Hotărârea nr. 37/2015

Completarea HCL nr. 521/29.10.2009 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Galati, cu modificarile si completarile ulterioare, prin modificarea traseelor nr. 35 si nr. 36

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 37

din 29.01.2015

privind: completarea HCL 521/29.10.2009 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare, prin modificarea traseelor nr. 35 și nr. 36

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 51/27.01.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data 29.01.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 9890/23.01.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 9892/23.01.2015, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 9 din Anexa la Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. 1, lit. b) și lit. c) din Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36, alin.i, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.i din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea Anexei nr. 2 din HCL 521/29.10.2009 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Anexa la HCL nr. 37/29.01.2015

Autobuze;

  • -  Traseul nr. 35 : TUR :Str. Zilei - Movilei - Poșta Veche - Basarabiei - 2V. Alexandrescu - Ep. Melchisedec Șt. - Troian - Rizer - Bucovinei - Lozoveni - Radu Negru - Traian - Limita Mun. Galați (spre Metro);

RETUR: Limita Mun. Galați - Traian - Radu Negru - Lozoveni -Bucovinei - Traian - Ep. Melchisedec Șt. - N. Alexandrescu - Basarabiei - Poșta Veche -Tecuci - Str. Zilei.

  • - Traseul nr. 36 : Comat - Str. H. Coandă - T. Vuia - 1 Dec. 1918 - Basarabiei - M. Bravu - Gării - Dogăriei - AL Moruzzi - Ana Ipătescu - Gara CFR (și retur);

Capacități pe trasee Autobuze