Hotărârea nr. 382/2015

Diminuarea sumei acordate prin actul aditional la contractul de asociere incheiat intre municipiul Galati si Asociatia "Fotbal Club Metalosport" Galati aprobat prin HCL nr. 340/27.08.2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 382 din 30.09.2015

privind: diminuarea sumei acordate prin actul adițional la Contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația "Fotbal Club Metalosport” Galați aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr, 340/27.08.2015

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 409/28.09.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.09.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 102318/24.09.2015, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 102320/24.09.2015, al Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de bugetfinanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea Asociației "Fotbal Club Metalosport", înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați nr. 101972/23.09.2015;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 42/10 03 2011 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 120/30 03 2015 privind finanțarea de la bugetul a Asociației "Fotbal Club Metalosport" Galați

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 340/27 08 2015 privind aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația "Fotbal Club Metalosport" Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (2) coroborat cu art. 67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. "d", alin. (6), lit. "a", pct. 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă diminuarea cu 220 000 lei a sumei acordate prin actul adițional la Contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Asociația "Fotbal Club Metalosport" Galați aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 340/27.08.2015.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Preț ” ' ședință, ăvanContrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Ofitabian Kovacs