Hotărârea nr. 363/2015

Modificarea si completarea Contractului nr. 52186/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in municipiul Galati, aprobat prin HCL nr. 167/07.05.2015

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 363

din 30.09.2015

privind: modificarea și completarea Contractului nr. 52.186/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, aprobat prin HCL nr. 167/07.05.2015

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 387/10.09.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.09.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 97802/10.09.2015, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 97804/10.09.2015, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „b” și lit. „c” din Legea 92/2007privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 9 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007, emis de Ministerul Internelor și Reformei administrative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea Contractului nr. 52.186/08.05.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA, aprobat prin HCL nr. 167/07.05.2015 privind prelungirea delegării gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat pe raza Municipiului Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință, Eugt ăvan
Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Radu Octavi&nKovacs

Anexa

ACT ADIȚIONAL

NR.       /        2015

LA CONTRACTUL DE DELEGAREA GESTIUNII

SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 52.186/08.05.2015

Nr.___________/___________

Municipiul Galați, persoana juridica, cu sediul in Galați, str. Domnească nr. 38, avand cod fiscal nr. 3814810 cont nr RO62TREZ30621300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin Marius Stan, avand funcția de Primar in calitate de delegatar, pe de o parte, denumit in continuare Autoritatea Contractanta;

si

Operatorul de transport Societatea Transurb SA, cu sediul in Galați, str. Basarabiei nr. 4, înregistrat sub nr. J17 / 684 / 1998 la Registrul comerțului Galați, avand contul R050RNCB0141032879600001, deschis la BCR codul unic de inregistrare RO 10890801, reprezentat legal prin Genica Totolici, avand funcția de Director General, in calitate de delegant, denumit in continuare Operatorul, pe de alta parte,

Articolul 1

Se modifică Anexa 2.1 (Program de Transport al operatorului) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.52.186/08.05.2015 după cum urmează:

'/Autpțnizff '' .

3.301,669,35 .

5S9.863.76

•     Țrdmvai

y;::' '1^40,79^^: /(. ff-f ?’

Total Km planificați

4.243.836,60

4.902.325,11

Articolul 2

Se modifică Anexa 2.1.1 (Program de Transport al operatorului pentru rețeaua de tramvaie pe anul 2015) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.52.186/08.05.2015pentru traseele 5, 6, 8 și 42;

Articolul 3

Se completează Anexa 2.1.3 (Program de Transport al operatorului pentru rețeaua de tramvaie pe anul 2015) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.52.186/08.05.2015 pentru traseul 14 și se modifică pentru traseele 8 barat și 31;

Articolul 4

Se modifică Anexa 2.2.1 (Program de circulație tramvaie) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.52.186/08.05.2015 pentru traseele 5, 6, 8 și

Articolul 5

Se completează Anexa 2.2.3 (Program de circulație autobuze) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.52.186/08.05.2015 pentru traseul 14 și se modifică pentru traseele 8 barat și 31;

Articolul 6

Se modifică Anexa 2.3.1 (Traseele de tramvai și stațiile aferente) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.52.186/08.05.2015 pentru traseele 5, 6, 8 și 42;

Articolul 7

Se completează Anexa 2.3.3 (Traseele de autobuz și stațiile aferente) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.52.186/08.05.2015 pentru traseul 14 și se modifică pentru traseele 8 barat și 31;

Articolul 8

Se completează Anexa 2.4.3 (Grafic de circulație autobuze) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.52.186/08.05.2015 pentru traseul 14

Municipiul Galați

Operator