Hotărârea nr. 381/2015

Completarea art. 4 din Statutul Fundatiei "Sportul Galatean", aprobat prin HCL nr. 173/2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 381 din 30.09.2015

privind: completarea art. 4 din Statutul Fundației "Sportul Gălățean", aprobat prin HCL nr. 173/2014

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 409/28.09.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.09.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 102784/25.09.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 102786/25.09.2015, al Direcției Generale Servicii Publice, al Direcției Generale Buget Finanțe, al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 173/29 05 2014 privind înființarea Fundației "Sportul Gălățean";

Având în vedere solicitările înregistrate la Registratura Generală a municipiului Galați sub numerele 99 446/16 09 2015 și 99 448/16 09 2015, ale Fundației "Sportul Gălățean";

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. 1 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 54 din H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. ”d", alin. 6 lit. "a", pct. 3,5 și 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HO TARAȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea art. 4 din Statutul Fundației "Sportul Gălățean" Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/29 05 2014 privind înființarea Fundației "Sportul Gălățean", după cum urmează:

"•atragerea de fonduri și susțineri financiare obținute de la terți - sponsorizări, publicitate, etc - în vederea desfășurării activității sportive";

"•cazarea participanților/invitaților, în condiții legale, pentru activități sportive și socioculturale. "

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Președini 1 ședință. Euge van

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Ocțăbian Kovacs