Hotărârea nr. 357/2015

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Schimbare de destinatie din gradinita in sediu Politie Locala, cu acces din exterior, Galati, Bd-ul Dunarea nr. 44, Bl. B7, ap. 39"

KU1VLA1N1A

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 357

din 30.09.2015

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Schimbare de destinație din grădiniță în sediu secție Poliție locală, cu acces din exterior, Galați, bd. Dunărea, nr. 44, bl. B7, ap. 39"

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 379/31.08.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.09.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 93194/31.08.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 93196/31.08.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i- Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Schimbare de destinație din grădiniță în sediu secție Poliție locală, cu acces din exterior, Galați, bd. Dunărea, nr. 44, bl. B7, ap. 39”, având caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octapî&n Kovacs

Anexa la HCL nr. 357/30.09.2015

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Schimbare de destinație din grădiniță în sediu secție Poliție locală, cu acces din exterior, Galați, bd. Dunărea, nr. 44, bl. B7, ap, 39”

Spațiul situat in Galați, bd. Dunarea, nr. 44, bl. B7, ap. 39 se afla in patrimoniul municipiului Galați si atribuit Politiei Locale, prin HCL nr. 425/27.11.2014.

In acest sediu va funcționa Secția 3 a Poliției locale.

Prin proiect se prevede amenajarea unei noi cai de acces, din exteriorul blocului, care sa permită accesul publicului, precum si lucrări de igienizare.

Valoarea totala a investiției: 39.293 lei

Din care C+M:            21.957 lei

Capacități: -reamenajare spațiu

Durata de realizare a investiției: 6 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexam Devizul General corespunzător acestui proiect.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

EUGEN

yA .zi

/ /

1 ,1

lilnj

hL

«Oi 1

(OBIECTIV 7 SOIIMBARE DE DESTINAȚIE DIN GRĂDINIȚĂ ÎN SEDIU

SECȚIE POLITIE LOCALĂ CU ACCES DIN EXTERIOR

Beneficiar: POLITIA LOCALA GALAȚI

Proiectant: S.C. ASTRIDA PROIECT S.R.L.

DEVIZUL GENERAL

_____________privind cheltuielile necesare realizării:           _________

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN GRĂDINIȚĂ ÎN SEDIU SECȚIE POLITIE LOCALĂ CU ACCES DIN EXTERIOR

cf. H.G. nr. 28 din 2008

in mii lei / mii euro la cursul lei / euro din data 17.08.2015                               1 Euro =   4,4269       lei

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare       (fara

TVA}

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii iei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITC

Cheltuieli pentru obținere

3LUL1:

ta si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,0001     0,00c

0,00C

0,00C

0,000

i112

Amenajarea terenului

0,0001 o,ooc

0,00C

0,00C

0,000

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,000     0,00c

0,000

0,00C

0,000

issgiaw

i=^-?-’<W W

li

CAPITC

Cheltuieli pentru asigurarea ul

>LUL 2:

:ilitatilor necesare ob

iectivului

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

^pi.^uiivwwiJLni âfG îi ;    JMCd Wlfl

.......

CAPITOLUL 3:

Cheltuieli pentru proiectare si asis

tenta tehnica

3,1

Studii de teren

3,099

0,700

0,744

3,843

0,868

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,3

Proiectare si inginerie

7,526

1,700

1,806

9,332

2,108

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,5

Consultanta

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,6

Asistenta tehnica

3,099

0,700

0,744

3,843

0,868

CAPITO

Cheltuieli pentru ii

LUL 4: ivestitia de baza

4,1

Construcții si instalații

17,708

4,000

4,250

21,957

4,960

4,2

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,5

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

i

5.1.1 Lucrări de construcții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

j

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,2 (

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,319

0,072

0,000

0,319

0,072

5,3 (

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,072.

__2

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru darea in exploatare


6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6,2

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

o,ooo|

-jl    | vOv

TOTAL GENERAL

31,750

7,172

7,543

39,293

8,876

din care C+M

17,708

4,000

4,250

21,957

4,960


ÎNTOCMIT:

S.C. ASTRLDA PROJE^.^1,