Hotărârea nr. 354/2015

Incetarea de drept a unui mandat de consilier local

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 354 din 30.09.2015

privind: încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 413/29.09.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.09.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 104388/30.09.2015, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 104390/30.09.2015, al Compartimentului Asistență tehnică și Juridică Consiliu Local;

Având în vedere referatul constatator nr. 104386/30.09.2015;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Văzând demisia domnului consilier local Marius Humelnicu, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 96264/07.09.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (2), lit. a), art. 10 și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 69 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin, (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Consiliul Local al Municipiului Galați ia act de încetarea de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier local al domnului Marius Humelnicu.

Art. 2 - Se declară vacant locul de consilier local ocupat până la această dată de către domnul Marius Humelnicu în cadrul Consiliului Local al Municipiului Galați.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Oclavian Kovacs