Hotărârea nr. 359/2015

Aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. AUTOGARA DUMITRU IMPEX S.R.L. pentru angajatii S.C. STAER INTERNATIONAL S.A. pe traseul Farmacia Hygeia - limita municipiului Galati (Metro) si retur

ROMAN IA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 359

din 30.09.2015

privind: aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea AUTOGARA DUMITRU IMPEX S.R.L. pentru angajații Societății STAER INTERNATIONAL SA., pe traseul Farmacia Hygeia - limita municipiului Galați (Metro) și retur

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 381/02.09.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.09.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 96302/07.09.2015, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Florin Popa;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 96304/07.09.2015, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății AUTOGARA DUMITRU IMPEX S.R.L. nr. 412/01.09.2015, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 44039/01.09.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (1*1), art. 34, art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport Societatea AUTOGARA DUMITRU IMPEX S.R.L. pentru angajații Societății STAER INTERNATIONAL SA., pe următoarea rută:

Farmacia Hygeia - str. Brăilei ~ str. Oțelurilor - bld. Dunărea - Drumul de Centură - str. Prelungirea Brăilei - str. Gh. Asachi - str. Ing. Anghel Saligny - str. Siderurgiștilor - str. 1 Decembrie 1918 - str. Milcov - str. Traian Vuia - str. Henri Coandă - bld. George Coșbuc - str. Alexandru Măcelaru - str. Traian - limita municipiului Galați (Metro) și retur.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei ho tărâri.                                         "î' ‘ -"• L:-LL.     Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Radu Octaflign Kovacs