Hotărârea nr. 355/2015

Validarea unui mandat de consilier local

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 355

din 30.09.2015

privind: validarea unui mandat de consilier local

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 414/29.09.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.09.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 104392/30.09.2015, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 104394/30.09,2015, al Compartimentului Asistență tehnică și Juridică Consiliu Local;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere Procesul Verbal din data de 30.09.2015 al Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 354/30.09.2015 privind încetarea unui mandat de consilier local;

Având în vedere adresa nr. 057/10.09.2015 a Partidului Conservator, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 102746/25.09.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea

Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor local;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (2), lit. ”a”, ale art. 10 și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se validează mandatul de consilier local al domnului Sandu Vali Viorel, înscris pe lista de candidați a Partidului Conservator în cadrul USL pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 10.06.2012.

Art. 2 - Se completează componența Consiliului Local Galați în mod corespunzător.

Art. 3 - Domnul consilier local Sandu Vali Viorel este desemnat în calitate de membru al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător, în locul domnului consilier local Marius Humelnicu.

Art. 4 - H.C.L. nr. 526/11.12.2013 privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Galați udasiguratransiniterea și publicitatea


Art. 5 - Secretarul Municipiului prezentei hotărâri.

Președintgde ședință, j: ? j

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octctâign Kovacs