Hotărârea nr. 358/2015

Aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. ACJ GLOBE TOUR S.R.L. pentru angajatii S.C. Grand Smithy Works International S.R.L., pe traseele Gradinita Prichindel - Poarta LSF Arcelor Mittal S.A. si Parc CFR - Poarta LSF Arcelor Mittal S.A.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 358

din 30.09.2015

privind: aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea ACJ GLOBE TOUR S.R.L. pentru angajații Societății Grand Smithy Works International S.R.L., pe traseele Grădinița Prichindel - Poarta LSF Arcelor Mittal SA. și Parc CFR - Poarta LSFArcelor Mittal SA.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 380/02.09.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.09.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 94424/02.09.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 94426/02.09.2015, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății ACJ GLOBE TOUR S.R.L. nr. 396/08.2015, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 488336/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (1*1), art. 34, art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), Ut. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport Societatea ACJ GLOBE TOUR S.R.L. pentru angajații Societății Grand Smithy Works International S.R.L., pe următoarele rute:

  • - Grădinița Prichindel - str. Brăilei - Ultimul Leu - str. Siderurgiștilor - Piața Energiei - str. 1 Decembrie 1918 - bld. Milcov - str. Traian Vuia - str. Drumul Viilor -Calea Smârdan - Poarta LSFS.C. Arcelor Mittal SA.;

  • - Parc CFR - str. Prundului - str. Traian - Bariera Traian - str. Alexandru Măcelaru - bld. George Coșbuc - str. Henri Coandă - str. Traian Vuia - bld. Milcov -Calea Smârdan - Poarta LSFS.C. Arcelor Mittal SA.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art, 3 - Secretarul municipiului Galați ya^asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.


oc /^Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați

Radu Octapuțn Kovacs