29

1800

43240

217005

INST.ELECTRICE LA SC-

34 M-19

12.1.1982

1047,27

1801

43240

217028

RET.TERM.SI      A-C

LOC.557 SC 50

7.1.1983

24424,21

1802

43240

217041.1

REȚELE APA-CALDA M-19

12.1.1983

60475,16

1803

43240

2190318

REȚEA TERMICA -SC 34

7.22.1998

171494,3

1804

43240

2190319

REȚEA APA CALDA -SC

34

7.22.1998

74342,7

1805

43240

220186

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ TIP SIGMA 65 PLAC SERIE 382 SC 33 PT4

3.30.2000

17913,7

1806

43240

220187

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ TIP SIGMA 65 PLAC SERIE 383 SC 33 PT4

3.30.2000

17913,7

1807

43240

220356

POMPA   CIRCULAȚIE

PT.CAZANE    MODEL

SALMSON DN100 CT 3

5.25.2005

5627,44

1808

43240

220357

POMPA CIRCULAȚIE PT. CAZAN       MODEL

SALMSON DN 100 CT 3

5.25.2005

5627,44

1809

43240

220612

DEBITMETRE ACM 21

BUC SC 31

6.30.2005

32259,73

1810

43240

220612

TERMOREZISTENTA DN

40,21 SET,CABLU 508.2

M - SC 31

3.11.2010

21200,13

1811

43240

220613.1

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 23 BUC SC 31

6.30.2005

89132,84

1812

43240

220614

TERMOREZISTENTA DN

40,21 SET.CABLU 508,2 m - SC 32

3.11.2010

21200,13

1813

43240

220614

DEBITMETRE ACM 21

BUC.SC 32

6.30.2005

39696,23

1814

43240

220615.1

CONTORI EN.TERMICA PT,ÎNCĂLZIRE 18 BUC SC 32

6.30.2005

73474,88

1815

43240

220616.1

TERMOREZISTENTA DN

40, 24 SET.CABLU 605 M

SC 33

3.11.2010

24228,72

1816

43240

220616.1

DEBITMETRE ACM 24

BUC SC 33

6.30.2005

42432,13

1817

43240

220617.1

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 22 BUC SC 33

6.30.2005

89859,19

1818

43240

220618

DEBITMETRE ACM 22

BUC SC 34

6.30.2005

44564,97

1819

43240

220618

TERMOREZISTENTA

DN40.22    SET.CABLU

532.4 m - SC 34

3.11.2010

22209,66

1820

43240

220619.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 28 BUC SC 34

6.30.2005

110471,39

1821

43240

220620.1

TERMOREZISTENTA DN

40, 11 SET.CABLU 363 m,CALCULATOR 5 BUC-SC 50

3.11.2010

14057,4

1822

43240

220620.1

DEBITMETRE ACM 6

BUC SC 50

6.30.2005

9741,21

1823

43240

220621.1

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 8 BUC SC 50

6.30.2005

31765,58

1824

43240

220622

DEBITMETRE ACM 38

BUC SC 51

6.30.2005

40349,4

1825

43240

220622

TERMOREZISTENTA DN

40,38 SET.CABLU 919.6 mSC51

3.11.2010

38362,14

1826

43240

220623.1

CONTOR EN.TERMICA PT   ÎNCĂLZIRE   23

BUC.SC 51

6.30.2005

73440,18

1827

43240

220624

TERMOREZISTENTA DN 50,18 SET.CABLU 435.6 m CALCULATOR 5 BUC. SC 52

3.11.2010

22197,79

1828

43240

220624

DEBITMETRE ACM 18

BUC SC 52

6.30.2005

35194,31

1829

43240

220625

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 14 BUC SC 52

6.30.2005

61558,02

1830

43240

220680

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC

6.30.2005

11952,68

1831

43240

220719

CONTOR

EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25             SERIE

65042271,CUTIE PROTECT.

6.30.2005

2215,35

1832

43240

220994

SCP SIGMA 37 NCL 47PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 52

3.3.2008

41544,27

1833

43240

220995

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 52

3.3.2008

50253,22

1834

43240

220996

SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 52

3.3.2008

50253,22

1835

43240

220997

SCP    SIGMA    66

SCL.43PLACI 0.6MM AISI 316       GAR.EPDM

COLECTOR DN 100 SC 51

3.3.2008

53997,77

1836

43240

220998

SCP SIGMA66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 51

3.3.2008

51615,33

1837

43240

220999

SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 51

3.3.2008

51615,33

1838

43240

221006

SCP SIGMA X19 NCL 90PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 50 SC 31

3.3.2008

29922,85

1839

43240

221007

SCP SIGMA X49 SCL 65

PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 100 SC 31

3.3.2008

32292,59

1840

43240

221008

SCP SIGMA 66 SCL 57PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 31

3.3.2008

60973,45

1841

43240

221009

SCP SIGMA 66 SCL 43

PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 100 SC 31

3.3.2008

48638,32

1842

43240

221010

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI   0.6MM AIS

316GAR.EPDM

COLECTOR DN 100 SC 31

3.3.2008

48638,32

1843

43240

221011

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM DN 100 SC 31

3.3.2008

48638,32

1844

43240

221232

INSTAL AUTOMATIZARE SC          31-VANA

MOTORIZ.3BUC.VANA HIDR.1BUC, SONDA TEMP.6+1BUC.FLUSOST .1BUC.PRESOSTAT SIG.3BUC.AUTOM.PROG RAMABIL 1 BUC,SONDA TRADUCT.1BUC.DETEC TOR DEBIT 3 BUC,

3.16.2009

69478,52

1845

43240

221233

INSTAL.ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC TG FL 1 BUC.SC 31

3.16.2009

36006,47

1846

43240

221234

CONTORI    ENERGIE

TERMICA 8 BUC. SC 31

3.16.2009

18426,16

1847

43240

221394

CONTORI ACC DN 50,1 BUC.TERMOREZIST.DN 50,1 SET,CABLU 24.2 m SC 52

3.19.2010

2296,13

1848

43240

221395

CONTORI ACC DN 32,18 BUC.TERMOREZIST.DN 32,18 SET,CABLU 435.6 mSC 51

3.19.2010

41330,34

1849

43240

221397

CONTORI ACC DN 25,3 BUC.TERMOREZ.DN

25,3        SET,CABLU

72.6,CUTIE PROTECT.10 BUC. SC 34

3.19.2010

7726,29

1850

43240

221398

CONTORI ACC DN 32,6 BUC.TERMOREZ.DN 32,6 SET,CABLU 145.2 m SC 33

3.19.2010

13776,78

1851

43240

221400

CONTORI ACC DN 32,6 BUC.TERMOREZIST.DN 32,6 SET.CABLU 145.2 m SC 32

3.19.2010

13776,78

1852

43240

221452

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 50                     -2

BUC.TERMOREZIST.DN 50 -2 SET.CABLU 48.4 m SC 31

4.1.2010

4792,7

1853

43240

221453

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-4

BC.TERMOREZIST.DN

25-4 SET.CABLU 96.8 m SC 32

4.1.2010

9585,4

1854

43240

221454

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 50-5

BUC.TERMOREZIST.DN

50-5 SET.CABLU121 m SC 32

4.1.2010

11981,75

1855

43240

221455

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 80-1

BUC.TERMOREZIST.DN

80 -1 SET,CABLU 24.2 m SC 32

4.1.2010

2396,35

1856

43240

221456

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 40-4

BUC.TERMOREZIST.DN 40 - 4 BUC,CABLU 96.8 m SC 33

4.1.2010

9585,4

1857

43240

221457

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-6

BUC.TERMOREZIST.DN

25-6 SET,CABLU 145.2 m SC 51

4.1.2010

14378,1

1858

43240

221458

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 40-5

BUC.TERMOREZIST.DN

40-5 SET.CABLU 121 m SC 52

4.1.2010

11981,75

1859

43240

221664

MODER.INSTAL.AUTOM ATIZARE SC 33;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=2BC;VANA MOTORIZATA CU 3 CAI=2BC;VANA HIDRAULICA       DN

150=1BC;VANA     DE

ECHILIBRARE      DN

200=2BC:

3.14.2011

67400,7

1860

43240

221665

MODER.INSTALAT.ELEC TRICA SC 33.TABLOU ELECTRIC=1 BCJNSTAL AȚII ELECTRICE=1BC;3*1.5= 110M;3*2.5=180M;5*2.5= 140M;5*4=120M;7*1.5=12 0M;5*1.5=280M

3.14.2011

88235,25

1861

43240

2216666

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33 -CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC

3.14.2011

4538,58

1862

43240

221667

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC

3.14.2011

4538,58

1863

43240

221668

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC

3.14.2011

3113,74

1864

43240

221669

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC

3.14.2011

3113,74

1865

43240

221670

MODER.     CONTOR

ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC

3.14.2011

2868,71

1866

43240

221671

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA-1BC

3.14.2011

2523,87

1867

43240

"221672

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC

3.14.2011

2523,87

1868

43240

221673

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 33-CONTOR ENERGIE TERMICA =1BC

3.14.2011

2523,87

1869

43240

221674

MODER. CONTOR . APA RECE SC 33-CONTOR APA RECE =1BC

3.14.2011

1335,89

1870

43240

221675

MODER.CONTOR APA RECE SC 33-CONTOR APA RECE=1BC

3.14.2011

1335,9

1871

43240

221676

MODER.INSTAL.AUTOM ATIZARE SC 32;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=2BC;VANA MOTORIZATA CU 3 CAI=2BC;VANA HIDRAULICA       DN

150=1BC;SONDA    DE

TEMP.DE CONDUCTA =6BC;DONDA TEMP.EXTERIOARA=1B C;DETEC.DE DEBIT=2BC

3.14.2011

66793,47

1872

43240

221677

MODER.INSTAL.ELECTR ICA SC 32.TABLOU ELECTRICEI BCJNSTA.

ELECTRIC=1BC;3*1.5=10 0M,3*2.5=170M;5*2.5=10 0M;5*1.5=280M;7*1.5=60

M;5*1.5=250M

3.14.2011

91100,71

1873

43240

221679

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC;

3.14.2011

4538,58

1874

43240

221680

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC

3.14.2011

3113,74

1875

43240

221681

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERM1CA=1BC

3.14.2011

3113,74

1876

43240

221682

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC

3.14.2011

2523,87

1877

43240

221683

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC

3.14.2011

2523,87

1878

43240"

221684

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC

3.14.2011

2523,88

1879

43240

221685

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 32;CONTOR ENERGIE TERMICA=1BC

3.14.2011

2523,87

1880

43240

221686

MODER.CONTOR APA RECE SC 32; CONTOR APA RECE=1BC

3.14.2011

1335,89

1881

43240

221687

MODER.CONTOR APA RECE SC 32;CONTOR APA RECE =1BC

3.14.2011

1335,9

1882

43240

221759

INSTALAȚIE ELECTRICA

MODERNIZ.SC 34

8.25.2011

85490,93

1883

43240

221760

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE MODERNIZATA SC 34

8.25.2011

99816,07

1884

43240

221761

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ

CU PLACISCP 1,5 SC 34

8.25.2011

11425,48

1885

43240

221762

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SCP AISI 3165 INCALZ.SC 34

8.25.2011

24802,93

1886

43240

221763

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SCP AISI 316 INCALZ.SC 34

8.25.2011

24802,93

1887

43240

221764

ACHIMBATOR CĂLDURĂ CU PLACI AISI 316 INCALZ.SC 34

8.25.2011

24802,93

1888

43240

221765

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ

CU PLACI SCP AISI 316

ACM SC 34

8.25.2011

23391,98

1889

43240

221766

CONTOR ENERG.TERM.ACM R3 SC 34

8.25.2011

3256,84

1890

43240

221767

CONTOR EN.TERMICA

R1,R2, SC 34

8.25.2011

2832,49

1891

43240

221768

CONTOR

EN.TERM.INCALZ.R3-4

SC 34

8.25.2011

3256,84

1892

43240

221769

CONTOR ENERG.TERM.ACM R 5 SC 34

8.25.2011

3564,49

1893

43240

221770

CONTOR EN.TERM.ACM

R5 SC 34

8.25.2011

2832,5

1894

43240

221771

CONTOR ENERG.TERMICA ACM R5 SC 34

8.25.2011

2832,5

1895

43240

221772

CONTOR EN.TERMICA

ACM R5 SC 34

8.25.2011

2832,5

1896

43240

221773

CONTOR EN.TERMICA

ACM R5 SC 34

8.25.2011

2832,5

1897

43240

221774

CONTOR EN.TERMICA R

1,R2 -SC 34

8.25.2011

2832,49

1898

43240

221775

CONTOR EN.TERMICA

NCALZ.R1 SC 34

8.25.2011

5161,08

1899

43240

221776

CONTOR EN.TERMICA

INCALZ. R2 - SC 34

8.25.2011

3962,32

1900

43240

221777

CONTOR ENERG.TERMICA ACM R3 -SC 34

8.25.2011

3256,84

1901

43240

221778

CONTOR ENER.TERMICA ACM R3 -SC 34

8.25.2011

3256,84

1902

43240

221779

CONTOR

ENERG.TERMICA R1,R2 SC 34

8.25.2011

2832,5

1903

43240

310581

ILUNINAT     TUNELE

TERM.ET-4 M-19

3.1.1972

4363,91

1904

43240

311128

TABLOU    CAPSULAT

INST.EL SC-51

11.1.1980

166,81

1905

43240

311129

TABLOU   CAPSULAT

INST.EL SC-51

11.1.1980

166,81

1906

43240

315174

SCHIMB.CĂLDURĂ CU

PLACI M10BF CI 120

10.1.1996

41442,37

1907

43240

315176

SCHIMB.CĂLDURĂ 177 PLACI

11.1.1996

53567,8

1908

43240

317199

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC MR 19 ASOC 430 BL J SC I SERIA 1490037

3.11.2003

1524,28

1909

43240

3190336

SCHIMB.B850L6X4000

SC34 MICR019

5.1.1997

12707

1910

43240

3190337

SCHIMB.B850L6X4000

SC34 MICR019

5.1.1997

16642,36

1911

43240

3190453

ELECTROPOMPA

LOTRU 100

6.1.1998

87,77

1912

43240

410413

RECIP.TIP

HIDR.2000L/6ATM SC34

6.1.1973

28,99

1913

43240

410425

AUTOMAT PREȘ PT HIDROF.SC-31 APARȚINE

11.1.1971

4,26

1914

43240

410427

DISTRIB.377x10MM SC-

31 M-19 APARȚINE

11.1.1971

9,58

1915

43240

410429

VAS     ACUMULARE

INCALZ. SC 34

7.1.1971

11,59

1916

43240

410498

POMPA SADU CU EL 2 2KW SC34

7.1.1971

0,28

1917

43240

410500

POMPA CIRC TIP CRIS

200 SC 34

7.1.1971

1

1918

43240

411745

POMPA SADU cu el 2

2KW SC 34

9.1.1971

0,28

1919

43240

413853

ELEC.POMPA CRIS 150 SC 50

7.1.1979

72,19

1920

43240

413854

ELEC.POMPA SADU 50 SC 50

7.1.1979

14,66

1921

43240

413855

ELEC.POMPA SADU 50 SC 50

7.1.1979

14,66

1922

43240

413857

ELEC.POMPA CERNA 80 SC 50

7.1.1979

5,71

1923

43240

414018

VAS DESCHIS 4000L SC-51

11.1.1980

23,01

1924

43240

414025

POMPA CRIS 200 SC-51

11.1.1980

47,75

1925

43240

414029

POMPA SADU 65 SC-51

11.1.1980

27,02

1926

43240

414030

POMPA SADU 65 SC-51

11.1.1980

27,02

1927

43240

414148

POMPA LOTRU MOTOR 30KW SC34

4.1.1982

91,26

1928

43240

414473

POMPA CERNA 50 SC-

51

11.1.1984

8,94

1929

43240

4150046

REGULATOR

TEMP.SAUTER     CU

TERMO

10.1.1995

10870,74

1930

43240

4150047

REGULATOR TEMP.SAUTER     CU

TERMO

10.1.1995

10870,74

1931

43240

4150100

REGULATOR    DEBIT

DN150

12.1.1996

43443,69

1932

43240

418117

APARAT C\C B 85 OL

6X4 SC 34

2.1.1992

420,69

1933

43240

418118

APARAT C\C B 85 OL

6X4 SC 34

2.1.1992

420,69

1934

43240

4215623

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 49NC SC 32

12.8.1999

24418,38

1935

43240

4215624

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 49NC SC 32

12.8.1999

24418,38

1936

43240

4215625

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC SC 32

12.8.1999

10377,78

1937

43240

4215628

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC SC 34

12,8.1999

13404,66

1938

43240

4215633

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC SC 51

12.8.1999

22754,44

1939

43240

4215634

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

13404,66

1940

43240

4215644

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC SC 34

12.8.1999

10759,58

1941

43240

4215652

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC SC 50

12.8.1999

23628,09

1942

43240

4215659

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

23570,48

1943

43240

4215660

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC SC 50

12.8.1999

23570,48

1944

43240

514006

INSTALAȚII

AUTOMATIZARE SC-50

7.1.1979

377,96

1945

43250

1100012

MAGAZIE SC35 MC20

3.1.1997

3,84

1946

43250

110155

CONSTR CLĂDIRE SC-

35 MICRO-20

12.1.1973

104802,6

1947

43250

110202

CONSTR CLĂDIRE SC-

38 MICRO-20

12.1.1977

618055,28

1948

43250

110221

CLAD.SC-53 STR.ADA

MARINESCU

3.1.1978

677952,4

1949

43250

110223

CLĂDIRE SC-36 MICRO-

20

11.1.1978

613706,17

1950

43250

110271

CONST.CLADIRE SC-37 MICRO-20

4.1.1983

779322,78

1951

43250

110285

CONST.CLADIRE SC-40

MICRO-20

12.1.1984

1065513,94

1952

43250

110294

CONSTR.CLADIRE SC-

26

11.1.1986

478410,5

1953

43250

110713

NSTALATIE TERMOMECANICA SC 53               PPA

CIRCULAT.2BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,STAT1E DEDUR.1BUC,VAS EXPANS.2BUC,SEPAR.I MPUR.3BUC.SPP   DE

SIG.5+3BUC.FILTR.2+1B UC

3.16.2009

174426,35

1954

43250

110714

INSTAL.SANITARA SC 53 POMPA

CIRC.2BUC,POMPA

RECIRC.1

BUC.STAT.DEDURIZ.1B UC,FILTR.IMPUR.2+2BU C.

3.16.2009

37287,32

1955

43250

110717

INSTALAT. TERMOMECA NICA SC 37- POMPA CIRC. 2+2BUC, MODUL EXPANS. 1BUC.VAS EXP.1+3BUC.SEP.IMPUR .1+3BUC,SUPAPA SIG.6+3BUC.FILTR.IMP.5 BUC.

3.16.2009

241868,1

1956

43250

110718

INSTALAȚIE SANITARA SC            37-PPA

CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1 BUC,STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTR.IM P.4+2 BUC.

3.16.2009

68683,87

1957

43250

110719

INSTAL.TERMOMECANI CA SC 35 -PPA CIRC.2BUC.MODUL EXPANS. 1 BUC.STAT.DE DURIZ.1BUC.VAS EXPANS.3BUC,SEPAR.I MPURIT.3+1BUC,SPP SIG.8+3BUC,FILTRU

MPUR.4 BUC,

3.16.2009

247335,52

1958

43250

110720

INSTALAȚIE SANITARA SC      35      -PPA

RECIRCUL.6BUC.PPA CIRC.2BUC,STAT.DEDU RIZ.2BUC,FILTRU IMP.12 BUC,

3.16.2009

93078,5

1959

43250

110721

NSTAL.TERMOMECANI CA SC 40 POMPA CIRC.2+2BUC,MODUL EXP.1        BUC,VAS

EXP.1+3BUC.STAT.DED URIZ.1 BUC,SEP.IMPUR. 3+1BUC.SPP SIG.6+3BUC,FILTR,IMP.1 +2+1 BUC.

3.16.2009

206246,98

1960

43250

110722

NSTALATIE SANITARA SC      40      -PPA

CIRC.4BUC.PPA RECIRC.2BUC,STAT.DE DUR1Z.1BUC,FILTRU MPURIT.8BUC,

3.16.2009

59542,39

1961

43250

1160110

REȚEA         A.C.M.

+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA     DN41'-

DN3/4"

10.26.2009

2074781,31

1962

43250

1160111

REȚEA TERMICA;TEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315

10.26.2009

1324174,02

1963

43250

1160112

REȚEA         A.C.M.

+RECIRC.;      ȚEAVA

PREIZOLATA    DN4"-

DN3/4"

10.26.2009

2684607,44

1964

43250

1160113

REȚEA TERMICA;ȚEAVA PREIZOLATA DN 63.5-DN315

10.26.2009

1885106.41

1965

43250

212329

RET.TERM.EXT.TUNELE

M 20 SC 35

3.1.1974

61436,12

1966

43250

212487

RET.TERM.EXT.TUNELE

M 20 SC 35

6.1.1974

38689,65

1967

43250

212488

REȚELE EXT.A\C LOC.M

20 SC 35

6.1.1974

1665,86

1968

43250

213452.1

RET.TERM.EXT.BL.P+4

M 20 SC 35

5.1.1977

24743,32

1969

43250

213453

REȚELE APA\C.BL.P+4 M

20 SC 35

5.1.1977

1039,95

1970

43250

213454.1

REȚELE TERM.BL.P+10

M-20 SC 35

5.1.1977

31911,35

1971

43250

214022.1

REȚELE TERM.EXT.ET. SC 53

6.1.1978

3167,77

1972

43250

214023

REȚELE A/C. EXT. ET. SC

53 ADA-M

6.1.1978

937,38

1973

43250

214033a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCLSC 36

12.28.2001

29970,62

1974

43250

214033b

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 184 PLACI TIP SIGMAX29 SCLSC 36

12.28.2001

29970,62

1975

43250

214033c

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 184 PLACI TIP SIGMAX29 SCLSC 36

12.28.2001

29970,62

1976

43250

214033d

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 184 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 36

12.28.2001

29970,62

1977

43250

214048

REȚELE

TERM.EXT.BL.E5 E7 SC

53

6.1.1979

1257,69

1978

43250

214103.1

REȚELE TERMICE A/C

G6-G11 SC53

3.1.1980

2438,79

1979

43250

214104

NST.EL IN TUNEL

RET.TERM.M-18

3.1.1980

6900,73

1980

43250

214122

REȚELE     TERMICE

A/CALDA SC-36

1.1.1980

11242,44

1981

43250

214123.1

RET.TERM.BL.A5. A6,A7

M 20 SC36

1.1.1980

11360,37

1982

43250

217018

RET.TERM.A\C M 20 SC

38

12.1.1982

220927,71

1983

43250

217018

RK 2007  - REȚEA

TERMICA SC 38

3.30.2009

35554,89

1984

43250

217183

REȚELE TERM.EXT.M17

E-II-ASC26

11.1.1985

187287,68

1985

43250

217183

RK 2007  - REȚEA

TERMICA SC 26

3.30.2009

40007,25

1986

43250

217187.1

REȚELE TERMICE A/C SC 26

12.1.1985

627787,94

1987

43250

217239

SEPARATOR   NĂMOL

300 SC-26

11.1.1986

58,92

1988

43250

217240

SEPARATOR NĂMOL DN

200 SC-26

11.1.1986

40,39

1989

43250

217241

INST.TERMICE/TEAVA

OL DIF.SC26

11.1.1986

7140,72

1990

43250

217242

NST.SANITARE TUB OL

DIF.SC-26

11.1.1986

49508,16

1991

43250

217243

INST.ELECTRICE SC-26

11.1.1986

15553,02

1992

43250

220180 |

INCALZ.SC 37

3.31.2000

34899,95

1993

43250

220181

schimbător căldură cu 184 placi serie 372

3.31.2000

34899,95

1994

43250

220222

SCHIMBĂTOR     DE

CĂLDURĂ CU PLACI TIP SIGMA X 29SCL - 184 PLACI - SERIA 942 SC 35

12.28.2001

34827,61

1995

43250

220223

SCHIMBĂTOR     DE

CĂLDURĂ CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 184 PLACI - SERIA 943 SC 35

12.28.2001

34357,43

1996

43250

220224

SCHIMBĂTOR     DE

CĂLDURĂ CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 184 PLACI - SERIA 944 SC 35

12.28.2001

34902,28

1997

43250

220225

SCHIMBĂTOR     DE

CĂLDURĂ CU PLACI TIP SIGMA X 29SCL - 184 PLACI - SERIA 945 SC35

12.28.2001

34545,96

1998

43250

220626

DEBITMETRE ACM 15

BUC SC 53

6.30.2005

29328,58

1999

43250

220626

TERMOREZISTENTA DN

40,15 SET.CABLU 363 m,CUTII PROTECT.23 BUC. -SC 53

3.11.2010

17070,12

2000

43250

220627

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 22 BUC SC53

6.30.2005

93508,03

2001

43250

220630.3

DEBITMETRE ACM 25

BUC SC26

6.30.2005

11979,08

2002

43250

220630.3

TERMOREZISTENTA DN

32. 25 SET.CABLU 968 m SC 26

3.11.2010

25238,25

2003

43250

220631.1

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 35 BUC SC 26

6.30.2005

95296,8

2004

43250

220642.1

DEBITMETRE ACM 35

BUC SC 35

6.30.2005

47238,48

2005

43250

220642.1

TERMOREZISTENTA DN

40. 35 SET,CABLU 943.8 m -SC35

3.12.2010

35333,55

2006

43250

220643.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 35 BUC SC 35

6.30.2005

129286,39

2007

43250

220644.1

DEBITMETRU ACM 20

BUC SC 36

6.30.2005

39104,78

2008

43250

220644.1

TERMOREZISTENTA DN

40. 20 SET.CABLU 532.4 m -SC 36

3.12.2010

20190,6

2009

43250

220645

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 28 BUC SC 36

6.30.2005

115756,98

2010

43250

220646.1

DEBITMETRE ACM 68

BUC SC 37

6.30.2005

75122,47

2011

43250

220647.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 47 BUC SC 37

6.30.2005

125029,53

2012

43250

220648.1

TERMOREZISTENTA DN

32.68 SET.CABLU 1645.6

M - SC 37

3.11.2010

64609,92

2013

43250

220648.3

DEBITMETRE ACM 24 BUC.SC 38

6.30.2005

29475,26

2014

43250

220648.3

TERMOREZISTENTA DN 32,   24 SET.CABLU

1016.4,CUTII

PROTECT.17 BUC -SC 38

3.11.2010

25042,59

2015

43250

220649.1

CONTOrF en.termica PT.INCALZIRE 36 BUC SC 38

6.30.2005

116203,39

2016

43250

220650.3

DEBITMETRE ACM 23

BUC SC 40

6.30.2005

18966,48

2017

43250

220650.3

TERMOREZISTENTA DN

32.   23 SET.CABLU

1137.4 m-SC 40

3.11.2010

23219,19

2018

43250

220651.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 44 BUC SC 40

6.30.2005

135746,83

2019

43250

220665

TERMOREZISTENTA DN 40,2 SET,CABLU 48.4 m,CALCULATOR    10

BUC.SC 40

3.11.2010

10071,56

2020

43250

220665

DEBITMETRE ACM 2 BUC

6.30.2005

744,84

2021

43250

220678

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 1 BUC

6.30.2005

3268,19

2022

43250

221000

SCP SIGMA 66SCL 42PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 26

3.3.2008

47822,17

2023

43250’

221001

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC.26

3.3.2008

31956,89

2024

43250

221002

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECT.DN 80 SC 26

3.3.2008

31956,89

2025

43250

221012

SCP SIGMA 66 SCL 57

PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 100 SC 38

3.3.2008

52957,23

2026

43250

221013

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.316    GAR.EPDM

COLECTOR DN 100 SC 38

3.3.2008

55339,68

2027

43250

221014

SCP SIGMA 66 SCL 57

PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 100 SC 38

3.3.2008

52957,23

2028

43250

221015

SCP SIGMA 49 SCL 65

PLACI 0.5 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 36

3.3.2008

40323,68

2029

43250

221016

SCP SIGMA 49 SCL 65

PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 36

3.3.2008

40323,67

2030

43250

221229

INSTALAȚIE

AUTOMATIZARE SC 53 VANA

MOTORIZ.2BUC.VANA

HIDR.1BUC,SONDA TEMP.5+1BUC.PRESOS TAT

SIG.2BUC,AUTOMAT

PROGRAM. 1 BUC.DETEC TOR DEBIT 2BUC.

3.16.2009

46720,63

2031

43250

221230

INSTALAȚIE ELECTRICA +TABLOU   ELECTRIC

TGFL 1 BUC -SC 53

3.16.2009

36845,29

2032

43250

221231

CONTORI    ENERGIE

TERMICA 6 BUC -SC 53

3.16.2009

14402,33

2033

43250

221235

INSTAL.AUTOMATIZ. SC 37            VANA

MOTORIZ.2BUC.VANA HIDR.1BUC.SONDA TEMP.8+1BUC,FLUSOST AT 3BUC.PRESOSTAT 2 BUC,AUTOMAT PROGR. 1 BUC, DETECTO R DEBIT 2BUC.

3.16.2009

50208,21

2034

43250

221236

INSTALAȚIE ELECTRICA +TABLOU   ELECTRIC

TGFL 1 BUC SC 37

3.16.2009

37028,68

2035

43250

221237

CONTORI    ENERGIE

TERMICA 9 BUC- SC 37

3.16.2009

18280,04

2036

43250

221238

INSTAL.AUTOMATIZARE SC     35     -VANA

MOTORIZ.1+2BUC.VANA HIDRAULICA         1

BUC.SONDA

TEMP.10+1BUC.FLUSOS TAT 3 BUC.PRESOSTAT 3 BUC,DETECTOR DE DEBIT 3 BUC.AUTOMAT PROGRAM. 1 BUC.

3.16.2009

70990,86

2037

43250

221239

NSTALATIE ELECTRICA +TABLOU   ELECTRIC

TGFL 1 BUC. SC 35

3.16.2009

38207,29

2038

43250

221240

CONTORI

ENERG.TERMICA    15

BUC- SC 35

3.16.2009

27626,1

2039

43250

221241

NSTALATIE

AUTOMATIZARE SC 40 VANA   MOTORIZATA

3BUC,SONDA

TEMPERAT.2BUC,FLUS OSTAT

1 BUC.PRESOSTAT 3BUC,AUTOM.PROGRA MABIL               1

BUC.DETECTOR DEBIT 3BUC,SONDA

TR.PRES.1BUC

3.16.2009

28080,62

2040

43250

221242

NSTALATIE ELECTRICA

+ TABLOU ELECTRIC 1

BUC -SC 40

3.16.2009

35959,72

2041

43250

221243

CONTORI    ENERGIE

TERMICA 11 BUC.SC40

3.16.2009

20517,42

2042

43250

221393

CONTORI ACC DN 40,6 BUC.TERMOREZIST.DN 40,6 SET,CABLU 145.2 m SC 53

3.19.2010

13776,78

2043

43250

221402

CONTORI ACC DN 32,4 BUC.TERMOREZISTENT A DN 32,4 SET,CABLU 96.8 m SC 37

3.19.2010

9184,52

2044

43250

221403

CONTORI ACC DN 40, 9 BUC.TERMOREZISTENT A DN 40,9 SET,CABLU 217.8 m SC 36

3.19.2010

20665,17

2045

43250

221404

CONTORI ACC DN 32,8 BUC.TERMOREZISTENT A DN 32,8 SET.CABLU 193.6 m SC 35

3.19.2010

18369,04

2046

43250

221447

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 40                      -1

BUC.TERMOREZIST.DN 40- 1 SET.CABLU 24.2 m SC 35

4.1.2010

2396,35

2047

43250

221448

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 40-1

BUC.TERMOREZISTENT A DN 40=1 BUC,CABLU 24.2 m SC 36

4.1.2010

2393,57

2048

43250

221449

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN

50-5

BUC.TERMOREZIST.DN 50-5 SET.CABLU 121 m SC 36

4.1.2010

11981,75

2049

43250

221450

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-2

BUC.TERMOREZIST.DN

25-2 SET.CABLU 48.4 m SC 37

4.1.2010

4792,7

2050

43250

221451

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 50-4

BUC.TERMOREZIST.DN

50-4 SET.CABLU 96.8 m .CUTIE      PROTEC.4

BUC,SC 38

4.1.2010

9920,56

2051

43250

221460

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 65-1

BUC.TERMOREZIST.DN 65-1 SET.CABLU 24,2 m CUTII PROTECȚIE 1 BUC SC 53

4.1.2010

2480,14

2052

43250

221462

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-1

BUC.TERMOREZIST.DN

25-1 SET.CABLU 24.2 m SC 26

4.1.2010

2396,35

2053

43250

2215661

Schimbător de căldură cu placi tip Sigma X29-SCL

1.13.2000

34899,95

2054

43250

2215662

Schimbător de căldură cu placi tip Sigma X29-SCL

1.13.2000

34899,95

2055

43250

313142

VAS     EXPANSIUNE

DESCHIS 5000L S

11.1.1986

3411,25

2056

43250

313143

VAS     EXPANSIUNE

DESCHIS 5000L S

11.1.1986

3477,65

2057

43250

313145

TABLOU AUTOMATIZARE SC-26

11.1.1986

342,22

2058

43250

317220

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM MR 20 ASOC 504

BL A1 SC II SERIA 1500031

3.17.2003

2018,17

2059

43250

317234

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM MR 20 ASOC 526

BL A9 SC I SERIA 1050445

4.9.2003

1517,17

2060

43250

414747

POMPA LOTRU 80 SC-26

ET2B

11.1.1986

26,21

2061

43250

414748

POMPA LOTRU 80 SC-26

ET2B

11.1.1986

26,21

2062

43250

414749

POMPA LOTRU 80 SC-26

11.1.1986

26,21

2063

43250

414750

POMPA LOTRU 65 SC-26

ET2B

11.1.1986

25,96

2064

43250

414751

POMPA CRIS DN-150 SC

26

11.1.1986

46,13

2065

43250

414752

POMPA CRIS DN-150 SC

26

11.1.1986

46,13

2066

43250

414753

POMPA CRIS DN-150 SC

26

11.1.1986

46,17

2067

43250

414755

POMPA SADU 50x6 SC-

26

11.1.1986

21,04

2068

43250

414758

DISTRIBUITOR

COLECT.D-200 SC26APARTINE

11.1.1986

343,86

2069

43250

414759

DISTRIBUITOR

COLECT.D-300 SC26

11.1.1986

343,99

2070

43250

4150007

FILTRU DN 150 PT 3

12.1.1994

14,83

2071

43250

4150117

APARATURA LOCALA PT.REGLARE CULEGERE

12.1.1996

14761,35

2072

43250

415955

FILTRU DN 65

5.1.1997

989,64

2073

43250

415956

FILTRU DN 40

5.1.1997

336,26

2074

43250

418576

POMPA SADU 50 SC 26

9.1.1992

99,46

2075

43250

4215616

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

16704,79

2076

43250

4215617

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

22754,44

2077

43250

4215641

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

13906,97

2078

43250

4215650

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

23628,09

2079

43250

4215654

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

23570,48

2080

43250

4215655

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

23570,48

2081

43250

4215656

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

13910,55

2082

43250

514915

INST.AUTOMATIZARE

SC-26

11.1.1986

51,69

2083

43260

110163

CONST.CLADIRE SC-43 MICRO-21

12.1.1970

8419,76

2084

43260

110171

CONST.INCL. FUNDAȚII

AMEN-AMPL SC 43 EXT.HIDROFOR

4.1.1975

579881,22

2085

43260

110231

CONST.CLADIRE SC-44 MICRO-21

12.1.1979

629651,8

2086

43260

110251

EXTINDERE SC 43

MICRO 21

8.1.1981

40856,88

2087

43260

110272

EXT.CLADIRE    SC-44

MICRO-21

8.1.1983

34771,66

2088

43260

110289

CONST.CLADIRE SC-47 MICRO-21

3.1.1986

738301,85

2089

43260

110328

EXTINDERE SC-45

11.1.1989

808683,04

2090

43260

212754

CANALE INTERIOARE

SC 43

4.1.1975

0,52

2091

43260

212755

INST TERM.INTER.SC-43 MICRO-21

4.1.1975

900,01

2092

43260

212756

INST.SANIT.INT.SC-43

MICRO-21

4.1.1975

1531,31

2093

43260

212757

INST.ELECT.JNT.SC-43

MICRO-21

4.1.1975

4028,7

2094

43260

213416

RET.TERMICE+TUNELE

SC 43 M.21

1.1.1977

17991,68

2095

43260

213417

RET.TERMICE+TUNELE

SC 43 M.21

1.1.1977

4424,37

2096

43260

213418

REȚELE APA CALDA ET-

2 MICRO-21 SC.43

1.1.1977

3145,13

2097

43260

213419

REȚELE TERMICE ET-3

MICRO-21 SC 43

1.1.1977

831,85

2098

43260

213420

REȚELE APA CALDA PT-

43 MICRO 2

1.1.1977

20,52

2099

43260

214003

RET.TERMICE EXT.BL.G13SC 43

1.1.1978

119,58

2100

43260

214004

REȚELE APA CALDA

BL.G13SC 43

1.1.1978

16908,82

2101

43260

214005

REȚELE TERMICE EXT

C3-4 SC 43

1.1.1978

4154,98

2102

43260

214005

RK 2007  - REȚEA

TERMICA SC 43

3.30.2009

33493,98

2103

43260

214046

INST.TERMICE INT SC-

43 MICRO21

3.1.1979

1012,87

2104

43260

214092

RET.TERMICE

EXT.BL.K12-13 SC44

12.1.1979

1022,66

2105

43260

214093

INST.TERM.INTER.SC-44 MICRO-21

12.1.1979

1851,66

2106

43260

214094

INST.SANIT.INTE.SC-44

MICRO-21

12.1.1979

531,54

2107

43260

214095

NST.ELECT.INTE.SC-44 MICRO-21

12.1.1979

5829,61

2108

43260

214096

SEPARATOR   NĂMOL

DN219SC 44

12.1.1979

2

2109

43260

214097

SEPARATOR   NĂMOL

DN300 SC44M-21

12.1.1979

23,34

2110

43260

214288

REȚELE TERMICE SC-44 LOC-612

12.1.1982

41287,05

2111

43260

214288

RK 2007  - REȚEA

TERMICA SC 44

3.30.2009

31965,6

2112

43260

214291.1

REȚELE     TERMICE

A/CALDA M-21 SC 44

12.1.1982

81820,91

2113

43260

217026.1

REȚELE TERM.A/CALDA

808 AP M21 SC 44

6.1.1983

64551,03

2114

43260

217031

RK       2010-RETEA

TERMICA RECIRCULATIE SC 44

1.21.2011

15059,86

2115

43260

217031

REȚELE   TERM.BL.D7

LOC.MICRO-21 SC 44

9.1.1983

21544,15

2116

43260

217036

SEPARATOR NĂMOL DN 300 SC-45

10.1.1983

14,64

2117

43260

217037

SEPARATOR NĂMOL DN

219 SC-45

10.1.1983

14,98

2118

43260

217112

RET.TERM.A/CALDA MICRO-21 ML SC 45

12.1.1984

15566,34

2119

43260

217113

INST.EL SC-45 MICRO-

21 ET-1982

12.1.1984

25387,89

2120

43260

217189

RK   2010   -REȚEA

TERMICA DE ÎNCĂLZIRE SI RECIRC.SC 45

1.24.2011

25548,72

2121

43260

217189

REȚELE TERMICE M-21

ETAPA-1982 SC 45

12.1.1985

21185,4

2122

43260

217203

REȚELE TERM.A/CALDA SC-47 M-21

3.1.1986

92878,75

2123

43260

217204

INST.TERMICE SC-47 MICRO-21

3.1.1986

3234,72

2124

43260

217204a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 52 PLACI TIP SIGMA X19NCL SC 47

12.28.2001

10547,5

2125

43260

217205

INST.SANIT.SC-47

MICRO-21

3.1.1986

42782,21

2126

43260

217206

SEPARATOR NĂMOL DN

250 6ASC47

3.1.1986

35,46

2127

43260

217207

SEPARATOR NĂMOL DN

300 SC-47

3.1.1986

47,32

2128

43260

217208

DULAP AUTOM.DAE SC-47MICRO-21

3.1.1986

76,68

2129

43260

217229

RK 2007  - REȚEA

TERMICA SC 47

3.30.2009

8316,35

2130

43260

217229

RET.TERMICE A/CALDA

MICRO-21 SC 47

7.1.1986

29937,55

2131

43260

217244

RK 2007  - REȚEA

TERMICA SC 45

3.30.2009

31905,67

2132

43260

217244

RET.TERMICE A/CALDA NR-21SC 47

11.1.1986

107095,54

2133

43260

217251.1

RET.TERMICE A/CALDA

BL N5,C11 SC 44

12.1.1986

3104,9

2134

43260

2190270

NST.TERM.INTER.SC43 MC.21 APARȚINE DE

1.1.1998

57385,12

2135

43260

2190275

REȚEA TERMICA-SC 43

5.1.1998

1496,86

2136

43260

2190276

REȚEA APA CALDA-SC-43

5.1.1998

3398,01

2137

43260

2190279

REȚELE TERMICE-SC43

5.1.1998

48232,93

2138

43260

2190280

REȚELE APA CALDA SC-

43

5.1.1998

6310,6

2139

43260

220632.1

TERMOREZISTENTA DN 40. 32 SET,CABLU 1040.6 m-SC 43

3.12.2010

32304,96

2140

43260

220632.1

DEBITMETRE ACM 32

BUC SC 43

6.30.2005

42899,28

2141

43260

220633.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 36 BUC SC 43

6.30.2005

111481,7

2142

43260

220634.4

DEBITMETRE ACM 26

BUC SC 44

6.30.2005

23557,55

2143

43260

220634.4

TERMOREZISTENTA DN

32. 26 SET,CABLU 1089 m -SC 44

3.12.2010

26247,78

2144

43260

220635.1

CONTOR EN. TERMICA PT.INCALZIRE 42 BUC SC 44

6.30.2005

135255,55

2145

43260

220636.1

DEBITMETRE ACM 56

BUC SC 45

6.30.2005

61288,25

2146

43260

220636.1

TERMOREZISTENTA DN

32,56 SET,CABLU 1452 m - SC 45

3.12.2010

56533,68

2147

43260

220637

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 51 BUC SC 45

6.30.2005

144128,69

2148

43260

220638

TERMOREZISTENTA DN 32.22 SET.CABLU 532.4 m CALCULATOR 5 BUC SC47

3.12.2010

26235,91

2149

43260

220638

DEBITMETRE ACM 22

BUC SC 47

6.30.2005

13493,79

2150

43260

220639

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 20 BUC SC 47

6.30.2005

53813,1

2151

43260

220696

DEBITMETRU ACM DN

40 SERIE 03804099

6.30.2005

1434,39

2152

43260

221017

SCP SIGMA 13 NCL 55 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 45

3.3.2008

29062,44

2153

43260

221018

SCP SIGMA 13 NCL 55 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 45

3.3.2008

26344,11

2154

43260

221019

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 47

3.4.2008

35435,89

2155

43260

221020

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 47

3.4.2008

31985,97

2156

43260

221021

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 45

3.4.2008

53561,9

2157

43260

221022

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM 316 GAR. EPDM COLECTOR 100 SC 45

3.4.2008

51189,33

2158

43260

221023

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI    0.6MM AISI

GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 45

3.4.2008

51189,33

2159

43260

221024

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC 44

3.4.2008

59587,79

2160

43260

221025

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC44

3.3.2008

47744,44

2161

43260

221026

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 44

3.3.2008

47744,44

2162

43260

221405

CONTORI ACC DN 32,3

BUCJERMOREZIST.DN

32,3 SET.CABLU 72.6 m SC 44

3.19.2010

6888,39

2163

43260

221406

CONTORI ACC DN 32,5 BUC.TERMOREZISTENT A DN 32, 5 SET.CABLU 121 m SC 43

3.19.2010

11480,65

2164

43260

221442

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-7

BUC.TERMOREZIST.DN

25-7 SET.CABLU 169.4 m SC 43

4.1.2010

16774,45

2165

43260

221443

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-3

BUC.TERMOREZIST.DN

25 -3 SET.CABLU 72.6 m SC 44

4.1.2010

7189,05

2166

43260

221444

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-18 BUC.TERMOREZIST.DN 25 -18 SET.CABLU 435.6 m,CUTII   PROTECT.10

BUC. SC 45

4.1.2010

43972,2

2167

43260

221445

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 15-2

BUC.TERMOREZIST.DN

25-2 SET.CABLU 48.4 m, SC 47

4.1.2010

4792,7

2168

43260

311125

ELECTROCOMPRESOR

CĂLDURĂ SC 44

12.1.1979

9,39

2169

43260

313076

TABLOU TGLF SC-45 MICRO-21

10.1.1983

394,94

2170

43260

313133

TABLOU    GENERAL

FORTA+LUM. M-21 SC 45

3.1.1986

366,13

2171

43260

3190169

COMPRESOR SC 43 MC 21

12.1.1989

98,29

2172

43260

3190291

SCHIMB.CALD.CU 87PLACI SC44 MICRO 21

12.1.1996

60959,32

2173

43260

3190351

POMPA CIRC.CRIS 200 Q=450MC/H H=18 MCA SC 43

1.1.1998

1352

2174

43260

3190352

POMPA CIRC.CRIS 200 Q=450MC/H H=18 MCA SC 43

1.1.1998

1352

2175

43260

3190353

POMPA RECIRC.CRIS 65 Q-10MC/H H=8 MCA SC 43

1.1.1998

34

2176

43260

3190354

POMPA RECIRC.CRIS 65 Q-10MC/H H=8 MCA sc 43

1.1.1998

34

2177

43260

3190357

POMPA

AJUT.A.C.M.CERNA 80

Q=40MC/H

1.1.1998

57,3

2178

43260

3190358

POMPA

AJUT.A.C.M.CERNA 80

Q=40MC/H

1.1.1998

57,3

2179

43260

3190361

VAS EXPANS. ÎNCHIS 3150 L

1.1.1998

684,65

2180

43260

3190362

VAS EXPANS. ÎNCHIS 3150 L

1.1.1998

684,65

2181

43260

3190365

SCHIMBĂTOR CALD.CU PLACI GX-51.199

1.1.1998

17577,72

2182

43260

3190366

SCHIMBĂTOR CALD.CU PLACI GX-51.199

1.1.1998

17577,72

2183

43260

3190367

SCHIMBĂTOR CALD.CU

PLACI GX-51.199

1.1.1998

17577,72

2184

43260

3190368

SCHIMBĂTOR CALD.CU

PLACI ALFA LAVAL

1.1.1998

10789,16

2185

43260

3190369

SCHIMBĂTOR CALD.CU PLACI ALFA LAVAL

1.1.1998

10789,16

2186

43260

411243

ELECTROPOMPA

ADAOS SADU 65x3 SC-

43

10.1.1975

9,5

2187

43260

413969

ELECTROP.CRIS 200 S-27039 SC44

12.1.1979

46,74

2188

43260

413970

ELECTROPOMPA CRIS

200 S-58889

12.1.1979

46,74

2189

43260

413971

ELECTROPOMPA SADU

65 SC 44

12.1.1979

17,23

2190

43260

413972

ELECTROPOMPA

ADAOS SADU 65X3 SC 43

12.1.1979

17,23

2191

43260

413973

ELECTROPOMPA

LOTRU 65 S-39404 SC 44

12.1.1979

6,98

2192

43260

413975

VAS EXP.ÎNCHIS 5000L S-58312SC44

12.1.1979

56,62

2193

43260

413979

VAS REZ.EXP.DESCHIS SC 45

12.1.1979

19,74

2194

43260

414150

POMPA ADAOS SADU

65X3 MOTOR SC 44

4.1.1982

91,15

2195

43260

414250

VAS TAMPON 4000L

BL.R3 SC 44

12.1.1982

22,73

2196

43260

414267

ELECTROPOMPA

CERNA SC 44 M 21

12.1.1982

7,9

2197

43260

414345

VAS REZ.EXP.DESCHIS 4000L SC-44 MICRO-21

8.1.1983

86

2198

43260

414377

POMPA CRIS 150 SC-45

MICRO-21

10.1.1983

42,79

2199

43260

414378

POMPA CRIS 150 SC-45

MICRO-21

10.1.1983

42,79

2200

43260

414379

POMPA CRIS 150 SC-45

MICRO-21

10.1.1983

42,79

2201

43260

414380

POMPA CRIS 150 SC-45

MICRO-21

10.1.1983

42,79

2202

43260

414381

POMPA LOTRU 80 SC-45

MICRO-21

10.1.1983

31,14

2203

43260

414382

POMPA LOTRU 80 SC-45

MICRO-21

10.1.1983

31,14

2204

43260

414384

POMPA LOTRU 65 SC-45 MICRO-21

10.1.1983

29,43

2205

43260

414385

POMPA SADU 50x7 SC-45 M-21

10.1.1983

19,24

2206

43260

414386

POMPA SADU 50x7 SC-

45 M-21

10.1.1983

19,24

2207

43260

414631

POMPA CRIS 150 SC-47 M-21

3.1.1986

47,28

2208

43260

414632

POMPA CRIS 150 SC-47

M-21

3.1.1986

47,28

2209

43260

414633

POMPA CRIS 150 SC-47

M-21

3.1.1986

47,28

2210

43260

414634

POMPA ADAOS 50X7 SADU LA SC-47 M-21

3.1.1986

20,78

2211

43260

414635

POMPA ADAOS 50X7 SADU LA SC-47 M-21

3.1.1986

20,78

2212

43260

414636

VAS EXP. DESCHIS 5000L SC-47

3.1.1986

461

2213

43260

414639

POMPA LOTRU 80 SC-47

M-21

3.1.1986

32,71

2214

43260

414640

POMPA LOTRU 80 SC-47

M-21

3.1.1986

32,71

2215

43260

414641

POMPA LOTRU 80 SC-47 M-21

3.1.1986

32,71

2216

43260

414642

POMPA LOTRU 80 SC-47

M-21

3.1.1986

13,95

2217

43260

4150105

CUTIE COMANDA SI

ALIMENTARE SC 47

12.1.1996

14852,19

2218

43260

415143

VAS     EXP.DESCHIS

5000L SC-43

11.1.1989

7321,5

2219

43260

415145

POMPA AN 65 SC-45

11.1.1989

41,2

2220

43260

418274

POMPA RETUR CET AN

150

2.1.1992

70,57

2221

43260

418275

POMPA AN-150 SC 45

2.1.1992

70,57

2222

43260

418594

POMPA LOTRU 80SC 45

9.1.1992

86,44

2223

43260

418600

POMPA LOTRU 80 SC 44

9.1.1992

86,44

2224

43260

4190022

REGULATOR   DEBIT-

VANAV6F150 SC 43

1.1.1998

6511,31

2225

43260

4190023

REGULATOR   TEMP.-

VANA      MOTORIZ.

B6F150F304 SC 43

1.1.1998

6337,57

2226

43260

4190024

REGULATOR   TEMP.-

VANA      MOTORIZ.

B6F150F304 SC 43

1.1.1998

6337,57

2227

43260

4190025

REGULATOR   TEMP.-

VANA      MOTORIZ.

B6F150F304 SC 43

1.1.1998

6337,57

2228

43260

4190026

REGULATOR   TEMP.-

VANA      MOTORIZ.

B6F150F304 SC 43

1.1.1998

6337,57

2229

43260

4215622

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC SC 47

12.8.1999

13404,66

2230

43260

4215631

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC SC 45

12.8.1999

22754,44

2231

43260

4215642

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC SC 45

12.8:1999

13906,97

2232

43260

4215657

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NCSC 45

12.8.1999

23570,48

2233

43260

514160

INSTALAȚIE

A.M.C. INTER. SC-44

12.1.1979

517,75

2234

43320

110237

CONST.CLADIRE SC-65 SIDER.

7.1.1979

471250,62

2235

43320

110245

CONST.CLADIRE SC-63 STR.SIDER.

4.1.1981

1106463,96

2236

43320

110246

CONSTR.CLD    SC-62

SIDER.TIG-I-

4.1.1981

719408,21

2237

43320

110266

CONST.CLADIRE SC-65 SIDER.

12.1.1982

84646,62

2238

43320

110276

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE SC 58

12.1.1983

625099,04

2239

43320

110292

CONSTR.CLĂDIRE SC-

63 SIDE-VEST

8.1.1986

756679,81

2240

43320

110723

INSTAL.TERMOMEC.SC 63           POMPA

CIRC.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC.STAT. DEDUR1Z.1BUC,SEPAR.I MPUR.3BUC.SPP SIG.5+3BUC.FILTR.IMPU R,3BUC.

3.16.2009

238237,19

2241

43320

110724

INSTALAȚIE SANITARA SC      63      PPA

CIRC.3BUC,PPA RECIRC.1 BUC.STAT.DE DURIZ.1BUC,FILTRU IMP.5+2BUC,

3.16.2009

54508,97

2242

43320

1160122

REȚEA         A.C.M.

+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA DN4"-3/4"

10.26.2009

1064632,6

2243

43320

1160123

REȚEA      TERMICA;

ȚEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315

10.26.2009

2056595,69

2244

43320

1160181

MODERNIZ.INSTAL.TER MOMECANICA POMPA DE          CIRC., VAS

EXPANSIUNE,STATIE DEDUR.SEP.IMPURIT.VA S     EXPANS..SUPPA

SIG.FILTRU IMPUR.ETC.SC 58

3.10.2011

441818,44

2245

43320

1160182

MODERNIZ.INSTAL.SANI TARA           -PPA

RECIRC.ACM.PPA SUBMERSIB.STATIE DEDUR.2

BUC.INSTAL.SANITARA -

SC 58

3.10.2011

154719,15

2246

43320

214119a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 65

12.28.2001

28400,89

2247

43320

214119b

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 65

12.28.2001

28400,89

2248

43320

214206

INST.TERM.T.DIF.ML-

1108 SC 62

4.1.1981

12840,19

2249

43320

214207

INST.ELECTRIC.SC-62 P SIDER.

4.1.1981

36593,3

2250

43320

214210

RET.TERM. A/C P-SID.ET ISC 62

5.1.1981

72988,8

2251

43320

214210

RK 2007  - REȚEA

TERMICA SC 62

3.30.2009

49517,43

2252

43320

214259

RET.TERM.A/C ET-IIA.P-SID.SC62

6.1.1982

221857,85

2253

43320

214260

REȚELE TERM.A/CALDA SIDER.ET-2

6.1.1982

137978,15

2254

43320

217046

REȚELE TERM.A/C.SC

58 SID-VEST

12.1.1983

262786,39

2255

43320

217050

REȚELE     TERMICE

A/C.SC 58 .S/V

12.1.1983

122573,79

2256

43320

217056a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 58

12.28.2001

16391,95

2257

43320

217108

RET.TERM.A\C P-SID.ET

ISC 62

12.1.1984

66911,14

2258

43320

217109

INST.AMC SC-62 EXT.P-SIDER ET1

12.1.1984

94,09

2259

43320

217176

LUCR.SCHIMBAT

SIST.TERM.SC 62

6.1.1985

3,71

2260

43320

217222a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ ALFA LAVAL    2

GCAL.ACM SC 63 BLOCURI

12.31.1995

45001,13

2261

43320

217405

REȚEA       TERMIC

TERNS.AG.TERMIC S

4.1.1990

163301,9

2262

43320

220570.3

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 46 BUC SC 58

6.30.2005

121864,56

2263

43320

220571.3

TERMOREZISTENTA DN

32,   76 SET.CABLU

1911.6 m-SC 58

3.12.2010

76724,28

2264

43320

220571.3

DEBITMETRE ACM 76

BUC SC 58

6.30.2005

37836,62

2265

43320

220572

DEBITMETRE ACM 15 BUC.CS 62

6.30.2005

7187,49

2266

43320

220572

TERMOREZISTENTA DN

32,15 SET.CABLU 363 m SC 62

3.12.2010

15142,95

2267

43320

220573.1

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 14 BUC SC 62

6.30.2005

36900,16

2268

43320

220574.1

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 25 BUC SC 63

6.30.2005

70558,95

2269

43320

220575.1

TERMOREZISTENTA DN

32,   63 SET.CABLU

1548.8 m-SC 63

3.12.2010

63600,39

2270

43320

220575.1

DEBITMETRE ACM 63

BUC.SC 63

6.30.2005

34546,47

2271

43320

220576.4

DEBITMETRE ACM 49

BUC SC 65

6.30.2005

25310,32

2272

43320

220576.4

TERMOREZISTENTA DN

32,49 SET.CABLU 1911.8 m -SC 65

3.12.2010

49466,97

2273

43320

220577.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE       37

BUC.SC 65

6.30.2005

101025,9

2274

43320

220674

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 24 BUC

6.30.2005

53168,52

2275

43320

221034

SCP SIGMA 66 SCL 43

PLACI 0.6 MMAISI 316 GAR EPDM COLECTOR

DN 100 SC 63

3.4.2008

49420,5

2276

43320

221035

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC63

3.4.2008

49420,5

2277

43320

221036

SCP SIGMA 37 NCL 47

PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 80 SC 63

3.4.2008

43083,18

2278

43320

221037

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 65

3.4.2008

55298,12

2279

43320

221038

SCP SIGMA 66 SCL 57

PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 100 SC.65

3.4.2008

55298,12

2280

43320

221039

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC.65

3.4.2008

55298,12

2281

43320

221040

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 65

3.4.2008

44516,09

2282

43320

221041

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN80 SC 58

3.4.2008

38019,16

2283

43320

221042

SCP SIGMA 66 SCL 57

PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 100 SC 58

3.4.2008

46894,32

2284

43320

221043

SCP SIGMA 66 SCL 57

PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 100 SC 58

3.4.2008

46894,32

2285

43320

221044

SCP SIGMA 66 SCL 57

PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR

DN 100 SC58

3.4.2008

46894,32

2286

43320

221049

SCP SIGMA X 13 NCL 55 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN65

3.4.2008

27640,54

2287

43320

221244

INSTAL.AUTOMATIZARE SC     63     VANA

MOTORIZ. 1+1 BUC, VANA HIDR.1 BUC,SONDA TEMP.6+1BUC,FLUSOST AT 1 BUC.PRESOSTAT 2 BUC.AOTOMAT PROGR.1BUC.

3.16.2009

48995,69

2288

43320

221245

INSTALAȚIE ELECTRICA

+ TABLOU ELECTRIC 1

BUC. SC 63

3.16.2009

36534,8

2289

43320

221246

CONTORI    ENERGIE

TERMICA 9 BUC SC 63

3.16.2009

18910,26

2290

43320

221410

CONTORI ACC DN 25,2 BUC.TERMOREZIST.DN 25,2 SET.CABLU 48.4 m SC 65

3.19.2010

4592,26

2291

43320

221411

CONTORI ACC DN 25,2 BUC.TERMOREZIST.DN 25,2 SET.CABLU 48.4 m SC 63

3.19.2010

4592,26

2292

43320

221412

CONTORI ACC DN 25,8 BUC.TERMOREZIST.DN 25 ,8 SET.CABLU 193.6 mSC 62

3.19.2010

18355,34

2293

43320

221413

CONTORI ACC DN 32,4 BUC,TERMOREZIS,DN 32,4 SET.CABLU 96.8 m SC 62

3.19.2010

9184,52

2294

43320

221414

CONTORI ACC DN 25 2

BUC, SC 58

3.19.2010

2573,2

2295

43320

221468

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-7

BUC;TERMOREZ.DN25-7

SET;CABLU 169.4 M; SC 58

4.1.2010

16774,45

2296

43320

221469

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-6BUC;TERMOREZ.DN25-6 SET;CABLU 145.2M;

SC62

4.1.2010

14378,1

2297

43320

221470

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-1

BUC;TERMOREZ.DN 25-1 SET; CABLU 24,2 ; SC 63

4.1.2010

2396,35

2298

43320

221471

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-6BUC;TERMOREZIS. DN 25-6 SET;CABLU 145.2 M; SC65

4.1.2010

14378,1

2299

43320

221472

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-                   19

BUC;TERMOREZIS. DN 25-19 SET.; CABLU 459.8 M; SC 65

4.1.2010

45530,65

2300

43320

2215671

Schimbător de căldură cu placi tip SigmaX49-SCL SC 58

1.12.2000

17862,35

2301

43320

221722

MODERNIZ.INSTAL.AUT OMATIZARE     VANA

MOTORIZATA. VANA HIDRAULICA PRESOSTAT      DE

SIG..TRADUCTOR DE PRESIUNEETC.SC 58

3.10.2011

71558,23

2302

43320

221723

MODERNIZ.INSTAL.ELE CTRICA CU TABLOU ELECTRIC SC 58

3.10.2011

77319,06

2303

43320

221724

CONTOR    ENERGIE

TERMICA 1 BUC. -SC 58

3.10.2011

4538,58

2304

43320

221725

CONTOR    ENERGIE

TERMICA 1 BUC SC 56

3.10.2011

4538,58

2305

43320

221726

CONTOR    ENERGIE

TERMICA 1 BUC -SC 58

3.10.2011

4538,59

2306

43320

221727

CONTOR    ENERGIE

TERMICA 1 BUC SC 58

3.10.2011

2868,71

2307

43320

221728

CONTOR    ENERGIE

TERMICA 1 BUC SC 58

3.10.2011

2868,71

2308

43320

221729

CONTOR    ENERGIE

TERMICA 1 BUC SC 58

3.10.2011

2751,58

2309

43320

221730

CONTOR    ENERGIE

TERMICA 1 BUC.SC 58

3.10.2011

2523,87

2310

43320

221731

CONTOR    ENERGIE

TERMICA 1 BUC -SC 58

3.10.2011

2523,87

2311

43320

221732

CONTOR    ENERGIE

TERMICA 1 BUC. SC 58

3.10.2011

2523,87

2312

43320

221733

CONTOR APA RECE 1

BUC SC 58

3.10.2011

1335,91

2313

43320

221734

CONTOR    ENERGIE

TERMICA WSC 65 1

BUC. SC 58

3.10.2011

3010,51

2314

43320

221735

CONTOR    ENERGIE

TERMICA WSC 50 1 BUC -SC 58

3.10.2011

2761,38

2315

43320

313028

TAB.ELEC.INS.EL SC-62 P-SIDER.

4.1.1981

76,23

2316

43320

317226

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC SID VEST ASOC 267 BL M3A SC II INC SERIA 1490044

3.18.2003

1510,7

2317

43320

317235

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM SIDERURG. VEST ASOC 328 BL 9G SC III SERIA 1490060

4.9.2003

1491,61

2318

43320

317236

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM SIDERURG VEST ASOC 328 BL 9D SC IV SERIA 1490053

4.9.2003

1521,05

2319

43320

317248

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM SID VEST ASOC 333 BL 10A SC II SERIA 1490041

4.15.2003

1493,03

2320

43320

414081

POMPA CERNA 50 SC-62 P-SIDER.

4.1.1981

44,37

2321

43320

414082

POMPA CERNA 50 SC-62 P-SIDER.

4.1.1981

19,84

2322

43320

414083

POMPA CRIS 200 SC-62 P-SIDER.

4.1.1981

55,24

2323

43320

414084

REZERVOR 4000L SC-62 P-SIDER.

4.1.1981

35,66

2324

43320

414085

REZERVOR 4000L SC-62 P-SIDER.

4.1.1981

35,66

2325

43330

110227

CONSTRUCȚIE CLĂDIRE SC-69

10.1.1979

845967,58

2326

43330

110230

CONSTRUCȚIE SEDIU

TERM. SC 69

12.1.1979

125595

2327

43330

110236

CONST.CLADIRE SC-67 M.14

7.1.1979

309897,92

2328

43330

110267

CONST.CLADIRE SC-72 M.14

12.1.1982

86047,52

2329

43330

110284

CONST.SC-67 M.14

12.1.1984

123350,85

2330

43330

110302

CONST.CLADIRE SC-71 .C.FRIMU

3.1.1987

515891,23

2331

43330

110305

CONST.CLADIRE M.14

SC 72

5.1.1988

377755,52

2332

43330

110725

NSTALATIE TERMOMECANICA SC 90    PPA   CIRC.CU

CONVERT.FRECV.2BUC, MODUL EXP.1BUC.VAS EXPANS.2BUC,STAT.DE DUR.1 BUC,SEP.IMPUR.2 BUC.SPP SIG.3+3BUC,FILTR.IMPU R.2BUC.

3.16.2009

113327,78

2333

43330

110726

NSTAL.SANITARA SC 90 POMPA

CIRC.2+1BUC,PPA

RECIRC.1

BUC.STAT.DEDUR.1

BUC.FILTRU IMP.2BUC.

3.16.2009

45059,38

2334

43330

1160183

MODER.INSTAL.TERMO MECANICA       SC

69;POMPA DE CIRC.CU CONV.FREC.=4BC;MOD UL               DE

EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS.INCH.=4BC;STA TIE DE DEDURIZ. TIP DUPLEX=1BC;SEPARAT OR IMPURITĂȚI DN 200=3BC;SUPAPA   DE

SIG=4BC

3.14.2011

172060,04

2335

43330

1160184

MODER.INSTAL.SANITA RA SC 69;POMPA DE RECIC.ACN =3BC;POMPA      DE

RECIC.SCP=1BC; STATIE            DE

DEDURIZ. ELECTROMAG =2BC

3.14.2011

288426,96

2336

43330

118450

CLĂDIRE    SC    90

EXTINDERE

6.1.1992

299030,79

2337

43330

214062a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ ALFA LAVAL 1,5 GCAL-ACM SC 72

12.31.1995

59347,79

2338

43330

214074a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 70 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 69

12.28.2001

42148,44

2339

43330

214116a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 91 PLACI TIP SIGMA X49 SCL SC 67

12.28.2001

22328,15

2340

43330

214225

REȚELE     TERMICE

A/CALDA SC 67

6.1.1981

48201,61

2341

43330

214226

REȚELE     TERMICE

A/CALDA SC 67

6.1.1981

90740,09

2342

43330

214227

REȚELE     TERMICE

A/CALDA SC 67

6.1.1981

62067,78

2343

43330

217049

REȚELE     TERMICE

A/CALDA SC 71

12.1.1983

9697,34

2344

43330

217098

REȚELE     TERMICE

A/CALDA SC 67

12.1.1984

233775,04

2345

43330

217099

REȚELE     TERMICE

I.C.FRIMU 1 A1

12.1.1984

14182,43

2346

43330

217100

REȚELE     TERMICE

A/CALDA I.C.FRI

12.1.1984

129953,3

2347

43330

217185

REȚELE TERMICE DN

70,3 I.C.FRI

11.1.1985

35988,56

2348

43330

217231

REȚELE TERMICE DN

70,3 I.C.FRI

9.1.1986

89688,93

2349

43330

217249

REȚEA

TE RMOF. A/CALDA

I.C.FRIMU

12.1.1986

42532,92

2350

43330

217286

SEPARATOR DN-300 SC 71IC.FRIMU

3.1.1987

93,56

2351

43330

217291

REȚELE     TERMICE

A/CALDA IC.FRI

12.1.1987

41552,32

2352

43330

217291

RK 2008  - REȚEA

TERMICA SC 71

3.30.2009

60671,93

2353

43330

217292

REȚELE     TERMICE

A/CALDA IC.FRI

12.1.1987

713076,2

2354

43330

217293

REȚELE     TERMICE

A/CALDA IC.FRI

12.1.1987

376650,81

2355

43330

217307

INST.TERMICE ȚEAVA OL DIF.SC72

5.1.1988

8665,55

2356

43330

217307a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 72

12.28.2001

29681,96

2357

43330

217308

INST.SANIR.SC-72 I.C.FRIMU2 A

5.1.1988

29084,54

2358

43330

217309

INST.ELECTRICE SC-72 IC.FRIMU

5.1.1988

15498,54

2359

43330

217310

SEPARATOR NĂMOL DM

200 SC-72

5.1.1988

66,24

2360

43330

217311

SEPARATOR NĂMOL DM

200 SC-72

5.1.1988

106,26

2361

43330

217399.1

RET.TERM.IC.FRIMU,P-30DECEM.

7.1.1989

559402,43

2362

43330

217408

REȚELE TERMICE SC-72 ZONA-II-

2.1.1991

15660,46

2363

43330

217408

RK 2008  - REȚEA

TERMICA SC 72

3.30.2009

16969,43

2364

43330

217409.1

REȚELE TERMICE SC-71 ZONA-III-

2.1.1991

104997,42

2365

43330

217409a

ELECTROPOMPA

ADAUS S 50 SC 71

12.12.1988

21,11

2366

43330

217409b

SEPARATOR NĂMOL DN

200

12.12.1988

66,24

2367

43330

218495

REȚELE TERMICE ZONA I SC 90 C1

8.1.1992

8573,03

2368

43330

218497

REȚELE APA CALDA

ZONA I SC 90

8.1.1992

8264,69

2369

43330

220219

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X19-NCL 68 PLACI SERIE 941 SC 90

12.28.2001

14311,01

2370

43330

220240

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 70 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 71 APART.INV.414882

12.28.2001

44037,66

2371

43330

220254

VAS     EXPANSIUNE

DESCHIS SC71

12.28.2001

4143,27

2372

43330

220539.1

DEBITMETRE ACM 46

BUC.SC 67

6.30.2005

22041,48

2373

43330

220539.1

TERMOREZISTENTA DN

32,51 SET,CABLU 2057

MSC 67

3.12.2010

51486,1

2374

43330

220540.1

CONTOR EN.TERMICA PT.CALDURA 54 BUC.SC 67

6.30.2005

147528,89

2375

43330

220541.1

DEBITMETRE ACM 58

BUC SC 69

6.30.2005

45204,28

2376

43330

220541.1

TERMOREZISTENTA DN 32,63 SET.CABLU 1548.8 m,CALCULATOR 10BUC. SC 69

3.12.2010

71527,07

2377

43330

220542.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 50 BUC SC 69

6.30.2005

139310,27

2378

43330

220543.1

TERMOREZISTENTA DN 32,61 SET.CABLU 1524.6 m.CUTII PROT.20 BUC -SC 71

3.12.2010

63203,2

2379

43330

220543.1

DEBITMETRE ACM 56 BUC.SC 71

6.30.2005

29697,27

2380

43330

220544

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 58 BUC SC 71

6.30.2005

159240,25

2381

43330

220545.4

TERMOREZISTENTA DN

32,27 SET.CABLU 1548.8 mSC 72

3.12.2010

27257,31

2382

43330

220545.4

DEBITMETRE ACM 22

BUC SC 72

6.30.2005

11642,53

2383

43330

220546

CONTOR

EN.TERM.PT.INCALZIRE

62 BUC SC 72

6.30.2005

171091,74

2384

43330

220547.1

DEBITMETRE ACM 14

BUC SC 90

6.30.2005

15564,75

2385

43330

220547.1

TERMOREZISTENTA DN

32, 31 SET,CABLU 798.6 m SC 90

3.12.2010

31295,43

2386

43330

220547a

DEBITMETRE ACM 12

BUC SC 50

6.30.2005

1334.1,23

2387

43330

220548.1

CONTOR

EN.TERM.PT.INCALZIRE

14BUC.SC 90

6.30.2005

38124,03

2388

43330

220551

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 14 BUC PT 50

6.30.2005

55652,34

2389

43330

220675

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC

6.30.2005

4430,71

2390

43330

221058

SCP SIGMA 66 SCL 43

PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 69

3.4.2008

44362,95

2391

43330

221059

SCP SIPGA 66 SCL 43

PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 100 SC 69

3.4.2008

44362,95

2392

43330

221060

SCP SIGMA 66 SCL 57

PLACI 0.6MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC 69

3.4.2008

56375,06

2393

43330

221061

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR,EPDM COLECTOR DN 100 SC 71

3.4.2008

44684,7

2394

43330

221062

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 71

3.4.2008

44684,7

2395

43330

221063

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 71

3.4.2008

57317,96

2396

43330

221064

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 DC 72

3.4.2008

49502,97

2397

43330

221065

SCP SIGMA 66 SCL 57

PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 100 SC 72

3.4.2008

49502,98

2398

43330

221066

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 72

3.4.2008

52181,98

2399

43330

221067

SCP SIGMA X 13 NCL 85 PLACI 0.75MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 90

3.4.2008

33648,4

2400

43330

221068

SCP SIGMA X 13 NCL 85 PLACI 0.75MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 65 SC 90

3.4.2008

30642,13

2401

43330

221247

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE SC 90 -VANA

MOTORIZ.2BUC,SONDA TEMP.4+1 BUC.FLUSOST AT 1BUC.PRESOSTAT 2 BUC,AUTOMAT PROGR.1BUC.DETECT.

DEBIT   2BUC,SONDA

TRAD.1BUC.

3.16.2009

16122,32

2402

43330

221248

INSTALAȚIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC.SC 90

3.16.2009

30202,06

2403

43330

221249

CONTORI    ENERGIE

TERMICA 3 BUC. - SC 90

3.16.2009

5759,58

2404

43330

221415

CONTORI ACC DN 25,3 BUC.TERMOREZ.DN 25 7 SET.CABLU 169.4 m SC 69

3.19.2010

10926,51

2405

43330

221465

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-6

BUC.TERMOREZIST.DN

25-8 SET.CABLU 193.6 m SC 72

4.1.2010

16397,16

2406

43330

221466

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN

25-9

SETURI.TERMOREZ.DN

25-9 SETURI; CABLU

217.8 M; SC 90

4.1.2010

11859,41

2407

43330

221736

MODER.INSTALATII AUTOMATIZARE    SC

69;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=1BC; VANA MOTORIZATA CU 3 CAI;=1BC;VANA     DE

ECHILIBRARE      DN

200=2BC;VANA HIDRAULICA DN 150;

3.14.2011

66977,3

2408

43330

221737

MODER.INSTAL.ELECTR

SC    69;TABLOU

ELECTRIX=1BC;INSTAL AȚII       ELECTRICE

=1BC;3*1.5=100M;5*2.5= 70M;5*4=105M;7*1.5=60 M;5*1.5=160M

3.14.2011

84693,79

2409

43330

221738

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69;

3.14.2011

3113,75

2410

43330

221739

MODER.CONTOR

ENERGIE TERMICA SC

69

3.14.2011

3465,08

2411

43330

221740

MODER.CONTOR

ENERGIE TERMICA SC

69

3.14.2011

3465,08

2412

43330

221741

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

3.14.2011

2868,69

2413

43330

221742

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

3.14.2011

2868,7

2414

43330

221743

MODER.CONTOR

ENERGIE TERMICA SC

69

3.14.2011

2523,88

2415

43330

221744

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

3.14.2011

2523,89

2416

43330

221745

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

3.14.2011

2523,88

2417

43330

221746

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 69

3.14.2011

2523,88

2418

43330

221747

CONTOR APA RECE 1

BUC.SC 69

3.14.2011

1335,89

2419

43330

313159

TABLOU    ELECTRIC

FONTA SC-72

5.1.1988

415,77

2420

43330

317227

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC MR 14 ASOC 267 BL M2D SC III SERIA 1490066

3.18.2003

1510,7

2421

43330

317240

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM MR 14 ASOC 761 BL S5A SC I SERIA 1490056

4.15.2003

1522,83

2422

43330

414868

POMPA CRIS DM-150 SC

71 IC.F

3.1.1987

50,24

2423

43330

414869

POMPA CRIS DM-150 SC 71 IC.F

3.1.1987

50,24

2424

43330

414870

POMPA CRIS DM-150 SC

71 IC.F

3.1.1987

50,24

2425

43330

414871

POMPA CRIS DM-150 SC

71 IC.F

3.1.1987

50,24

2426

43330

414873

POMPA SADU NN 65 SC

71 IC.F

3.1.1987

21,17

2427

43330

414874

POMPA LOTRU DM-80

SC-71 IC.F

3.1.1987

36,25

2428

43330

414875

POMPA LOTRU DM-80

SC-71 IC.F

3.1.1987

36,25

2429

43330

414876

POMPA LOTRU DM-80

SC-71 IC.F

3.1.1987

36,25

2430

43330

414877

POMPA LOTRU DM-65

SC-71 IC.FRI

3.1.1987

36,22

2431

43330

414961

REZERVOR DESCHIS 5000L IC.FRIM

5.1.1988

1947,07

2432

43330

414967

POMPA LOTRU 100 SC-72 IC.FRIMU

5.1.1988

31,49

2433

43330

414968

POMPA LOTRU 100 SC-

72 IC.FRIMU

5.1.1988

31,49

2434

43330

414969

POMPA SADU 50 SC-72

C.FRIMU

5.1.1988

21,11

2435

43330

414970

POMPA SADU 50 SC-72 IC.FRIMU

5.1.1988

21,11

2436

43330

414971

POMPA CRIS 200 SC-72 C.FRIMU

5.1.1988

51,07

2437

43330

414972

POMPA CRIS 200 SC-72 C.FRIMU

5.1.1988

51,07

2438

43330

414973

POMPA CRIS 150 SC-72 IC.FRIMU

5.1.1988

51,32

2439

43330

4215630

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 19NC

12.8.1999

22754,44

2440

43330

514948

DIAFRAGMA 200 SC-71 I.C.FRIMU

3.1.1987

33,93

2441

43330

514999

DIAFRAGMA DN200 SC-72 IC.FRIMU

5.1.1988

34,07

2442

43340

1100003

CONSTRUCȚIE CLĂDIRE SC74AUREL

12.1.1989

507802,82

2443

43340

110197

CONSTRUCȚIE CLĂDIRE SC-11

6.1.1977

317236,72

2444

43340

110228

CONSTRUCȚIE CLĂDIRE

SC-70

10.1.1979

524540,89

2445

43340

110234

CONST.CLADIRE SC-11

SILOZULUI

6.1.1980

34773,51

2446

43340

110254

MAGAZIE MATERIALE P-TERM.AUREL VLAICU

9.1.1982

131,98

2447

43340

110307

CONST.CLADIRE SC-73 I.C.FRIMU

9.1.1988

685659,59

2448

43340

110308

CONST.CLADIRE SC-70 I.C.FRIMU

12.1.1988

55829,59

2449

43340

110727

INSTALAT.TERMOMECA NICA SC 73 -PPA CIRC.2+2 BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+2BUC.STAT. DEDUR.1 BUC,SEPAR.IM PUR.3BUC.SPPA SIG.5+3BUC, FILTRU IMPUR.2BUC.

3.16.2009

189129,86

2450

43340

110728

INSTALAȚIE SANITARA SC            73-PPA

CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC,STAT.DE DURIZ.1BUC.FILTRU IMPURIT.4BUC,

3.16.2009

47693,97

2451

43340

1160165

CONSTRUCȚIE     PT

GH.ASACHI

1.28.2011

97662,02

2452

43340

1160166

INSTALAȚIE TERMOMECANICA PT GH.ASACHI

1.28.2011

186515,88

2453

43340

1160167

NSTALATIE SANITARA

PT. GH.ASACHI

1.28.2011

34752,98

2454

43340

118447

CLĂDIRE SC 75

6.1.1992

318417,83

2455

43340

213479

INSTALAȚII TERMICE SC 11

6.1.1977

1744,05

2456

43340

213479a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ ALFA LAVAL 2 GCAL-ACM SC 11

12.31.1995

48522,81

2457

43340

213480

NSTALATII SANITARE

SC-11

6.1.1977

785,53

2458

43340

213481

NSTALATII ELECTRICE SC-11

6.1.1977

4474,24

2459

43340

213537

REȚELE

TERM.EXT.A\CALDA SC

11

9.1.1977

3321,38

2460

43340

214079a

SCHIMBĂTOR CALCURA

CU 116 TIP SIGMA X 49

SCL SC 70

12.28.2001

35465,72

2461

43340

214107

REȚELE TERM.A\CALDA SILOZ SC70

11.1.1979

7422,02

2462

43340

214107

RK 2008  - REȚEA

TERMICA SC 70

3.30.2009

155442,8

2463

43340

214109a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 100 PLACI TIP SIGMA XNCL SC 11

12.28.2001

13234,44

2464

43340

214109b

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 100 PLACI TIP SIGMA X 19 NCL SC 11

12.28.2001

13234,44

2465

43340

214110

INST.SANITARE SC-11 SILOZULUI

6.1.1980

2014,79

2466

43340

214111

INST.ELCTRICE SC-11 SILOZULUI

6.1.1980

2709,16

2467

43340

217294

REȚEA      TERMICA

EXTER.RECIR.- RK2010

6.28.2011

20143,26

2468

43340

217294

REȚELE     TERMICE

A/CALDA SILOZ

12.1.1987

12557,45

2469

43340

217406

RK 2007  - REȚEA

TERMICA SC 73

3.30.2009

41461,06

2470

43340

217406

REȚELE TERMICE SC-73 ZONA-I-

2.1.1991

140378,21

2471

43340

217407.1

REȚELE TERMICE SC-74 ZONA-I-

2.1.1991

613511,53

2472

43340

218496

REȚELE TERMICE SC 75

ZONA II

8.1.1992

31372,86

2473

43340

218498

REȚEA      TERMICA

EXTER.RECIRC.    RK

2010 SC 75

6.28.2011

34096,03

2474

43340

218498

REȚELE APA CALDA

ZONA II SC 75

8.1.1992

16874,31

2475

43340

2190032

RK 2008  - REȚEA

TERMICA SC 74

3.30.2009

79571,15

2476

43340

2190032

REȚEA TERMICA SC 74

12:1.1989

59482,53

2477

43340

220226

SCHIMBĂTOR     DE

CĂLDURĂ CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 946 SC 70

12.28.2001

48567,12

2478

43340

220227

SCHIMBĂTOR     DE

CĂLDURĂ CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 947 SC 70

12.28.2001

48567,12

2479

43340

220228

SCHIMBĂTOR     DE

CĂLDURĂ CU PLACI TIP SIGMA X 29 SCL - 228 PLACI - SERIA 948 SC70

12.28.2001

48567,12

2480

43340

220241

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 58 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 75 APART.INV.418417

12.28.2001

45021,19

2481

43340

220243

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 73 APART.INV.414987

12.28.2001

30931,08

2482

43340

220261

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 49 SCL PTR.ACM 3 Gcal.

SERIE 903/2001 SC 74

4.19.2002

16150,79

2483

43340

220560

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE       33

BUC.SC 11

6.30.2005

95823,53

2484

43340

220561

DEBITMETREBACM 32

BUC SC 11

6.30.2005

24393,54

2485

43340

220561

TERMOREZISTENTA DN

32,32 SET,CABLU 774.4 m- SC 11

3.15.2010

32304,96

2486

43340

220562.4

TERMOREZISTENTA DN

32,45 SET,CABLU 1524.6 m - SC 70

3.15.2010

45428,85

2487

43340

220562.4

DEBITMETRE ACM 45

BUC SC 70

6.30.2005

21562,41

2488

43340

220563.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE       61

BUC.SC 70

6.30.2005

166652,02

2489

43340

220564.1

TERMOREZISTENTA DN

40, 53 SET,CABLU 1331 m - SC 73

3.15.2010

53505,09

2490

43340

220564.1

DEBITMETRE ACM 53

BUC.SC 73

6.30.2005

26818,21

2491

43340

220565

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 56 BUC SC 73

6.30.2005

160405,65

2492

43340

220566

TERMOREZISTENTA DN

32,53 SET,CABLU 1282.6 MSC73

3.15.2010

53505,09

2493

43340

220566

DEBITMETRE ACM 53 BUC.SC 73

6.30.2005

25395,78

2494

43340

220567.1

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 55 BUC SC 74

6.30.2005

152394,98

2495

43340

220568.1

DEBITMETRE ACM 47

BUC SC 75

6.30.2005

22520,79

2496

43340

220568.1

TERMOREZISTENTA DN

32, 47 SET,CABLU 1210

M, -SC 75

3.15.2010

47447,91

2497

43340

220569.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE       48

BUC.SC 75

6.30.2005

131756,3

2498

43340

220676

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 2 BUC.

6.30.2005

4430,71

2499

43340

221045

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.COLECTOR DN 100 SC74

3.4.2008

50810,37

2500

43340

221046

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 74

3.4.2008

48489,74

2501

43340

221047

SCP SIGMA 66 SCL 57

PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 100 SC 74

3.4.2008

48489,74

2502

43340

221048

SCP SIGMA X13 NCL 55

PLACI 0.6.. AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 65 SC 73

3.4.2008

23018,37

2503

43340

221050

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 73

3.4.2008

50564,15

2504

43340

221051

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 73

3.4.2008

30531,77

2505

43340

221052

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 80 SC 73

3.4.2008

30531,77

2506

43340

221053

SCP SIGMA X 49 SCL 65

PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 100 SC 70

3.4.2008

38483,83

2507

43340

221054

SCP SIGMA X 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 70

3.4.2008

38261,46

2508

43340

221055

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 11

3.4.2008

31110,05

2509

43340

221056

SCP SIGMA 37 NCL 47

PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 80 SC 11

3.4.2008

35307,49

2510

43340

221057

SCP SIGMA 37 NCL 47

PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 11

3.4.2008

31110,04

2511

43340

221250

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE SC 73-VANA MOTORIZ.1+1BUC,SON DA

TEMP.5+1BUC.FLUSOST AT         PT.LICHIDE

1BUC.PRESOSTAT DE SIG.2BUC,AUTOMAT PROGR. 1 BUC.DETECTO R DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCT.1BUC.

3.16.2009

20579,08

2512

43340

221251

NSTALATIE ELECTRICA

+TABLOU ELECTRIC 1

BUC. - SC 73

3.16.2009

36140,83

2513

43340

221252

CONTORI    ENERGIE

TERMICA6BUC.SC 73

3.16.2009

14402,32

2514

43340

221391

CONTORI ACC DN 32,10 BUC.TERMOREZIST.DN 32,10 SET,CABLU 242 m,CUTII PROTECT.20 BUC, SC 11

3.19.2010

24637,1

2515

43340

221423

CONTORI ACC DN 32,4 BUC.TERMOREZIST. DN 32, 4 SET,CABLU 205.72 mSC 73

3.22.2010

9184,52

2516

43340

221424

CONTORI ACC DN 32, 2 BUC,TERMOREZIST. DN 32, 2 SET,CABLU 48.4 m SC 73

3.22.2010

4592,26

2517

43340

221434

CONTOR INCALZ.DN 25-2

BUC.TERMOREZIST.DN

25-2 SET,CABLU 48.4 m SC 73

4.1.2010

4792,7

2518

43340

221435

CONTOR INCALZ.DN 25 11

BUC.TERMOREZIS.DN

25-11 SET,CABLU 266.2 mSC 74

4.1.2010

26359,85

2519

43340

221561

INSTALAȚIE ELECTRICA PT GH.ASACHI

1.28.2011

26223,75

2520

43340

221562

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ

1 BUC PT GH.ASACHI

1.28.2011

7010,99

2521

43340

221563

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ

1 BUC PT GH.ASACHI

1.28.2011

11434,24

2522

43340

221564

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ

1 BUC-PT GH.ASACHI

1.28.2011

11434,23

2523

43340

221565

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ

1 BUC PT GH.ASACHI

1.28.2011

7010,99

2524

43340

221566

INSTALAȚIE AUTOMATIZARE    PT

GH.ASACHI

1.28.2011

40696,94

2525

43340

221567

CONTOR EN.TERMICA ULTRASONIC MULTICAL 1 BUC PT GH.ASACHI

1.28.2011

6664,95

2526

43340

221569

CONTOR    ENERGIE

TERMICA 1 BUC PT GH.

1.28.2011

2151,44

2527

43340

310998

TABLOU

SEMNALIZATOR SC-11

1DEC

6.1.1977

68,8

2528

43340

311002

INST. AUTOMATIZARE MONRAJ MEC.

6.1.1977

142,89

2529

43340

311003

TABLOU CAPSULAT SC-11

6.1.1977

6,92

2530

43340

311120

ELECTROCOMPRESOR

AER HIDROF.SC

10.1.1979

0,23

2531

43340

317238

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM AUREL VLAICU ASOC 770 BL U7 SC II SERIA 1490046

4.9.2003

1502,68

2532

43340

317239

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM AUREL VLAICU ASOC 769 BL Z1 SC IV SERIA 1490047

4.9.2003

1496,11

2533

43340

317249

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 ACM AUREL VLAICU ASOC 770 BL U11 SC II SERIA 1490068

4.15.2003

1499,61

2534

43340

3190283

SCHIMB.CALD.CU PLACI

SC74 AUREL

12.1.1996

39316,27

2535

43340

3190284

SCHIMB.CALD.CU PLACI SC74 AUREL

12.1.1996

39316,27

2536

43340

411508

VAS     EXP.DESCHIS

6000L SC-11

6.1.1977

30,57

2537

43340

411510

ELECTROPOMPA SADU

SC-11

6.1.1977

15,96

2538

43340

411511

ELECTROPOMPA SADU

SC-11

6.1.1977

15,96

2539

43340

413987

POMPA RECIP.CERNA

SC-11 SILOZ

6.1.1980

7,87

2540

43340

413988

POMPA ÎNCĂLZIRE CRIS

150 SC 11

6.1.1980

32,38

2541

43340

418423

HIDROFOR 4000 L 16

ATM SC 75

6.1.1992

851,39

2542

43340

418424

HIDROFOR 4000 L 16

ATM SC 75

6.1.1992

851,39

2543

43340

418425

POMPA AN 150 SC 75

6.1.1992

5,33

2544

43340

418426

POMPA AN 150 SC 75

6.1.1992

5,33

2545

43340

418427

POMPA AN 150 SC 75

6.1.1992

5,33

2546

43340

418428

POMPA SADU 50X5 SC

75

6.1.1992

3,72

2547

43340

418429

POMPA AN 50 SC 75

6.1.1992

3,85

2548

43340

418430

POMPA AN 80 SC 75

6.1.1992

6,63

2549

43340

418431

POMPA AN 80 SC 75

6.1.1992

6,63

2550

43340

418439

REZERVOR DESCHIS

100 L SC 75

6.1.1992

188,48

2551

43340

418440

SEPARATOR NĂMOL DN

300 SC 75

6.1.1992

2,68

2552

43340

418441

SEPARATOR NĂMOL DN

250 SC 75

6.1.1992

2,44

2553

43340

418446

TABLOU

AUTOMATIZARE SC 75

6.1.1992

2574,39

2554

43340

513079

CUTII ETANȘE C1-C2 SC 11

6.1.1977

19,12

2555

43340

513080

CUTII ETANȘE C1-C2 SC 11

6.1.1977

19,13

2556

43340

513085

REGULATOR TEMP.DN.50 SC-11

6.1.1977

20,95

2557

43340

513086

REGULATOR TEMP.DN.50 SC-11

6.1.1977

20,95

2558

43340

513087

ROBINET RAE DN 80 SC

11

6.1.1977

1,21

2559

43340

515378

REGULATOR DIRECT

TIMP.SC-11

9.1.1979

12,26

2560

43340

515379

REGULATOR DIRECT

TIMP.SC-11

9.1.1979

12,26

2561

43340

515395

REGULATOR DIRECT

TIMP.SC-75

9.1.1979

12,27

2562

43340

515396

REGULATOR DIRECT

TIMP.SC-75

9.1.1979

12,27

2563

43340

551568

CONTOR EN.TERMICA ULTRASONIC MULTICAL 1 BUC PT.GH.ASACHI

1.28.2011

6664,95

2564

43350

110161

CONST.CLADIRE SC-4 MICRO-38

6.1.1974

123363,66

2565

43350

110162

CONST.CLADIRE SC-5 MICRO-38

6.1.1974

11020,83

2566

43350

110203

CLĂDIRE SC-10 MICRO-13B

4.1.1978

518805

2567

43350

110222

CLĂDIRE TERMICA SC-9 MICRO-13B

1.1.1978

774148,38

2568

43350

110268

CONSTR.CLADIRE

ST.SC-9 M-13B

12.1.1982

65257,71

2569

43350

110269

CONSTR.CLADIRE

ST.SC-10M-13B

12.1.1982

38564,66

2570

43350

110297

CONST.CLADIRE SC-4 MICRO-38

12.1.1986

387069,69

2571

43350

110298

CONST.CLADIRE SC-5 MICRO-38

12.1.1986

477626,24

2572

43350

110729

NSTAL.TERMOMECANI CA SC 4 -POMPA CIRC.3+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC.VAS EXPANS.1+3BUC.STATI E

DEDUR.1BUC.SEPAR.IM PUR,3BUC,SPPA SIG.7+3BUC.FILTR.IMPU R.2+1BUC.

3.16.2009

258212,18

2573

43350

110730

INSTALAȚIE SANITARA SC    4    -    PPA

CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC.STATIE DEDUR.1BUC,FILTRU IMPUR.2+2BUC,

3.16.2009

50350,46

2574

43350

110731

INSTAL.TERMOMECANI CA SC   9   -PPA

CIRCUL.3+2BUC.MODUL EXPANS.1BUC,VAS EXPANS.1+3BUC.STAT. DEDURIZ.1 BUC,SEPAR.I MPUR.2+1BUC,SPPA SIG.5+3BUC,FILTRU IMP.4BUC.

3.16.2009

221030,32

2575

43350

110732

INSTALAȚIE SANITARA SC      9      -PPA

CIRC.2BUC,PPA RECIRC.1BUC.STATIE DEDURIZ.1BUC,FILTRU IMPUR.3BUC,

3.16.2009

43202,12

2576

43350

11276A

REȚEA      TERMICA

EXTER.RECIRC. - RK 2010 SC 5

6.28.2011

98958,71

2577

43350

11276A

REȚEA TERMICA+APA

CALDA MENAJ.SC 5 BL.L

10 MR.38

6.30.1974

7185,36

2578

43350

1160114

REȚEA

A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA     DN4"-

DN3/4"

10.26.2009

2432986,67

2579

43350

1160115

REȚEA      TERMICA;

ȚEAVA PREIZOLATA DN63.5-DN315

10.26.2009

1939402,96

2580

43350

1160116

REȚEA

A.C.M.+RECIRC.;TEAVA PREIZOLATA     DN4"-

DN3/4"

10.26.2009

2478928,41

2581

43350

1160117

REȚEA TERMICA.TEAVA PREIZOLATA DN 63.5-DN315

10.26.2009

1338895,43

2582

43350

212484a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL LA SC 4

12.28.2001

34616,45

2583

43350

212485.1

NST.TERM.SANIT.EL SC

5M-38

6.1.1974

14169,83

2584

43350

212760

REȚELE TERMICE ET-II-

M-38

9.1.1974

68022,44

2585

43350

212761

REȚELE A/CALDA ET-II-

M-38

9.1.1974

3587,1

2586

43350

212762

REȚELE TERMICE ET-III M-38

12.1.1974

48668,19

2587

43350

212763

REȚELE A/CALDA ET-III M-38

12.1.1974

2996,19

2588

43350

213320

REȚELE A/CALDA BL.J1-J2 4 M-38

12.1.1975

242,19

2589

43350

213322

REȚELE TERMICE ET-II

M-38 SC-5

5.1.1977

3405,62

2590

43350

213770

NSTALATII TERMICE SC 10M-13B

4.1.1978

3482,65

2591

43350

214009

REȚELE     A/CALDA

EXTERIOARE

6.1.1979

3380,05

2592

43350

214009

RK       2010-RETEA

TERMICA DE ÎNCĂLZIRE SC 10

1.24.2011

127957,36

2593

43350

214010

RET.TERM.EXT.BL.A1/3,

B1/4.D1/3

6.1.1979

11519,06

2594

43350

214016

INSTALAȚII SANITARE

INT.SC-10

4.1.1978

870,14

2595

43350

214018

SEPARATOR NĂMOL DN

200 SC-10

4.1.1978

34,51

2596

43350

214019

SEPARATOR NĂMOL DN

300 SC-10

4.1.1978

34,51

2597

43350

214028a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 9

12.28.2001

26947,89

2598

43350

214028b

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 45 PLACI TIP SIGMA M 66 SCL SC 9

12.28.2001

26947,89

2599

43350

214039

RET.TERMICE    BL.J8

MICRO-39A SC

12.1.1978

389,06

2600

43350

214041

RET.A/CALDA    BL.J8

MICRO-39A SC

12.1.1978

317,67

2601

43350

217258

SEPARATOR NĂMOL DN 200 SC-5

12.1.1986

43,48

2602

43350

217259

SEPARATOR NĂMOL DN 300 SC-5

12.1.1986

64,5

2603

43350

217260

INST.TERM.INT.SC-5

MICRO-38

12.1.1986

3495,62

2604

43350

217261

INST.SANIT.INT.SC-5

MICRO-38

12.1.1986

14097,26

2605

43350

217262

INST.ELECT.INT.SC-5

MICRO-38

12.1.1986

3854,42

2606

43350

2190284.1

REȚEA TERMICA-SC5

MC.38

5.1.1998

93658,33

2607

43350

2190285.1

REȚEA ACM-SC5 MC.38

5.1.1998

49285,46

2608

43350

220482.1

TERMOREZISTENTA DN

32,70 SET,CABLU 1736 m - SC 4

3.12.2010

70667,1

2609

43350

220482.1

DEBITMETRE ACM 70

BUC SC 4

6.30.2005

45022,18

2610

43350

220483

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE       74

BUC.SC 4

6.30.2005

211517,61

2611

43350

220484.1

TERMOREZISTENTA

DN32,49    SET.CABLU

1282.6 m-SC 5

3.12.2010

49466,97

2612

43350

220484.1

DEBITMETRE ACM 49

BUC SC 5

6.30.2005

30302,48

2613

43350

220485.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 52 BUC SC 5

6.30.2005

157276,54

2614

43350

220486

DEBITMETRE ACM 48

BUC SC 9

6.30.2005

42188,91

2615

43350

220486

TERMOREZISTENTA DN

32,48 SET,CABLU 1161.6 m -SC 9

3.12.2010

48457,44

2616

43350

220487

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 53 BUC SC 9

6.30.2005

162670,12

2617

43350

220488.1

DEBITMETRE ACM 22 BUC.SC 10

6.30.2005

33543,78

2618

43350

220488.1

TERMOREZISTENTA DN

40,22 SET.CABLU 580.8 m- SC 10

3.12.2010

22209,66

2619

43350

220489

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE       26

BUC.SC 10

6.30.2005

82341,84

2620

43350

221069

SCP SIGMA X 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 10

3.4.2008

36818,27

2621

43350

221070

SCP SIGMA 19 NCL 90 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 50 SC 10

3.4.2008

30204,38

2622

43350

221071

SCP SIGMA 37 NCL 47

PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 80 SC 10

3.4.2008

32004,37

2623

43350

221072

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 10

3.4.2008

32004,36

2624

43350

221073

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 10

3.4.2008

35917,56

2625

43350

221074

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC 9

3.4.2008

50327,24

2626

43350

221075

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 9

3.4.2008

50327,22

2627

43350

221076

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 9

3.4.2008

57353,03

2628

43350

221077

SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SCS

3.4.2008

35212,78

2629

43350

221078

SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 100 SCS

3.4.2008

38433,65

2630

43350

221079

SCP SIGMA 66 SCL 67 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SCS

3.4.2008

63648,55

2631

43350

221080

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SCS

3.4.2008

51276,27

2632

43350

221081

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5

3.4.2008

51276,27

2633

43350

221082

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SCS

3.4.2008

51276,27

2634

43350

221083

SCP SIGMA X49 SCL 65

PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR

DN 100 SC 4          |

3.4.2008

35562,11

2635

43350

221084

SCP SIGMA X49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4

3.4.2008

35562,11

2636

43350

221085

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4

3.4.2008

47857,77

2637

43350

221086

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4

3.4.2008

47857,79

2638

43350

221087

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4

3.4.2008

52038,98

2639

43350

221088

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 4

3.4.2008

52038,98

2640

43350

221253

INSTALAȚIE

AUTOMATIZ.SC 4  -

VANA

MOTORIZ.2+1 BUC.VANA HIDRAUL.1BUC,SONDA TEMP.5BUC,PRESOSTA T               DE

SIG.2BUC,DETECTOR DEBIT   2BUC,SONDA

TEMP.1BUC.FLUSOSTA T       1 BUC,SONDA

TRADUCT.1 BUC,AUTOM AT PROGRAM.1 BUC.

3.16.2009

71155,85

2641

43350

221254

INSTALATE ELECTRICA +TABLOU ELECTRI 1 BUC SC 4

3.16.2009

33325

2642

43350

221255

CONTORI    ENERGIE

TERMICA 6 BUC.SC 4

3.16.2009

15972,53

2643

43350

221256

INSTAL.AUTOMATIZ.SC 9              -VANA

MOTORIZ. 1+1 BUC,VANA HIDRAUL.1 BUC,SONDA TEMP.1+1BUC.FLUSOST AT 1BUC.PRESOSTAT SIG.2BUC, AUTOMAT PROGRAM. 1 BUC.DETEC TOR           DEBIT

2BUC,SONDA TRADUCTOR 1BUC.

3.16.2009

48867,93

2644

43350

221257

NSTALATIE ELECTRICA

+TABLOU ELECTRIC 1

BUC - SC 9

3.16.2009

33577,75

2645

43350

221258

CONTORI    ENERGIE

TERMICA 6 BUC. SC 9

3.16.2009

14269,88

2646

43350

221416

CONTORI ACC DN 25, 1 BUC,TERMOREZIST. DN 25,1 SET,CABLU 24.2 m SC 9

3.22.2010

2296,13

2647

43350

221417

CONTORI ACC DN 32 1 BUC.TERMOREZIST.DN 32 1 SET,CABLU 24.2 m SC 5

3.22.2010

2296,13

2648

43350

221418

CONTORI ACC DN 40 2 BUC,TERMOREZIST.DN 40 2 SET,CABLU 24.2 m SC 4

3.22.2010

4592,26

2649

43350

221464

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-4

BUC,TERMOREZIST.DN

25-4 SET.CABLU 96.8 m CUTII     PROTECT.20

BUC.SC 9

4,1.2010

11260,45

2650

43350

317201

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 40 ACM ASOC 784 BL C10 SERIA 1500017

3.11.2003

2106,76

2651

43350

410659

ELECTROPOMPA CRIS SC 5

3.1.1971

0,24

2652

43350

410660

ELECTROPOMPA CRIS

SC 5

3.1.1971

0,24

2653

43350

410697

ELECTROPOMPA CRIS SC 5

7.1.1969

1,7

2654

43350

411736

ELECTROPOMPA

CERN A SC 10

4.1.1978

0,18

2655

43350

411737

ELECTROPOMPA

CERNA SC 10

4.1.1978

0,18

2656

43350

411738

ELECTROPOMPA

ADA.SADU 65X3SC10

4.1.1972

0,71

2657

43350

411739

ELECTROPOMPA

ADA.SADU 65x3SC10

4.1.1972

0,71

2658

43350

411740

ELECTROPOMPA CIRC CRIS 200 SC1

4.1.1972

1,76

2659

43350

411741

ELECTROPOMPA CIRC CRIS 200 SC1

4.1.1972

1,76

2660

43350

411744

VAS EXPANS.DESCHIS 6000L SC-10

4.1.1972

39,6

2661

43350

414783

CONTOR    CĂLDURĂ

AMENAJ.SC5 M-38

12.1.1986

357,36

2662

43350

418617

POMPA CRIS 200 SCS

10.1.1992

62,98

2663

43360

110110

CONST.CLAD.SC-3 ET-II

10.1.1972

95567,8

2664

43360

110112

CONST.CLAD.SC-1

11.1.1971

327,78

2665

43360

110114

CONST.CLAD SC-2

11.1.1971

3500,72

2666

43360

110178

CONST.CLADIRE ST.CENTRALA SC-6

8.1.1975

486000

2667

43360

110191

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCȚIE PT 7

4.1.1976

736150,5

2668

43360

110238

CONST.CLADIRE SC-104 MICRO-39C

10.1.1990

872231,86

2669

43360

110255

MAGAZIE MATERIALE CT-1

9.1.1982

72,13

2670

43360

110258

MAGAZIE MATERIALE LASC-4

9.1.1982

65,44

2671

43360

110311

CLĂDIRE CENTR.TERM.COM FUM CSG

12.1.1967

56944,13

2672

43360

110643

MODERNIZARE PT SC1 REEVALUARE     OG

81/2003

11.13.2004

17857,44

2673

43360

110669

CĂMINE 11 BUC.SC 1

6.30.2005

21898,95

267z4-

43360

110670

CĂMINE MEHID 2 BUC SC 3

6.30.2005

3981,62

2675

43360

110671

CĂMINE 8 BUC PT CSG |6.30.2005

15926,51

2676

43360

110733

INSTAL.TERMOMECAN. SC     104     -PPA

CIRCULAT.2+2BUC,MOD UL EXPANS.1BUC.VAS EXPANS.1+2BUC.STAT. DEDUR.1BUC,SEP.IMPU RIT.4BUC.SPP SIG.5+3BUC,FILTR.lMP.3 BUC,

3.16.2009

210287,48

2677

43360

110734

INSTALAȚIE SANITARA SC     104-     PPA

CIRC,3BUC,PPA recirc.ibuc.stat.de DUR.1BUC,FILTRU IMPUR,5+2BUC.

3.16.2009

55991,1

2678

43360

110735

INSTALATE TERMOMECANICA SC 3 POMPA

CIRC.2+2BUC,MODUL DE EXPANS.1BUC.VAS EXPANSIUNE1+2BUC.ST ATIE

DEDURIZ.1 BUC,SEP.IMP UR.3BUC.SPPA SIG.5+3BUC.F1LTR.IMPU R.2+2BUC.

3.16.2009

211889,04

2679

43360

110736

INSTAL.SANITARA SC 3 PPA   CIRC.3BUC,PPA

RECIRC.1BUC.STATIE DEDURIZ.1BUC.FILTR.IM PUR.5+1BUC,

3.16.2009

52968

2680

43360

110737

INSTAL.TERMOMECANI CA PT CSG - PPA CIRCUL.2+2BUC,MODUL EXPANS.1BUC.VAS EXPANS.2BUC.STATIE DEDURIZ.1 BUC,SEPAR.I MPURIT.4BUC.SPPA SIGUR.4+3BUC,FILTRU MPUR.2BUC,

3.16.2009

161550,67

2681

43360

110738

NSTALATIE SANITARA PT CSG - POMPA CIRC.2+1 BUC,STATIE DEDURIZ.1 BUC,FILTRE MPURIT.5+1BUC,

3.16.2009

48235,48

2682

43360

11267A

REȚEA TERMICA + ACM

SC 3 ,BLOC N4, N5, N6

6.30.1972

3352,06

2683

43360

11268A

REȚEA TERMICA + ACM P.T. CSG, CĂMIN GSLH+ ȘCOALA 18

6.30.1970

244153,72

2684

43360

1160151

CONDUCTE ÎNCĂLZIRE SC 7

1.26.2011

719788,06

2685

43360

1160152

CONDUCTE APA CALDA SC 7

1.26.2011

405334,81

2686

43360

1160185

MODER. INSTAL.TERMOMEC. SC 7;POMPA

CIRC.CONV.FRECV.=2B C;VAS   EXPANSIUNE

PT.POMPA=1BC; STATIE DEDURIZ         TIP

DUPLEX=1 BC.SEPARAT OR IMPURITĂȚI DN 150=1BC:

3.10.2011

444469,72

2687

43360

1160186

MODER.INSTAL.SANITA RA   SC   7; POMPA

RECI. ACM=2BC; POMPA RECI.SCP=1BC;STATIE DEDURIZ ELECTROMAG.=1BC

3.10.2011

136893,07

2688

43360

1405529

POMPA CRIS 200/290 30X1500 10018 SERIA

6.1.1993

141,37

2689

43360

212091

INST.ELECT.ANEXE SC-1

11.1.1971

18,83

2690

43360

212092

TUN CAN EXT TERM GRAD+CRESA

10.1.1973

30234,75

2691

43360

212096

INST.ELECTR ANEXA ST CENTR SC2

11.1.1971

130,95

2692

43360

212097

INST.TERM.INT ANEXA ST CENTR

11.1.1971

704,84

2693

43360

212099

RET.TERM.EXT GRAD+CRESA

10.1.1973

142,25

2694

43360

212100

RET.TERM.EXT GRAD+CRESA

10.1.1973

88,28

2695

43360

212103

RET.TERM.EXT SC-2

9.1.1972

14571,06

2696

43360

212105

INST.SANIT.ANEXE S CENTR SC-2

11.1.1971

3415,39

2697

43360

212108

INST.SANIT.SC-1

11.1.1971

115,54

2698

43360

212426

LUCR.TRANSF.CTI IN SCI

11.1.1971

712,43

2699

43360

212428

RET.TER. M-IIC BL-

N4,N8,L5,R M

4.1.1974

3799,22

2700

43360

212903.1

INST.TERM. ST.CENTRALA SC-6

8.1.1975

5247,99

2701

43360

212904

CONDUCTE ML 395 ST.CENT.SC-6

8.1.1975

740,93

2702

43360

212905

INST.SANIT.ST.CENT.SC-

6 M-39A

8.1.1975

1984,48

2703

43360

212906

INST.ELECT.LA    SC-6

MICRO-39A

8.1.1975

4755,33

2704

43360

213103a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 7

12.28.2001

25148,89

2705

43360

213103b

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 7

12.28.2001

25148,89

2706

43360

213103c

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 7

12.28.2001

25148,89

2707

43360

213103d

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 126 PLACI TIP SIGMA X 29 SCL SC 7

12.28.2001

25148,89

2708

43360

213103e

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 116 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 7

12.28.2001

34863

2709

43360

213337

REȚELE     TERMICE

A/CALDA M-39A

1.1.1977

9899,64

2710

43360

213337

RK 2008  - REȚEA

TERMICA SC 6

3.30.2009

199762,03

2711

43360

213539

REȚELE A/CALDA ETI MICRO-39A

9.1.1975

898,59

2712

43360

214038

RET.TERMICE+TUNELE

BL.U3, U4 SC 6

12.1.1978

350,77

2713

43360

214038

REȚEA      TERMICA

EXT.RECIRC. RK 2010 SC6

6.28.2011

35499,25

2714

43360

214040

REȚELE TERMICE BL.J-5 M-39B S

12.1.1978

2838,23

2715

43360

214040

RK 2007  - REȚEA

TERMICA SC 3

3.30.2009

26375,72

2716

43360

214042

REȚELE A/CALDA BL.J-5 M-39B

12.1.1978

413,32

2717

43360

214044

REȚELE     TERMICE

TUNELE BLJ6.J7

12.1.1978

554,76

2718

43360

214124

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ TIP SIGMA CU 66 PLAC SERIE 384 SC 104

12.12.2000

44658,15

2719

43360

214124

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ TIP SIGMA CU 66 PLACI SERIE 386 SC 104

12.12.2000

44658,15

2720

43360

214124

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ TIP SIGMA CU 66 PLACI SERIE 385 SC 104

12.12.2000

44658,15

2721

43360

214262

REȚELE     TERMICE

A/CALDA EXT.

7.1.1982

440928,19

2722

43360

214262

RK 2007  - REȚEA

TERMICA SC 104

3.30.2009

177671,05

2723

43360

217025

REȚELE TER.A/CALDA AEROPORT

6.1.1983

53624,97

2724

43360

217025

REȚEA      TERMICA

EXTER.RECIRC. - RK 2010 SC104

6.28.2011

41921,92

2725

43360

217061

INST.TERMICE INT+AMC

SC-1

8.1.1984

17759,29

2726

43360

217061a

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 65 PLACI TIP SIGMA X49 SCLSC1

12.28.2001

15978,61

2727

43360

217061b

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU 65 PLACI TIP SIGMA X 49 SCL SC 1

12.28.2001

15978,61

2728

43360

217062

INST.SANITARE INTER.

SC-1

8.1.1984

34363,49

2729

43360

217063

INST.ELECTRICE LA SC-

1

8.1.1984

17663,09

2730

43360

217064

INST.TERM.INT+AMC SC

2

8.1.1984

12921,61

2731

43360

217065

NST.SANITARE INT SC-

2

8.1.1984

54316,99

2732

43360

217066

INST.ELECTRICE LA SC-

2

8.1.1984

7730,59

2733

43360

217070

SEPARATOR NĂMOL DN

200 SC-2

8.1.1984

52,07

2734

43360

217073

SEPARATOR NĂMOL DN

300 SC-2

8.1.1984

63,52

2735

43360

217075

RET.TERM.A/C CENT.AEROPORT

12.1.1984

62793,03

2736

43360

217188

RET.TERM. ET-I.A2

12.1.1985

22595,63

2737

43360

217192

SEPARATOR NĂMOL DN

200 SC-6

12.1.1985

33,28

2738

43360

217194

SEPARATOR NĂMOL DN

300 SC-6

12.1.1985

54,39

2739

43360

217198

INST.AMC+AMENAJ.SC-

6 M-39A

12.1.1985

4996,58

2740

43360

217200

INST.LA SC-6 MICRO-39A

12.1.1985

9476,97

2741

43360

217250

REȚELE

TERMOF.A/CALDA BL.G

12.1.1986

9650,69

2742

43360

217323

RET.EXTERIOARE LA

C.TC.S.G.

5.1.1968

3573,83

2743

43360

2190281

REȚEA TERMICA SC1

5.1.1998

125486,23

2744

43360

2190281

RK 2008  - REȚEA

TERMICA SC 1

3.30.2009

135760,44

2745

43360

2190282

REȚEA ACM-SC1

5.1.1998

16247,14"

2746

43360

220259

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 49 SCL PTR.ACM SERIE 901 PT CSG

4.19.2002

15934,35"

2747

43360

220260

SCHIMBĂTOR CĂLDURĂ CU PLACI SIGMA X 49 SCL    PTR.ACM    3

GcaLSERIE 902/2001 SC 3

4.19.2002

16083,3

2748

43360

220520.1

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 55 BUC SC 6

6.30.2005

163004,83

2749

43360

220521

TERMOREZISTENTA DN

32,55 SET.CABLU 1331 m -SC 6

3.15.2010

55524,15

2750

43360

220521

DEBITMETRE ACM 55

BUC SC 6

6.30.2005

42629,46

2751

43360

220522

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 51 BUC SC 7

6.30.2005

154707,96

2752

43360

220523

TERMOREZISTENTA DN

32,46 SET.CABLU 1113.2 m-SC7

3.15.2010

46438,38

2753

43360

220523

DEBITMETRE ACM 46 BUC.SC 7

6.30.2005

32374,15

2754

43360

220524.1

DEBITMETRE ACM 66

BUC.SC 104

6.30.2005

31624,89

2755

43360

220524.1

TERMOREZISTENTA DN 32,66 SET.CABLU 1911.8 m,CALCULATOR 10 BUC -SC 104

3.12.2010

73356,39

2756

43360

220525.1

CONTOR EN.TERMICA PT.CALDURA 72 BUC SC 104

6.30.2005

191899,27

2757

43360

220652

TERMOREZISTENTA DN

32.42 SET.CABLU 1016.4

MSC 1

3.15.2010

42400,26

2758

43360

220652

DEBITMETRE ACM 42

BUC SC 1

6.30.2005

52145,83

2759

43360

220653

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 41 BUC SC 1

6.30.2005

118144,25

2760

43360

220654

TERMOREZISTENTA DN

32,39 SET.CABLU 943.8 M-SC2

3.15.2010

39371,67

2761

43360

220654

DEBITMETRE ACM 39 BUC.SC 2

6.30.2005

35847,77

2762

43360

220655.1

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 36 BUC SC 2

6.30.2005

120773,77

2763

43360

220656

TERMOREZISTENTA DN

32,47 SET.CABLU 1137.4 M-SC3

3.15.2010

47447,91

2764-

43360

220656

DEBITMETRE ACM 47

BUC SC 3

6.30.2005

40276,74

2765

43360

220657

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 45 BUC SC 3

6.30.2005

140846,85

2766

43360

220658

DEBITMETRE ACM 9

BUC PT CSG

6.30.2005

17932,36

2767

43360

220658

TERMOREZISTENTA DN 40,9 SET,CABLU 217.8 M.CALCULATOR 4 BUC,-PT CSG

3.15.2010

12306,77

2768

43360

220659

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 8 BUC PT CSG

6.30.2005

31692,35’

2769

43360

220666

DEBITMETRU ACM 1 BUC

6.30.2005

1434,39

2770

43360

220666

TERMOREZISTENTA DN

32,1 SET,CABLU 24.2 M PT CSG

3.15.2010

1009,53

2771

43360

220679

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE 6 BUC

6.30.2005

20845,65

2772

43360

221089

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 2

3.4.2008

60826,15

2773

43360

221090

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC2

3.4.2008

48483,42

2774

43360

221091

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 2

3.4.2008

48483,42

2775

43360

221092

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 3

3.4.2008

51757,14

2776

43360

221093

SCP SIGMA66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN100 SC 3

3.4.2008

51757,14

2777

43360

221094

SCL SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 3

3.4.2008

54374,01

2778

43360

221095

SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 3

3.4.2008

33199,48

2779

43360

221096

SCP SIGMA 19 NCL 90PLACI 0.2 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 50 SC 3

3.4.2008

30901,7

2780

43360

221097

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT CSG

3.4.2008

34412,19

2781

43360

221098

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 PT CSG

3.4.2008

30499

2782

43360

221099

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDN COLECTOR DN 80 PT CSG

3.4.2008

30499,01

2783 ~

43360

221259

INSTALAȚIE AUTOMATIZ.SC104-VANA

MOTORIZ.2 BUC, VANA HIDRAUL.1 BUC,SONDA TEMP.6+1BUC,FLUSOST AT 1BUC.PRESOSTAT 2BUC,AUTOMAT PROGR,1BUC,DETECTO R DEBIT 2BUC,SONDA TRADUCTOR 1 BUC.

3.16.2009

48995,69

2784

43360

221260

INSTALAȚIE ELECTRICA +TABLOU eLECTRIC 1 BUC SC 104-

3.16.2009

34930,18

2785

43360

221261

CONTORI

ENERG.TERMICA9 BUC-SC 104

3.16.2009

18438,8

2786

43360

221262

INSTAL.AUTOMATIZ.SC 3              -VANA

MOTORIZ.1 BUC,SONDA TEMP.6+1 BUC,FLUSOST AT    PT.LICHIDE    1

BUC,PRESOSTAT   DE

SIG.2BUC.AUTOMAT PROGR.1BUC,DETECTO R DEBIT 2 BUC,SONDA TRADUCTOR 1 BUC.

3.16.2009

22898,39

2787

43360

221263

INSTALAȚIE ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC. SC 3

3.16.2009

36625,7

2788

43360

221264

CONTORI    ENERGIE

TERMICA 7 BUC- SC3

3.16.2009

15985,13

2789

43360

221265

INSTALAȚIE

AUTOMATIZ.PT CSG -VANA

MOTORIZ.2BUC,SONDA TEMP.5BUC,DETECTOR DEBIT   2BUC,SONDA

TRADUCT.1 BUC,SONDA TEMP.1BUC,FLUSOSTA T 1BUC.PRESOSTAT 2BUC,AUTOMAT PROGRAM. 1 BUC

3.16.2009

18967,39

2790

43360

221266

INSTAL.ELECTRICA +TABLOU ELECTRIC 1 BUC. - PT CSG

3.16.2009

32370,13

2791

43360

221267

CONTORI    ENERGIE

TERMICA 7 BUC PT CSG

3.16.2009

13209,14

2792

43360

221419

CONTORI ACC DN 32, 5 BUC.TERMOREZIST.DN 32, 5 SET,CABLU 121 m SC 104

3.22.2010

11480,65

2793

43360

221421

CONTORI ACC DN 32 1 BUC.TERMOREZ.DN 32, 1 SET,CABLU 24.2 m SC 3

3.22.2010

2296,13

2794

43360

221422

CONTORI ACC DN 65,1 BUC.TERMOREZIST.DN 65, 1 SET,CABLU 24.2 m SC 1

3.22.2010

2296,13

2795

43360

221436

CONTOR INCALZ.DN 25 3 BUC.TERMOREZ.DN 25=3 SET,CABLU 72.6 m SC 1

4.1.2010

15852,36

2796

43360

221440.1

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-7

BUC.TERMOREZIST. DN 25 BUC.-7 SET.CABLU 193.6 m, SC 7

4.1.2010

16774,45

2797

43360

221441

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-11

BUC.TERMOREZIST. DN 25 -11 SET.CABLU 266.2 m,CUTIE PROTECT.=30 BUC. SC 104

4.1.2010

28873,55

2798

43360

221559

STATIE AUTOMATIZARE SIST.MONITORIZ.1

BUC,UTILAJE REGULATOARE +CABLU COMUNICARE SC 7

1.26.2011

352203,08

2799

43360

221748

MODER.INSTAL.AUTOM ATIZARE SC 7;VANA MOTOR        2CA

REGL.DEBIT AG.PRIMAR=1BC; VANA MOTOR    3    CAI

REGL.DEBIT AG.PRIMAR JNC.=1BC;VANA HIDRAULICA PRES.DIF.TUR.RETUR DN 150=1BC

3.10.2011

70129,82

2800

43360

221749

MODER.INSTAL.

ELECTRICA SC 7;CABLU 3*1.5=100M;3*2.5=120M; 5*4=105M;5*16=90M;5*1. 5=180M,

3.10.2011

87417,77

2801

43360

221750

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTOR   ENERGIE

TERMICA ACN=1BC

3.10.2011

2868,69

2802

43360

221751

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTOR   ENERGIE

TERMICA ACN=1BC

3.10.2011

2868,7

2803

43360

221752

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTOR   ENERGIE

TERMICA ACN=1BC

3.10.2011

2523,89

2804

43360

221753

MODER.     CONTORI

ENERGIE TERMICA SC 7;CONTOR   ENERGIE

TERMICA ACN-1BC

3.10.2011

2523,88

2805

43360

221755

MODER.CONTORI ENERGIE TERMICA SC 7;CONTOR   ENERGIE

TERMICA

INCALZIRE=1BC

3.10.2011

4538,56

2806

43360

221756

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 7;CONTOR   ENERGIE

TERM. INCALZIRE=1BC

3.10.2011

3113,75

2807

43360

221757

NODER. CONTOR APA RECE SC 7;CONTOR APA    RECE    DN

100MM=1BC

3.10.2011

1335,9

2808

43360

310591

TABLOU CAPS ST

CENTR SC-2

11.1.1971

23,51

2809

43360

313093

TABLOU ELECTRIC LA

SC-1

8.1.1984

8,08

2810

43360

313094

TABLOU ELECTRIC LA SC-1

8.1.1984

8,08

2811

43360

313095

TABLOU ELECRIC LA SC

2

8.1.1984

10,6

2812

43360

313096

TABLOU ELECTRIC LA SC-2

8.1.1984

10,6

2813

43360

317203

CONTOR EN TERM TIP SUPERSTATIC DN 25 INC ASOC 852 BLJ11 SC II SERIA 1490069

3.11.2003

1514,5

2814

43360

317266

CONTOR EN TERM TIP

SUPERSTATIC DN 25

INC ASOC 855 BL V4

SERIA 1490062

4.18.2003

1475,18

2815

43360

3190341

SCHIMB.CALD.CU PLACI

PT.INCALZQ=3.0

1.1.1998

17577,72

2816

43360

3190342

SCHIMB.CALD.CU PLACI PT.INCALZQ=2.5

1.1.1998

9688,33

2817

43360

3190343

SCHIMB.CALD.CU PLACI

PT.INCALZQ=2.5

1.1.1998

9688,33

2818

43360

3190348

VAS     EXPANSIUNE

ÎNCHIS 5000L

1.1.1998

929,55

2819

43360

3190349

VAS     EXPANSIUNE

DESCHIS 5000L

1.1.1998

1038,2

2820

43360

3190370

SCHIMB.CĂLDURĂ

PLACI    PT.INCAL.GX-

51.119

1.1.1998

17577,72

2821

43360

3190371

SCHIMB.CALDURA

PLACI    PT.INCAL.GX-

51.119

1.1.1998

17577,72

2822

43360

3190372

SCHIMB.CALDURA PLACI

1.1.1998

9636,26

2823

43360

3190373

SCHIMB.CALDURA PLACI

1.1.1998

9636,26

2824

43360

3190374

POMPA AJUT. A.C.M.

AQUATIF 80 .65.2000

1.1.1998

1683,83

2825

43360

3190376

POMPA CIRCUL.CRIS Q=400MC/H H=10MCA

1.1.1998

1210,7

2826

43360

3190377

POMPA CIRCUL.CRIS Q=400MC/H H=10MCA

1.1.1998

1210,7

2827

43360

3190392

SCHIMBAT.CALD.CU PLACI

1.1.1998

17577,72

2828

43360

3418222

POMPA SADU 50-6

10.1.1997

1662,13

2829

43360

3418223

POMPA SADU 50-6

10.1.1997

1662,13

2830

43360

3418228

ELECTROCOMPRESOR

10.1.1997

783,38

2831

43360

3418229

SCHIMBĂTOR CALD.ALFA LAVAL

10.1.1997

9490,84

2832

43360

3418230

SCHIMBĂTOR CALD.ALFA LAVAL

10.1.1997

24275,97

2833

43360

3418231

RECIP.HIDROFOR 3150L

10.1.1997

1724,79

2834

43360

3418232

VAS EXPANS.DESCHIS 5000L

10.1.1997

2127,05

2835

43360

3418233

REZERVOR  TAMPON

3150L

10.1.1997

1724,79

2836

43360

3418234

REZERVOR  TAMPON

3150L

10.1.1997

1724,79

2837

43360

3418235

SCHIMB. CALD.ALFA-LAVAL

10.1.1997

24275,97

2838

43360

410476

RECIP.HIDROFOR TAB-OL/A 300L

10.1.1972

1,51

2839

43360

410717

ELECTROPOMPA TIP

065 SC 2

7.1.1969

0,34

2840

43360

411214

REZERVOR TAMPON 6000L SC-6M39A

8.1.1975

36,15

2841

43360

411217

ELECTROPOMPA SADU SC-6 M-39

8.1.1975

0,71

2842

43360

418097

POMPA A/N 150/22KW

2.1.1992

41,51

2843

43360

418100

POMPA A/N 150/22KW

2.1.1992

41,51

2844

43360

418605

POMPA CRIS 200

10.1.1992

79,03

2845

43360

418606

POMPA CRIS 200

10.1.1992

62,98

2846

43360

4190033

REGULATOR    DEBIT

VANAV6F150 F204

1.1.1998

6511,31

2847

43360

4190034

REGULATOR    TEMP

VANA      MOTORIZ.

B6F150F204

1.1.1998

6337,57

2848

43360

4190035

REGULATOR    TEMP

VANA      MOTORIZ.

B6F150F204

1.1.1998

6337,57

2849

43360

512258

APOM.CU ANEXA ST CENTR SC-2

11.1.1971

21,3

2850

43360

514641

INST.EL TELESEMN.SC-

1-2-3

8.1.1984

12523,76

2851

43360

514643

REGULATOR EL DE

TEMP.SC-2

8.1.1984

7,19

2852

43360

514655

ROBINET RAE LA SC-2

8.1.1984

23,15

2853

43610

220672

CONTORI EN.TERMICA PT.INCALZIRE 3 BUC

6.30.2005

6646,06

2854

43610

220681

DEBITMETRU ACM DN

32 SERIE03816186

6.30.2005

372,42

2855

43610

220681

TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET, CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2856

43610

220681

TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2857

43610

220681

DEBITMETRU DN 32

SERIE 03840480

6.30.2005

372,42

2858

43610

220682

DEBITMETRU ACM DN

32 SERIE 03801039

6.30.2005

372,42

2859

43610

220682

TERMOREZISTENTA DN

32, 1 SET .CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2860

43610

220683

TERMOREZISTENTA DN

32, 1 SET,CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2861

43610

220684

TERMOREZISTENTA DN

32, 1 SET ,CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2862

43610

220684

DEBITMETRU ACM DN

32 SERIE 03816259

6.30.2005

372,42

2863

43610

220685

TERMOREZISTENTA DN

32, 1 SET .CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2864

43610

220685

DEBITMETRU DN 32

SERIE 03816222

6.30.2005

372,42

2865

43610

220687

DEBITMETRU ACM DN

32 SERIE 03816243

6.30.2005

372,42

2866

43610

220687

TERMOREZISTENTA DN

32, 1 SET,CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2867

43610

220688

DEBITMETRU ACM DN

32 SERIE 03816180

6.30.2005

372,42

2868

43610

220688

TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2869

43610

220689

TERMOREZISTENTA DN 32,1 SET,CABLU 24.2 M

3.16.2010

1009,53

2870

43610

220689

DEBITMETRU ACM DN

32 SERIE 03816167

6.30.2005

372,42

2871

43610

220690

TERMOREZISTENTA DN

32,1 SET, CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2872

43610

220690

DEBITMETRU ACM DN

32 SERIE 03816201

6.30.2005

372,42

2873

43610

220691

TERMOREZISTENTA DN

32, 1 SET.CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009.53

2874

43610

220691

DEBITMETRU ACM DN

32 SERIE 03816203

6.30.2005

372,42

2875

43610

220692

DEBITMETRU ACM DN

32 SERIE 03816293

6.30.2005

372,42

2876

43610

220692

TERMOREZISTENTA DN

32,1 SET.CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2877

43610

220693

DEBITMETRU ACM DN

32 SERIE 03816175

6.30.2005

372,42

2878

43610

220693

TERMOREZISTENTA DN

32 ,1 SET.CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2879

43610

220694

DEBITMETRU ACM DN

32 SERIE 03816288

6.30.2005

372,42

2880

43610

220694

TERMOREZISTENTA DN 32, 1 SET, CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2881

43610

220695

TERMOREZISTENTA DN

32.1 SET, CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2882

43610

220695

DEBITMETRU ACM DN

32 SERIE 03816282

6.30.2005

372,42

2883

43610

220696

TERMOREZISTENTA DN

40,1 SET,CABLU 24.2

3.16.2010

1009,53

2884

43610

220697

TERMOREZISTENTA DN

40, 1 SET, CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2885

43610

220697

DEBITMETRU ACM DN

40 SERIE 03768853

6.30.2005

1434,39

2886

43610

220698

TERMOREZISTENTA DN

50. 1 SET.CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2887

43610

220698

DEBITMETRU ACM DN

50 SERIE ZR 2243

6.30.2005

2176,61

2888

43610

220699

DEBITMETRU ACM DN

50 SERIE ZR 1743

6.30.2005

2176,61

2889

43610

220699

TERMOREZISTENTA DN 50,1 SET CABLU 24.4 m

3.15.2010

1009,53

2890

43610

220700

DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 0310

6.30.2005

2176,61

2891

43610

220700

TERMOREZISTENTA DN 50,1 SET, CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2892

43610

220701

DEBITMETRU ACM DN

50 SERIE ZR 3607

6.30.2005

2176,61

2893

43610

220702

TERMOREZISTENTA DN

50, 1 SET.CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2894

43610

220702

DEBITMETRU ACM DN50

SERIE ZR 0109

6.30.2005

2176,61

2895

43610

220703

DEBITMETRU ACM DN 50 SERIE ZR 0699

6.30.2005

2176,61

2896

43610

220703

TERMOREZISTENTA DN

50 ,1 SET.CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2897

43610

220704

DEBITMETRU ACM DN 65 SERIE ZR 0684

6.30.2005

2426,9

2898

43610

220704

TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2899

43610

220705

DEBITMETRU ACM DN

65 SERIE ZR 0326

6.30.2005

2426,9

2900

43610

220705

TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2901

43610

220706

TERMOREZISTENTA DN 65,1 SET,CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2902

43610

220706

DEBITMETRU ACM DN

65 SERIE ZR 0324

6.30.2005

2426,9

2903

43610

220707

DEBITMETRU ACM DN

65 SERIE ZR 0325

6.30.2005

2426,9

2904

43610

220707

TERMOREZISTENTA DN

65,1 SET,CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2905

43610

220708

CONTOR EN TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042370 +CUTIE PROTECȚIE

6.30.2005

2215,35

2906

43610

220709

TERMOREZISTENTA DN 50, 1 SET, CABLU 24.2 m

3.16.2010

1009,53

2907

43610

220709

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042283,CUTIE PROTECȚIE

6.30.2005

2215,35

2908

43610

220710

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65042246,CUTIE PROTECȚIE

6.30.2005

2215,35

2909

43610

220711

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042245,CUTIE PROTEC.

6.30.2005

2215,35

2910

43610

220712

CONTOR

EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25             SERIE

65042422,CUTIE PROTECȚIE

6.30.2005

2215,35

2911

43610

220713

CONTOR

EN.TERM.PT.INCALZ.

DN     25     SERIE

65042250,CUTIE PROTECT.

6.30.2005

2215,35

2912

43610

220714

CONTOR

EN.TERM. PT.INCALZ.DN 25             SERIE

65036697,CUTIE PROT.

6.30.2005

2215,35

2913

43610

220715

CONTORl

EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25             SERIE

65042403.CUTIE PROTECT.

6.30.2005

2215,35

2914

43610

220716

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZ.DN 25 SERIE 65042240,CUTIE PROTECT.

6.30.2005

2215,35

2915

43610

220717

CONTOR EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25             SERIE

65042244.CUTIE PROTECT.

6.30.2005

2215,35

2916

43610

220718

CONTOR EN.TERM.PTJNCALZ.DN 25             SERIE

65036801 .CUTIE PROT.

6.30.2005

2215,35

2917

43610

220720

CONTOR

EN.TERM.PTJNCALZ.DN 25             SERIE

65042272.CUTIE PROT.

6.30.2005

2215,35

2918

43610

220721

CONTOR EN.TERMICA PTJNCALZ.DN 25 SERIE 65042345.CUTIE PROTECT.

6.30.2005

2215,35

2919

43610

220722

CONTOR

EN.TERM.PTJNCALZ.DN 25             SERIE

65042410,CUTIE PROTECT.

6.30.2005

2215,35

2920

43610

220723

CONTOR EN.TERMICA PTJNCALZ.DN 25 SERIE 65029626,CUTIE PROTECT.

6.30.2005

2215,35

2921

43610

220724

CONTORI EN.TERM.PTJNCALZ.DN 25             SERIE

65029669,CUTIE PROTECȚIE

6.30.2005

2215,35

2922

43610

220725

CONTOR EN.TERM.PTJNCALZ.DN 25             SERIE

65042369.CUTIE PROTECT.

6.30.2005

2215,35

2923

43610

220726

CONTOR

EN.TERM.PT.INCALZIRE

DN     25     SERIE

65042351,CUTIE

PROTECȚIE

6.30.2005

2215,35

2924

43610

220727

CONTOR

EN.TERM.PTJNCALZ.DN 25             SERIE

65042282,CUTIE PROTECT.

6.30.2005

2215,35

2925

43610

220728

CONTOR EN.TERMICA PT.INCALZIRE DN 25 SERIE 65029769,CUTIE PROTECT.

6.30.2005

2215,35

2926

43610

220729

CONTOR

EN.TERM.PTJNCALZ.DN 25             SERIE

65042358,CUTIE PROTECT.

6.30.2005

2215,35

2927

43610

220730

CONTOR

EN.TERM.PTJNCALZ.DN 25             SERIE

65042361,CUTIE PROTECT.

6.30.2005

2215,35

2928

43610

220731

CONTOR

EN.TERM.PT.INCALZIRE DN     25     SERIE

64124204,CUTIE PROTECȚIE

6.30.2005

2215,35

2929

43610

220732

CONTOR

EN.TERM.PT.INCALZ.DN

25             SERIE

65044801,CUTIE PROTECȚIE

6.30.2005

2215,35

2930

43610

220733

CONTOR

EN.TERM.PT.INCALZ.DN 25             SERIE

65044798,CUTIE PROTECT.

6.30.2005

2215,35

2931

43610

220734

CONTOR

EN.TERM.PT.INCALZIRE DN     80     SERIE

65038877,CUTIE PROTECT.

6.30.2005

5648,48

2932

43610

221343

CONTOR   DN   25,6

BUC+TERMOREZISTEN TA DN 25-6 SET,CABLU 145.2 m

3.17.2010

13776,78

2933

43610

221351

CONTOR acc DN 25,27 BUC.TERMOREZIST.DN 25,27 SET.CABLU 653.4 m SC 14

3.17.2010

61995,51

2934

43610

221354

CONTORl ACC DN 25 ,20

BUC.TERMOREZISTENT

A DN 25, 20 SET,CABLU 484 m SC 15

3.17.2010

45922,6

2935

43610

221361

CONTORl ACC DN 32 12 BUC,TERMOREZISTENT A DN 32,12 SET.CABLU 290.4 m

3.18.2010

27553,56

2936

43610

221365

CONTIRI ACC DN 40 4 BUC.TERMOREZISTENT A DN 40 ,40 SET.CABLU 96.8 m

3.18.2010

9184,52

2937

43610

221369

CONTORl ACC DN 40,4 BUC.TERMOREZISTENT A DN 40,4 SET.CABLU 96.8 m

3.18.2010

9184,52

2938

43610

221370

CONTORl ACC DN 40,7 BUC.TERMOREZISTENT A DN 40,7 SET.CABLU 169.4 m

3.18.2010

16072,91

2939

43610

221375

CONTORl ACC DN 25,5 BUC .TERMOREZISTENTA DN 25,5 SET,CABLU 121 m

3.18.2010

11480,65

2940

43610

221378

CONTORl ACC DN 32,3 BUC .TERMOREZISTENTA DN 32, 3 SET.CABLU

3.18.2010

6888,39

2941

43610

221386

CONTORl ACC DN 32,11 BUC.TERMOREZIST.DN 32,11 SET.CABLU 266.2 m

3.18.2010

25257,43

2942

43610

221392

CONTORl ACC DN 25,1 BUC.TERMOREZIST.DN 25,1 SET.CABLU 24.2 m

3.19.2010

2296,13

2943

43610

221396

CONTORl ACC DN 40 .5 BUC.TERMOREZIST.DN 40,11 SET.CABLU 266.2 m

3.19.2010

17537,83

2944

43610

221399

CONTORI ACC DN 25,2 BUC,TERMOREZIST.DN 25,2 SET.CABLU 48.4 m

3.19.2010

4592,26

2945

43610

221401

CONTORI ACC DN 32,7 BUC,TERMOREZIST.DN 32. 7 SET.CABLU 169.4 m

3.19.2010

16072,91

2946

43610

221420

CONTORI ACC DN 40 ,7 BUC, TERMOREZIST.DN 40,7 SET.CABLU 169.4 m

3.22.2010

16072,91

2947

43610

221426

CONTOR ACC DN 25,10 BUC.TERMOREZ.DN 25, 10 SET, CABLU 242 m

3.22.2010

22961,3

2948

43610

221427

CONTORI ACC DN 32, 26 BUC,TERMOREZ.DN 32, 26 SET.CABLU 629.2 m

3.22.2010

59699,38

2949

43610

221433

CONTOR INCALZ.DN 25 6 BUC.TERMOREZ.DN 25-6 SET.CABLU 145.2 m

4.1.2010

14378,1

2950

43610

221437

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-7

BUC.TERMOREZ.DN 25-7 SET.CABLU 169.4 m,CUTIE PROTECT.10 BUC

4.1.2010

17612,35

2951

43610

221438

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-4

BUC.TERMOREZ.DN 25-4 SET.CABLU 96.8 m

4.1.2010

9585,4

2952

43610

221439

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 40                   -6

BUC,TERMOREZIST.DN 40-6 SET.CABLU 145.2 m

4.1.2010

14378,1

2953

43610

221459

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 65-4

BUC,TERMOREZIST.DN

65-4 SET.CABLU 96.8 m

4.1.2010

9585,4

2954

43610

221481

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-2                BC;

TERMOREZIS.DN 25-2 SETjCABLU 48,4 M

4.1.2010

4792,7

2955

43610

221486

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-7BC;TERMOREZISTENT E DN 25-7 SET.;CABLU 169.4M

4.1.2010

16774,45

2956

43610

221491

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 40-9

BC;TERMOREZIST.DN 40 - 9 SET; CABLU 217.8M;           CUTII

PROTECȚIE SBC

4.1.2010

21986,1

2957

43610

221494.1

CONTOR   DN   25-

11BC;TERMOREZIS.DN 25-11   SET; CABLU

290.45 M

4.1.2010

26359,85

2958

43610

221496

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-13

BUC.TERMOREZ.DN 25-13 SET.CABLU 314.6 m,CUTII PROTECȚIE 16 BUC.

4.1.2010

32493,19

2959

43610

221500

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 25-20 BUC,TERMOREZIST.DN 25 20 SET,CABLU 484 M

4.1.2010

47927

2960

43610

221504

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 65-3

BUC.TERMOREZIST.DN

65-3 SET,CABLU 72.6 m

CUTII PROTECT.3 BUC. PT PLOMBA

4.1.2010

7440,42

2961

43610

221520

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 50,11

BUC.TERMOREZISTENT

A DN 50,11 SET.CABLU 266.2 m SC 15

4.1.2010

26359,85

2962

43610

221522

CONTOR ÎNCĂLZIRE DN 50,9 BUC.TERMOREZISTENT A DN 50,9 SET.CABLU 217.8 m SC 14

4.1.2010

21567,15

2963

110125B

AMENAJARE

LABORATOR      DE

ANALIZE       FIZICO-

CLIMICE - PROIECT 140 - NERECEPTIONAT

5793,34

2964

110125B

AMENAJARE PROIECT 12 ANALIZE FIZICO-CHIMICE NERECEPTIONAT

1456,06

1

20200

358,1

NVERTOR MAX DP. 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU

27-MAY-13

4425,82

2

20310

341

BALANȚA ELECTRONICA     DE

PRECIZIE   ANALITICA

(COD ALT 220 - 4M) SI TEHNICA (COD PLJ 2100 -2M)

27-MAY-13

11877,95

3

20310

342

DISTILATOR DE APA HAMILTON WSC4D

27-MAY-13

18305,27

4

20310

338

ETUVA 53L. TIMER

MODEL UNE 400

27-MAY-13

6007,91

5

20310

339

MULTIMETRU      DE

LABORATOR PORTABIL

27-MAY-13

12052,7

6

20310

340

SPECTOFOTOMETRU

SPECARD 2005

27-MAY-13

37395,79

7

43010

358,2

NVERTOR MAX DP. 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU

27-MAY-13

4425,82

8

43019

362

APARAT SUDURA TIP INVERTOR    MODEL

TECHNOLOGY 228 CU KIT DE SUDURA SI MASCA DE SUDURA AUTOMATA    SERIA:

021264/08-1

27-MAY-13

4027,97

9

43019

377

CAMERA         DE

TERMOVIZIUNE     IN

INFRAROSU FLUKE T 25

27-MAY-13

24663,63

10

43020

169

Instalație pentru spalare chimica a schimbătoarelor compusa din : 1 buc. pompa inox. rezervor inox 200 litri, termostat cu elemente de încălzire 6kw.tabl. auto..furtune de leg 2*4mm.vase inox inv.sens - A.R.E.

27-MAY-13

0

11

43100

348

GRUP ELECTROGEN 10 KVA

27-MAY-13

16989,22

12

43120

6

Construcție PT CFR 2

27-MAY-13

125701

13

43120

5

Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm - PT PLOMBA

27-MAY-13

5928,65

14

43120

12

Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm SC 111

2 7-MAY-13

7189,42

15

43120

14

Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm SC 113

2 7-MAY-13

8044,87

16

43120

347

FREZA   DE   TAIAT

ASFALT

27-MAY-13

13919,84

17

43120

8

Instalație electrica PT CFR2 - tablou electric

27-MAY-13

1113

18

43120

7

Instalație termica PT CFR2 ce cuprinde.teava 58ml. vane 33 buc. vas expansiune inchis 1 buc. vas expansiune inchis 1 buc. distribuitor inc. 1 buc. apometru     3     buc.

manometru   14 buc.

termometru 9 buc. supapa siguranța 4 buc. pompa circulație inc. 2 buc

27-MAY-13

24453

19

43120

358,3

NVERTOR MAX DP. 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU

27-MAY-13

4425,82

20

43120

358,4

INVERTOR MAX DP. 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU

27-MAY-13

4425,82

21

43120

358,5

NVERTOR MAX DP. 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU

27-MAY-13

4425,82

22

43120

386,1

LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE ÎNCHISE CU      MEMBRANA

ELASTICA 500 LITRI

27-MAY-13

2597,58

23

43120

368

PICKHAMMER ELECTRIC/CIOCAN DEMOLATOR COD CPV 28622600/4      SERIA:

882000256

27-MAY-13

6733,63

24

43120

4

Rețea     termica     de

încălzire, tea va neagra ote Dn 101.6mm - 70 M PT POLICLINICA

27-MAY-13

12743,16

25

43120

13

Rețea termica încălzire acc si montare rețea recirculare acc. țeava neagra otel Dn 57-Dn 88.9 mm. țeava zincata. țeava polipropilena Dn 25-63 mm - 1224.5 M - SC 113

27-MAY-13

103674,4

26

43120

11

Rețea termica încălzire acc si montare rețea recirculare acc. țeava neagra otel Dn 57-Dn 88.9 mm. țeava zincata. țeava polipropilena Dn 25-63 mm-580M- SC 111

27-MAY-13

59243,99

27

43120

110261

SEDIU       SECTOR

CENTRU II

31-DEC-13

58592,57

28

43129

219

Arhitectura 11.3 MP - BL. IREG

27-MAY-13

5164,36

29

43129

217

Contor de energie term. cu circuit acc - BL. IREG

27-MAY-13

2337,16

30

43129

216

Contor de energie termica cu bucla de măsură circuit încălzire - BL. IREG

27-MAY-13

2836,72

31

43129

214

Instalație automatiza re: van a cu cai motorizata. Reg. elect.. cascada rea cazanelor.presostat de sig u ranta.flusostat. detecto r auto, de gaze cu electrovana - BL. IREG

27-MAY-13

7824

32

43129

215

nstalatie electrica:cablu electric Cyy 3x 1. 5=41 m I. Cyy     3x2.5=70m.Csyy

3x6~14m.Csyy3x1.5=24m .tablou              electric

automatizat=1bc 149 ML -BL. IREG

27-MAY-13

13885,42

33

43129

213

nstalatie sanitara:tv pp. Dn 25=1 Om. Dn 50=40m 50 ml.p-pa 2buc.rez. acum..vas        exp.filtru

imp..sep. imp. 2buc.filtru imp.dizolv. elect -BL. REG

27-MAY-13

31536,18

34

43129

212

nstalatie termomec.:tv Fi 11/2=8ml.  Fi57=22 ml.

Fi=83=9ml. Fi 1/2=6ml. rob.=47bc 45 ML. racord 38ml.p-pa 3 bc. vas exp. alimentator.       supapa

6bc.filtru imp. sep. imp. sting. co2 2buc -BL. IREG

27-MAY-13

90981,47

35

43129

218

Instalații utilizare gaze joasa presiune: țeava ol F 76x3.5=40ml.țeava     F

57x3.5=16ml.robineti=6bc 56 ML-BL. IREG

27-MAY-13

16357,44

36

43129

210

Modul termic pentru gaze naturale cu funcționare in condensare          cu

arz(Wiessmann) 2 BUC -BL IREG

27-MAY-13

47536,49

37

43129

211

Schimbător de căldură cu placi inox AISI316 - BL. IREG

27-MAY-13

2721,72

38

43140

378,1

ANSAMBLU POMPARE PENTRU INSTALAȚIE DE RECIRCULARE    APA

CALDA DE CONSUM

27-MAY-13

9140,77

39

43140

378,2

ANSAMBLU POMPARE PENTRU INSTALAȚIE DE RECIRCULARE    APA

CALDA DE CONSUM

27-MAY-13

9140,77

40

43140

378,3

ANSAMBLU POMPARE PENTRU INSTALAȚIE DE RECIRCULARE    APA

CALDA DE CONSUM

27-MAY-13

9140,77

41

43140

390,1

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 20  (1

DEBITMETRU.        1

INTEGRATOR.       1

PERECHE

TERMOREZ..CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE) 3 BUC -STUPARU SC 1

27-NOV-14

4171,46

42

43140

391,1

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25  (1

DEBITMETRU.       1

INTEGRATOR.       1

PERECHE TERMOREZ..CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB.

ZOLARE) - 1 BUC -STUPARU SC 15

27-NOV-14

1770,17

43

43140

391,2

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25  (1

DEBITMETRU.        1

NTEGRATOR.       1

PERECHE

TERMOREZ..CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE) - 19 BUC -STUPARU SC 1

27-NOV-14

33633,32

44

43140

392,2

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 32  (1

DEBITMETRU.        1

INTEGRATOR.       1

PERECHE TERMOREZ.. CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE) -  11 BUC

STUPARU SC 15

15-DEC-14

20354,97

45

43140

392,2

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 32  (1

DEBITMETRU.        1

INTEGRATOR.       1

PERECHE TERMOREZ..CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE) - 8 BUC -STUPARU SC 15

27-NOV-14

14803,62

46

43140

392,3

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 32  (1

DEBITMETRU.        1

INTEGRATOR.       1

PERECHE TERMOREZ..CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE) -  8 BUC

STUPARU SC 1

15-DEC-14

14803,6

47

43140

393,2

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40  (1

DEBITMETRU.        1

NTEGRATOR.       1

PERECHE TERMOREZ..CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. ZOLARE) - 5 BUC -STUPARU SC 15

27-NOV-14

13301,61

48

43140

21

Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm SC 16

27-MAY-13

5515,5

49

43140

24

Contor energie termica

ELSACO Dn 15 mm SC 2

27-MAY-13

4984,95

50

43140

25

Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm SC 81

27-MAY-13

6998,88

51

43140

23

Contor energie termica

ELSACO Dn 15mm SC 1

27-MAY-13

4890,91

52

43140

19

Contor energie termica

ELSACO Dn 15mm SC 14

27-MAY-13

8176,36

53

43140

20

Contor energie termica

ELSACO Dn 15mm SC 14

27-MAY-13

8438,13

54

43140

397,2

CUTIE        PLASTIC

300X200X170 - 25 BUC STUPARU SC 15

15-DEC-14

1873,95

55

43140

397,3

... ..

CUTIE        PLASTIC

300X200X170 - 30 BUC STUPARU SC 1

15-DEC-14

2248,74

56

43140

358,6

INVERTOR MAX DP 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU

27-MAY-13

4425,82

57

43140

358,7

INVERTOR MAX DP 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU

27-MAY-13

4425,82

58

43140

26

Rețea termica încălzire si montare       recirculare

acc.țeava neagra otel Dn 63.5-133      mm.teava

polipropilena Dn 25-63 mm SC 82

27-MAY-13

154463,69

59

43140

22

Rețea termica încălzire, acc si montare rețea recirculare acc. țeava neagra otel Dn 57-Dn 114.3 mm. țeava zincata. țeava polipropilena Dn 25-63 mm-1891 MSC16

27-MAY-13

186913,31

60

43170

378,4

ANSAMBLU POMPARE PENTRU INSTALAȚIE DE RECIRCULARE    APA

CALDA DE CONSUM

27-MAY-13

9140,77

61

43170

378,5

ANSAMBLU POMPARE PENTRU INSTALAȚIE DE RECIRCULARE    APA

CALDA DE CONSUM

27-MAY-13

9140,77

62

43170

31

Arhitectura si detector gaze

27-MAY-13

145675,84

63

43170

42

Arhitectura si detector gaze - PT 2

27-MAY-13

111294,3

64

43170

43

Contor en. term. Multical

601 Dn 150Q150-PT2

27-MAY-13

11260,93

65

43170

44

Contor en. term. Multical

601 Dn 65Q25-PT2

27-MAY-13

4989,2

66

43170

46

Contor en. term. Multical

601 Dn40Q10 2 bc - PT 2

27-MAY-13

6994,69

67

43170

45

Contor en. term. Multical 601 Dn50Q15 3 bc - PT2

27-MAY-13

12872,93

68

43170

49

Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm - PT P4

27-MAY-13

4501,85

69

43170

32

Contori energie termica Multical 601 Dn 100 Q100 PT1

27-MAY-13

7316,62

70

43170

36

Contori energie termica Multical 601 Dn 25 Q 6 -PT1

27-MAY-13

2972,38

71

43170

35

Contori energie termica

Multical 601 Dn 40 Q10 2 buc - PT1

27-MAY-13

6899,56

72

43170

37

Contori energie termica

Multical 601 Dn 40 Q10 2 buc- PT1

27-MAY-13

6899,56

73

43170

34

Contori energie termica

Multical 601 Dn 65 Q 25 2 buc - PT 1

27-MAY-13

9883,25

74

43170

33

Contori energie termica Multical 601 Dn 80 Q 40 -PT1

27-MAY-13

5508,54

75

43170

30

Instalație electrica si automatizare.       tablou

electric PT 1

27-MAY-13

174795,81

76

43170

40

Instalație automatizare ce cuprinde: rob. regi. 2 cai 1 bc. rob. regi. 3 cai 2 bc. termorez. pt 100 9 bc. termorez. ext. 2bc. trad. de preș. 5 bc. trad. de preș. 2 bc. fluxostat 1 bc. reg. de preș. dif. 1 bc. senzor temp. 1 bc - PT 2

27-MAY-13

31944,41

77

43170

29

Instalație automatizare ce cuprinde:rob regi 2 cai 1 bc. rob regi. 3 cai 1 bc. termorez pt 100 8 bc. termor de ext. 1 bc. traductor 5 bc. traductor dif. 1 bc. fluxostat 1 bc. req. de pre. dif. 1 bc

27-MAY-13

25318,74

78

43170

41

Instalație electrica si automatizare.      tablou

electric- PT 2

27-MAY-13

176008,2

79

43170

39

Instalație sanitara ce cuprinde: ob. san.. vas exp. 1bc. p-pa de rec. acm 3 bc. p-pa de rec. scp

  • 1 bc. filtru mag. 1 bc - PT

  • 2

27-MAY-13

15763,31

80

43170

28

Instalație sanitara ce cuprinde: vas exp 300L 1bc.p-pa de rec. acm 3 bc. p-pa de rec. scp 1 bc PT1

27-MAY-13

11459,33

81

43170

27

Instalație termomecanica ce cuprinde: pompa de circ. IL 100. IPL 32 4 bc. modul de exp. 1 bc. statie ded. 1 bc. vas exp. 500I 1 bc. po-pa sub. 1 bc. filtru mag. dn 80 1 bc. filtru auto. 1 bc. reg.5 bc. vana 5bc. tv- PT1

27-MAY-13

294449,78

82

43170

38

Instalație termomecanica ce cuprinde:p-pa IPL65 2 bc. p-pa IPL 32  2

bc.modul de ex. 1 bc. statie ded 1 bc. vas exp 1 bc. p-pa sub. 1 bc. filtru mag 1 bc. filtru auto. 1 bc.reg preș. 2 bc. vana 2 bc. tv-PT 2

27-MAY-13

254981,28

83

43170

358,8

INVERTOR MAX DP. 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU

27-MAY-13

4425,82

84

43170

358,9

INVERTOR MAX DP. 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU

27-MAY-13

4425,82

85

43170

47

Rețea acm si recirculatie

2328 ml-PT 4

27-MAY-13

1611074,34

86

43170

48

Rețele termice 2302 ml -

PT4

27-MAY-13

797991,75

87

43180

162

Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm - PT I2

27-MAY-13

9914,67

88

43180

51

Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm - SC 9

27-MAY-13

6310,07

89

43180

50

Contor energie termica

ELSACO Dn 15 mm SC 5

27-MAY-13

7193,59

90

43180

53

Instalație termica ce cuprinde:statie ded. 1bc. p pa adaos 1 bc. vas exp. 1 bc. p-pa de inc. 1 bc. schimb, acc. 2 bc. schimb, inc. 4bc. contor CET DAnfoss 1 bc - PT Costache Neqri

27-MAY-13

23685

91

43180

358,1

INVERTOR MAX DP. 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU

27-MAY-13

4425,82

92

43180

358,11

INVERTOR MAX DP. 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU

27-MAY-13

4425,82

93

43180

52

PT Costache Negri

27-MAY-13

39708

94

43190

378,6

ANSAMBLU POMPARE PENTRU INSTALAȚIE DE RECIRCULARE    APA

CALDA DE CONSUM

27-MAY-13

9140,77

95

43190

378,7

ANSAMBLU POMPARE PENTRU INSTALAȚIE DE RECIRCULARE    APA

CALDA DE CONSUM

27-MAY-13

9140,77

96

43190

364

BANC CU SCULE

27-MAY-13

6512,01

97

43190

365

BANC CU SCULE

27-MAY-13

6512,01

98

43190

2

Conducta termica Dn 55 mm PT P2

27-MAY-13

2554,7

99

43190

392,1

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 32  (1

DEBITMETRU.       1

INTEGRATOR.       1

PERECHE TERMOREZ..CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE) - 6 BUC -STUPARU PTP3

27-NOV-14

11102,7

100

43190

393,1

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40  (1

DEBITMETRU.       1

INTEGRATOR.       1

PERECHE

TERMOREZ..CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE) - 7 BUC -STUPARU PTP3

27-NOV-14

18622,24

101

43190

3

Contor energie termica Dn

20 mm PT P2

27-MAY-13

1559,52

102

43190

10

Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm PT ALBATROS

27-MAY-13

6103,46

103

43190

9

Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm SC 114

27-MAY-13

6894,27

104

43190

397,1

CUTIE        PLASTIC

300X200X170 - 13 BUC STUPARU PTP3

15-DEC-14

974,48

105

43190

358,12

INVERTOR MAX DP. 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU

27-MAY-13

4425,82

106

43190

358,13

INVERTOR MAX DP. 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU

27-MAY-13

4425,82

107

43190

386,2

LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE ÎNCHISE CU      MEMBRANA

ELASTICA 500 LITRI

27-MAY-13

2597,58

108

43190

1

Rețea termica apa calda de consum si montare recirculatie acc. țeava zincata.             țeava

polipropilena Dn 40-63 mm - 528 M PT R3

27-MAY-13

57418,62

109

43190

16

Rețele apa calda in tune bloc V2. etapa 4. țeava 2 -28ml. țeava 1 - 28 ml SC 114

27-MAY-13

672,09

110

43190

18

Rețele apa calda in tunel bloc V3. etapa 4. țeava 1 1/2-4

27-MAY-13

1939,76

111

43190

15

Rețele termice in tunel bl.

V2. SC 114

27-MAY-13

261,93

112

43190

17

Rețele termice in tunel bl. V3. țeava otel D=325mm 20 ml. țeava otel D=273mm 70ml.teava otel D=168mm 35ml.teava otel D=133mm 86ml SC 114

27-MAY-13

4038,92

113

43210

394,1

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 50  (1

DEBITMETRU.       1

INTEGRATOR.       1

PERECHE TERMOREZ..CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE) -  2 BUC

STUPARU SC 18

15-DEC-14

5639,36

114

43210

378,1

ANSAMBLU POMPARE PENTRU INSTALAȚIE DE RECIRCULARE    APA

CALDA DE CONSUM

27-MAY-13

9140,77

115

43210

378,11

ANSAMBLU POMPARE PENTRU INSTALAȚIE DE RECIRCULARE    APA

CALDA DE CONSUM

27-MAY-13

9140,77

116

43210

378,8

ANSAMBLU POMPARE PENTRU INSTALAȚIE DE RECIRCULARE    APA

CALDA DE CONSUM

27-MAY-13

9140,77

117

43210

378,9

ANSAMBLU POMPARE PENTRU INSTALAȚIE DE RECIRCULARE    APA

CALDA DE CONSUM

27-MAY-13

9140,77

118

43210

60

Arhitectura si detector gaze - SC 18

27-MAY-13

167468,21

119

43210

391,3

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25  (1

DEBITMETRU.        1

INTEGRATOR.       1

PERECHE TERMOREZ.. CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE) -  2 BUC

STUPARU SC 18

15-DEC-14

3540,34

120

43210

392,4

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 32  (1

DEBITMETRU.        1

INTEGRATOR.       1

PERECHE

TERMOREZ..CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE) -  11 BUC

STUPARU SC 18

15-DEC-14

20354,95

121

43210

393,3

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40  (1

DEBITMETRU.        1

INTEGRATOR.       1

PERECHE TERMOREZ..CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE)   -3   BUC

STUPARU SC 18

15-DEC-14

7980,96

122

43210

62

Contor! energie termica Multical 601 Dn100Q100~ SC 18

27-MAY-13

7478,93

123

43210

61

Contori energie termica Multical 601 Dn150Q150 -SC 18

27-MAY-13

11375,67

124

43210

64

Contori energie termica Multical 601 Dn40Q10 -SC 18

27-MAY-13

3612,09

125

43210

65

Contori energie termica

Multical 601 Dn65Q25 2 bc - SC 18

27-MAY-13

10207,88

126

43210

63

Contori energie termica Multical 601 Dn80Q40 -SC 18

27-MAY-13

5670,85

127

43210

397,4

CUTIE        PLASTIC

300X200X170 - 18 BUC STUPARU SC 18

15-DEC-14

1349,24

128

43210

58

nstalatie automatizare ce cuprinde: rob. regi. 2 cai 1 bc.rob. regi. 3 cai 1 bc.termorez.pt 100   7

bc.termorez. de ext. 1 bc.traductor de preș. 5 bc. trad. de preș.     1

bc..fluxostat 1 bc.reg. de preș. dif. 1 bc - SC 18

27-MAY-13

29506,98

129

43210

59

Instalație electrica si automatizare.       tablou

electric - SC 18

27-MAY-13

186757,61

130

43210

57

Instalație sanitara ce cuprinde:vas exp. 1bc.p-pa de recir. acm 2bc.p-pa de recir. scp 1bc - SC 18

27-MAY-13

11056,37

131

43210

56

Instalație termomecanica ce cuprinde: p-pa de circ. IPL65 3 bc.p-pa de circ. IPL40 2 bc. modul de exp. Ibc.statie de ded. 1 bc. vas exp. 1 bc.p-pa sub. 1 bc. filtru mag. 1 bc. filtru auto. 1 bc. reg. preș. 6bc.vana echil. 4bc.teava SC 18

27-MAY-13

354710,88

132

43210

358,16

INVERTOR MAX DP. 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU

27-MAY-13

4425,82

133

43210

386,4

LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE ÎNCHISE CU      MEMBRANA

ELASTICA 500 LITRI - SC 19

27-MAY-13

2597,58

134

43210

386,3

LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE ÎNCHISE CU      MEMBRANA

ELASTICA 500 LITRI-SC 19

27-MAY-13

2597,58

135

43210

55

Rețea termica de încălzire si apa calda de consum si montare       recirculatie

acc.teava neagra otel Dn 76-88.9mm.        țeava

zincata.teava polipropilena Dn 20-50 mm 972 M - PT DOINA

27-MAY-13

83442,52

136

43210

54

Rețea termica exterioara de încălzire si apa calda de consum.teava neagra otel Dn 108mm. țeava zincata 95 M - SC 19

27-MAY-13

33928,59

137

43220

389,1

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 15  (1

DEBITMETRU.       1

NTEGRATOR.       1

PERECHE TERMOREZ..CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE)1   BUC

STUPARU SC 21

27-NOV-14

1369,83

138

43220

391,7

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25  (1

DEBITMETRU.       1

INTEGRATOR.       1

PERECHE TERMOREZ.CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE) -  1 BUC

STUPARU SC 55

15-DEC-14

1770,17

139

43220

391,6

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25  (1

DEBITMETRU.        1

INTEGRATOR.       1

PERECHE TERMOREZ..CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE) -  13 BUC

STUPARU SC 54

15-DEC-14

23012,26

140

43220

391,5

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25  (1

DEBITMETRU.       1

INTEGRATOR.       1

PERECHE TERMOREZ..CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE) -  18 BUC

STUPARU SC 24

15-DEC-14

31863,14

141

43220

391,4

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25  (1

DEBITMETRU.       1

INTEGRATOR.       1

PERECHE

TERMOREZ..CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE) -  4 BUC

STUPARU SC 21

15-DEC-14

7080,68

142

43220

392,5

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 32  (1

DEBITMETRU.       1

INTEGRATOR.       1

PERECHE TERMOREZ..CARTE LA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE) -  3 BUC

STUPARU SC 54

15-DEC-14

5551,36

143

43220

392,6

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 32  (1

DEBITMETRU.       1

INTEGRATOR.       1

PERECHE TERMOREZ..CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE) -  7 BUC

STUPARU SC 55

15-DEC-14

12953,16

144

43220

393,4

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40  (1

DEBITMETRU.        1

INTEGRATOR.       1

PERECHE TERMOREZ..CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB.

ZOLARE)   -1   BUC

STUPARU SC 21

15-DEC-14

2660,32

145

43220

71

Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm - SC 21

27-MAY-13

6713,89

146

43220

70

Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm - SC 55

27-MAY-13

6445,38

147

43220

397,7

CUTIE        PLASTIC

300X200X170 - 16 BUC STUPARU

15-DEC-14

1199,32

148

43220

397,6

CUTIE        PLASTIC

300X200X170 - 18 BUC STUPARU SC 24

15-DEC-14

1349,24

149

43220

397,5

CUTIE        PLASTIC

300X200X170 - 6 BUC STUPARU SC 21

15-DEC-14

449,74

150

43220

397,8

CUTIE        PLASTIC

300X200X170 - 8 BUC STUPARU SC 55

15-DEC-14

599,66

151

43220

358,14

1NVERTOR MAX DP. 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU

27-MAY-13

4425,82

152

43220

358,15

INVERTOR MAX DP. 201C/COMPLET ECHIPAT DE LUCRU

27-MAY-13

4425,82

153

43220

386,5

LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE ÎNCHISE CU      MEMBRANA

ELASTICA 500 LITRI-SC 25

27-MAY-13

2597,58

154

43220

386,6

LOT 3: VASE DE EXPANSIUNE ÎNCHISE CU      MEMBRANA

ELASTICA 500 LITRI-SC 25

27-MAY-13

2597,58

155

43220

350,2

PICKAMER BOSCH GSH

27

27-MAY-13

12202,79

156

43220

66

Rețea acm si recirculatie 2606 ml-SC21

27-MAY-13

1383570,64

157

43220

68

Rețea acm si recirculatie

5028 ml - SC 22

27-MAY-13

2121828,86

158

43220

72

Rețea    termica    de

recirculare apa calda de consum, tea va polipropilena Dn 40-63 mm 605 M - SC 23

27-MAY-13

39986,38

159

43220

67

Rețele termice 2606 ml -SC 21

27-MAY-13

705360,83

160

43220

69

Rețele termice 5806 ml -SC 22

27-MAY-13

1256973,84

161

43240

83

Arhitectura si detector gaze - SC 52

27-MAY-13

311832,87

162

43240

391,14

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 25  (1

DEBITMETRU.       1

INTEGRATOR.       1

PERECHE

TERMOREZ..CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE) -  3 BUC

STUPARU SC 33

15-DEC-14

5310,52

163

43240

393,6

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40  (1

DEBITMETRU.        1

INTEGRATOR.       1

PERECHE TERMOREZ.. CARTELA RADIO 1 BUC. 1 BUC FILTRU Y. 3 ROB. IZOLARE)   -7   BUC

STUPARU SC 33

15-DEC-14

18622,24

164

43240

90

Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm - SC 32

27-MAY-13

5494,42

165

43240

73

Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm - SC 51

27-MAY-13

5741,88

166

43240

78

Contor energie termica ELSACO Dn 15 mm - SC 52

27-MAY-13

6474,27

167

43240

84

Contori energie termica Multical 601 Dn 150Q150 2 bc - SC 52

27-MAY-13

22672,11

168

43240

87

Contori energie termica Multical 601 Dn 50Q15 -SC 52

27-MAY-13

4366,11

169

43240

86

Contori energie termica

Multical 601 Dn 65Q25 2 bc - SC 52

27-MAY-13

10128,65

170

43240

85

Contori energie termica Multical 601 Dn 80Q40 -SC 52

27-MAY-13

5631,24

171

43240

397,17

CUTIE        PLASTIC

300X200X170 - 10 BUC STUPARU SC 33

15-DEC-14

749,58

172

43240

81

Instalație automatizare ce cuprinde: rob. regi. 2 cai 1 bc. rob. regi. 3 cai 1 bc. termorez. pt 100   7

bc..termorez. de ext. 1 bc.traductor de pres.4 bc.traduc. de preș. dif. 2 bc.fluxostat 1 bc. reg. de preș. dif. 1 bc - SC 52

27-MAY-13

27413,54

173

43240

82

Instalație electrica si automatizare.      tablou

electric - SC 52

27-MAY-13

171831,8

174

43240

80