Hotărârea nr. 356/2015

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Centrala termica ap. 39, Bl. B7, Bd-ul Dunarea nr. 44"

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 356 din 30.09.2015

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Centrală termică, ap. 39, bl B7, bd. Dunărea nr. 44”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 378/31.08.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.09.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 93198/31.08.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 93200/31.08.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), Ut. „b”, alin. (4), lit. „d” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i” Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Centrală termică, ap. 39, bl. By, bd Dunarea nr. 44”, având caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 356/30.09.2015

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Centrală termică,

ap. 39, bl. By, bd. Dunărea nr. 44”

Spațiul situat in Galați, bd. Dunarea, nr. 44, bl. By, ap. 39 se afla in patrimoniul municipiului Galați si este atribuit Politiei Locale.

In acest sediu va funcționa Secția 3 a Poliției locale.

Prin proiect se prevede echiparea imobilului cu o centrala termica individuala cu condensatie de 24KW, precum si contorizarea separata a consumului de gaz.

Totodată se va reface si instalația electrică.

Valoarea totala a investiției: 32.173 lei

Din care C+M:            23.055 lei

Capacități:- centrala termica-1 buc

-instalații incalzire, ventilare, climatizare, PSI

Durata de realizare a investiției: 6 luni

Sursa de finanțare: buget local

Anexam Devizul General corespunzător acestui proiect.

OBIECTIV : INSTALARE CENTRALA TERMICA INDIVIDUALA

Beneficiar: POLITIA LOCALA GALAȚI

Proiectant: S.C. ASTRIDA PROJECT S.R.L.

DEVIZUL GENERAL

_____________ privind cheltuielile necesare realizării:

INSTALARE CENTRALA TERMICA INDIVIDUALA

cf.H.G. nr. 28 din 2008

in mii lei / mii euro la cursul lei / euro din data 17.08.2015                               1 Bure -   4,426? ld

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare       (fan

TVA)

1 TVA

Va (inclu;

loare s v TVA)

1 crt

de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro i

1

2

3

4

5

6

7

CAPITl

Cheltuieli pentru obținere

DLUL1:

?a si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0^00]    0,000]    OJDOC

) 0,00(

j     0,000

1,2

Amenajarea terenului

0,00(

) 0,00(

) o,ooc

0,00(

) 0,000

1,3

Amenajau pentru protecția mediului si aducerea Ie starea inițiala

o,ooc

0.00C

)     0,00C

o,ooc

} 0,000

i 1.4

i vKnVOfOOE

■'■'iiV O.OOJ

CAPITC

Cheltuieli pentru asigurarea ui

)LUL 2: :ilitatilor necesare obiectivului

2

Cheltuieli pentru asigurarea utiiitatilor necesare obiectivului

l      0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

iSfiSI

«AU CAHTCK,

■ — - - - >M udiiicHald

>;f-£?Adoti

CAPITOLUL 3:

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,3

Proiectare si inginerie

5,755

1,300

1,381

7,136

1,612

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,5

Consultanta

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,6

Asistenta tehnica

1,328

0,300

0,319

1,647

0,372

-.1,984

—- —Ț^.r fi lVW

CAPITOLUL 4:

Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

18,593

4,200

4,462

23,055

5,208

4,2

Montaj utilaje tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,5

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,6

Active ne corporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

|

SW9.3

WS20B

î

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5,1 (

Organizare de șantier

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

i

>.1.1 Lucrări de construcții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

£

1.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,2 C

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,335

0,076

0,000

0,335

0,076

5,3 C

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru darea in exploatare

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000| 0,000

0,000

0,000

6,2

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 j

j -|!:|i';:i '=Y ', i‘"U:.! - Vi* ?

iiihiijh^iUrjpJPP-Q'

TOTAL GENERAL

26,011

5,876

6,162

32,173

7,268

din care C+M

18,693

4,200

4,4621

23,055

5,208