Hotărârea nr. 345/2015

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre municipiul Galati si Club Sportiv Municipal "Dunarea" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.345

din 27.08.2015

privind: aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Sportiv Municipal „Dunărea” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 368/27.08.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.08.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 92204/27.08.2015, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 92242/27.08.2015, al Direcției Generale Servicii Publice și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere solicitarea CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL „DUNÂREA” GALAȚI, nr. 1215/27.08.2015, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 92344/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 42/10.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a unor activități desfășurate de structurile sportive din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (2) coroborate cu dispozițiile art. 67 - 69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. (6), lit. "a"pcL 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă actul adițional la contractul de asociere încheiat între Municipiul Galați și Clubul Sportiv Municipal “Dunărea” Galați, aprobat prin HC.L. nr. 130/30.03.2015, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octq/OXin Kovacs

ACT ADIȚIONAL NR.__/_______

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR.__________

între:

MUNICIPIUL GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont curent R049TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar........................................................ și

CLUB SPORTIV MUNICIPAL “DUNAREA" GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str.George Cosbuc nr.253A, cod fiscal 3346921, cont nr. RO03TREZ23G67050159200X, deschis la Trezoreria Galați, prin reprezentant legal..........................

In temeiul H.C.L. nr.__________/________a intervenit prezentul act adițional:

Art. 1 In temeiul H.C.L. nr._________, susținerea financiară acordată pentru anul 2015 se

suplimentează cu suma de 700.000 lei.

Art. 2 Suma prevăzută la art. 1 din prezentul act adițional va fi utilizată pentru susținerea activității sportive a clubului.

Art. 3 Toate celelalte clauze contractuale rămân valabile.

MUNICIPIUL GALAȚI,           CLUB SPORTIV MUNICIPAL DUNAREA GALAȚI,

PRIMAR                                    Reprezentant legal

Director General Direcția Generală Buget Finanțe,

Director General Direcția Generală Servicii Publice

Control Financiar Preventiv,

Serviciul Juridic și Legalitate,

Sef Birou învățământ, Cultură, Turism, AgfeAeM -J Sport, Culte și Sănătate

Y': '

pkșediyț&de ședințțy

Cristian Sorin Enachii