Hotărârea nr. 379/2015

Concesionarea spatiului medical, situat in Galati, Str. Gheorghe Asachi nr. 11, in suprafata exclusiva de 15,86 mp si suprafata de 35,06 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului doamnei dr. Sacagiu Cristina Flora.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 379 din 30.09.2015

privind: concesionarea spațiului medical, situat în Galați, str. Gheorghe Asachi, nr. 11, în suprafață exclusivă de 15,86 mp și suprafața de 35,06 mp reprezentând cotăa parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Sacagiu Cristina-Flora

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 406/23.09.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.09.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 101314/22.09.2015, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 101316/22.09.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1), art. 2, alin. (1), art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere H.C.L. nr. 29/25.02.2010 privind modul de calcul pentru stabilirea valorii minime până la care se va negocia redevența pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale, concesionate conform H.G. nr. 884/2004;

Având în vedere Ordinul Ministerului Sănătății nr. 946/2004 și Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 299/2004 pentru aprobarea modelului cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Văzând solicitarea doamnei dr. Sacagiu Cristina-Flora, înregistrată la Registratura Municipiului Galați sub nr. 97528/10.09.2015;

HCL379doc.

Având în vedere art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. ”c” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă concesionarea, Jură licitație publică, a spațiului medical, situat în Galați, str. Gheorghe Asachi, nr. 11, în suprafață exclusivă de 15,86 mp și suprafața de 35,06 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, doamnei dr. Sacagiu Cristina-Flora, pentru o perioadă de 22 ani și 8 luni.

Spațiul este individualizat în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Redevența este de 1 euro/mp/an în primii 5 (cinci) ani, atât pentru spațiul de folosință exclusivă cât și pentru spațiul de folosință comună.

  • (2) După primii 5(cinci) ani, nivelul redevenței se va stabili în urma negocierii directe dintre comisia stabilită de concedent și concesionar.

  • (3) Redevența nu poate fi mai mică decât valoarea calculată conform hotărârii Consiliului Local Galați.

Art. 3 - Contractul de concesiune se încheie respectând modelul cadru al contractului de concesiune aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 946/2004 și Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 299/2004.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va gsigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.

/     z'

/   / r ¥z -

z'\ \ a v- '

Președinte desegințp;

//j

Eugen

' L ! iî \

RELEVEU ETAJ

DISPENSAR COMASAT ADULTI + PEDIATRIE NR. 4, 5, 15, 29 Str. Ghe. Asachi nr, 11, GalațiSuprafață în exclusivitate S = 15,86 mp

Suprafață în folosință comună S = 35, 06 mp, din care :

  • -  21, 92 mp la parter

  • -   13,14 mp la etaj


Observație: Subsolul și acoperișul se încadrează în categoria spații de folosință comună.