Hotărârea nr. 336/2015

Aprobarea studiului "Reabilitarea transportului public urban in Galati - Plan de Mobilitate Urbana Durabila"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 336 din 27.08.2015

privind: aprobarea studiului „Reabilitarea transportului public urban în Galați -

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 354/14.08.2015

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 86918/10.08.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 90838/24.08.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin (2), lit. „ b “, alin. (4 ), lit. „ e” din Legea 215 /2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă studiul „Reabilitarea transportului public urban în Galați -Plan de Mobilitate Urbană Durabilă”, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octfâdan Kovacsep^s9
Municipiul Galați


ANEXA 1. Fluxuri de trafic de prognoza

 • >  Orizontul 2020

 • V  Media Zilnica Anuala

 • •  Ipoteza pesimista

 • •  Ipoteza medie

 • •  Ipoteza optimista

 • V  Ora de varf de trafic

 • •  Ipoteza pesimista

 • •  Ipoteza medie

 • •  Ipoteza optimista

 • >  Orizontul 2030

 • V  Media Zilnica Anuala

 • •  Ipoteza pesimista

 • •  Ipoteza medie

 • •  Ipoteza optimista

 • V  Ora de varf de trafic

 • •  Ipoteza pesimista

 • •  Ipoteza medie

 • •  Ipoteza optimista

Plan de Mobilitate Urbană Galați Analiza părților interesate în proiect

Nr

Organizație

Reprezentant

Contact

1

Consiliul Judetean Galati

Direcția Arhitect Șef

0236-469113

cjg_arhitectsef@yahoo.com

2

Consiliul Local Galați

Comisia de urbanism si amenajarea      teritoriului,

lucrari publice, ecologice si protectia mediului inconjurator

0236.461460

3

Primaria Municipiului Galati

Directia de Proiecte si Finantari Externe

0236.461460

Institutia Arhitect Sef

0236/ 307708

arhitectsef@primaria.galati.ro

Directia Generala Buget

Finante

0236.461460

Directia Generala Infrastructura si Lucrari Publice - Compartiment Transport Urban

0236.461460

Directia Generala Infrastructura si Lucrari Publice - Compartiment gestiune si siguranta circulatiei

0236.461460

Direcția Generala Dezvoltare

0236.461460

Serviciul Utilitati Publice

0236.461460

Directia Relații Publice și Comunicare

0236.461460

4

Agentia pentru Protectia

Mediului Galati

Director Executiv

0236.460.049

office@apmgl.anpm.ro

5

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-Est

Director

0239/611 066

adrse@adrse.ro

6

Prefectura Galați

Comisia Siguranta Circulatiei

0236/417.218

Nr

Organizație

Reprezentant

Contact

prefect@prefecturagalati.ro

7

S.C.    DRUMURI    ȘI

PODURI S.A. GALAȚI

Director General

0236-460.461

drumurigalati@yahoo.com

8

S.C. Transurb S.A.

Director General Director Economic Departament Tehnic Birou Operatiuni

0236460022

transurbgl@gmail.com

9

RELAJCAR

Director

0740.153194          0721.608952

0236.473172

10

ANDRY

Director

0755.681336

11

COMSAMO

Director

0236.469994 0725535650

12

ACJ GLOBE TOUR

Director

0723.219979 0236.324857

13

BADILAS COM

Director

0744.546155          0744.457188

0744.528247

14

TRANSDAN

Director

0722.318838 0740.082318

15

SOGITOUR

Director

0751.688254 0743.360725

16

TRANSCRIS

Director

0758.073377

17

Operator feroviar: S.C. Transferoviar      Calatori

S.R.L.

Fax: 021 310 43 88

18

Operator naval Navrom

Bac S.R.L

Director General

0236-460190

secretariat@navrom.ro

19

Centrul de Consultanta Ecologica Galati - ONG

Presedinte

eco@cceq.ro

20

Centrul de dezvoltare

SMART - ONG

Presedinte

Fax: 0336 818613 office@smart

21

Universitatea “DUNAREA

DE JOS”

Reprezentanti          Liga

studentilor

dorin cotet@yahoo.com

office@lsgalati.ro

22

Universitatea “Danubius”

Reprezentanti          Liga

studentilor

ligastudentilor.danubius@yahoo.com

Nr

Organizație

Reprezentant

Contact

23

Santierul Naval “DAMEN” SA

+40 (0)23 630 72 30 +40 (0)23 630 72 11 office@damen.ro

24

S.C. Arcelor Mittal S.A.

(004) 0212.319.485

25

Patronatul IMM

Presedinte

0236/310917

0722.228351

pimmgalati@yahoo.com

26

Asociații de proprietari

27

Populația din Municipiul Galați

28

Presa - Viata Libera

tel. 0236/460620, fax 0236/471028

redactie@viata-libera.ro

29

Presa - Monitorul Galati

0236 473 557 0236 499 070

©European Bank

for RoconrtTOction iu»<! D<-v<4<i[>mcnt

Nr

Nume și prenume

Instituție

Funcție

E-mail/Tel.

Semnătura

/

6 z z' A 6?  A <D/g

comS . 'yji .

G-s^n

>

Pp .

z^-

S>T^ /' /tA/

/' / ' /. // -

P Gg . gPU

PCX A

r? /

'5

----------7-------------------

'^/ (G^     pZpJ

oGGWtQG

CwoJvg^ (o•jzfiîsw P Q'oIaxc - c/M

•^cuic’^e ,,

4^44^ ?x Au

(Ui"

^&Z pPP'ty*

/to              cfa&x

/

-------------KT----------------

p

"J      7c

/ /

©European Bank

for Rvconutruction nnd (k-wlopmvnt

Nr

Nume și prenume

Instituție

Funcție

E-mail/Tel.

Semnătura

5”

/V

< <•

©European Bank

for Hcconrtrurtion nn<l Ikvckijimvnt

Nr

Nume și prenume

Instituție

Funcție

E-mail/Tel.

Semnătura

£

\|MÂuC4-

4>d>r- W^! 4 GA/'Ă?

i

gJ)

xz

l

/0C/ ^7lc^

/ / / /> > i /

fi

/1/&C& h1^

tactaKT\ A

i

•J y

L

-^7

“S2- • Glces ©©

i-C-Ațol \MaA\

(W

60

x>

/

-f-

II

. A\ QxU^-u           )>

9- <P--A^

I2_

b) GA

'A >                . ,'

• <MU (l

J

olufA Atu .cf/tMS-® VA^J'

(3

iEjOJmA MittUTA

Ho/lffTo^X/6 f

GK-L.brî']

^'ee-croe,

G#7/6ZUZ-

(UOâleAx . reȚV>jîrtO' ®"

/T>d)AÂ v f~u 1 ofc-o. <* fc'A . /B

©European Bank

for Rvconutroction nn<l Dcvclojmwtrt

Nr

Nume și prenume

Instituție

Funcție

E-mail/Tel.

Semnătura

fW MÎWO

XcW/W

o^-Ac/sjyr’

'C. /tfatlc.             J lua'J. .Cî\

bn

_

'S

tn'J     -Seu -Ai

TEU\l£(z,'tis

<opf-3ojsg t^r' U

’Ț'lrVc- -trauJ'U'i'ifi         el\

(fi

/

ON APisn sA

0%£bU£^CxAu<

/W <£//'-

Gtf2U)~D

'^pecTb/Z.

- \Kan(cP)

~y&Cvo<0 y         v

i<?

fi>£W4M4-

/ / ■             A

JoOtW ■ yâÂ&iP' c^cci

n

M o/        c ci

U c d

■^ciu^fib-uJ uay^xl liduU

Gț CLtd^-i

Au»

U Qf * tu a      Cif &)

UU—'

2 o

PpQ

Co»u^?

ițv<^_—--

2|

U'uleî /eoJomxy

M'W ^/

arfele ctu^ fâ) fnrnSH'a ■ ^fia^.-n, O*W5C934£

nr

epijsa


©European Bank

for Rreoiminictiim «ud ItaciopOMrt

Nr

Nume și prenume

Instituție

Funcție

E-maîl/Tel.

Semnătura

22

^0 UU(

fn^.

ț/4

23>

ftțUW

~ ’heO   '

• I                      ,<J

Ufa4u^ 0-'1aM0o - cev*

2$

/ /z

A//^           y

/4x

25

cA/^ A

Zx/ttX/ ev.

) /"A/z

25

GT>5-

,^r

joPrt- /'pp/pfr.

Cec. JsdblTLG      Q y&l'VQC

â L G-b

'■'ț

2S

QjOCiDc 6L€/yfi-

-------y----------

(2

_^^Y' 7/î^

'             _ £D y 4 f

'J    .A

'■-X                            /

2'?

SLĂs-.Vc -c?î)

tX            \, Vl)


«Reabilitarea Transportului Public Urban in Galati -Plan de Mobilitate Urbana Sustenabila»


 • □  La confluenta a trei cursuri majore (Prut, Siret, Dunare)

 • □  La confluenta a trei judete (Braila, Galati, Tulcea)

 • □  Localitate transfrontaliera (cu Republica Moldova si Ucraina)

 • □  Amplasare geografica nefavorabila (limita de sud-est, conectivitate redusacu teritoriul tarii)

 • □  Oras industrial si portuar

 • □  Sistemul urban Braila-Galati

 • □  Parte din Coridorul European Rin-Dunare

 • □  Cel mai mare port romanesc la Dunare

REGULAMENTUL (CE) Nr 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată în iulie 2013, Planul de mobilitate urbană (PMU) reprezintă instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităților din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate și transport al persoanelor, bunurilor și mărfurilor.

Programul Operational Regional 2014-2020 componenta dezvoltare urbana - PMUD -conditionalitate

Planul de mobilitate urbana durabila se va corela cu planul national de transport, cu planul de urbanism general (PUG), cu strategiile locale de dezvoltare urbana cit si cu strategiile sectoriale de servicii sociale, sanatate, educatie, creerea de locuri de munca si dezvoltare economica.

 • 1. Analiza studiilor, strategiilor și planurilor de dezvoltare existente;

 • 2. Realizarea unui model de transport pentru zona de studiu, ca instrument decizional;

 • 3. Definirea si agrearea obiectivelor pentru viitorul Plan de Dezvoltare Urbana Durabila

 • 4. Definirea a trei scenarii strategice complexe;

 • 5. Alegerea scenariului strategic al planului de mobilitate pe baza unei analize multicriteriale;

 • 6.  Definirea unui plan de acțiune integrat;

 • 7.  Integrarea unei componente de siguranța rutiera;

 • 8.  Realizarea unei Evaluari Strategice de Mediu;

 • 9. Realizarea unuiplan de finantarepetermenscurt (pana in anul 2017), pe termen mediu (pana in anul 2020) si pe termen lung (pana in anul 2030), cu sursede finantare, pentru componenetele scenariului strategic al planului de mobilitate.Domenii de mobilitate:

Transport pietonal si cu bicicleta

Transport public (inclusiv transport

cu taxiul)

Transport motorizat

Transport de marfa

Parcari

Infrastructura

Servicii

SistemeITS

Integraresiintermodalitate

Costuri si finantare

Organizare si cooperare institutionala

Sigurantarutiera

Corelare cu strategiileeuropene nationale, regionale

Consultaresiimplicarepublica Accesibilitate

ep sa Date de intrare privind mobilitatea actuala

Date de intrare

Emitent

Date socio - economice distribuite pe circumscriptii de recensamant

INS

Planificare urbana (PUG, PUZ, Master Plan spatii verzi

Institutiaarhitectuluisef

Studii de trafic existente

Primaria Mun. Galati, Banca de Date

Recensaminte trafic

CESTRIN

Infrastructurarutiere, retea linii tramvai, statii autobuze, Taxi, transport public, parcari

PrimariaMun.Galati, Transurb, GospodarieUrbana

Transport Judetean, interjudetean, feroviar, naval

CJ Galati, ARR, SC Transferoviar Calatori S.R.L, Navrom Bac SRL

Locuri de munca (nr. angajati / unitatieconomice)

ITM Galati

Transport marfa (primele 250 unitatiec. in functie de cifra de afaceri)

RegistrulComertului

Elevi, studenti(numar/ unitati scolarizare)

Universitati, ISJ Galati

Statistica accidentelor, iclusiv localizarea in teren

PolitiaMun. Galati

Structura parcului de autovehiculedin Mun Galati / tipuri

Serviciul Impozite siTaxe locale, DRPCIV Bucuresti

Populatiala nivel de strada

Evidentapopulatiei

Anchete in Gospodariiprivind mobilitatea populatiei (1% din populatie)

Consultant

Recensaminte de circulatie in intersectii si anchete origine destinatie

Consultant

 • Populație an 2015: 243.264 locuitori - locul 8 petara

 • Marimea medie a unei gospodarii: 2,41 persoane/gospodarie

 • Densitatea medie 938,33 locuitori/km(peste media nationala)

 • Rata Somajului (Recensamant 2011) -Romania 5,2%, jud. Galati 7,1% , municipiul Galati 10,6% - loc2 nivel national

 • PIB/locuitor- 74% fata de media naționala;

 • Gradul de motorizare 266 autoturisme la

1.000 locuitori(473 autoturisme media EU)

 • □  Retea stradala densa, mai ales in zona centralaDistributia calatoriilor pe moduri de


 • Pietonal

 • Bicicleta

 • Autoturism - șofer

Autoturism - pasager

 • Taxi

 • Microbuz

 • Autobuz

Autobuz serviciu

 • Troleibuz

 • Tramvai

= 2 calatorii/ persoana
Relationarea mobilitatii cu varsta populatiei

 • Patron

 • Independent (PFA, asociatie familiala)

 • Șomer

 • ■ Persoană Casnică

 • Elevscoala primara sau secundara (Grupa 0 si Clasele 1-8)

 • Elev Liceu si Scoala profesionala (Clasele 9-12/13)

 • Student

 • Pensionar

 • Altele


Statutul profesional al locuitorilor


Numar calatorii

2.5
Durata calatoriilor


Numărul de calatorii


1600


140060-70 • Către casa (domiciliu)

 • Către serviciu

 • Afaceri in interes de serviciu

 • Educație/ Formare

 • Cumparaturi

 • Interes personal

 • Vizitarea prietenilor

 • Recreere

 • Ducerea/Aducerea copiilor la /de la scoala

 • Altul


Scopurile calatoriilor


Durata


călătoriilor [minute]
19 linii Autobuz

2 linii Troleibuz

2 linii Tramvai

11 linii Microbuz

251 statii

143 statii amenajate

25 puncte vanzare bilete

10 puncte vanzare abonamente


ep sa Analiza diagnostic - transport marfa


Centura - capacitate redusa comparativ cu fluxurile de trafic;

Inexistenta unei politici de logistica urbana (cu exceptia PLT si intredictii pe zone restranse pentru peste 3,5 tone)

Spatii comerciale importante amplasate pe artera centrala (B-dul G. Cosbuc) Conectarea inadecvata a marilor generatori de cerere de transport de marfa (porturile)

Toate zonele comerciale au posibilitatea aprovizionarii cu vehicule de peste 3,5 tone, liber sau cu obtinerea unui PLT

 • □  La nivelul municipiului Galati suprafața estimata a parcărilor existente este de aproximativ 54,7 hectare care asigura un numarde aproximativ3.500 locuri de parcare.

 • Dintre acestea, SC Gospodarire Urbana SRL administreaza un numar de 37 de parcari cu plata (aferente arterelor principale de circulatie), insumand 24,9 hectare, respectiv 1.508locuride parcare.

 • □  Potrivit datelor oficiale, la nivelul anului 2014 in municipiul Galati sunt in jur de 72.602 de autovehicule, din care 65.247 sunt autoturisme;

 • □  Proiecte in derulare: realizarea a 243 locuri parcare (darmare garaje existente Micro 19);

 • □  Municipiul prezinta o problema importanta a locurilor de parcare, in special prin preluarea spatiului atribuit pietonilor si biciclistilor;

 • □  In reteaua secundara deficitul sever al locurilor de parcare face ca de multe ori carosabilul sa fie ingustatprin parcareain lungul strazilor sau trotuarelesa fie blocate de autovehicule stationate;

 • □  Exista un deficit sever de locuri de parcare la nivelul zonelor rezidentiale, cauzat in primul rand de ocupareineficienta a terenului cu garaje.


ep sa Analiza diagnostic -transport nemotorizat

eteaua pietonala • 2. Discontinuitatea traseelor pietonale: in multe locatii, in special in zonele rezidentiale, spatiile destinate circulatiei pietonale sunt intrerupte sau obstructionate, obligand pietonii sa utilizeze rutele dedicate traficului auto, avand, in consecinte un nivel crescut de risc. Cea mai frecventa problema o reprezinta autoturismele parcate pe trotuar.epț sa        iza diagnostic - transport nemotorizat

eteaua pietonala

 • 3. Pavaj inadecvat sau aflat intr-o stare avansata de degradare: aceasta probleme ingreuneaza si, in multe cazuri, pune in discutie siguranta circulatiei pietonale, fiind mai grava in cazul pietonilor aflati in fotoliu rulant sau a celor cu alte dizabilitati locomotorii. Accesul dificil, schimbarile bruste de nivel, treptele inalte, abrupte creeaza un disconfort evident pietonilorAccesibilitate scazuta a retelei de transport public - in cele mai multe cazuri localizarea lor este inadecvata - situate in locuri cu acces nesigur. Diminueaza traseul pietonal sau il obstructioneaza cu utilizatori de transport public. Statiile nu sunt accesibilizate corespunzator si nu le ofera pasagerilor confortul de care au nevoie. Acest lucru duce la scaderea numarului de utilizatori


ep sa Analiza diagnostic - transport nemotorizat

5.Traversarile pietonale reprezinta de asemenea o problema delicata. Nu exista suficiente traversari pietonale. Unele traversari prin refugiile de tramvai sunt sicanate. Marcajul trecerilor de pietoni nu este adecvat. Exista artere foarte lungi cu traversari pietonale doar la capete.

ep sa Analiza diagnostic - transport nemotorizat

 • 6. Garaje - existenta unui numar foarte mare de constructii provizorii / parazitare care ocupa o suprafata foarte mare a spatiului public;

 • 7. Semaforizarea - Semafoarele opereaza in general pentru a maximiza fluxul de vehicule motorizate. Acest lucru se intampla, de obicei, prin cresterea timpilor de culoare verde pentru autoturisme si de asemenea, a timpilor de asteptare pentru pietoni. Prin urmare, blocajele de trafic sunt reduse, dar pietonii sunt obligati sa astepte perioade lungi de timp la culoarea rosie si sa grabeasca traversarea in scurta prioada a culorii verdeep sa Analiza diagnostic - transport nemotorizat1. Toata lungimea Falezei Inferioare a Dunarii. • 2. Faleza superioara a Dunarii ce se

continua pe Strada Prelungirea George Cosbuc de la Parcul Viva, strada Regiment 11 Siret, cu iesire pe strada Brailei, in dreptul Politiei judetului Galati, urmarind strada Brailei pana la intersectia cu strada George Cosbuc.

 • 3. Strada Basarabiei -pe segmentul cuprins

intre Bulevardul George Cosbuc si Piata Energiei, in prima parte, pana la intersectia cu strada Nae Leonard, pe trotuarul aferent Cimitirului ”Eternitatea”, continuand apoi din aceasta intersectie pana la Piata Energiei, pe trotuarul opus.

 • 4. strada Otelarilor - de la sensul giratoriu,

pana in intersectia cu strada Stadionului, continuand pe strada Stadionului, pe trotuarul aferent Spitalului Judetean, Strada Frunzei si Strada Gheorghe Asachi.
ep sa Analiza diagnostic - transport nemotorizat

îeteaua ciclabila

Pistele amenajate in momentul de fata sunt in totalitate localizate pe trotuare si realizate intr-o maniera complet inadecvata:

Lipsa continuitatatii pistelor -sunt realizate de o maniera izolata pe cateva dintre strazile Municipiului; Amenajarea deficitara - alinieri si racordari inadecvate, traversarea nu este marcata si/sau traseul pistei nu este corelat cu alinierea trecerii de pietoni;

Fiind amenajate pe spatiile dedicate pietonilor, exista cazuri in care conflictul dintre aceste doua moduri de transport este evident, cauzat de lipsa de spatiu rezultata astfel pentru pietoni;

Amenajarea deficitara adesea fara spatii de siguranta fata de bordura, garduri, vegetatie, mobilier urban, stalpi si copaci;

Lipsa informarii publicului pe site-urile oficiale ale autoritatilor cu privire la acest mod de transport alternativ; promovarea insuficienta a acestuia.
tendinta de crestere a numarului de victime. In anul 2012 s-a inregistrat numarul cel mai mare de

accidente, atat la nivelul pietonilor, cat si al biciclistilor.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

Pietoni

118

69

94

126

120

118

645

Bicicliști

5

9

9

26

12

18

79
 • □  lipsa sancționărilor adecvate pentru utilizatorii de autoturisme;

 • □  practici de conducere agresive si nesigure;

 • □  distragerea atentiei soferului, inclusiv prin utilizarea telefonului mobil;

 • □  oboseala conducatorilor auto;

 • □  conflictul pietoni-vehicul la punctele de trecere de pietoni;

 • □  timpi redusi de reactie si viteza scazuta de deplasare a persoanelor in varsta;


Viteza

 • □  Viteza la care un automobil se deplaseaza influențează atat riscul de a se crea accidente, cat si consecintele acestuia. Efectul asupra riscului de se crea accidente vine in principal prin relatia dintre viteza si distanta de oprire. Cu cat este mai mare viteza unui vehicul, cu atat este mai mai scurt timpul pe care un conducator auto il are la dispozitie pentru a se opri si a evita un accident, inclusiv a lovi un pieton.

 • □  Cercetarile au aratat ca pietonii au o sansa de 90% de a supravietui unui accident auto la o viteza de deplasare a utoturismului de 30 km/h, dar mai putin de 50% sanse de supravietuire la impactul cu un autoturism ce se deplaseaza cu 45 km/h.

Lipsa facilitatilor pietonale in proiectarea carosabilului si planificarea utilizarii terenurilor

 • □  Riscul de accidente pietonale este crescut cand proiectarea carosabilului si planificarea utilizarii terenurilor nu reusesc sa ofere facilitati, cum ar fi trotuare adecvate sau atentie suplimentara oferita accesului pietonal la intersectii.

Vizibilitate scazuta a pietonilor

 • □  Problema vizibilitatii corespunzatoare a pietonilor este frecvent citata in literatura de specialitate ca un risc major in accidentele ce implica pietoni. Vizibilitate inadecvata a pietonilor rezulta din:

 • □  iluminat inadecvat sau inexistent al carosabilului;

 • □  autoturisme si biciclete neechipate cu lumini;

 • □  pietoni utilizand spatiul carosabil dedicat vehiculelor motorizate.Surse de informatie oficiala

 • 1 stație de trafic amplasată în str. Brăilei, nr. 181,: NOx, SO2, CO, PM10, COV, Pb, Cd, Ni, As.

 • stație de tip industrial amplasate în Galați, b-dul Dunarea, nr. 8 (zona din fața ArcelorMittal). NOx, SO2, CO,O3, PM10, Pb, Cd, Ni, As, parametrii meteo.

 • 1 stație de fond urban amplasată în str. Domnească, nr. 7, NOx, SO2, CO, O3, PM2.5, COV, parametri meteo.

 • 1 stație de fond suburban amplasată în str. Traian, nr. 431, NOx, SO2, CO, O3, PM10, COV, Pb, Cd, Ni, As, parametri meteo;

 • 1 panou exterior de informare a publicului amplasat în str. Brăilei c/c str. G. Coșbuc

Analiza diagnostic - emisii si protecția mediului


Evoluția dioxidului de azot în perioada 2008 - 2013 limita 200 pg/m3, prevăzută în Legea nr. 104/2011


■ 2008

 • ■ 2009

 • ■ 2010

■ 2011

■ 2012

■ 2013


Analiza diagnostic - interconectivitate regionala si intermodalitate


Transport feroviarAnaliza diagnostic - interconectivitate regionala si intermodalitate


Transport judetean prin curse regulate

Amplasare Statie


Numar de curse/ zi


Str. Otelarilor, Piata Micro 19

Str. Brailei, la cca 50 m de intersectia dintre Str. Brailei si Drumul Viilor (parcare benzinaria Rompetrol)

Str. Combinatului, la 300m de Piata EnergieiZonificarea teritoriului


Date specifice anului de bază


......,1


Repartiția pe destinații


Distribuția pe itineratii


Anul de baza: 2015 Orizonturi de prognoza: 2020, 2030| DN 26 |

Vehicule transport public 2015


Legenda


Vehicule transport public, MZA, 2015

Autobuze

,nnn 2000

500 1000

0'---------'

Microbuze

2000

500j00°i

Graf rețea


DN 26 |

Debit/ Capacitate 2020

Ipoteza medie


Legenda

Raport Debit / Capacitate

----- <=0,25

----- <=0,50

<=0,75

----- <=1,00

----- >1,00


ep sa Metodologia de evaluare si prioritizare a roiectelor
G2

VIZIUNE

Municipiul Galați - oraș cu caracter unic, atractiv, având un sistem de transport competitiv și durabil, adaptat secolului 21, accesibil tuturor, ce susține dezvoltarea economiei și minimizează impactul asupra mediului.rețeaua de transport sprijină economia Municipiului Galați pentru a îmbunătăți șansele de viață ale rezidenților șl succesul activităților economice in contextul folosim eficiente a


1.3 REȚEA RUTIERĂ, PIETONALĂ Șl CICLISTÂ ÎN CONDIȚII OPTIME DE


NAȚIONALA. REGIONALA Șl INTERNAȚIONALĂ CRESCUTĂ


M1.1.2 Dezvoltarea de Opțiuni ciclablle de deplasare între polii de atracție al orașului M1.1,3 Dezvoltarea unul sistem de Informare Integrat privind accesul la polii de atracție al orașului


M1.2.1 Optimizarea desfășurării traticulul pentru diminuarea nivelului de congestie M1.2.2 Optimizarea serviciului de transport public


M1.3.1 Asigurarea unei rețelei rutiere in condiții optime de funcționare, adaptata cererii de transport

M 1.3.2 Redimensionarea Infrastructurii rutiere care să favorizeze utilizarea bicicletei

M1.3.3 Asigurarea unei rețele pietonale in condiții optime si accesibile tuturor categoriilor de pietoni


Ml.4,1 Dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă

M1.4.2 Păstrarea și dezvoltarea unor locații cu vocație log iii că

M1.4.3 îmbunătățirea eficienței transportului rutier de marfă și optimizarea condițiilor de livrare


Pentru sprijinirea atingerii indicatorilor privindCATEGORIILOR DE iTĂȚENI CU SAU FĂ NEVOI SPECIALEM2.1.1 Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor hibrid sau electrice

M2.1.2 Dezvoltarea de opțiuni de transport alternativ care sa crească gradul de încărcare a autoturismului

M2.1.3 Reducere a emisiilor de CO2, particule si a noxelor (Nox,

SO2.CO) din transporturi M2.1.4 încurajarea reorientarii utilizatorilor către modurile de transport nemotorizate

M2.1.5 Reducerea volumelor de trafic auto in zonele cu densitate de locuire ridicata si


M3.1.1 Minimizarea numărului de accidente rutiere


M3.1.2 Minimizarea numărului de victime ale accidentelor rutiere

M3.1.3 Reducerea gradului de infractionalitate in mijloacele de transport in comun


M4.1.1 Asigurarea unui nivel acceptabil de accesibilitate la rețeaua de TP pentru toti utilizatorii (extinderea ariei de deservire a TP)

M4.1.2 Facilitatea accesului persoanelor cu nevoi speciale

M4.1.3 Adaptarea informației la nevoile calatorilor pentru a fi omogena si continua

 • 4.1.4 Furnizarea de informații la distanță călătorilor (Internet sau aplicații mobile) pentru a-și putea planifica în avans călătoria

 • 4.1.5 Diversificarea canalelor de distribuție si de vanzare a titlurilor deG3Lista de proiecte cuprinzatoare

Corelare cu strategiile si proiectele nationale si regionale

Proiecte grupate pe domenii:

material rulant

infrastructura dedicata transport public

echipamente electrice si linii de contact

poli de schimb transport public

ITS

amenajari trotuare, alei, zone pietonale si cordoane verzi

amenajare facilitati pentru biciclisti

modernizare strazi

logistica urbana

institutionale/organizatorice/reglementare

Siguranta rutiera

Alte tipuri de proiecte


Obiective specifice Masuri Tipologii proiecte

1.1 ACCES ÎMBUNĂTĂȚIT LA LOCURILE DE MUNCĂ ȘI CONECTIVITATE RIDICATĂ A

POLILOR ECONOMICI

1.1.1 Dezvoltarea de legături îmbunătățite între polii de atracție ai orașului

Reorganizarea circulatiei dupa trama stradala (sensuri unice, semaforizare, etc.)

Managementului traficului - complementar proiect existent

Reorganizare siextindere retea transport public

1.1.2 Dezvoltarea de optiuni ciclabile de deplasare intrepolii de atractie aiorasului

Amenajare retea de ciclism la nivelul orasului inclusiv facilitati de parcare (inel central)

1.1.3 Dezvoltarea unui sistem de informare integrat privind accesul la poliide atractie ai orasului

S istem de informare integrat privind accesul la polii de atractie aiorasului

1.2 TIMPI DE CĂLĂTORIE DIMINUAȚI ȘI EXACTITATE CRESCUTĂ A DEPLASĂRILOR PENTRU PERSOANE ȘI BUNURI

1.2.1 Optimizarea desfasurarii traficului pentru diminuarea congestiei

Reorganizarea circulatiei dupa trama stradala

Managementului traficului -complementar proiect existent

1.2.2 Optimizarea serviciului de transport public

Reorganizare si extindere retea transport public

Intarirea capacitatii institutionale sioperationale.

1.3 REȚEA RUTIERĂ, PIETONALĂ ȘI CICLISTĂ ÎN CONDIȚII OPTIME DE FUNCȚIONARE

Modernizare / reabilitare strazi

1.3.1 Asigurarea unei retelei rutiere in conditii optime de functionare, adaptata cereriide transport

Construirea de parcarisupra sau sub-terane pentru reorganizarea spatiului public

1.3.2 Redimensionarea infrastructurii rutiere care să favorizeze utilizarea bicicletei

Amenajare retea de ciclism la nivelul orasului inclusiv facilitati de parcare

1.3.3 Asigurarea unei retele pietonale in conditii optime si accesibile tuturor categoriilor de pietoni

Amenajari trotuare sialeipietonale

Obiective specifice Masuri Tipologii proiecte

1.4 EFICIENTA GESTIONĂRII FLUXULUI DE MĂRFURI

1.4.1 Dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă

Realizare varianta de ocolire

Sporireanivelului de accesibilitate a centurii existentei

Cresterea nivelului de accesibilitate si de legatura intreporturi DOCURI si ROMPORTMET

Conectarea accesului destinat traficului de marfa dinspre Bac cu varianta de ocolirein zona de Sud

1.4.2 Păstrarea și dezvoltarea unor locații cu vocație logistică

Dezvoltare centru logistic la periferia orasului (Damen, APDM, Porturi)

1.4.5 Îmbunătățirea eficienței transportului rutier de marfă și optimizarea condițiilor de livrare

Implementarea de reglementari de aprovizionare in afaraorelor de varf sipetimpde noapte

1.5 CONECTIVITATE NAȚIONALĂ, REGIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ CRESCUTĂ

1.5.1 Dezvoltarea de legaturi imbunatatite cu zonele adiacente

Sistem de Transport Pasageri de mare capacitate intre Galati si Braila -metrou usor

Crearea de legaturi cu localitatile invecinate sicu teritoriul

1.5.2 Dezvoltarea de legaturi imbunatatite la retelele core si comprehensive TEN-T

Realizare varianta de ocolire

1.5.3 Dezvoltarea de legaturi imbunatatite catre localitatile de granita

Cresterea nivelului de accesibilitate a granitei cu Republica Moldova

VIZIUNE

Municipiul Galați - oraș cu caracter unic, atractiv, având un sistem de transport competitiv și durabil, adaptat secolului 21, accesibil tuturor, ce susține dezvoltarea economiei și minimizează impactul asupra mediului.

Pentru a se asigura că rețeaua de transport sprijină economia Municipiului Galați pentru a îmbunătăți șansele de viață alo rezidenților și succesul activităților economice în contextul folosirii eficiente. ^^_^_roșurșotoȚ_Pentru a se asigura că utilizarea sistemului de transport prezintă un nivel ridicat de siguranță șl securitate.5-SĂNĂTATE & CALITATE A VIEȚII

Pentru a se asigura că sistemul de transport facilitează un stil de viată sănătos și activ, și efectele negative asupra sănătății sunt minimizate.

Obiective specifice Masuri Tipologii proiecte

2.1 ANGAJAMENTE NAȚIONALE DE IMBUNATATIRE A CALITATII AERULUI SI REDUCERE A CONSUMULUI DE ENERGIE DIN SURSE CONVENTIONALE RESPECTATE

2.1.1 Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor hibrid sau electrice

Dezvoltare infrastructura pentru utilizarea autoturismele hibrid si electrice

2.1.2 Dezvoltarea de optiuni de transport alternativ care sa creasca gradul de incarcare a autoturismului

Implementarea de campanii de constientizarea a conceptului "car pooling" (partajare a autoturismelor)

2.1.3 Reducere a emisiilor de CO2, particule si a noxelor (Nox, SO2,CO) din transporturi

Achizitii mijloace de transport ecologice

Crearea de perdele verzi care sa minimizeze impactul negativ al transportului

2.1.4 Incurajarea reorientarii utilizatorilor catre modurile de transport nemotorizate

Amenajare retea de ciclism la nivelul orasului, inclusiv facilitati de parcare

Restrictionarea accesului auto in anumite zone si/sau anumite perioade din zi / saptamana

Implementare sistem de inchiriere biciclete

Construirea de parcari colective supra sau sub-terane pentru reorganizarea spatiului public in vecinatatea zonelor centrale

Amenajari trotuare si alei pietonale

2.1.5 Reducerea volumelor de trafic auto in zonele cu densitate de locuire ridicata si in zonele centrale

Reorganizarea circulatiei dupa trama stradala

2.1.6 Implementarea de trasee verzi

Crearea de perdele verzi care sa minimizeze impactul negativ al transportului

Obiective specifice


Masuri


Tipologii proiecte • 3.1.1 Minimizarea numarului de accidente rutiere

Managementului traficului - complementar proiect existent

Cresterea numarului de facilitati pentru traversarea pietonala

Reglementari in zonele vulnerabile (echipamente publice, zone cu complexitate ridicata)

Asigurarea vizibilitatii participantilor la trafic in zona traversarilor

Reglementarea parcarii pe strada si implementarea unui sistem de taxare a parcarii pe strada, atat pentru zonele rezidentiale, cat si pentru zona centrala

3.1 SIGURANTA SI SECURITATE A CIRCULATIEI IMBUNATATITE


Limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor la

30km/h pe străzile rezidențiale

Construirea de parcari supra sau sub-terane pentru reorganizarea spatiului public

 • 3.1.2 Minimizarea numarului de victime ale accidentelor rutiere

Implementare campanii de educatie rutiera adresate tinerilor

Implementare campanii de informare /comunicare adresate participantilor la trafic(soferi, pietoni, biciclisti, utilizatori de mopede)

 • 3.1.3 Reducerea gradului de infractionalitate in mijloacele de transport in comun

Dotarea mijloacelor de transport public cu sisteme de supraveghere videospecifice-masuri- tipologie proiecteObiective specifice


Masuri


Tipologii proiecte4.1 ACCES ASIGURARAT LA MOBILITATE TUTUROR

CATEGORIILOR DE CETĂȚENI CU SAU FĂRĂ NEVOI SPECIALE

4.1.1 Asigurarea unui nivel acceptabil de accesibilitate la reteaua de TP pentru toti utilizatorii (extinderea ariei de deservire a TP)

Reorganizare siextindere retea transport public

Realizarea de zone pentru adapost in statiile de transport public (zona de protectie cu acoperis si bancheta)

Implementaresistemepark & ride in zonelede Nord si Sud

Terminaleintermodale de calatori (poli de schimb)

4.1.2 Facilitatea accesului persoanelor cu nevoi speciale

Instalarea de panouri infomative electronice cu transmisie sonora pentru persoanele cu deficiente de vedere in statiile de transport public care sacontina informatii despre frecventa si destinatia TP

Semnalizare acustica a semafoarelor

Coborare la nivel a bordurii in dreptul trecerilor de pietoni

Amplasarea de locuri de parcare dedicate persoanelor cu dizabilitati in toate parcarile amenajate si asigurarea accesului pe trotuar in dreptul acestor locuri de parcare

Accesibilizarea vehiculelor de transport public (tramvaie cu podea joasă, autobuze/troleibuze cu rampe pentru persoane în fotoliu rulant)

Coborarea la nivel a bordurii in dreptul statiei, / instalare benzi tactile

4.1.3 Adaptarea informatiei la nevoile calatorilor pentru a fi omogena si continua

Sistem de informare dinamica a utilizatorilor de TP

4.1.4 Furnizarea de informații la distanță călătorilor (Internet sau aplicații mobile) pentru a-și putea planifica în avans călătoria

Dezvoltarea unui site care sacontina informatii asupra ofertei de TP: itinerarii (calcul distante si ruta, informarea in timpreal asupra devieriloir de trafic, asupra eventualelor blocaje)

4.1.5 Diversificarea canalelor de distributie si de vanzare a titlurilor de călătorie

Sistem e-tiketingepțsa


VARIANTA STRATEGICA : Business as usual

Reprezintă situatia existenta in care sunt luate in considerare proiectele in curs de executie cu sursa cu sigura de finantare (buget, finantare europeana, credite)
ti

55
PROIECTE CU IMPLEMENTARE RAPIDA SI FARA EFORTURI FINANCIARE MAJORE

MENTINEREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT PUBLIC LA STAREA NORMALA DE FUNCTIONARE

 • □   Intarirea capacitatii operaționale si instituționale

 • □   Implementarea de reglementari pentru aprovizionarea cu marfa

 • □   Reglementarea accesului auto in anumite zone

  • □  Avantaje:

  • ■   Efort financiar mai redus

  • ■   Posibilitate de implementare facila

  • □  Dezavantaje:

  • ■   Capacitate limitata de atingere a obiectivelorspecifice

  • ■   Nu se schimba semnificativ abordareaactuala privind mobilitatea
Toate tipologiile de proiecte identificate         


□ enien*        ■ '

uiiiiiiiiihii


Avantaje:

 • ■   Capacitate sporita de atingere a obiectivelor specificesia tintelorPMUD

 • ■   Posibilitate de implementare si adaptare pe termenlung, functiede resurse si oportunitatide finantare

 • ■   Conformare cu obiectivele si reglementarile europene de mobilitate

 • ■   Schimba major abordarea actuala privind

mobilitatea        ORAS AL OAMENILOR

Dezavantaje:

 • ■   Efort financiar crescut

 • ■   Necesitatea de consecventa in decizia politica si in implementare

 • ■   Efort sustinut pentru corelare, adaptare si cooperare din parteaimplementatorilor

 • 1.   Analiza propunerilor si finalizarea Analizei Multi Criteriale;

 • 2.   Agrearea variantei strategice si detalierea acesteia, inclusiv Planul de acțiune si propuneri pentru realizarea etapei de implementare a PMUD;

 • 3.   Initierea si desfasurarea procedurii de Evaluare Strategica de Mediu;

 • 4.   Asigurarea resurselor la nivelul beneficiarilor pentru colectarea periodica a datelor necesare actualizarii PMUD;

 • 5.   Asigurarea unui instrument institutional la nivel de beneficiar pentru procesul de implementare (incluzand mentinerea actualizata a modelului matematic)Informații privind proiectul:

www.facebook.com /Plan-de-Mobilitate-Urbana-Durabila-Galati

www.primaria.galati.ro

Orasele sunt pentru oameni !

De toate felurile, cu diverse nevoi si interese!


Stefan Badita [stefan_gl_rou@yahoo.com]

email 25.06.2015

Fișiere propuneri Galați 2015625 Badita Sf.zip

Mirica Adrian [mailto:adi_mirica2003@yahoo.com]

Sent: Wednesday, June 24, 2015 9:36 AM

Mirica Adrian [adi_mirica2003@yahoo.com]

Trimis: 1 iulie 2015 09:43

Mirica Adrian [adi_mirica2003@yahoo.com]

Trimis 03 iulie 2015

stefan vasian [stefan_vasian@yahoo.com]

email 27.06.2015

Apostol Valeriu [apostolvaleriu@yahoo.com]


D:\Lucru\GALATI\

4. LUCRU\ Workshop +


email 27.06.2015

George Pisleag [george_pisleag@yahoo.com] - Din Braila

email 29.06.2015

Mihai Seria [mihai.seria@yahoo.com]

email 29.06.2015

Președintele asociației - Asociația Galați, orașul meu, Bogdan-Radu Brînzan

facebook

From: bogdan radu <bbradu70@yahoo.com>

To: "anca cristina rusu" <radu.ioan@yahoo.com>

> Date: Monday, June 29, 2015, 7:46 PM


5.jpg

6.jpg

|y^|

8-jP9

Dana Barbu [dana.barbu2@gmail.com]

03 iulie 2015 blaga nicu [blagan2000@yahoo.com]

03 iulie 2015

Mogos Octavian [octavian.mogos@yahoo.com] 5 iulie 2015

Comasarea comunelor atat in Galati cat si in toata tara, pe principiul regionalizarii

Propunere completă pentru Rețeaua de Tramvai din Mun. Galați: linie pentru tramvai de epocă (cu verde), tramvai turistic; tramvaie cu curse regulate (linie roșie), un singur sens -linia roșie subțire .

Tramvai pentru Galați-Brăila și tramvai pe distanța Galați-Smârdan.

Propunere pentru Rețeaua de Troleibuze din Mun. Galați (+etapizare) - pentru Galați un transport 80% ecologic.

Trasee estivale în premieră pentru Galați și sectorizarea orașului, pentru o mai bună comunicare între cetățeni și administrație.

Trasee nocturne - Itinerarii in lucru

Propunere de regionalizare a României, cu 8 regiuni, 21 de județe + București-Ilfov integrat în București, inclusiv unirea propusă pentru Galați-Brăila, Deva-Simeria-Hunedoara

O altă propunere referitoare la zona Galați-Brăila-Măcin-Brătianu

Linie feroviară cu pod feroviar peste Dunăre, către Tulcea/Medgidia iar trenurile Mangalia -Botoșani/Suceava să urmeze cursul Mangalia - Constanța - Medgidia - Galați - Tecuci -Vaslui - Iași - Suceava/Botoșani de exemplu.

Vă trimit atașat și un document care se află în prezent pe masa primarului din Galați. Proiecte depuse de mine și în trecut la primărie

Ca sugestie pentru domeniul de mobilitate "transport marfa", propun identificarea unor zone la periferia municipiului unde s-ar putea crea centre de logistica (si parcari pentru vehiculele de peste 7,5 tone), unde sa se faca transbordarea marfii pentru transportul in interiorul municipiului (aprovizionare etc) cu vehicule cu tonajul de maxim 7,5 tone. Asta ar conduce la evitarea penetrarii orasului de catre vehiculele cu tonaj ridicat, consecintele benefice fiind pe masura.

Soseaua de centura - legaturile pentru oras si pozitionarea acesteia;

centre de logistica, astfel incat penetrarea in oras sa se desfasoare cu autovehicule cu tonaj de maxim 7,5 tone;

trecerea treptata (cu un orizont de timp) la transportul electric armonizarea planului de mobilitate cu PUG-ul.

introducerea unui traseu de autobuz (capacitate mica deocamdata) care sa circule pe o ruta care sa cuprinda centura actuala (in vestul municipiului).

Reinfiintarea unei linii inguste pentru tramvaie de epoca, o solutie ar fi Gara CFR-Port.

Având in vedere ca Strada Stadionului care va face legătura intre Strada Oțelarilor si Strada Prelungirea Saturn este închisă momentan iar trecerea prin curtea Politiei de Frontiera care face legătura intre B-dul Dunărea si strada Prelungirea Saturn nu e gata, orice măsurătoare actuala nu este nici pe departe concludenta si deci e musai de gândit in perspectiva.

Metrou care sa lege Braila si Galatiul - statii: (In Galati) Parc CFR-Camine studentesti-Gara CFR-Centru-Tiglina-Micro 19-(In Braila)-Pod Brailita-Apollo-Piata Mare-Bariera Calarasi-Cart. Viziru-Mall Braila Carrefour.

inaltarea digului Galati-Braila, in asa fel incat sa dispara orice temere ca ar putea fi vulnerabil

concentrarea administratiilor locale si judetene in zona dintre orase. (inclusiv viitoarea primarie Galati)

incurajarea proiectelor rezidentiale in zona dintre orase

delimitarea viitoarelor parcuri dupa model occidental (in occident sunt parcuri imense)

Demolarea tuturor garajelor din spatele Palatului de Justiție și construirea unei parcări supraetajate P+2 cu minimum 200 de locuri de parcare și a unei parcări în spațiul public de lângă CNMK , din interiorul cartierului Țiglina I.

inventarierea tuturor locurilor de parcare de lângă blocuri și închirierea lor, pentru o sumă rezonabilă ce va intra în bugetul local, locatarilor proprietari de autoturisme

Un transport public civilizat, autobuze noi, prevăzute cu AC, rampă pentru persoanele cu dizabilități, eliminarea de pe traseu a tuturor autobuzelor SH aduse de peste tot din Europa.

Amenajarea unui parc (M 39 C), in zona inconjurata cu rosu, din poza atasata la acest mail.

Revitalizarea zonei marcate cu rosu prin crearea unui parc, cu eventuale locuri de campare, amenajare de locuri pentru gretare etc. Avand in vedere diferentele de nivel din acea zona se pot constitui diferite piste pentru mountain bike, eventual pentru roleri si skateri diferite zone specifice.

Desfiintarea bateriilor de garaje din zonele marcate cu rosu si amenajarea unor parcari (precum cea de la Metro, adica acoperita, iluminata si pazita), iar propiretarii de masini din zona sa plateasca un abonament anual catre primarie pentru a putea parca aici. Revitalizarea parcului de langa supermarketul Billa 2 (zona marcata cu verde din poza atasata la mail)

Reabilitarea parcului, de langa Gradinita Arlechino, din cartierul M 39 C

Largirea centurii incepand din zona Fabricii de Bere, desfiintarea acelor asa zise gradini si amenajarea in acea zona a unor parcari pentru tiruri cu toate facilitatile necesare

Prelungirea liniei de tramvai (zona marcata cu rosu) pana la sensul giratoriu de la Lidl. Pentru fluidizarea traficului, introducerea sensului unic pe sectorele marcate de sagetile verzi si albastre.

o pista pentru biciclisti de la Galati la Braila, cred ca ar fi foarte utila si ar face ca cele doua orase sa fie mai apropiate.

O alta idee ar fi sa putem valorifica si malul celalalt al Dunarii, cel din judetul Tulcea, este foarte aproape, cu bacul se ajunge foarte usor, si ieftin, sunt multe barci proprietate personala care ancoreaza pe celalalt mal, si ma gandesc ca pista de bicicleta de pe faleza Galati ar putea continua cu o pista pe malul celalalt, cred ca ar fi foarte util acest lucru.

drum expres Galați-Brăila cu 4 benzi pe sens

pistă de bicicliști lungă, diversificată și conform normelor europene (Braila- Galati)

pod peste Dunăre, aeroport, metrou Galați-Brăila, parcuri de agrement în fiecare cartier (sau între cartiere), zonă turistică pe faleza Dunării care să se extindă cu cea din Brăila, locuri de muncă, drumuri bune, zone de divertisment cu multe ștranduri

 • 1.Largirea trotuarelor pe Bld.Siderurgistilor, in dreptul blocului SD6C prin desfiintarea alveolelor (parcarilor) de la strada.

Aceste alveole au fost infiintate pentru ca soferii parcau pe prima banda a strazii, blocand accesul autobuzelor in statia din dreptul blocului SD4A. Problema este ca soferii parcheaza in aceste alveole perpendicular pe trotuar, urcand cu rotile din fata, ceea ce duce la ocuparea unei bune protiuni din trotuar, astfel ca ramane sub 1 metru latime spatiu de trecere a pietonilor (se incalca astfel si legea circulatiei). Problema locurilor de parcare din zona se poate rezolva prin desfiintarea celor 4-5 chioscuri aflate pe spatiul dintre blocurile SD6B si SD6C si amenajarea in acel loc a unei parcari cu acces atat din Str. Siderurgistilor cat si din Str. Nae Leonard.

 • 2.Amenajarea unui trotuar in dreptul hotelului Vega de pe Faleza Dunarii. In acest moment, pietonii care se indreapta dinspre parcul cu statuia I.C.Bratianu si Elicea spre sediul Curtii de Conturi / Avocatul Poporului sunt obligati sa circule pe carosabil, pentru ca nu exista trotuar in coltul curtii Hotelului Vega.

 • 3.prelungirea liniei de tramvai si troleibuz pana in Cartierul Dimitrie Cantemir, de peste Siret. Astfel, se va asigura legatura cetatenilor din acest cartier cu toate zonele orasului, nemaifiind nevoie ca ei sa schimbe diferite mijloace de transport. Prelungirea liniei de tramvai pana in Cartierul Cantemir ar facilita apoi o legatura de tramvai / metrou usor cu orasul Braila, daca se va dori infiintarea unei linii de tramvai Braila - Cartier Cantemir.

 • 4.mentinerea liniei de tramvai spre Gara CFR, inlaturarea deciziei de desfiintare a acesteia. Introducerea trolibuzului pana la Gara, dar fara desfiintarea tramvaiului.

5.introducerea troleibuzului pe strazile G.Cosbuc si Traian

 • 6.prelungirea liniei de troleibuz pana in comuna Vanatori (DN26), precum si pana la Gara CFR Barbosi, si chiar pana in statele Movileni, Sendreni (DN25)

 • 7.Desfiintarea transportului cu maxi-taxi si crearea benzilor de circulatie destinate doar mijloacelor de transport in comun pe principalele strazi, Brailei, Siderurgistilor etc.

 • 8.Desfasurarea transportului in comun doar cu troleibuze (de preferat articulate, de capacitate mare) pe strazile Brailei si Domneasca, ceea se ar reduce poluarea aerului si poluarea fonica pe aceste strazi.

 • 9.Asigurarea unei legaturi pe calea ferata cu Republica Moldova, care recent a finalizat linia Giurgiulesti - Cahul. Se poate asigura o legatura pe ecartament larg Galati - Cahul.

10.Sa se faca lobby pentru infiintarea cat mai grabnica a autostrazii Galati-Braila-Buzau-Ploiesti, care ar asigura legatura atat cu Bucurestiul cat si cu Transilvania / Europa. Este o autostrada usor de construit, fiind amplasata doar in zona de campie, iar Halda de zgura a Combinatului este foarte aproape de santier, zgura fiind un material de constructie folosit inclusiv la constructia Autostrazii Soarelui - A2.

epijsa

Cuprins

 • 1. Introducere

 • 2. Obiectiv

 • 3. Metodologie de consultare

 • 4. Participanti

 • 5. Desfasurare consultari

 • 6. Aspecte identificate

 • 7. Concluzii

 • 8. Anexe

 • 1. Introducere

Prezentul raport a fost elaborat in cadrul proiectului Reabilitarea transportului public urban in Municipiul Galati - Plan de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD).

Raportul prezinta obiectivul sesiunilor de consultari care au avut loc in data de 25 iunie 2015, agenda, participantii si aspectele identificate in timpul discutiilor.

 • 2. Obiectiv

In data de 25 iunie 2015 a avut loc o a doua intalnire cu partile interesate ale proiectului. Scopul întâlnirii a fost acela de a prezenta soluțiile identificate de către experții din proiect la problemele de mobilitate din Municipiul Galați.

 • 3. Metodologie de consultare

A fost pregatita o singura sesiune de consultare cu reprezentanti ai societatii civile, mediului academic si de afaceri, operatorilor de transport, incepand cu orele 11.00.

Prezentarea pregatita pentru sesiunea de consultari, a fost sustinuta in data de 23 iunie in fata reprezentantilor Primariei Galati, pentru feedback si comentarii.

Au fost realizate si transmise invitatii catre factorii interesati. Deasemenea, cetatenii din Municipiul Galati, au fost informati si invitati la aceste intalniri prin intermediul unui comunicat de presa publicat intr-un cotidian local (Monitorul de Galati). Anuntul privind organizarea sesiunilor de consultari a fost publicat si pe site-ul Primariei Galati (www.primaria.galati.ro), pe platforma online a Primariei Galati care se adreseaza asociatiilor de proprietari (http://asociatiiproprietari.primariagalati.ro/) si pe pagina de facebook a proiectului (https://www.facebook.com/pages/Plan-de-Mobilitate-Urbana-Durabila-Galati/353268714866572?ref=hl).

Prezentarea s-a concentrat pe studiile realizate pana in acest moment, rezultatele anchetelor in gospodarii si analiza diagnostic. Acestea stau la baza modelului de transport si a propunerii viitoarelor proiecte.

 • 4. Participanti

Au fost prezente aproximativ 30 de persoane. Lista invitatilor este prezentata in Anexa 1, iar lista cu persoanele prezente se gaseste in Anexa 2. • 5. Desfasurare consultari

Sesiunea de consultari a inceput cu prezentarea Consultantului referitor la studiile realizate pana in acest moment, rezultatele anchetelor in gospodarii si analiza diagnostic.

A fost prezentata viziunea asupra realizarii Planului de Mobilitate Urbana Durabila si cele trei scenarii de realizare a planului:

 • 1. Business as usual - Reprezinta situatia existenta in care sunt luate in considerare proiectele in curs de executie cu sursa cu sigura de finantare (buget, finantare europeana, credite)

 • 2. Do something - Proiecte cu implementare rapida si fara eforturi financiare majore; mentinerea infrastructurii de transport public la starea normala de functionare.

 • 3.  Do everything - Implementarea tuturor tipologiilor de proiecte identificate


Municipiul Galați - oraș cu caracter unic, atractiv, având un sistem de transport competitiv și durabil, adaptat secolului 21, accesibil tuturor, ce susține dezvoltarea economiei și minimizează impactul asupra mediului.

Deasemenea, au fost prezentate tipologiile de proiecte propuse de catre Consultant, iar acestea au stat la baza discutiilor cu partile interesate.

Prezentarea este atasata in Anexa 3.

ep^'sd

 • 6. Aspecte identificate

In timpul discuțiilor, cativa participanti au luat cuvântul si si-au expus parerea vis-â-vis de directia pe care ar trebui sa o urmeze planul de mobilitate urbana durabila pentru Municipiul Galati si au prezentat o serie de idei de proiecte, care au considerat a fi necesar de inclus in Plan.

Dintre aceste proiecte mentionam:

 • -   Realizare piste de biciclete intre polii de atractie ai orasului precum si a centrelor de inchiriere;

 • -  Desfintarea bsteriilor de garaje din spatele blocurilor si amenajarea de parcari;

Una dintre cele mai benefice interventii de pe parcursul discutiilor a fost cea a reprezentantului BERD, dna. Aura Raducu, care a subliniat faptul ca acest Plan de mobilitate se elaboreaza pentru a stabili politicile si interventiile ce vor fi adoptate de Municipiul Galati in urmatorii ani, pentru a ghida planificarea si imbunatatirea retelei de transport local. Aceast strategie are la baza orientari europene si nationale relevante, si cauta sa se asigure ca se aliniaza politicilor de dezvoltare teritoriala si economica emergenta la nivel local si regional.

In Anexa 4 sunt prezentate toate propunerile de proiecte primite de la ONG-uri si personae fizice.

 • 7. Concluzii

Pagina de facebook a proiectului, precum si adresa de e-mail la care se pot adresa intrebari sau trimite sugestii, au fost anuntate catre publicul prezent.

Ca urmare a evenimentului, cotidienele locale Viata libera și Monitorul de Galati au publicat, articole referitoare la dezbaterea publica.

 • 8. Anexe

Anexa 1 - Lista invitatilor

Anexa 2 - Invitati prezenti

Anexa 3 - Prezentare

Anexa 4 - Propuneri de proiecte primite

Anexa 1 - Lista invitatilor la sesiunea de consultări din 26.03.2015

1. Grup tinta: Societatea civila, mediul de afaceri si operatori Sesiune : ora 10-12

Nr

Organizatie

Reprezentant

Contact

1

S.C.    DRUMURI    ȘI

PODURI S.A. GALAȚI

Director General

0236-460.461

drumurigalati@yahoo.com

2

S.C. Transurb S.A.

Director General Director Economic Departament Tehnic Birou Operatiuni

0236460022

transurbgl@gmail.com

3

RELAJCAR

Director

0740.153194             0721.608952

0236.473172

4

ANDRY

Director

0755.681336

5

COMSAMO

Director

0236.469994 0725535650

6

ACJ GLOBE TOUR

Director

0723.219979 0236.324857

7

BADILAS COM

Director

0744.546155 0744.457188 0744.528247

8

TRANSDAN

Director

0722.318838 0740.082318

9

SOGITOUR

Director

0751.688254 0743.360725

10

TRANSCRIS

Director

0758.073377

11

Operator feroviar: S.C. Transferoviar      Calatori

S.R.L.

Fax: 021 310 43 88

12

Centrul zonal de marfa Galati (CFR Marfa)

Fax: +40236 311591

13

Operator naval Navrom

Bac S.R.L

Director General

0236-460190

secretariat@navrom.ro

14

Centrul de Consultanta Ecologica Galati - ONG

Presedinte

eco@cceq.ro

15

Centrul de dezvoltare

SMART - ONG

Presedinte

Fax: 0336 818613

office@smart

16

Universitatea “DUNAREA

DE JOS”

Reprezentanti Liga studentilor

dorin cotet@yahoo.com

office@lsgalati.ro

17

Universitatea “Danubius”

Reprezentanti Liga studentilor

ligastudentilor.danubius@yahoo.com

18

Santierul Naval “DAMEN” SA

+40 (0)23 630 72 30

+40 (0)23 630 72 11 office@damen.ro

19

S.C. Arcelor Mittal S.A.

(004) 0212.319.485

20

Patronatul IMM

Presedinte

0236/310917

0722.228351

pimmgalati@yahoo.com

21

Parcul Industrial Galati

Tel: +40 (0) 721 845 487 office@parculindustrialgalati.ro

22

Regia Autonoma Zona Libera Galati

Fax: 0236 414929

E-mail: office@zlgalati.ro

23

CNAPDM Galati

Director General

Fax: +40 236 460140

manager@apdmgalati.ro

24

SC Metal Trade SA

Fax: +40 236 449997

E-mail: office@metaltrade.ro

25

SC Port Bazinul Nou SA

Fax: +40 236 413478

E-mail: office@portbazinulnou.ro

26

Arhiepiscopia Dunarii de Jos

Tel/fax: 00 40 236 460 014 e-mail: arhiepiscopia@edj.ro

27

SMURD

Email: asociatiasmurdgalati@gmail.com

28

Asociații de proprietari

29

Populația din Municipiul Galați

30

Presa - Viata Libera

tel. 0236/460620, fax 0236/471028

redactie@viata-libera.ro

31

Presa - Monitorul Galati

0236 473 557 0236 499 070

2. Grup tinta: Institutii si Factori decizionali

Sesiune : ora 13-15

Nr

Organizație

Reprezentant

Contact

1

Consiliul Judetean Galati

Direcția Arhitect Șef Directia Trasport Public

0236-469113

cjg_arhitectsef@yahoo.com

2

Consiliul Local Galați

Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, lucrari publice, ecologice si protectia mediului inconjurator

0236.461460

3

Primaria Municipiului Galati

City Manager

Directia de Proiecte si Finantari Externe

Institutia Arhitect Sef

Directia    Generala    Buget

Finante- Serviciul Buget

Directia    Generala    Buget

Finante- Serviciul Financiar-Contabilitate

Directia Generala Infrastructura si     Lucrari     Publice     -

Compartiment Transport Urban

Directia Generala Infrastructura si Lucrari Publice -Serviciul Constructii,     Dezvoltari    si

Intretinere Strazi

Nr

Organizație

Reprezentant

Contact

Directia Generala Infrastructura si     Lucrari     Publice     -

Compartiment gestiune si siguranta circulatiei

Directia Generala Infrastructura si Lucrari Publice - -Serviciul Utilitati Publice

Direcția de Strategie si Investiții

Directia servicii Municipale-Compartiment pentru protectia mediului

Directia Relații Publice și

Comunicare

Direcția Sociala

4

Agentia pentru Protectia

Mediului Galati

Director Executiv

0236.460.049

office@apmgl.anpm.ro

5

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-Est

Director

0239/611 066

adrse@adrse.ro

6

Prefectura Galați

Comisia Siguranta Circulatiei

0236/417.218

prefect@prefecturagalati.ro

Primaria Schela

Primar

Fax: 0236-828165

Primaria Smardan

Primar

Fax: 0236-830020,830076, 830026

Primaria Sendreni

Primar

Fax: 0236-826375

Primaria Vanatori

Primar

Fax: 0236-344383

LISTA DE PARTICIPANȚI + ORA 10.00

Nr.

Nume și prenume

Instituție

Funcție

Semnătură

1.

Cârlan Silviu

S.C. ACJ GLOBE TOURS.R.L.

2.

Ibănescu Vasile

S.C. BADILAS COM S.R.L.

3.

Bădilaș Marian

S.C. BADILAS COM S.R.L.

4.

Dobrițoiu Teodoru

S.C. COMSAMO S.R.L.

5.

lordache Eugen

S.C. COMSAMO S.R.L.

6.

loan Constantin

ASOCIAȚIA NR. 380

7.

Daniela Vârlan

ASOCIAȚIA nr.

358,382,385,379,380,360,504,876

8.

Amarinei Sorin

S.C. SOGITOUR S.R.L.

9.

Daniel Vasile lancu

S.C. TRANSDAN S.R.L.

10.

Chicoș Cristina

S.C. TRANSCRIS S.R.L.

11.

Andrievici Bogdan

S.C. ANDRY S.R.L.

12.

Melinte Anca

VIAȚA LIBERĂ Galați

13.

Onofrei Nicoleta

VIAȚA LIBERĂ Galați

14.

Lungu

APDM Galați

15,

Costache Carmen

APDM Galați

16,

Voicu Costică

ASOCIAȚIA «SMURD»

S.C. INDUSTRIAL PARC S.R.L.

Președinte

Director General

17,

Constantin Radu Gabriel

ȘANTIERUL NAVAL DAMEN

Departamentul

SSM

18,

Bica Constantin

S.C. METAL TRADE

S.C. PORT BAZINUL NOU

Director Tehnic

19,

LISTA DE PARTICIPANȚI + ORA 13.00

Nr.

Nume și prenume

Instituție

Funcție

Semnătură

1.

Măricel Petrea

COMUNA SCHELA

Primar

2.

Doagă Gianina

ADRSUD-EST

Expert economist

3.

Gradea Diana

ADR SUD-EST

Manager proiect

4.

Vlaicu Aurel

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Administrator Public

5.

Petre Marian

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Director General DGILP

6.

Schipor Valentin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DGILP

7.

Scarlat Romică

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DGILP

8.

Mirică Adrian

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DGILP

9.

Voicilă Teodora

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Arhitect Șef

10.

Traistaru Dragoș

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Instuția Arhitect Șef

11.

Mancaș Viorel

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DGSP

Director Informatizare

12.

Daniela Gobiajă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

DGSP

Compartiment protecția mediului

13.

14.

15.

16.

ep sa
Municipiul Galați


Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Galați

Sesiune de consultări publice, 26.03.2015, ora /C_______


Nr

Nume și prenume

Instituție

Funcție

E-mail/Tel.

Semnătura

t

r

e*.

'C^

Z-

Cjf

/Mn<~

~r----------------------------£----------------------------------------

$

/ (7 / z/^-V /c <y '<7 fi

£?az^

iT-----------------------/.---------w

/

Z/ - // </

f/11-

7

\

V

^>£—. \\ f      cL^—\

\

7

c

i

Ai'Co

(/$? uIm

rW?cX^

aZYycp fy/fâec

r   f    '

i b‘Q: k[7f r\ 1

0 6 PSA K MȚ |'k  L u

Gr X     L

ie-SAdViEVuL

MW- ĂJ

'^VcrTo^-

Z><\ca •                  GViM'C l/Y

<—\

3

77,

ru c o ^4&. »f <y M c*      '

/* /*

f
ep sa


0 European Bank

Municipiul Galați


*..rl -n-trvrl» «r ■   |'Sv. U»ț-- . »it

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Galați

Sesiune de consultări publice, 26.03.2015, ora _______


Nr

Nume și prenume

Instituție

Funcție

E-mail/Tel.

Semnătura

cu-k

. n

Isc

AcUC-^^Jr-

Aaa <Xj\a ~       j^vVwMi

kZ

\ /7

££ \fcwL A

'^’XJkC

/Zv/l7

,A*j G-coâtC

7Vu 71 -TA L ■

hz7 77^ ‘^*

^c/'ș /?Je           /C. /? 0l),

'------------------------------

Z/'C/

/-//â a y

Z/2?eC 7c> /<L

L

°£> M             v vf c / ’

ă+s&C)

'<w.

- M/sz K

P&iZ^faCtPtj/U /JOU) k

<2--'

,1__________,n

. A//MM

/ A z A'7

țQdi Wl jyț , j/j77

A7

' lWMllK.ll

MocMPffyr

/ /

7/74^"


ep saMunicipiul Galați


Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Galați

Sesiune de consultări publice, 26.03.2015, ora /fi______

Nr

Nume și prenume

Instituție

Funcție

E-mail/Tel.

Semnătura

M/-—""

^2 2s2 J32—

£—22 ~-

f ■'

/M .

Vox iVep sa


< > European Bank

■» v I »\»h.   «* îit


Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Galați

Sesiune de consultări publice, 26.03.2015, ora /3_______Nr

Nume și prenume

Instituție

Funcție

E-mail/Tel.

Semnătura

/

gq/qt

C&Vtli<tr

q/X?

-4S&&

a

i     M7V&4 CEC

■?nmanO.

ScVxfiJlCA

?cmar

o nf/\omsdl'Ac^^ooccu '$^2W52 '

oh

d

GO

CKlMț.'

u^icLcGv^

J^*k**^ 0\>

A

v\o eeî-

x/\o                             *

o4/jG'.

6

fâMf-frc 4;

ÎH^tC/W £

<&V.

\!

& CvMâ ^jG GO ^U^jxt~

{/oldl'la leod&fQ

Mur) -âoj&'ti

Artu'/ect

C{dir/ec^K^^rt'iuarc'cr Get(cfti, n

’ MT

U ,—-

F

?Ra^Â?J2a'4-: iV $?/ Zu (Vl

Qc>rr£u'(U c-U^

— ---------

1/

1 [/

3

M 2 cio u M ;  ?

4-iS

7\

iv\ i ii-tX. h^c s'-»                • v"0

**”    l\ lep sa
Municipiul Galați


Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Galați

Sesiune de consultări publice, 26.03.2015, ora / $_______

Nr

Nume și prenume

Instituție

Funcție

E-mail/Tel.

Semnătura

3

C^Cxt.dC'Aa ,

QZ33/fo

*<x

IO

/ib.2 Sui s;

TZq'iC Q.T

grjcied(Ș>f-p

0&3/fâ. 10. IS


Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă planificare strategică și integrată concept și beneficii
Reabilitarea transportului public urban în Galați - Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

Ana Drăguțescu / Galați, 26.03.2015www.eptisa.comCum ați dori să arate orașul dumneavoastră peste 20 de ani ?


swț—v ii

î ifcfc-f      r Hă

' L ^-.7. —'TijM

" ... JiiErar

efilj' (___      3,>l      '^3»

gSO. 1

jC«to-____ -      1

«In ([fi    Jh


Cum ați dori să arate orașul dumneavoastră peste 20 de ani ?


Ce înseamnă Planificarea Mobilității Urbane Durabile ?

9

CAPACITATEA DE A PLANIFICA PENTRU VIITORUL ORAȘULUI

a

DUMNEAVOASTRĂ, AVÂNDU-I PE OAMENI CA PUNCT CENTRAL înseamnă Planificare pentru Oameni
Ce înseamnă Planificarea Mobilității Urbane Durabile ?

9

Baza politicilor UE

În anul 2007 prin proiectul PILOT s-a introdus termenul de SUTP (Sustainable Urban Transport Plan) în urma unui amplu proces de consultare la nivel european acreditat în comunicare oficială de către Comunitatea Europeană

În martie 2011, Comisia Europeană a emis Cartea Albă a Transporturilor

“Foaie de Parcurs pentru un Spațiu European Unic al

Transporturilor - Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor”


Cartea Albă a Transporturilor

propune spre examinare posibilitatea transformării Planurilor de Mobilitate Durabilă într-un proces de elaborare obligatoriu pentru orașe de o anumită dimensiune  propune spre examinare posibilitatea unui cadru suport european pentru o implementare progresivă a Planurilor de Mobilitate Urbană în orașele europene

• ROADMAP TO A SINGLE EUROPEAN TRANSPORTAREA — TOWARDS A COMPETITIVE AND RESOURCE-EFFICIENT TRANSPORT SYSTEMReabilitarea transportului public urban în Galați


- Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

Ana Drăguțescu / Galați, 26.03.2015


www.eptisa.comCe înseamnă Planificarea Mobilității Urbane Durabile ?

Îndrumare
Ce este un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă ?

 • Este un plan strategic

conceput pentru a satisface nevoile de mobilitate prezente și viitoare ale persoanelor și mediilor de afaceri din orașe și din împrejurimile lor.

 • □  Se bazează pe practici de planificare existente

 • □   Ia în considerare principiile de integrare, participare și evaluare

Domeniile de aplicabilitate PMUD


Politicile și măsurile acoperă toate formele de transport din întreaga

aglomerație urbană incluzând:

MOTORIZAT și

r

NEMOTORIZAT


PUBLIC si

r

PRIVAT


PASAGERI si MARFĂ

r


ÎN MIȘCARE si

r                    r

STAȚIONARE

r


Reabilitarea transportului public urban în Galați - Plan de Mobilitate Urbană Durabilă


Ana Drăguțescu / Galați, 26.03.2015


www.eptisa.com


Planificare tradițională

9

Planificarea Mobilității

9

Urbane Durabile

Axată pe trafic

Centrată pe oameni

Obiective primare: Capacitatea și viteza fluxului de trafic

Obiective primare: Accesibilitate și calitatea vieții precum și durabilitate, viabilitate economică, echitate socială sănătate și calitatea mediului

Axat modal

Dezvoltare echilibrată a tuturor modalităților de transport relevante și schimbare spre modalități de transport mai curate și mai durabile

Axare pe infrastructură

Set integrat de acțiuni pentru obținerea unor soluții rentabile

10

Document de planificare sectorială

->

Document de planificare sectorială care este conform și complementar cu domeniile de politici asociate (precum utilizarea terenurilor și planificare spațială) servicii sociale; sănătate; aplicare și control etc.)

Plan de livrare pe termen scurt și mediu

Plan de livrare pe teren scurt și mediu ca parte a unei viziuni și strategii pe termen lung

Referitor la o zonă administrativă

->

Referitor la o zonă funcțională bazată pe tipare de transport la locul de muncă

Domeniul inginerilor de trafic

->

Echipe de planificare interdisciplinare

Planificare realizată de către experți

Planificare cu implicarea părților interesate prin utilizarea unei abordări transparente și participative

Evaluare de impact limitat

->

Monitorizare și evaluare regulată a impacturilor pentru a informa un proces structurat de învățare și îmbunătățire


Planificare tradițională

9Urbane Durabile


ti

11

i i im ii Dla


____

Etapă intermediară: Concluzia evaluării impactului final


Revizuiți ceea ce ați realizat -înțelegeți reușitele și eșecurile

Identificați noi provocări pentru următoarea generație de SUMP


,M EVALUAREanulu


10.2 Informați și implicați cetățeniiEtapă intermediară:

Aprobarea documentației SUMP


Verificați calitatea

’ planului

APROBARE PLAN -

Creați sentimentul ’ de proprietate asupra planului


Durabilă10. Asigurați management și comunicare adecvate9. Aprobați Planul de Mobilitate Urban Durabilă


8. Introduceți monitorizare si MONITORIZARE si r


EVALUARE

7.1 ) Atribuiri responsabilități și resurse


11. învățat i lecțiile


Punct de plecare: "Vrem să îmbunătățim mobilitatea și calitatea vieții pentru cetățenii noștri!"


Implementați planul


12


Angajați-vă în principii generale de mobilitate durabilă

Evaluați impactul cadrului regi

1.3 Realizați auto-evaluarea

Revizuiți disponibilitatea resurselor


lional/național. i.s 1 Definiți un cadru de timp de bază


1. Evaluați potențialul


Faza pregătitoare


Planificarea Mobilității Urbane Durabile


Elaborarea planuluiRESPONSABILITĂȚI și


BUGETE


Stabiliți scopuri transparente și raționale


6. Realizați pachete de măsuri eficiente


Etapă intermediară: Măsuri identificate5. Stabiliți priorități și obiective măsurabile


Identificați actorii chei

©lîYveăiigdu un iluiu uf yrar nieie și responsabilitățile proprii

A Luptați-vă pentru coordonarea politicilor

22 / și o abordare integrată de planificare

Planificați implicarea ' actorilor și a cetățenilor


?ie și părțile interesate Investigați dincolo de granițele și


2. Definiți

procesul de jwnltș r« si scopul planului

ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE și ENUNȚAREA SCENARIILOR

3.2 / Dezvoltați scenarii


i 3. Analizați situația mobilității și scenariile de dezvoltare


4. Stabiliți o viziune comună


Etapă intermediară: Concluzia analizei problemelor & oportunităților


Dezvoltați o viziune comună

asupra mobilității și din VIZIUNE

4.2 Informați activ publicul


 • 5.1  Identificați prioritățile pentru mobilitate

OBIECTIVE

 • 5.2 Dezvoltați obiective SMART wWItvllwt


Identificați cele mai eficace măsuri 6.2 învătati din experienta aItora

■                                                                I

Examinați cea mai bună valoare1
MĂSURI


Reabilitarea transportului public urban în Galați - Plan de Mobilitate Urbană Durabilă


Ce individualizează un PMUD?

Implicarea cetățenilor pe toată durata procesului de elaborare și implementare

Crearea de sinergii / abordare integrată a politicilor în cadrul diferitelor niveluri sectoriale, niveluri de autoritate și autorități învecinate

Monitorizarea și evaluarea - un PMUD nu se oprește la adoptarea și implementarea unor măsuri - în plus, monitorizează și evalueaza „performanța” măsurilor, a implementării, a planului în ansamblu, prin introducerea unor


Ce individualizează un PMUD?

a                                                                             **

IMPLICAREA CETĂȚENILOR / ABORDAREA PARTICIPATIVĂ pe toată durata procesului de elaborare și implementare este esențială f

Motto-ul unui PMUD:                            |

PLANIFICARE PENTRU OAMENI |V

i n

4 I* d

 • □ Se concentrează pe oameni și pe satisfacerea nevoilor țv

acestora legate de mobilitate                              p

 • Urmărește o abordare transparentă și participativă

 • Condiție prealabilă pentru însușirea planului de mobilitate

ACCEPTARE ȘI SPRIJIN LA UN NIVEL RIDICAT
IMPLICAREA CETĂȚENILOR16Evaluați impactul cadrului regi


1.3 Realizați auto-evaluarea


14 Revizuiți disponibilitatea resurselor


Definiți un cadru de timo de bază


10. Asigurați


planul


1. Evaluați potențialul


Identificați actorii che


procesul de


Reabilitarea transportului public urban în Galați - Plan de Mobilitate Urbană Durabilă


Ana Drăguțescu / Galați, 26.03.2015


www.eptisa.com


Ce individualizează un PMUD?

CREAREA DE SINERGII / ABORDARE INTEGRATĂ a politicilor în cadrul diferitelor niveluri sectoriale, niveluri de autoritate și autorități învecinate

COOPERARE ORIZONTALĂ


 • Angajament pentru dezvoltare durabilă - dezvoltare economică echilibrată, echitate socialășicalitatea mediului

 • Consultarea și cooperarea între departamente la nivel local, pentru a asigura coerența și complementaritatea cu politicile din sectoarele conexe

 • Schimb de informații cu autoritățile competente de la alte nivele de autoritate

 • Coordonarea activităților între autoritățile din zonele urbane și

  C O O p

  E R A R E

  V E R T

  I C A L Ă


riurbane vecine


CREAREA DE SINERGII / ABORDARE INTEGRATĂ


19


Reabilitarea transportului public urban în Galați - Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

Ana Drăguțescu / Galați, 26.03.2015


> ___ ___ **

CREAREA DE SINERGII / ABORDARE INTEGRATĂ


Un Plan de Mobilitate Urbana este Durabil dacă acoperă, în afara propriilor obiective și o parte din cele prezente în cadrul altor politici.


Politica socială


Politica economică


1 »

«

1


Politica dezvoltării> ___ ___ **

CREAREA DE SINERGII / ABORDARE INTEGRATĂ

Un Plan de Mobilitate Urbana este Durabil dacă acoperă, în afara propriilor obiective și o parte din cele prezente în cadrul altor politici.


Politica siguranței populației


Politica socială


Politica economică kl/


PMUD


** ** 1

_ »* l

"Politica

i

sănătății

PuBUfee


Politica y locuirii

Politica dezvoltării


T              urbane J

Politica de

.....mediu

Reabilitarea transportului public urban în Galați


- Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

Ana Drăguțescu / Galați, 26.03.2015

Ce individualizează un PMUD?

MONITORIZARE ȘI EVALURE

9

Un PMUD nu se opreste la adoptarea și la implementarea unor măsuri. Monitorizează și evaluează performanța măsurilor, a implementării, a planului in ansamblu, prin intermediul unui sistem de indicatori

 • Revizuirea planului de mobilitate urbană durabilă și a implementării lui ar putea sugera revizuiri ale obiectivelor și acțiuni corective în cazul în care sunt necesare

 • Un raport de monitorizare, comunicat în mod transparent cetățenilor și celorlați actori implicați furnizează informații cu privire la progresele înregistrate în dezvoltarea și implementarea PMUD


MONITORIZARE ȘI EVALUARE


Etapă intermediară: Concluzia evaluării impactului final

11.1

Actualizați planul curent in mod regulați

11.2

Revizuiți ceea ce ați realizat - 1

’nțelegeți reușitele și eșecurile 1

Identificați noi provocări


1,3 Realizați auto-evaluarea


7.1 Atribuiți responsabilități <


23


Reabilitarea transportului public urban în Galați - Plan de Mobilitate Urbană Durabilă


Procesul elaborării unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă


EVALUARE


Etapă intermediară: Concluzia evaluării impactului final

1 11.1 Actualizați planul curent in mod regulați

1 11.2

Revizuiți ceea ce ați realizat - f înțelegeți reușitele și eșecurile 1


Identificați noi provocări

11-3 pentru următoarea generație de SUMP

10.1 Gestionați implementarea planului


Punct de plecare: "Vrem să îmbunătățim mobilitatea și calitatea vieții pentru cetățenii noștri!"


|Qa ...................

I 1.2 ) Evaluați impactul cadrului regional/național


1.1


Angajati-vă în principii generale de mobilitate durabilă

—1


1.3 Realizați auto-evaluarea

Revizuiți disponibilitatea resurselor


10.2 Informați și implicați cetățenii


Veificați evoluția

‘ atingerii obiectivelor
1. Evaluați potențialul


Definiți un cadru detimD de bază

(îl)


Etapă intermediară:

Aprobarea documentației SUMP9,2 Adoptați planul


10. Asigurați management și comunicare adecvate


Implementați planul


Faza pregătitoare


|         Luptați

r. x-            22 si o ab<

2. Definiți procesul de dezvoltare și scopul planului


■ Investigați dincolo de granițele și I

2.1 responsabilitățile proprii


ți-vă pentru coordonarea politicilor abordare intearată de olanificare


Planificați Implicarea actorilor si a cetățenilor


Puneți-vă de acord asupra

4 modalităților de lucru și de management


,                               Planificarea

1    9. Aprobați __

„. APROBARE PLAN

Mobilitate UrBana                  Urbane Durabile

Durabilă^^F


ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE și

T"; si a oportunităților *                                      *

ENUNȚAREA SCENARIILOR

dezvoltare


©Creați sentimentul de proprietate asupra planului8. Introduceți monitorizare și evaluare în pianElaborarea planului


Stabiliți scopuri transparente și raționale


4. Stabiliți o viziune comună


Etapă intermediară: Concluzia analizei problemelor

& oportunităților

VIZIUNE

Dezvoltați o viziune comună

a 1

ode ea


RESPONSABILITĂȚI și

7.2 Pregaliti acțiuni si bu^ei •

BUGETE
6. Realizați pachete de măsuri eficiente


5. Stabiliți priorități și obiective măsurabile
 • 5.1  Identificați priorit

OBIECTIVE

 • 5.2 Dezvoltați obiecti        vDItVlIVt


24


Etapă intermediară: Măsuri identificate


Identificați cele mai eficace măsuri 6.2 învătati din ex|

I

Examinați cea                 1
MĂSURI


Reabilitarea transportului public urban în Galați - Plan de Mobilitate Urbană DurabilăBeneficii ale unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă


1 ■' : „ 1

H I‘l" I3T'

'. StTBy^ki; 1

pw.i

Vr - -

„ jwf Bij.

fc. i - ap'■njj

Hi-al

ț

" 43a'iE

“jjHfJ'j


Beneficii ale unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

New York, Herald Square

Source: courtesy NYC DOT

26

Beneficii ale unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

Beneficii ale unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

 • □  Creșterea calității vieții - îmbunătățirea condițiilor de viață

 • □  Îmbunătățirea calității mediului și a sănătății locuitorilor

 • □  Îmbunătățirea mobilității și accesibilității

 • □  Îmbunătățirea imaginii orașului, a competitivității

 • □  Posibilitatea de a răspunde nevoilor mai multor utilizatori diferiteriți

 • □  Adoptarea unor decizii susținute de cetățeni și alți actori

 • □  Respectarea recomandărilor legale europene (calitatea aerului, nivel maxim admis de zgomot, etc.)

 • □  Oportunitatea de a adopta o viziune integrată în planificare (trans-sectorială care contribuie la atingerea obiecteivelor din alte domenii)

  epf/sa


European Bank

for Reconstruction and Development

Reabilitarea Transportului Public Urban in Galati -Plan de Mobilitate Urbana
Municipiul Galați


Obiectivele proiectului

 • 1. Analiza studiilor, strategiilor și planurilor de dezvoltare existente

 • 2. Formalizarea unui model de transport pentru zona de studiu, ca instrument decizional

 • 3. Definirea si agrearea obiectivelor pentru viitorul Plan de Dezvoltare Urbana Durabila

 • 4. Definirea a trei scenarii strategice complexe (pachetele de interventie combinate), pornind de la analiza diagnostic a situatiei actuale, pe baza obiectivelor agreate

 • 5. Alegerea scenariului strategic al planului de mobilitate pe baza unei analize multicriteriale

 • 6. Definirea unui plan de acțiune integrat, cu integrarea si participarea tuturor actorilor relevanți

/

 • 7. Integrarea unei componente de siguranță rutieră

 • 8. Realizarea unei Evaluări Strategice de Mediu

 • 9. Realizarea unui plan de finantare pe termen scurt (pana in anul 2017), pe termen mediu (pana in anul 2020) si pe termen lung (pana in anul 2030), cu surse de finantare, pentru componenetele scenariului strategic al planului de mobilitate

Rezultatele proiectului

 • 1. Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiu Galați, incluzând un plan de acțiune pe termen scurt și mediu

 • 2. Un model de transport multimodal, atât pentru transportul de persoane, cât și cel de mărfuri, incluzând toate modurile de transport și toată zona de analiză, ce va constitui instrumentul decizional al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

 • 3. Recomandări tehnice, legale și instituționale pentru autoritatea locală și pentru operatorii de transport în vederea eficientizării exploatării și a aplicării măsurilor de management aferente conceptului de mobilitate durabilă

 • 4. Un plan de acțiune acceptat de beneficiar, care va contribui la temperarea creșterii traficului, conducând însă la creștere economică semnificativă a municipiului

 • 5. Un set de indicatori pentru monitorizarea si evaluarea fazelor de implementare a Planului.

 • 6. O strategie de relatii publice, informare si comunicare privind implementarea Planului;

Procesul de planificare pentru dezvoltarea PMUD


Zona de studiu

Reabilitarea transportului public urban în Galați - Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

Galați, 26.03.2015


www.eptisa.com


Rapoarte in cadrul proiectului

Raport

Continut

Raport de Inceput

Consultarea datelor si documentelor existente, planificarea studiilor (programul de activitati si experti,inclusiv perioadele petrecute in Galati si perioadele petrecute la sediul Consultantului). Acest raport va include descrierea disponibilitatea datelor si o lista propusa de anchete necesare (care urmeaza sa fie convenite cu clientul).

Raport Interimar 1

Definirea scopului Planului si a procesului de elaborare, analiza mobilitatii, stabilirea prioritatilor si obiectivelor masurabile. Se va include un raport al studiilor sia rezultatelor precumsi propunereade modelul de transport.

Raport Interimar 2

Dezvoltarea alternativelor PUMD, draftul pachetului de masuri efective (rezultat al modelului de transport sia activitatilor anterioare). Raportulde definire SEA.

Raport Final - draft

PMUD si descrierea activitatilor si rezultatelor asociate de elaborarea planului. Finantarea PMUD, draft SEA siforma draft a Planuluide Actiune pentru investitiile pe termenscurt, mediusilung.

Raport Final

PMUD care include toate observatiile partilor interesate, (consultari publicefinalizate sauin curs de desfasurare).


Domenii de analiza

Domenii de mobilitate:

 • 1. Transport pietonal si cu bicicleta

 • 2. Transport public (inclusiv transport cu taxiul)

 • 3. Transport motorizat

 • 4. Transport de marfa

 • 5. Parcari

Aspecte:

 • 1. Infrastructura

 • 2. Servicii

 • 3. Sisteme ITS

 • 4. Integrare si intermodalitate

 • 5. Costuri si finantare

 • 6. Organizare si cooperare institutionala

 • 7. Siguranta rutiera

 • 8. Corelare cu strategiile europene, nationale, regionale

 • 9. Consultare si implicare a orasului

 • 10. Accesibilitate


Schema logica a realizarii PMUD' *

Colectare date

_____________________________________________________________________________________________________<'

<-----------

C                        .

■ Analiza date- identificare

prioritati


Consultare


X,
publica initiala


* *

3 Variante Strategii


/------------

Fără

intervenții

l           __/ k


X.


"A


X.


Planificare


Cu intervenții


Agreere strategie


Plan de implementare


/---------------X

Mediu


X.


X.


Consultare publica pe u optiuni j


<r

Modelare/ Evaluare

----------X

Lung

Masuri

A

X_______

______)


/—

A

SEA

k


Modelul deSituatia actuala

 • 1. Colectarea si analiza datelor necesare pentru evaluarea situatiei actuale sia fundamentarea modelului de transport

 • 2. Anchete si inspectii tehnice in teren

 • 3. Consultarea pârtilor implicate -prezentare concept, identificarea problemelor, viziune asupraoptiunilor posibile

Orasele sunt pentru oameni

De toate felurile, cu diverse nevoi si interese!

Avem nevoie de un mediu de trai sănătos.

11Contacte


Informatii privind proiectul si primirea de propuneri ulterior consultarii publice:

 • •  www.facebook.com

Plan-de-Mobilitate-Urbana-Durabila-Galati

 • •  www.primaria.galati.ro

Nr.

Acțiune

Materiale

Prezintă

Durata

Observații

1.

Cuvant din partea orașului

Dl Hanta

5 minute

2.

Prezentarea consultanților

Suditu Geanina

2 minute

3.

Prezentarea obiectivelor consultarii publice

Suditu Geanina

2 minute

4.

Prezentarea etapelor consultarii publice

Suditu Geanina

2 minute

5.

Prezentarea pe scurt a participantilor (ca grupuri tinta)

Suditu Geanina

2 minute

6.

Prezentarea conceptului de PMUD

PPT

Dragutescu Ana

15 minute

7.

Adresare intrebari si raspuns clarificari

-

Dragutescu Ana/ Suditu Geanina

5 minute

Participa ceilalti experti- fct de specialitate

8.

Prezentarea proiectului de elaborare PMUD de catre consultanti, stadiul actual; necesar de sprijin pentru colectarea datelor si informarea privind alte studii adiacente ce au fost realizate

PPT

Suditu Geanina

10 minute

Interventie a fiecarui consultant prezent pe specificul propriu

9.

Adresare de intrebari si raspuns

-

Suditu Geanina

5 minute

10.

Identificarea problemelor stakeholderilor referitoare la subiectele mobilitatii.

Oproiu Mihaela

20 minute

Participa Geanina Suditu si ceilalti experti pe intrebari specialitati

11.

Principalele obiective care considerate ca ar trebui avute in vedere pentru dezvoltarea PMUD

Oproiu Mihaela

10 minute

Participa G eanina Suditu si ceilalti experti pe intrebari specialitati

12.

Principalele masuri care considerate ca ar trebui luate in fiecare dintre domeniile:

 • -  Servicii de Transport Public de Calatori

 • -   Informarea calatorilor, managementul traficului, siguranta rutiera

 • -   Transport pietonal si cu bicicleta

 • -   Transportul cu taxiul

 • -   Parcarile

 • -  Transportul de marfa -zone logistice

 • -   Tranzitul in oras

 • -   Facilitati pentru persoane cu mobilitate redusa

 • -   Cadru institutional si cooperarea institutiilor

 • -   Altele

Oproiu Mihaela

20 minute

Participa G eanina Suditu si ceilalti experti pe intrebari specialitati

13.

Concluziile Consultarii

Dl Hanta/Geanina

5 minute

Suditu

epf/saReabilitarea transportului public urban in Galati -Plan de Mobilitate Urbana

Raport consultari publice 26 martie 2015


Cuprins

 • 1.  Introducere

 • 2.  Obiectiv

 • 3.  Metodologie de consultare

 • 4.  Participanti

 • 5.  Desfasurare consultari

 • 6.  Aspecte identificate

 • 7.  Concluzii

 • 8.  Anexe

ep^'sa
Municipiul Galați


 • 1. Introducere

Prezentul raport a fost elaborat in cadrul proiectului Reabilitarea transportului public urban in Municipiul Galati - Plan de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD).

Raportul prezinta obiectivul sesiunilor de consultari care au avut loc in data de 26 martie 2015, agenda, participantii si aspectele identificate in timpul discutiilor.

 • 2. Obiectiv

In data de 26 martie 2015 a avut loc o prima intalnire cu partile interesate ale proiectului. Scopul intalnirii a fost crearea unei intelegeri unitare a conceptului de PMUD, implicarea partilor interesate in identificarea problemelor legate de mobilitate, constientizarea acestor probleme si identificarea si trasarea unor linii generale de actiune pentru elaborarea Planului de Mobilitate Urbana.

 • 3. Metodologie de consultare

Au fost pregatite si organizate doua sesiuni de consultare dupa cum urmeaza:

 • -   o intalnire cu reprezentanti ai societatii civile, mediului academic si de afaceri, operatorilor de transport, intre orele 10.00 - 12.00

 • -   o intalnire cu reprezentanti ai, autoritatilor, institutiilor, organizatiilor din Municipiul Galati, intre orele 13.00 - 15.00

Procesul de pregatire a consultarii a inceput cu analiza factorilor interesati din Galati si zona de influenta si identificarea acelor factori care vor fi invitati la sesiunile de consultare.

Au fost realizate si transmise invitatii catre factorii interesati identificati. Deasemenea, cetatenii din Municipiul Galati, au fost informati si invitati la aceste intalniri prin intermediul unui comunicat de presa publicat intr-un cotidian local (Monitorul de Galati). Anuntul privind organizarea sesiunilor de consultari a fost publicat si pe site-ul Primariei Galati (www.primaria.galati.ro), pe platforma online a Primariei Galati care se adreseaza asociațiilor de proprietari (http://asociatiiproprietari.primariagalati.ro/) si pe pagina de facebook a proiectului           (https://www.facebook.com/pages/Plan-de-Mobilitate-Urbana-Durabila-

Galati/353268714866572?ref=hl). De asemenea, cotidianul local Viata libera a publicat, în data de 25 martie, un articol prin care informa publicul interesat în legatura cu organizarea acestei dezbateri publice (http://www.viata-libera.ro/politica-administratie/65151-mobilitate-urbana-pe-banii-berd-strategia-strazilor-in-dezbatere-publica).

In cadrul discutiilor au fost abordate urmatoarele aspecte relevante privind mobilitatea durabila:

 • -  Relatia dintre dezvoltarea economica si mobilitate

 • -  Relatia orasului cu zonele limitrofe (zona geografica)

 • -   Planificare urbana si mobilitatea (PUG si PMUD)

- Starea infrastructurii rutiere

- Servicii de Transport Public de Calatori : CFR, Transport public urban, transport public judetean (public sau privat), transportul cu taxiul

- Informarea calatorilor, managementul traficului, siguranta rutiera

- Transport pietonal si cu bicicleta

- Parcarile

 • -  T ransportul de marfa - zone logistice

 • -   Tranzitul in oras

 • -   Facilitati pentru persoane cu mobilitate redusa

 • -   Cadru institutional si cooperarea institutiilor

 • -  Mediu

 • -  Comunicarea cu cetatenii

 • 4. Participanti

Lista invitatilor este prezentata in Anexa 1a, iar lista confirmarilor primite in Anexa 1b. Listele cu persoanele prezente la fiecare sesiune se gasesc in Anexele 2a si 2b la prezentul raport.

 • 5. Desfasurare consultari

Fiecare dintre cele 2 intalniri a inceput cu o prezentare din partea beneficiarului despre ce inseamna acest proiect pentru municipiul Galati. Intalnirile au continuat cu prezentarea conceptului de Plan de Mobilitate Urbana Durabila conform conceptelor europene si o prezentare a proiectului si a stadiului actual, prezentari realizate de catre echipa Consultantului.

Prezentarile Power Point sunt atasate in Anexa 3, iar agenda completa a intalnirilor se regaseste in Anexa 4 a raportului.

 • 6. Aspecte identificate

Sesiunea 1 - 10.00 - 12.00

Probleme identificate de catre cei prezenti:

 • 1. trotuare impracticabile

 • 2. parcari insuficiente

 • 3. nu sunt piste de biciclete

 • 4. nu exista masuri de siguranta in mijloacele de transport

 • 5. strazi care nu sunt dimensionate corespunzator

 • 6. structura solului (strazile rezista 2 -3 ani fara a pune in calcul traficul greu)

 • 7. compensatie dirijata catre un singur operator de transport

 • 8. capacitate insuficienta a mijloacelor de transport la orele de varf si nerespectarea graficului

 • 9. continuitatea planului pe termen lung. Ce se intalmpla cand se schimba clasa politica la nivel local.

Consultantul a raspuns la intrebarile adresate de catre persoanele prezente referitor la problemele identificate de acestia.

Proiecte/Masuri identificate ca fiind prioritare de catre cei prezenti:

 • 1.  Infrastructura - indicatoare, sensuri unice, parcari, lărgire strazi, parcari subterane

 • 2. Reducerea cheltuielilor de la bugetul local pentru transportul public si tratament egal fata de toti operatorii (analiza asupra cheltuielilor, instrumente care sa gestioneze acordarea compensatiilor)

Sesiunea 2 - 13.00 - 15.00

Probleme identificate de catre cei prezenti:

 • 1. trafic congestionat la orele de varf

 • 2. lipsa unei centuri ocolitoare

 • 3. lipsa unui sistem de management al traficului + e-ticketing

 • 4. locurile de parcare nu sunt organizate eficient (accesibilitate, vizibilitate, optimizare)

 • 5. parcari care stanjenesc zonele pietonale sau traficul

 • 6. conectivitatea cu zonele limitrofe

 • 7. cai de acces subdimensionate

 • 8. artere inguste

 • 9. transport de marfa care trece prin localitati limitrofe (Schela)

Proiecte/Masuri identificate ca fiind prioritare de catre cei prezenti:

 • 1. Modernizare mijloace de transport public

 • 2. Optimizarea traficului

 • 3. Reconfigurare spatiu public pentru pietoni

 • 4. Securitatea participantilor la trafic

 • 5. Zone de relaxare in cartiere

 • 6. Constituire grup de lucru de implementare Plan de mobilitate

 • 7. Concluzii

Consideram ca obiectivele consultarii publice au fost atinse, consultantul aducand clarificarile necesare in timpul celor doua sesiuni, in final neexistand neclaritati in ceea ce priveste intelegerea corecta a conceptului de Plan de Mobilitate Urbana Durabila. De asemenea, problemele identificate si masurile percepute ca importante au fost general percepute de auditoriu.

S-a acordat o atentie deosebita de catre participanti, in cadrul discutiilor, asupra importantei colectarii datelor necesare pentru realizarea unui PMUD adaptat si aplicabil. De asemenea, a fost subliniata necesitatea analizei rolului sectorului privat in domeniul tranportului public . Cu aceasta ocazie, consultantul a facut apel la cei prezenti pentru sprijin in procesul de colectare a datelor si al realizarii anchetelor la domiciliu.

Problemele identificate ca fiind importante de catre factorii implicati si solutiile propuse vor fi analizate in cadrul Rapoartelor urmatoare. Problemele percepute de factorii interesati, participanti la consultare, au fost identificate si de catre consultanti, pe baza datelor disponibile si a observatiilor directe.

Ca urmare a consultarii publice, o succinta prezentare va fi postata pe pagina de facebook a proiectului si pe site-ul Municipalitatii Galati. De asemenea, pe pagina de facebook,

Cotidienele locale Viata libera și Monitorul de Galati au publicat, pe data de 27 martie, articole referitoare la dezbaterea publica ce a avut loc în ziua precedenta, iar postul local de televiziune Vox TV a difuzat un reportaj în acest sens.

 • 8. Anexe

Anexa 1a - Lista invitatilor

Anexa 1b - Lista confirmari

Anexa 2a - Prezenta sesiune ora 10.00

Anexa 2b - Prezenta sesiune ora 13.00

Anexa 3 - Prezentarile

Anexa 4 - Agenda

Anexa 3 la Planul de Mobilitate Urbana Durabila Galati

Strategie de Relații Publice, Informare și Comunicare

Iulie, 2015

Contents

 • 1. Introducere

 • 2. Strategia de Relatii Publice, Informare, Comunicare

  • 2.1    Obiectivele Strategiei de Relatii Publice, Informare și Comunicare

  • 2.2    Public tință

Deasemenea, pentru actiunile ce vizeaza comunicarea stadiului si rezultatelor implementarii PMUD publicul tinta trebuie sa fie ........................................................................ Error! Bookmark not defined.

 • 2.3    Brand si identitate vizuala

 • 2.4   Produse promotionale

 • 2.5   Organizare de evenimente

 • 2.6   Mass Media

 • 2.7   Social Media

 • 2.8   Planificare temporala

 • 2.9    Instituțional

 • 2.10   Monitorizare și control

 • 3. Planul de Consultare Publică

  • 3.1    Stabilirea obiectivelor si a aspectelor care urmeaza sa fie abordate

  • 3.2    Identificarea publicului interesat

  • 3.3    Analizarea contributiei potentiale a publicului interesat

  • 3.4    Stabilirea strategiei privind implicarea publicului interesat

  • 3.5   Organizarea etapelor de consultare

  • 3.6   Evaluare si raportare

  • 3.7    Instrumente si materiale pentru pregatirea consultărilor publice

1. Introducere

Pentru finantarea proiectelor de transport urban pe baza Programului Operational de Dezvoltare Regionala 2014-2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (“FEDR”), zonele urbane trebuie sa elaboreze Planuri de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) conform metodologiei Comisiei Europene.

In acest context, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a acordat un imprumut si fonduri nerambursabile municipalitatii Galati cu scopul de a dezvolta un plan de mobilitate urbana durabila, in conformitate cu standardele Uniunii Europene. In acelasi context, BERD a finalizat un proiect in vederea elaborarii unui model al contractului de servicii publice pentru transportul public, conform normelor UE.

Dezvoltarea strategiei de Relații Publice, Informare și Comunicare face parte din componenta

 • 3.2.5 a proiectului de Realizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

Strategia de Relatii Publice, Infomare si Comunicare asigura procesul participativ in faza a 4-a din Ciclul de realizare a unui Plan de mobilitate Urbana Durabila-Faza de Implementare. Strategia vizeaza atat componenta de informare asupra desfasurarii procesului de implementare si monitorizare a PMUD, ca proces complex si dinamic cat si componenta de implicare a factorilor interesati in faza de pregatire si realizare a fiecarui proiect inclus in PMUD.

Această strategie reprezintă un model care poate fi folosit pentru implementarea măsurilor de informare și comunicare pentru proiectele viitoare propuse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

Strategia ajută la identificarea obiectivelor, a publicului țintă și a celor mai eficiente canale de comunicare cu aceștia .

Prezentul document conține și modalitatea de realizare a Planului de Consultare.

 • 2. Strategia de Relatii Publice, Informare, Comunicare

2.1 Obiectivele Strategiei de Relatii Publice, Informare și Comunicare

Strategia de Relații Publice, Informare și Comunicare are ca obiective generale:

 • •   Informarea corectă și la timp a publicului interesat (atât publicul profesionist cât și publicul larg) asupra stadiului de implementare a Planului de mobilitate Urbana Durabila si a rezultatelor implementarii

 • •  Informarea corectă și la timp a publicului interesat (atât publicul profesionist cât și publicul larg) asupra stadiului de derulare a proiectului

 • •  Asigurarea fluxului de informații

 • •  Implicarea publicului interesat în procesul de implementare a proiectului (de la planificare la execuție)

 • •  Punerea la dispoziție de canale și instrumente de comunicare cu publicul

 • •  Asigurarea corectitudinii informațiilor oferite instituțiilor de mass-media

 • •  Asigurarea transparenței informațiilor transmise

Obiectivele specifice ce vizeaza comunicarea stadiului si rezultatelor implemenatrii PMUD se refera la cresterea gradului de informare a locuitorilor, cresterea gradului de constientizare a rezultatelor actiunilor deja realizate, cresterea vizibilitatii activitatii primariei de implementare si monitorizare a PMUD.

Obiectivele specifice pentru fiecare proiect ce urmeaza a fi implementat precum și termenele de implementare ale acestora vor fi stabilite în funcție de fiecare proiect în parte, prin intermediul Planurilor de Comunicare.

Planurile de Comunicare pentru fiecare proiect în parte vor urmări promovarea viziunii dezvoltate în cadrul Planului de Mobilitate Urbană pentru Municipiul Galati. (vezi figura de mai jos)


2.2 Public tință

În funcție de tipologia proiectului, este necesară identificarea publicului interesat, prin analiza tuturor persoanelor fizice și juridice, conform cerințelor legale și a practicilor românești, a asociațiilor, organizațiilor și grupurilor active din zona de interes, care sunt afectate de proiect, au un interes ridicat față de proiect sau pot contribui la o bună desfășurare a proiectului.

Pentru o analiză facilă, părțile interesate identificate pot fi impărțite în patru grupuri, după cum sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Autoritati/Institutii guvernamentale


Companii


Comunitati/Reprezentanti ai societatii civile


Altele


Deasemenea, publicului țintă indentificat, îi vor fi adresate acțiunile de comunicare privind stadiului si rezultatele implementării PMUD.

2.3 Brand si identitate vizuala

În ceea ce privește identitatea vizuală a proiectului de realizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, a fost creat un logo care să reprezinte Planul de Mobilitate Urbana Durabila Galati și care este utilizat în acest moment pe pagina de facebook. Acest logo va fi folosit pentru a marca proiectele ce vor fi derulate ca parte a Planului de Mobiliate Urbană Durabilă.


2.4 Produse promotionale

Eficiența măsurilor de informare a publicului și de publicitate poate fi crescută prin folosirea unui spectru cât mai diversificat de tehnici și instrumente pentru plasarea mesajelor care se doresc transmise.

În vederea conștientizării publicului asupra proiectului și a informării acestuia asupa impactului viitor pe care proiectul îl va avea, precum și pentru aducerea la cunoștiință a instrumentului financiar implicat, se recomandă achiziționarea, personalizarea și distribuirea, cu ocazia diverselor evenimente, de materiale promoționale. Acestea vor respecta Manualul de Identitate Vizuală specific pentru instrumentul de finanțare si vor include logo-ul Planului de mobilitate Urbana Durabila prezentat.

Produsele promoționale pot fi, dar nu se limitează la: pixuri, blocotesuri, stick-uri de memorie usb, cărți de vizită, mape etc. Deasemenea, roll-upuri, banere si alte tipuri de materiale promotionale vor fi realizate pentru evenimente de comunicare si consultare importante.

2.5 Organizare de evenimente

Pentru a disemina corect informațiile referitoare la proiect si a asigura transparența este recomandată organizarea de evenimente cu diverse ocazii: saptamana europeana a mobilitatii, demararea sau finalizarea proiectelor, atingerea unui punct cheie în evoluția proiectului etc.

Aceste evenimente pot fi: worshopuri, seminarii, conferințe de presă, conferințe profesionale, caravane de informare publică etc.

2.6 Mass Media

Relatiile cu mass-media constituie una dintre cele mai importante parti componente ale Relatiilor Publice.

Mass-media are rolul de a informa populatia cu privire la proiect si la stadiul implementarii, dar si de a educa publicul. Mesajele transmise de mass-media trebuie sa evidentieze modul in care proiectul va influența comunitatea în zona în care acesta se desfășoară.

Intrucat mass-media are rol de diseminare si multiplicare a informatiilor, o parte importanta a activitatilor de comunicare si promovare realizate in cadrul proiectului se vor concentra pe asigurarea unui flux de informatii catre aceasta prin:

 • •  comunicate de presa, atunci cand Beneficiarul considera necesara emiterea acestora: cu ocazia demararii/desfasurarii unor lucrari de interes/impact ridicat, receptiei finale a lucrarilor sau cu ocazia altor evenimente si etape importante din proiect, care prezinta interes pentru public sau au impact asupra acestuia;

 • •  realizarea site-ului web al proiectului si actualizarea acestuia cu informatii de interes public. Acesta este este unul dintre cele mai eficiente instrumente de informare asupra proiectului, la indemana presei;

 • •  conferinte de presa, in vederea asigurarii unei politici transparente de comunicare: cu ocazia evenimentelor de atribuire a contractelor de lucrari, finalizare si receptionare oficiala a lucrarilor. Aceste evenimente ofera posibilitatea obtinerii de clarificari de catre mass-media despre aspecte legate de derularea proiectului, direct de la expertii implicati in proiect.. Reflectarea acestor actiuni in presa scrisa, la radio si TV va fi arhivata corespunzator in dosarul de informare si publicitate al proiectului;

 • •  anunturi publice - media va fi utilizata si pentru a face anunturi in timp util despre inceperea lucrarilor in anumite zone si despre perturbarile pe care acestea le pot aduce asupra activitatilor de zi cu zi ale populatiei. Anunturile in presa vor fi, de asemenea, luate in considerare si pentru a instiinta locuitorii asupra oricaror incidente bruste, care ar putea aparea in timpul lucrarilor (de exemplu, intreruperea programului de alimentare cu apa). Obiectivul principal al acestui tip de stiri este de a evita reclamatiile populatiei, printr-o informare constanta a locuitorilor cu privire la desfasurarea lucrarilor;

 • •  invitatii la evenimente publice - profesionistii media pot fi invitati la evenimentelele publice organizate in cadrul proiectului si campaniei de promovare a proiectului, cum ar fi intalnirile cu reprezentantii comunitatii locale afectate de lucrari. Prin participarea presei la aceste evenimente, se pot crea oportunitati de atragere de capital pozitiv de imagine, atat pentru pentru proiect, cat si pentru Beneficiar. Este recomandat ca, imediat dupa un asemenea eveniment, sa fie elaborat si transmis presei un comunicat de presa despre eveniment, care sa fie insotit de fotografii relevante. Acoperirea mediatica a evenimentelor va fi reflectata in dosarul de presa si publicitate al proiectului;

 • •  distribuire de materiale informative - profesionistii din domeniul mass-media vor primi o copie a materialelor de informare create pentru populatie si alte parti interesate.

Realizarea grafica si continutul mijloacelor de comunicare cu mass-media vor respecta specificatiile Manualului de Identitate Vizuala.

In tabelul urmator sunt prezentate actiunile de comunicare si consultare pentru implementarea fiecarui proiect propus in cadrul Planului de Mobilitate Urbana Durabila.

Nr. Crt.

Domeniu

Cod Proiect

Denumire proiect

Descriere

Actiuni de comunicare propuse la implementare

1

E.1.4.1

Reabilitare infrastructura rutiera la nivelul municipiului

Reabilitare infrastructura rutiera la nivelul municipiului

Realizarea de postere, notificari si semnalizarea lucrarilor; Interviuri la radio si televiziune; Comunicate de presa; Utilizarea canalelor de social media pentru prezentarea planurilor si a evolutiei lucrarilor dar si pentru interactiunea cu cetatenii; sesiuni de informare privind stadiul lucrarilor.*

2

Infrastructura

E.4.1.2

Facilitarea accesului intre B-dul Siderurgistilor si Calea Smardan

Realizare drum de legatura intre B-dul Siderurgistilor (platforma industriala) si Calea Smardan

3

de circulație

E.4.3.1

Realizare traversare / subtraversare Dunarea catre Tulcea

Realizare traversare / subtraversare Dunarea catre Tulcea

4

M.1.1.1

Dezvoltarea de infrastructura necesara utilizării autovehiculelor hibrid sau electrice

Dezvoltarea de infrastructura necesara utilizării autovehiculelor hibrid sau electrice

5

Transport Public

A.1.1.2

Modernizare infrastructura de tramvai

Cale de rulare,retea de contact, aparate de cale,amenajare refugii, sistem rutier (fara apa si canalizare):

Calea Prutului (str Mihai Bravu - Str. Macului) Str Combinatului (Piata Energiei - drum Centura) Bdul Siderurgistilor (str Ghe Asachi - Piata Energiei) Str.1 dec 1918 (Piata Energiei - Bdul Milcov) Bdul Milcov (str 1 Decembrie 1918 - Bdul Traian Vuia) Bdul Traian Vuia (bdul Milcov - bdul Henri Coanda) Bdul Henri Coanda (Bdul Traian Vuia - Bdul George Cosbuc)

Bdul Cosbuc (Bdul Henri Coanda - str Stefan cel Mare) Str Stefan cel Mare (Bdul George Cosbuc - cimitir evreiesc)

Realizarea de postere, notificari si semnalizarea lucrarilor; Interviuri la radio si televiziune; Comunicate de presa; Utilizarea canalelor de social media pentru prezentarea planurilor si a evolutiei lucrarilor dar si pentru interactiunea cu cetatenii; sesiuni de informare privind stadiul lucrarilor.

Nr. Crt.

Domeniu

Cod Proiect

Denumire proiect

Descriere

Acțiuni de comunicare propuse la implementare

6

A.1.1.3

Modernizare infrastructura de troleibuz

Modernizarea infrastructurii de troleibuz:

Autobaza (Bdul George Cosbuc - str Ciobanului - Parc CFR) Str Domneasca (parc CFR - str Brailei)

Str Brailei (str Domneasca - str Otelarilor)

Str Otelarilor (str Brailei - capat traseu)

Str Prelungirea Brailei (str Brailei - str doctor C-tin Leveditti) str doctor C-tin Leveditti (str Prelungirea Brailei - capat traseu)

7

substatii de tensiune: include dispecerat energetic, 1 substatie la 8 km

8

A.1.1.4

Extindere infrastructura de troleibuz

strazile:

Str. Garii (str Domneasca - Statia CFR calatori)

Bdul Dunarea (str Brailei - bdul Galati)

Bdul Galati (bdul Dunarea - str Otelarilor)

Str Otelarilor (bdul Galati - str Otelarilor cap traseu)

Str. Prelungirea Traian (B-dul Marea Unire-str. Brailei)

Str Traian (str Brailei - limita intravilan)

9

A.1.1.5

Modernizare facilitați operator, inclusiv dotarea cu sisteme de alimentare pentru autobuze electrice, alimentare cu energie electrica la substatii

Modernizare si extindere 2 depouri si autobaza pentru intretinerea si exploatarea mijlocelor de TP.

10

A.1.1.6

Amenajare de culoare cu benzi dedicate transport public

separare benzi dedicate cu separatoare: Str Brailei (bdul Siderurgistilor - str Domeasca) Str Domneasca (str Brailei - str Basarabiei)

11

A.1.1.7

Reabilitare Viaduct B-dul Siderurgistilor

Reabilitare structurala viaduct inclusiv, dotare cu piste de buciclete si trotuare

Nr. Crt.

Domeniu

Cod Proiect

Denumire proiect

Descriere

Acțiuni de comunicare propuse la implementare

12

Reabilitarea infrastructura tramvai: Str Combinatului -Viaduct (drum Centura - Arcelor)

13

A.1.1.8

Amenajarea statiilor de transport public pe intreaga retea de transport public

Amenajare statii de TP: care sa asigure accesibilitate si securitate calatorilor

14

A.1.1.1

Reorganizare retea existenta de transport public

Reorganizarea retelei de transport public la nivelul orasului (retea, capacitati in raport cu cererea curenta si prognozata, frecventa, orar de functionare etc)

15

E.4.1.1

Realizare linie tramvai

Galati - Braila

Realizare proiect tramvai Braila-Galati in partea Sud

16

M.1.1.6

Crearea de perdele verzi care sa minimizeze impactul negativ al transportului

Crearea de perdele verzi care sa minimizeze impactul negativ al transportului

17

A.1.2.4

Dotarea vehiculelor de transport public existente in vederea asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de calatori.

Dotarea vehiculelor de transport public existente in vederea asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de calatori.

18

M.1.1.3

Achizitii de troleibuze noi

achizitii de troleibuze noi care sa permita aceesul si siguranta tuturor calatorilor

19

M.1.1.4

Achizitii de tramvaie noi

achizitii de tramvaie noi care sa permita aceesul si siguranta tuturor calatorilor

20

M.1.1.5

Achizitii de autobuze ecologice

achizitii de autobuze ecologice care sa permita aceesul si siguranta tuturor calatorilor

Nr. Crt.

Domeniu

Cod Proiect

Denumire proiect

Descriere

Actiuni de comunicare propuse la implementare

21

Transport de marfa

E.3.1.2

Modernizarea strazilor din graful retelei cu functiune de centura

Modernizarea strazilor din graful retelei cu functiune de centura, total 10,3 km :

Toate masurile de mai sus la care se adauga: intalniri periodice, pentru consultari, cu transportatorii de marfa si factorii de decizie.

22

E.3.1.3

Reabilitarea drumurilor care asigura legatura intre porturi DOCURI si

ROMPORTMET cu varianta de ocolire

Reabilitarea drumurilor care asigura legatura intre porturi DOCURI si ROMPORTMET cu varianta de ocolire

23

E.3.1.4

Conectarea accesului la Bac cu varianta de ocolire in zona de Sud

Conectarea accesului la Bac cu varianta de ocolire in zona de Sud

24

Mijloace alternative de mobilitate

A.1.2.2

Amenajare/Reamenajare treceri de pietoni

amenajare treceri de pietorni, in conditii de accesibilitate si siguranta pentru toate categoriile de utilizatori.

Toate masurile de mai sus la care se adauga realizarea de sondaje de opinie, consultari cu reprezentanti ai societatii civile si autoritatilor

25

E.1.3.1

Implementare sistem indicatoare de orientare privind accesul la polii de atractie ai orasului

Implementare sistem indicatoare de orientare privind accesul la polii de atractie ai orasului

26

E.1.5.1

Amenajare trotuare si alei pietonale

Amenajare trotuare si alei pietonale in conditiile asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de utilizatori.

27

E.1.5.2

Amenajarea de zone exclusiv pietonale

Amenajare zone exclusiv pietonale

Reabilitare Aleea Domneasca

Transformare in zona pietonala s Strazii Navelor pana la strada Egalitatii si Strada Domneasca intre strada Navelor si Strada Brailei (in prelungirea Aleii Domneasca)

28

E.1.5.3

Amenajarea de zone de tip "shared space" (spatii partajate)

Amenajarea de zone de tip "shared space" (spatii partajate)

Nr. Crt.

Domeniu

Cod Proiect

Denumire proiect

Descriere

Acțiuni de comunicare propuse la implementare

29

E.1.5.4

Realizare si implementare politica de utilizare a spatiilor pietonale.

Realizare si implementare politica de utilizare a spatiilor pietonale.

30

E.1.2.1

Amenajare retea piste biciclete la nivelul municipiului

Amenajare retea piste biciclete - Inelul principal, magistralele transversale si retele de cartier, inclusiv facilitati de parcare si componenta de informare.

31

E.1.2.2

Implementare sistem municipal de inchiriere biciclete

Implementare sistem municipal de inchiriere biciclete (100 de puncte de inchiriere * 20 biciclete / centru)

32

E.1.2.3

Amenajare Trasee de promenada pentru biciclete

Amenajare Trasee de promenada

Blvd. George Coșbuc, Bariera Traian - DN26 - Spre Pădurea Gârboavele

Blvd George Coșbuc, Bariera Traian - Strada Tunelului -Spre Lacul Brateș

Blvd. George Coșbuc - Str. Ștefan cel Mare - Spre Lacul Vânători

Blvd. Galați- Str. Lunca Siretului - Spre Castrul Roman Tirighina - Barboși

Blvd. Galați - DN 22B - Spre Cartierul Dimitrie Cantemir și Priza Dunării

Str. Mihai Bravu, Stânga pe Str. Basarabiei - DN 2B -Spre lacul Zatun

33

E.4.1.3

Realizare piste de biciclete Galati - Braila

Realizare piste de biciclete Galati - Braila, in zona de sud a municipiului

Nr. Crt.

Domeniu

Cod Proiect

Denumire proiect

Descriere

Acțiuni de comunicare propuse la implementare

34

A.1.1.9

Facilitati Parc&Ride conectate cu transportul public

Zona Sud-Vest: strada Brailei (intrare pe E87), Zona Sud: b-dul Galati (intrare pe DN22B) , Zona Nord: str Traian (intrare pe DN26)

Zona Vest: intrare de pe DJ 251 (total 1000 locuri parcare)

35

A.1.2.3

Amenajarea locurilor de parcare existente in conditii de accesibilitate si siguranta pentru toate categoriile de utilizatori.

Amenajarea locurilor de parcare existente in conditii de accesibilitate si siguranta pentru toate categoriile de utilizatori.

Realizarea de postere, notificari si semnalizarea lucrarilor; Interviuri la radio si

36

Parcare si control acces

E.1.4.2

Construirea de parcari supra sau sub-terane pentru reorganizarea spatiului public

Construirea de parcari supra sau sub-terane pentru reorganizarea spatiului public

televiziune; Comunicate de presa; Utilizarea canalelor de social media pentru prezentarea planurilor si a

37

E.1.4.3

Realizare si implementare politica de parcare la nivel municipal

Realizare si implementare politica de parcare la nivel municipal (inventariere parcari rezidentiale, sisteme de tarifare, restrictii, sistem management si operare) in concordanta cu proiectul de reorganizarea a circulatiei.

evolutiei lucrarilor dar si pentru interactiunea cu cetatenii; sesiuni de informare privind stadiul lucrarilor.

38

E.1.1.1

Implementarea reglementarilor privind limitarea vitezei de circulatie in zonele vulnerabile.

Limitarea vitezei maxime de circulatie in zonele vulnerabile (rezidentiale, zone cu trotuare sunt inguste, scoli, gradinite, piete, spitale, etc), inclusiv marcaje si elemente pentru limitarea vitezei.

39

E.1.1.3

Implementarea unui sistem de control acces diferentiat in zonele rezidentiale

Implementarea unui sistem de control acces diferentiat in zonele rezidentiale (restrictionari temporare / pe categorii participanti, limitari acces.

Nr. Crt.

Domeniu

Cod Proiect

Denumire proiect

Descriere

Actiuni de comunicare propuse la implementare

40

A.1.1.13

Sistem de informare in timp real a calatorilor in statiile de transport publice (complementar proiectului Sistem automat de tiketing)

Sistem de informare in timp real a calatorilor in statiile de transport publice (complementar proiectului Sistem automat de tiketing)

41

ITS si

A.1.1.14

Implementarea de aplicații informatice care sa furnizeze utilizatorilor informatii actualizate asupra ofertei de TP, mobilitate urbana si puncte de interes.

Implementarea de aplicatii informatice care sa furnizeze utilizatorilor informatii actualizate asupra ofertei de TP, mobilitate urbana si puncte de interes.

Realizarea de postere, notificari; Interviuri la radio si televiziune; Comunicate de presa; Utilizarea canalelor de social media pentru prezentarea planurilor si a evolutiei lucrarilor dar si pentru interactiunea cu

42

managementul mobilitatii

A.1.2.1

Dotare semafoare treceri pietoni cu dispozitive pentru semnalizare acustica

Dotare semafoare treceri pietoni cu dispozitive pentru semnalizare acustica

43

A.1.3

Sistem automat de tiketing

- actualizare si update

Sistem automat de tiketing - actualizare si update

cetatenii; sesiuni de informare privind stadiul lucrarilor.

44

E.1.1.4

Extindere sistem de management al traficului

Extindere si update sistem de management al traficului, inclusiv CCTV

45

E.1.1.2

Reorganizarea circulatiei la nivel de municipiu.

Microsimularea fluxurilor de trafic pe zone, inclusiv reglementare si implementare solutii propuse.

46

Transport intermodal

A.1.1.10

Amenajare terminal de calatori zona Sud (intrare de pe E87)

Amenajare terminal de calatori zona Sud (intrare de pe E87) cu facilitati pentru transferul calatorilor intre moduri de transport (urban, extraurban) in conditii de accesibilitate si siguranta.

Realizarea de postere, notificari si semnalizarea lucrarilor; Interviuri la radio si televiziune; Comunicate de

Nr. Crt.

Domeniu

Cod Proiect

Denumire proiect

Descriere

Actiuni de comunicare propuse la implementare

47

A.1.1.11

Amenajare terminal de calatori zona statie CF Galati

Amenajare terminal de calatori zona statie CF Galati cu facilitati pentru transferul calatorilor intre moduri de transport (urban, extraurban) in conditii de accesibilitate si siguranta.

presa; Utilizarea canalelor de social media pentru prezentarea planurilor si a evoluției lucrarilor dar si pentru interacțiunea cu cetatenii; sesiuni de informare privind stadiul lucrarilor.

48

A.1.1.12

Amenajare terminal de calatori zona Nord (intrare de pe DN 26)

Amenajare terminal de calatori zona zona Nord (intrare de pe DN 26) cu facilitati pentru transferul calatorilor intre moduri de transport (urban, extraurban) in conditii de accesibilitate si siguranta.

49

Cadru instituțional, de reglementare si comunicare

E.2.2.1

Reorganizarea institutionala la nivelul municipalitatii

Intarirea capacitatii de implementare, planificare si monitorizare a componentelor de mobilitate urbana la nivelul municipalitatii.

Realizarea de postere, notificari si semnalizarea lucrarilor; Interviuri la radio si televiziune; Comunicate de presa; Utilizarea canalelor de social media pentru prezentarea planurilor si a evolutiei lucrarilor dar si pentru interactiunea cu cetatenii; sesiuni de informare privind stadiul

50

E.2.2.2

Eficientizarea sistemului de operare a transportului public

Intarirea capacitatii de implementare, planificare si monitorizare a componentelor de mobilitate urbana la nivelul municipalitatii.

51

E.3.2.1

Promovarea si sustinere dezvoltare centru logistic in zona de Est a municipiului

Promovarea si sustinere dezvoltare centru logistic in zona de Est a municipiului

Nr. Crt.

Domeniu

Cod Proiect

Denumire proiect

Descriere

Acțiuni de comunicare propuse la implementare

52

E.3.3.1

Reglementari privind programul de realizare a serviciilor de utilitati publice

in intrevale orare inafara traficului de varf, de preferat seara si dimineata devreme

lucrarilor.

53

E.3.3.2

Limitarea accesului în centrul orașului a vehiculelor grele de marfă în vederea aprovizionării si stabilirea unor trasee de deplasare pe rute alternative strazilor principale centrale

Reorganizarea traseelor pentru PLT

Toate masurile de mai sus la care se adauga realizarea de sondaje de opinie

54

E.3.3.3

Reglementări privind programul de aprovizionare al magazinelor, organizarea aprovizionării în ferestre de timp pe durata nopții

include marcaje

55

S.1.2.1

Realizarea de campanii de educatie rutiera

realizare campanii de educatie rutiera anuala (1 pe an timp de 20 de ani)

Toate masurile de mai sus la care se adauga: realizarea si distributia de fluturasi si brosuri; interviuri la radio sau televizate cu persoane cheie; workshopuri pentru adulti si copii

56

S.1.2.2

Realizarea de campanii de educatie rutiera

realizare campanii de educatie rutiera anuala (1 pe an timp de 20 de ani)

57

M.1.1.2

Campanii de constientizarea a conceptului "car pooling" (partajare a autoturismelor)

Campanii de constientizarea a conceptului "car pooling" (partajare a autoturismelor)

În cadrul fiecărui proiect va trebui dezvoltată o procedură de monitorizare, îndosariere și arhivare a tuturor activitatilor de publicitate din cadrul proiectului. Procedurile vor presupune monitorizarea si documentarea reactiilor de raspuns si eficientei diverselor activitati si initiative de comunicare si promovare, si arhivarea in format dublu, pe hartie si digital. Aceasta procedură va conduce la realizarea unui dosar de presă.

Dosarul de presă va contine si alte dovezi vizuale (fotografii, inregistrari audiovideo) care pot proba implementarea masurilor de informare si publicitate obligatorii (fotografii cu panourile de afisare temporara/placile permanente si cu locurile de amplasare ale acestora etc.).

2.7 Social Media

În cadrul proiectului de realizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Galați, a fost creată o pagină de promovare a proiectul, pe platforma Facebook, pagină actualizată cu informatii despre proiect și unde, publicul interesat poate interacționa prin întrebări și comentarii atât cu beneficiarul proiectului cât și cu echipa Consultantului.

Având în vedere comunitatea nou creată în jurul proiectului de realizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, pagina de facebook va fi folosită pentru promovarea proiectelor noi ce vor fi implementate ca parte a Planului de Mobilitate si pentru informare periodica privind stadiul si rezultatele realizarii Planului de Mobilitate.

Deasemenea, este recomandată realizarea unui website dedicat PMUD și utilizarea și a altor canale de social media: twitter, pinterest, linkedin, aplicații de mobil etc.

2.8 Planificare temporala

Momentele de desfasurare ale fiecarei activitati de comunicare vor depinde, in mod direct, de stadiul proiectelor aflate în planificare sau desfășurare iar programul va fi stabilit în cadrul strategiei fiecărui proiect. Este necesar a se initia procesul participativ pentru fiecare proiect inca din faza de planificare si stabilire a solutiilor tehnice. In functie de intarzierile si amanarile produse in cadrul proiectului, actiunile aferente de publicitate si promovare pot fi reprogramate, iar calendarul indicativ al actiunilor va fi reorganizat, pentru a avea o planificare cat mai realista a activitatilor. Actiunile referitoare la informarea implementarii PMUd se vor desfasura periodic, la intervale calendaristice prestabiliate (1 an spre exemplu) sau dupa implementarea de proiecte cheie.

2.9 Instituțional

Pentru realizarea și implementarea cu succes a strategiei este recomandat ca în etapele de implementare a proiectelor să fie disponibil un expert din partea echipei de implementare (proiectant, constructor) și un reprezentant dedicat din partea autorității contractante. Deasemenea, o baza de date cu actiunile planificate/desfasurate pentru procesul participative trebuie sa existe la compartimentul specializat de monitorizare a PMUD. Caracterul participativ al proiectelor din carul unui PMUD este foarte important si in etapele de implemenatre si ulterioare acesteia, atat pentru finantatori cat si pentru municipalitate, astfel incat sa se obtina maximum de acceptare a solutiilor adoptate si evitarea oricaror intarzieri sau riscuri in implementare datorate aspectelor sociale si sa se obtina satisfactia locuitorilor ulterioara implementarii.

2.10 Monitorizare și control

Monitorizarea si evaluarea activitatilor de informare vor fi realizate constant pe toata perioada implementarii proiectului si vor masura calitatea si eficienta activitatilor derulate, pe baza unor indicatori cantitativi si calitativi.

Indicatorii cantitativi de evaluare a actiunilor de informare si publicitate sunt: numarul comunicatelor de presa emise, numarul de evenimente organizate pe parcursul proiectului, numarul de articole aparute in presa despre proiect, numarul de vizitatori pe site-ul web al proiectului, numarul de materiale promotionale tiparite si distribuite etc.

Indicatorii calitativi sunt indicatori specifici pentru fiecare activitate si produs realizate si vizeaza aspecte precum:

 • •   pentru publicații si materiale audiovideo: atractivitatea, claritatea limbajului, caracterul convingator si memorabil al mesajului, unitatea intre text si imagine, accesibilitatea etc.

 • •  pentru evenimente: calitatea organizarii, profesionalismul, claritatea si lungimea discursurilor, calitatea documentatiei suport oferite etc.;

3. Planul de Consultare Publică

Planul de consultare este o componenta foarte importanta a strategiei de comunicare. Un plan bine realizat de la inceputul proiectului poate conduce la o comunicare eficienta cu partile interesate.

Acest plan urmează șașe pași care asigură implementarea cu succes a acestuia. Cei șașe pași sunt descriși în cele ce urmează.

3.1 Stabilirea obiectivelor si a aspectelor care urmeaza sa fie abordate

Este necesară identificarea acțiunilor de consultare necesare a se realiza în etapa de implementare a planului. Se urmareste implicarea cetatenilor pe toată durata proiectului pentru care se realizează planul de consultare. Acest lucru va fi realizat prin identificarea problemelor percepute de către publicul interesat referitor la proiect, precum si integrarea parerilor acestora in etape de implementare a proiectului.

3.2 Identificarea publicului interesat

Identificarea publicului interesat va fi facută prin analiza tuturor persoanelor fizice si juridice, conform cerintelor legale si practicilor romanesti, a asociatiilor, organizatiilor si grupurilor active

din zona de proiect, care sunt afectate de proiect, au un interes ridicat fata de proiect sau pot contribui la o buna desfasurare a proiectului.

Partile interesate identificate pot fi imparțite in patru grupuri după cum urmează:

 • •  Autorități/Instituții Guvernamentale

 • •  Companii

 • •  Comunități/Reprezentanți ai societății civile

 • •  Altele

Lista părților interesate trebuie actualizată pe tot parcursul proiectului.

3.3 Analizarea contributiei potentiale a publicului interesat

Analiza publicului interesat poate duce la o împărțire pe categorii a acestuia, ceea ce poate conduce la o imagine clară a implicării fiecărui actor în procesul de implementare a proiectului. Pot apărea trei categorii principale ale publicului interesat:

 • •   Factori implicați principali (persoane care sunt afectate - pozitiv sau negativ - de proiect): localnici, operatori de transport public sau de marfa, diferite grupuri sociale sau asociatii profesionale, filiale ale întreprinderilor, organizatii individuale, etc.;

 • •  Factori implicati cheie (persoane cu putere de decizie sau experienta): primari, consilieri, alte nivele de autoritate, persoane care detin resurse financiare, persoane care detin autoritate (pe domeniu sau teritoriu), persoane care detin o buna reputatie si relatii cu comunitatea locala;

 • •  Intermediari (persoane care au o influenta asupra implementarii deciziilor, sau detin un interes în aceasta chestiune): asociatii, ONG-uri, politia, mass media, etc.

3.4 Stabilirea strategiei privind implicarea publicului interesat

În funcție de obiective și de grupul țintă identificat, se stabilește strategia de consultare, care va cuprinde aspecte practice referitoare la canalele și instrumentele de comunicare cu publicul țintă, planificarea întâlnirilor dedicate consultărilor publice în diverse etape ale proiectului, tipuri de activități care vor fi realizate în timpul consultărilor, bugetul necesar, indicatori de performanță și evaluare etc.

În funcție de rezultatele analizei părților interesate, în cadrul strategiei vor fi stabilite politicile de participare publică, mesajele ce urmează a fi transmise, obiectivele și metodologia folosite pentru implementarea strategiei privind consultările publice.

În funcție de politica de consultare aleasă, vor fi adaptate mesajele, obiectivele și metodologia. Exemple de politici de consultări se găsesc in tabelul de mai jos.

Tipuri de politici privind participarea publică

Tipuri de mesaje

Nivel de comunicare

Obiective

Metodologie

Închisă

Noi decidem ce este bine pentru tine!

Relații        publice:

limitate la cerințele obligatorii

Nivel minim: oferirea de informații

Semi deschisă

Spune-ne care crezi că este o soluție bună și noi o vom implementa!

Consultări: cetățeanul privit ca și client

Nivel         minim:

organizarea      de

prezentări referioare la proiect

T ransparentă

Împreună    putem

schimba lucrurile!

Parteneriat       cu

“cetățeni responsabili”

Diverse tehnici de implicare a părților interesate

Sursa: Involving Stakeholders: Toolkit on Organizing Successful Consultations, Civitas Handbooks

Politica de participare publica trebuie ca pe termen mediu sa se indrepte de la politica inchisa, cum in general este in prezent, catre politica transparenta, asa cum bunele practici din tarile europene vestice o arata ca fiind cu cele mai bune rezultate pentru imbunatatirea conditiilor locale de trai prin proiecte adaptate nevoilor cetatenilor.

3.5 Organizarea etapelor de consultare

Pentru organizarea etapelor de consultare trebuiesc luate în considerare anumite aspecte:

 • •  Găsirea unei locații adecvate, accesibila inclusiv pentru persoanele cu mobilitate redusa

 • •  Pregătirea prezentărilor

 • •  Pregătirea mapelor pentru participanți care vor conține informatii suplimentare despre proiect

 • •  Pregatire materiale pentru promovarea evenimentului (comunicat de presa, anunt, invitatii)

 • •  Moderare eveniment,

 • •  Asigurare protocol eveniment

3.6 Evaluare si raportare

Dupa fiecare sesiune de consultari publice este necesară realizarea unui raport care va cuprinde date referitoare la locul, data si durata desfasurarii evenimentului precum si numarul de participanti si problemele ridicate de catre acestia privitor la proiect.

Deasemenea vor fi monitorizați indicatorii de performanta specifici cantitativi si calitativi (nr. aparitii in presa, nr. participanti la consultari, nr. like-uri pe facebook, nr. comentarii pe facebook, relevanta comentarii, etc.).

3.7 Instrumente si materiale pentru pregatirea consultărilor publice

Pentru realizarea Planului de Consultare pentru proiectul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Galați, au fost folosite o serie de materiale și instrumente. Acestea pot fi folosite ca suport pentru realizarea planurilor de consultare pentru viitoarele proiecte ce vor fi implementate ca urmare a realizării Planului de Mobilitate.

Cele mai importante materiale folosite sunt listate mai jos:

 • •  Involving Stakeholders: Toolkit on Organizing Successful Consultations, Civitas Handbooks

 • •  Reaching the Citizen: Toolkit on Effective Communications and Marketing, Civitas Handbooks

 • •  Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă - Planificare pentru oameni, www.mobilityplans.eu

 • •  Pregătirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă, Ghid pentru Autoritățile Contractante din România.

VIZIUNE

Municipiul Galați - oraș cu caracter unic, atractiv, având un sistem de transport competitiv și durabil, adaptat secolului 21, accesibil tuturor, ce susține dezvoltarea economiei și minimizează impactul asupra mediului.


r

4. MEDIU

1Pentru a se asigura accesibilitatea ridicată egalitate de șanse în transport cetățenilor.


sprijna economia

Municipiului Galați pentru a îmbunătăți șansele de viață ale rezidenților și succesul activităților economice in contextul folosiri eficiente a resurselor.

Pentru a se asigura ca utilizarea sistemului de transport prezintă un nivel ridicat de siguranță și

Pentru sprijinirea atingeri indicatorilor privind diminuarea emisiilor de noxe și gaze cu efect de seră in conformitate cu directivele UE.

5.SĂNĂTATE & CALITATE A VIEȚII

I


|       OBIECTIVE SPECIFICE

MĂSURI

Tipologii PROIECTE                    |

PROIECTE

UM

Cantitate

Descriere

Cost EURO /um

Costuri (euro)

A. ACCESIBILITATE

99,330,000

Pentru a se asigura accesibilitatea ridicată si egalitate de șanse în transport cetă

țenilor.

A.1.1.1

Reorganizare retea existenta de transport public

buc

1

Reorganizarea retelei de transport public la nivelul orasului (retea, capacitati in raport cu cererea curenta si prognozata, frecventa, orar de functionare etc)

300,000.00

300,000

A.1.1.2

Modernizare infrastructura de tramvai

km cale dubla

7.6

Cale de rulare,retea de contact, aparate de cale,amenajare refugii, sistem rutier (fara apa si canalizare):

Calea Prutului (str Mihai Bravu - Str. Macului) Str Combinatului (Piata Energiei - drum Centura) Bdul Siderurgistilor (str Ghe Asachi - Piata Energiei) Str.1 dec 1918 (Piata Energiei - Bdul Milcov) Bdul Milcov (str 1 Decembrie 1918 - Bdul Traian Vuia) Bdul Traian Vuia (bdul Milcov - bdul Henri Coanda) Bdul Henri Coanda (Bdul Traian Vuia - Bdul George Cosbuc) Bdul Cosbuc (Bdul Henri Coanda - str Stefan cel Mare) Str Stefan cel Mare (Bdul George Cosbuc - cimitir evreiesc)

3,500,000

26,600,000

Reorganizare si extindere retea transport public

A.1.1.3

Modernizare infrastructura de troleibuz

km cale simpla

11.1

Modernizarea infrastructurii de troleibuz:

Autobaza (Bdul George Cosbuc - str Ciobanului - Parc CFR)

Str Domneasca (parc CFR - str Brailei)

Str Brailei (str Domneasca - str Otelarilor)

Str Otelarilor (str Brailei - capat traseu)

Str Prelungirea Brailei (str Brailei - str doctor C-tin Leveditti) str doctor C-tin Leveditti (str Prelungirea Brailei - capat traseu)

600,000

6,660,000

buc

3

Substatii de tensiune: include dispecerat energetic, 1 substatie la 8 km

500,000

1,500,000

A.1.1 Asigurarea unui nivel acceptabil de accesibilitate la reteaua de TP pentru toti utilizatorii (extinderea ariei de deservire a TP)

A.1.1.4

Extindere infrastructura de troleibuz

km cale dubla

8.6

strazile:

Str. Garii (str Domneasca - Statia CFR calatori)

Bdul Dunarea (str Brailei - bdul Galati)

Bdul Galati (bdul Dunarea - str Otelarilor)

Str Otelarilor (bdul Galati - str Otelarilor cap traseu)

Str. Prelungirea Traian (B-dul Marea Unire-str. Brailei) Str Traian (str Brailei - limita intravilan)

800,000

6,880,000

A.1.1.5

Modernizare facilitati operator, inclusiv dotarea cu sisteme de alimentare pentru autobuze electrice, alimentare cu energie electrica la substatii

buc

1

Modernizare si extindere 2 depouri si autobaza pentru intretinerea si exploatarea mijlocelor de TP.

20,000,000

20,000,000

A.1.1.6

Amenajare de culoare cu benzi dedicate transport public

km cale simpla

6.4

separare benzi dedicate cu separatoare:

Str Brailei (bdul Siderurgistilor - str Domeasca) Str Domneasca (str Brailei - str Basarabiei)

150,000

960,000

A.1.1.7

Reabilitare Viaduct B-dul Siderurgistilor

buc

1

Reabilitare structurala viaduct inclusiv, dotare cu piste de buciclete si trotuare

14,750,000

14,750,000

km cale dubla

1.5

Reabilitarea infrastructura tramvai: Str Combinatului - Viaduct (drum Centura - Arcelor)

3,500,000

5,250,000

Realizarea de zone pentru adapost in statiile de transport public (zona de protectie cu acoperis si bancheta)

A.1.1.8

Amenajarea statiilor de transport public pe intreaga retea de transport public

nr. statii

300

Amenajare statii de TP: care sa asigure accesibilitate si securitate calatorilor

5,000

1,500,000

A.1 ACCES ASIGURARAT LA MOBILITATE TUTUROR

CATEGORIILOR DE CETĂȚENI CU SAU FĂRĂ NEVOI SPECIALE

Implementare sisteme park & ride in zonele de Nord si Sud

A.1.1.9

4 Facilitati Parc&Ride conectate cu transportul public

mp

20,000

Zona Sud-Vest: strada Brailei (intrare pe E87), Zona Sud: b-dul Galati (intrare pe DN22B) , Zona Nord: str Traian (intrare pe DN26)

Zona Vest: intrare de pe DJ 251

(total 1000 locuri parcare)

200

4,000,000

A.1.1.10

Amenajare terminal de calatori zona Sud (intrare de pe E87)

buc

1

Amenajare terminal de calatori zona Sud (intrare de pe E87) cu facilitati pentru transferul calatorilor intre moduri de transport (urban, extraurban) in conditii de accesibilitate si siguranta.

2,000,000

2,000,000

Terminale transport de calatori

A.1.1.11

Amenajare terminal de calatori zona statie CF Galati

buc

1

Amenajare terminal de calatori zona statie CF Galati cu facilitati pentru transferul calatorilor intre moduri de transport (urban, extraurban) in conditii de accesibilitate si siguranta.

2,000,000

2,000,000

A.1.1.12

Amenajare terminal de calatori zona Nord (intrare de pe DN 26)

buc

1

Amenajare terminal de calatori zona Nord (intrare de pe DN 26) cu facilitati pentru transferul calatorilor intre moduri de transport (urban, extraurban) in conditii de accesibilitate si siguranta.

2,000,000

2,000,000

Sisteme de informare a utilizatorilor.

A.1.1.13

Sistem de informare in timp real a calatorilor in statiile de transport publice (complementar proiectului Sistem automat de tiketing)

buc

300

Sistem de informare in timp real a calatorilor in statiile de transport publice (complementar proiectului Sistem automat de tiketing)

2,000

600,000

A.1.1.14

Implementarea de aplicatii informatice care sa furnizeze utilizatorilor informatii actualizate asupra ofertei de TP, mobilitate urbana si puncte de interes.

buc

1

Implementarea de aplicatii informatice care sa furnizeze utilizatorilor informatii actualizate asupra ofertei de TP, mobilitate urbana si puncte de interes.

200,000

200,000

Semnalizare acustica a semafoarelor pentru pietoni

A.1.2.1

Dotare semafoare treceri pietoni cu dispozitive pentru semnalizare acustica

buc

200

Dotare semafoare treceri pietoni cu dispozitive pentru semnalizare acustica

200

40,000

Amenajare/Reamenajare treceri de pietoni pentru accesibilitate.

Coborare la nivel a bordurii in dreptul trecerilor de pietoni

A.1.2.2

Amenajare/Reamenajare treceri de pietoni

buc

300

Amenajare treceri de pietoni, in conditii de accesibilitate si siguranta pentru toate categoriile de utilizatori.

400

120,000

OBIECTIVE SPECIFICE

MĂSURI

Tipologii PROIECTE

PROIECTE

UM

Cantitate

Descriere

Cost EURO /um

Costuri (euro)

A.1.2 Facilitarea accesului persoanelor cu nevoi speciale

Amenajarea de locuri de parcare in conditii de accesibilitate si siguranta.

A.1.2.3

Amenajarea locurilor de parcare existente in conditii de accesibilitate si siguranta pentru toate categoriile de utilizatori.

buc

200

Amenajarea locurilor de parcare existente in conditii de accesibilitate si siguranta pentru toate categoriile de utilizatori.

100

20,000

Adaptarea vehiculelor de transport public in vederea asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de calatori.

A.1.2.4

Dotarea vehiculelor de transport public existente in vederea asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de calatori.

buc

100

Dotarea vehiculelor de transport public existente in vederea asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de calatori.

1,500

150,000

Sisteme de informare a utilizatorilor.

A.1.1.13

Sistem de informare in timp real a calatorilor in statiile de transport publice (complementar proiectului Sistem automat de tiketing)

Realizarea de zone pentru adapost in statiile de transport public (zona de protectie cu acoperis si bancheta)

A.1.1.8

Amenajarea statiilor de transport public pe intreaga retea de transport public

A.1.3 Extinderea canalelor de distributie si de vanzare a titlurilor de călătorie

Sistem automat de tiketing

A.1.3

Sistem automat de tiketing - actualizare si update

buc

1

Sistem automat de tiketing - actualizare si update

3,800,000

3,800,000

E. ECONOMIE

464,149,497


Pentru a se asigura că rețeaua de transport sprijină economia Municipiului Galați pentru a îmbunătăți șansele de viață ale rezidenților și succesul activităților economice în contextul folosirii eficiente a resurselor.

E.1 ACCES ÎMBUNĂTĂȚIT LA LOCURILE DE MUNCĂ ȘI CONECTIVITATE RIDICATĂ A POLILOR

ECONOMICI

E.1.1 Dezvoltarea de legături îmbunătățite între polii de atracție ai orașului

Reorganizarea circulatiei la nivelul retelei

E.1.1.1

Implementarea reglementarilor privind limitarea vitezei de circulatie in zonele vulnerabile.

buc

500

Limitarea vitezei maxime de circulatie in zonele vulnerabile (rezidentiale, zone cu trotuare sunt inguste, scoli, gradinite, piete, spitale, etc), inclusiv marcaje si elemente pentru limitarea vitezei.

1,000

500,000

E.1.1.2

Reorganizarea circulatiei la nivel de municipiu.

buc

1

Microsimularea fluxurilor de trafic pe zone, inclusiv reglementare si implementare solutii propuse.

300,000

300,000

E.1.1.3

Implementarea unui sistem de control acces diferentiat in zonele rezidentiale

buc

1

Implementarea unui sistem de control acces diferentiat in zonele rezidentiale (restrictionari temporare / pe categorii participanti, limitari acces.

300,000

300,000

Managementului traficului -complementar proiect existent

E.1.1.4

Extindere sistem de management al traficului

buc

1

Extindere si update sistem de management al traficului, inclusiv CCTV

2,000,000

2,000,000

Reglementare zone PUG

E.1.1.5

Studiu privind reglementarea

zonelor noi introduse in PUG din punct de vedere al mobilitatii

buc

1

Studiu privind reglementarea zonelor noi introduse in PUG din punct de vedere a cailor de circulatie si a functiunilor relativ la mobilitate (infrastructructura rutiera si pietonala, transport nemotorizat, infrastructura de transport public, parcari, reglementare acces si limitare viteza, aprovizionare cu marfa, etc.)

200,000

200,000

Reorganizare si extindere retea transport public

A.1.1.1

Reorganizare retea existenta de transport public

A.1.1.2

Modernizare infrastructura de tramvai

A.1.1.3

Modernizare infrastructura de troleibuz

A.1.1.4

Extindere infrastructura de troleibuz

A.1.1.5

Modernizare facilitati operator, inclusiv dotarea cu sisteme de alimentare pentru autobuze electrice, alimentare cu energie electrica la substatii

A.1.1.6

Amenajare de culoare cu benzi dedicate transport public

A.1.1.7

Reabilitare Viaduct B-dul Siderurgistilor

E.1.2 Dezvoltarea de piste de biciclete intre polii de atractie ai orasului

Amenajare retea piste biciclete la nivelul municipiului inclusiv facilitati de parcare

E.1.2.1

Amenajare retea piste biciclete la nivelul municipiului

km cale dubla

82.00

Amenajare retea piste biciclete - Inelul principal, magistralele transversale si retele de cartier, inclusiv facilitati de parcare si componenta de informare.

50,000

4,100,000

E.1.2.2

Implementare sistem municipal de inchiriere biciclete

nr.

biciclete

2,000

Implementare sistem municipal de inchiriere biciclete (100 de puncte de inchiriere * 20 biciclete / centru)

1,000

2,000,000

E.1.2.3

Amenajare Trasee stradale urbane de promenada pentru biciclete

km

68.00

Amenajare Trasee de promenada

Blvd. George Coșbuc, Bariera Traian - DN26 - Spre Pădurea Gârboavele Blvd George Coșbuc, Bariera Traian - Strada Tunelului - Spre Lacul Brateș Blvd. George Coșbuc - Str. Ștefan cel Mare - Spre Lacul Vânători Blvd. Galați- Str. Lunca Siretului - Spre Castrul Roman Tirighina - Barboși Blvd. Galați - DN 22B - Spre Cartierul Dimitrie Cantemir și Priza Dunării Str. Mihai Bravu, Stânga pe Str. Basarabiei - DN 2B -Spre lacul Zatun

30,000

2,040,000

|       OBIECTIVE SMECIFICE

MĂSURI

Tipologii PROIECTE

PROIECTE

UM

Cantitate

Descriere

Cost EURO /um

Costuri (euro)

E.1.3 Dezvoltarea unui sistem de informare integrat privind accesul la polii de atractie ai orasului

Implementare sistem indicatoare de orientare privind accesul la polii de atractie ai orasului

E.1.3.1

Implementare sistem indicatoare de orientare privind accesul la polii de atractie ai orasului

buc

1000.00

Implementare sistem indicatoare de orientare privind accesul la polii de atractie ai orasului

150

150,000

Sisteme de informare a utilizatorilor.

A.1.1.13

Sistem de informare in timp real a calatorilor in statiile de transport publice (complementar proiectului Sistem automat de tiketing)

E.1.4 Asigurarea unei retelei rutiere in conditii optime de functionare, adaptata cererii de transport

Reabilitare infrastructura rutiera

E.1.4.1

Reabilitare infrastructura rutiera la nivelul municipiului

km

50

Reabilitare infrastructura rutiera la nivelul municipiului

500,000

25,000,000

Amenajarea de parcari pentru reorganizarea spatiului public

E.1.4.2

Construirea de parcari supra sau sub-terane pentru reorganizarea spatiului public

locuri parcare

35,000.00

Construirea de parcari supra sau sub-terane pentru reorganizarea spatiului public

2,810

98,350,000

E.1.4.3

Realizare si implementare politica de parcare la nivel municipal

buc

1.00

Realizare si implementare politica de parcare la nivel municipal (inventariere parcari rezidentiale, sisteme de tarifare, restrictii, sistem management si operare) in concordanta cu proiectul de reorganizarea a circulatiei.

400,000

400,000

Studiu privind extinderea retelei de artere carosabile/pietonale in cartierele slab tranzitate - (cartier Barbosi, cartier Filesti)

E.1.4.4

Studiu privind extinderea retelei de artere carosabile/pietonale in cartierele slab tranzitate -(cartier Barbosi, cartier Filesti)

buc

1.00

Studiu privind extinderea retelei de artere carosabile/pietonale in cartierele slab tranzitate - (cartier Barbosi, cartier Filesti)

200,000

200,000

E.1.5 Asigurarea unei retele pietonale in conditii optime si accesibile tuturor categoriilor de pietoni

Amenajari trotuare si alei pietonale

E.1.5.1

Amenajare trotuare si alei pietonale

mp

50,000.00

Amenajare trotuare si alei pietonale in conditiile asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de utilizatori.

40

2,000,000

E.1.5.2

Amenajarea de zone exclusiv pietonale

mp

24,700.00

Amenajare zone exclusiv pietonale

Reabilitare Aleea Domneasca

Transformare in zona pietonala a Strazii Navelor pana la strada Egalitatii si Strada Domneasca intre strada Navelor si Strada Brailei (in prelungirea Aleii Domneasca)

60

1,482,000

E.1.5.3

Amenajarea de zone de tip "shared space" (spatii partajate)

mp

5000.00

Regularizarea traficului zilnic prin intermediul regulilor informale ale străzii și printr-un comportament responsabil în timpul deplasării. Ținta acestei abordări, este de a permite utilizarea comună/partajată a spațiului disponibil al străzii.

60

300,000

E.1.5.4

Realizare si implementare politica de utilizare a spatiilor pietonale.

buc

1.00

Realizare si implementare politica de utilizare a spatiilor pietonale.

150,000

150,000

E.1.5.5

Amenajare Falezele Dunarii

buc

1.00

Amenajare falezele Dunarii, inclusiv conectivitate la punctele de interes adiacente

3,500,000

3,500,000

E.2 TIMPI DE CĂLĂTORIE DIMINUAȚI ȘI EXACTITATE CRESCUTĂ A DEPLASĂRILOR PENTRU PERSOANE ȘI BUNURI

E.2.1 Optimizarea desfasurarii traficului pentru diminuarea congestiei

Reorganizarea circulatiei la nivelul retelei

E.1.1.1

Implementarea reglementarilor privind limitarea vitezei de circulatie in zonele vulnerabile.

E.1.1.2

Reorganizarea circulatiei la nivel de municipiu.

Managementului traficului -complementar proiect existent

E.1.1.4

Extindere sistem de management al traficului

E.2.2 Optimizarea serviciului de transport public

Reorganizare si extindere retea transport public

A.1.1.1

Reorganizare retea existenta de transport public

A.1.1.2

Modernizare infrastructura de tramvai

A.1.1.3

Modernizare infrastructura de troleibuz

A.1.1.4

Extindere infrastructura de troleibuz

A.1.1.5

Modernizare facilitati operator, inclusiv dotarea cu sisteme de alimentare pentru autobuze electrice, alimentare cu energie electrica la substatii

A.1.1.6

Amenajare de culoare cu benzi dedicate transport public

A.1.1.7

Reabilitare Viaduct B-dul Siderurgistilor

Intarirea capacitatii institutionale si operationale.

E.2.2.1

Reorganizarea institutionala la nivelul municipalitatii

buc

1.00

Intarirea capacitatii de implementare, planificare si monitorizare a componentelor de mobilitate urbana la nivelul municipalitatii.

150,000

150,000

E.2.2.2

Eficientizarea sistemului de operare a transportului public

buc

1.00

Eficientizarea sistemului de operare a transportului public

100,000

100,000

Realizare varianta de ocolire

E.3.1.1

Drum expres Focsani - Galati - Giurgiulesti - faza A2 (propunere din MP Transport)

km

33.63

Varianta de ocolire Galati, parte drum expres Focsani - Galati - Giurgiulesti -faza A2 (propunere din MP Transport)

3,920,000

131,829,600

|       OBIECTIVE SPECIFICE

MĂSURI

Tipologii PROIECTE

PROIECTE

UM

Cantitate

Descriere

Cost EURO /um

Costuri (euro)

E.3 EFICIENTA GESTIONĂRII FLUXULUI DE MĂRFURI

E.3.1 Dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă

Modernizare drum centura

E.3.1.2

Modernizarea strazilor din graful retelei cu functiune de centura

km

10.30

Modernizarea strazilor cu functiune de centura, total 10,3 km : Str. Brailei, Drumul de Centura, Str. Nicolae Mantu, Drumul Viilor, B-dul G Cosbuc (intre str Drumul Viilor si str. Stefan cel Mare), str. Alexandru Macelaru, str. Tunelului, str. Macului, calea Prutului

2,726,500

28,077,497

Reabilitare drumuri de legatura cu porturile.

E.3.1.3

Reabilitarea drumurilor care asigura legatura intre porturi DOCURI si ROMPORTMET cu varianta de ocolire

km

5.00

Reabilitarea drumurilor care asigura legatura intre porturi DOCURI si ROMPORTMET cu varianta de ocolire

500,000

2,500,000

Conectarea accesului la Bac.

E.3.1.4

Conectarea accesului la Bac cu varianta de ocolire in zona de Sud

km

2.00

Conectarea accesului la Bac cu varianta de ocolire in zona de Sud

3,000,000

6,000,000

E.3.2 Dezvoltarea unor locații cu vocație logistică

Promovarea si sustinere dezvoltare centru logistic in zona de Est a municipiului

E.3.2.1

Promovarea si sustinere dezvoltare centru logistic in zona de Est a municipiului

buc

1.00

Promovarea si sustinere dezvoltare centru logistic in zona de Est a municipiului

0

0

E.3.3 Îmbunătățirea eficienței transportului rutier de marfă și optimizarea condițiilor de livrare

Implementarea de reglementari de aprovizionare in afara orelor de varf si pe timp de noapte

E.3.3.1

Reglementari privind programul de realizare a serviciilor de utilitati publice

buc

1.00

in intrevale orare inafara traficului de varf, de preferat seara si dimineata devreme

0

0

E.3.3.2

Limitarea accesului în centrul orașului a vehiculelor grele de marfă în vederea aprovizionării si stabilirea unor trasee de deplasare pe rute alternative strazilor principale centrale

buc

1.00

Reorganizarea traseelor pentru PLT

0

0

E.3.3.3

Reglementări privind programul de aprovizionare al magazinelor, organizarea aprovizionării în ferestre de timp pe durata nopții

buc

1.00

include marcaje

0

0

E.4 CONECTIVITATE NAȚIONALĂ, REGIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

CRESCUTĂ

E.4.1 Dezvoltarea de legaturi imbunatatite cu zonele adiacente

Sistem de Transport Pasageri de mare capacitate intre Galati si Braila

E.4.1.1

Realizare linie tramvai Galati - Braila

km cale dubla

10

Realizare proiect tramvai Braila-Galati in partea Sud

3,500,000

35,000,000

Dezvoltarea de legaturi imbunatatite cu zonele adiacente

E.4.1.2

Facilitarea accesului intre B-dul Siderurgistilor si

Calea Smardan

km

1.7

Realizare drum de legatura intre B-dul Siderurgistilor (platforma industriala) si Calea Smardan

500,000

850,000

E.4.1.3

Realizare piste de biciclete Galati - Braila

km

10

Realizare piste de biciclete Galati - Braila, in zona de sud a municipiului

50,000

500,000

E.4.2 Dezvoltarea de legaturi imbunatatite la retelele core si comprehensive TEN-T

Realizare varianta de ocolire

E.3.1.1

Drum expres Focsani - Galati - Giurgiulesti - faza A2 (propunere din MP Transport)

km

Varianta de ocolire Galati, parte drum expres Focsani - Galati - Giurgiulesti -faza A2 (propunere din MP Transport)

E.4.3 Dezvoltarea de legaturi imbunatatite catre localitatile cu jud Tulcea

Realizare traversare / subtraversare

Dunarea catre Tulcea

E.4.3.1

Realizare traversare / subtraversare Dunarea catre Tulcea

km

Realizare traversare / subtraversare Dunarea catre Tulcea

248,000,000

248,000,000

E.4.4 Dezvoltarea de legaturi imbunatatite catre localitatile de granita

Cresterea nivelului de accesibilitate a granitei cu Republica Moldova

E.4.4.1

Drum expres Focsani - Galati - Giurgiulesti - faza A2 (propunere din MP Transport)

km

9

Drum expres Focsani - Galati - Giurgiulesti - faza A2 (propunere din MP Transport)

3,920,000

35,280,000

S. SIGURANȚĂ

Pentru a se asigura că utilizarea sistemului de transport prezinta un nivel ridicat de siguranta si securitate

S.1.1 Minimizarea numarului de accidente rutiere

Managementului traficului -complementar proiect existent

E.1.1.4

Extindere sistem de management al traficului

Amenajare/Reamenajare treceri de pietoni pentru accesibilitate.

Coborare la nivel a bordurii in dreptul trecerilor de pietoni

A.1.2.2

Amenajare/Reamenajare treceri de pietoni

Reglementari de circulatie in zonele vulnerabile

E.1.1.1

Implementarea reglementarilor privind limitarea vitezei de circulatie in zonele vulnerabile.

Asigurarea vizibilitatii participantilor la trafic in zona traversarilor

A.1.2.2

Amenajare/Reamenajare treceri de pietoni

A.1.2.3

Amenajarea locurilor de parcare existente in conditii de accesibilitate si siguranta pentru toate categoriile de utilizatori.

OBIECTIVE SPECIFICE

MĂSURI

Tipologii PROIECTE

PROIECTE

UM

Cantitate

Descriere

Cost EURO /um

Costuri (euro)

S.1 SIGURANTA SI SECURITATE A CIRCULATIEI IMBUNATATITE

Reglementarea parcarii pe strada si implementarea unui sistem de taxare a parcarii pe strada, atat pentru zonele rezidentiale, cat si pentru zona centrala

E.1.4.2

Construirea de parcari supra sau sub-terane pentru reorganizarea spatiului public

E.1.4.3

Realizare si implementare politica de parcare la nivel municipal

S.1.2 Siguranta in trafic

Implementare campanii de educatie rutiera adresate tinerilor

S.1.2.1

Implementare campanii de educatie rutiera adresate tinerilor

nr. campanii

20

realizare campanii de educatie rutiera anuala (1 pe an timp de 20 de ani)

50,000

1,000,000

Implementare campanii de informare /comunicare adresate participantilor la trafic(soferi, pietoni, biciclisti, utilizatori de mopede)

S.1.2.2

Implementare campanii de informare /comunicare adresate participantilor la trafic(soferi, pietoni, biciclisti, utilizatori de mopede)

nr. campanii

20

realizare campanii de educatie rutiera anuala (1 pe an timp de 20 de ani)

50,000

1,000,000

S.1.3 Siguranta si securitatea in mijloacele de transport in comun

Dotarea mijloacelor de transport public cu sisteme de supraveghere video

A.1.2.4

Dotarea vehiculelor de transport public existente in vederea asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de calatori.

Realizarea de zone pentru adapost in statiile de transport public (zona de protectie cu acoperis si bancheta)

A.1.1.8

Amenajarea statiilor de transport public pe intreaga retea de transport public

M. MEDIU


107,290,000

Pentru sprijinirea atingerii ndcaoo. privind diminuarea emisiilor de noxe și gaze cu efect de seră în conomitate cu

M.1 ANGAJAMENTE NAȚIONALE DE IMBUNATATIRE A CALITATII AERULUI SI REDUCERE A CONSUMULUI DE ENERGIE DIN SURSE CONVENTIONALE RESPECTATE

M.1.1 Dezvoltarea de infrastructura necesara utilizării autovehiculelor hibrid sau electrice

Dezvoltarea de infrastructura necesara utilizării autovehiculelor electrice

M.1.1.1

Dezvoltarea de infrastructura necesara utilizării autovehiculelor electrice

nr. Statii

10

Dezvoltarea de infrastructura necesara utilizării autovehiculelor electrice

20,000

200,000

M.1.2 Optimizarea gradului de incarcare a autoturismului

Campanii de constientizarea a conceptului "car pooling" (partajare a autoturismelor)

M.1.1.2

Campanii de constientizarea a conceptului "car pooling" (partajare a autoturismelor)

nr. campanii

1

Campanii de constientizarea a conceptului "car pooling" (partajare a autoturismelor)

50,000

50,000

M.1.3 Imbunatatirea calitatii aerului

Achizitii mijloace de transport ecologice

M.1.1.3

Achizitii de troleibuze noi

buc

20

Achizitii de troleibuze noi care sa permita aceesul si siguranta tuturor calatorilor

350,000

7,000,000

M.1.1.4

Achizitii de tramvaie noi

buc

20

Achizitii de tramvaie noi care sa permita accesul si siguranta tuturor calatorilor

1,500,000

30,000,000

M.1.1.5

Achizitii de autobuze ecologice

buc

140

Achizitii de autobuze ecologice care sa permita accesul si siguranta tuturor calatorilor

500,000

70,000,000

Crearea de perdele verzi care sa minimizeze impactul negativ al transportului

M.1.1.6

Crearea de perdele verzi care sa minimizeze impactul negativ al transportului

2000

Crearea de perdele verzi care sa minimizeze impactul negativ al transportului

20

40,000

4.1.4 Incurajarea reorientarii utilizatorilor catre modurile de transport nemotorizate

Amenajare retea piste biciclete la nivelul municipiului inclusiv facilitati de parcare

E.1.2.1

Amenajare retea piste biciclete la nivelul municipiului

E.1.2.2

Implementare sistem municipal de inchiriere biciclete

E.1.2.3

Amenajare Trasee stradale urbane de promenada pentru biciclete

Implementarea reglementarilor privind limitarea vitezei de circulatie in zonele vulnerabile.

E.1.1.1

Implementarea reglementarilor privind limitarea vitezei de circulatie in zonele vulnerabile.

Implementare sistem municipal de inchiriere biciclete

E.1.2.2

Implementare sistem municipal de inchiriere biciclete

Amenajarea de parcari pentru reorganizarea spatiului public

E.1.4.2

Construirea de parcari supra sau sub-terane pentru reorganizarea spatiului public

Amenajari trotuare si alei pietonale

E.1.5.1

Amenajare trotuare si alei pietonale

4.1.5 Reducerea volumelor de trafic auto in zonele cu densitate de locuire ridicata si in zonele centrale

Reorganizarea circulatiei la nivelul retelei

E.1.1.2

Reorganizarea circulatiei la nivel de municipiu.

TOTAL GENERAL (EURO)

672,769,497


Nr.

Crt.

Domeniu

Probleme identificate

Cod

Proiect

Denumire proiect

Descriere

U.M.

Cant.

Cost EURO /um

Valoare

(euro)

Obiectiv specific

Total (euro)

FAZA I - 2017

FAZA II - 2020

FAZA III - 2030

Cant.

Valoare

(euro)

Cant.

Total (euro)

Cant.

Total (euro

1

1. Infrastructura de circulatie

Infrastructura de circulatii in diverse stadii de degradare, lipsa a intretinerii planificate, lipsa conectivitate adecvata cu judetul Tulcea si zonele industriale, lipsa infarstructura pentru transport electric

E.1.4.1

Reabilitare infrastructura rutiera la nivelul municipiului

Reabilitare infrastructura rutiera la nivelul municipiului

km

50

500,000

25,000,000

E.1

274,250,000

40.0

20,000,000

10.0

5,000,000

80.0

40,000,000

2

E.1.4.4

Studiu privind extinderea retelei de artere carosabile/pietonale in cartierele slab tranzitate - (cartier Barbosi, cartier Filesti)

Studiu privind extinderea retelei de artere carosabile/pietonale in cartierele slab tranzitate - (cartier Barbosi, cartier Filesti)

buc

1

200,000

200,000

E.1

1.0

200,000

-

-

-

-

3

E.4.1.2

Facilitarea accesului intre B-dul Siderurgistilor si Calea Smardan

Realizare drum de legatura intre B-dul Siderurgistilor (platforma industriala) si Calea Smardan

km

1.7

500,000

850,000

E.4

1.7

850,000

-

-

0.9

850,000

4

E.4.3.1

Realizare traversare / subtraversare

Dunarea catre Tulcea

Realizare traversare / subtraversare Dunarea catre Tulcea

km

0

248,000,000

248,000,000

E.4

-

-

-

248,000,000

-

-

5

M.1.1.1

Dezvoltarea de infrastructura necesara utilizării autovehiculelor electrice

Dezvoltarea de infrastructura necesara utilizării autovehiculelor electrice

nr. Statii

10

20,000

200,000

M.1

10.0

200,000

10.0

200,000

6

2. Transport Public

Infrastructura de tramvai deteriorata pe anumite segmente, catenara pentru troleibuze in stare precara, sistem de alimentare cu energie pentru transportul electric invechit, dotari operator public inadecvate pentru calitate si eficienta a serviciului, parc de vehicule vechi si innaccesibil pentru toate categoriile de calatori, statii lipsite de accesibilitate si confort, viteza comerciala a transportului public neatractiva pentru calatori, servicii de transport public neadaptate nevoilor de deplasare si concurente pe piata, adaptare a retelei la cerere, inclusiv pentru conectivitate cu Braila.

A.1.1.2

Modernizare infrastructura de tramvai

Cale de rulare,retea de contact, aparate de cale,amenajare refugii, sistem rutier (fara apa si canalizare):

Calea Prutului (str Mihai Bravu - Str. Macului)

Str Combinatului (Piata Energiei - drum Centura)

Bdul Siderurgistilor (str Ghe Asachi - Piata Energiei)

Str.1 dec 1918 (Piata Energiei - Bdul Milcov)

Bdul Milcov (str 1 Decembrie 1918 - Bdul Traian Vuia)

Bdul Traian Vuia (bdul Milcov - bdul Henri Coanda)

Bdul Henri Coanda (Bdul Traian Vuia - Bdul George Cosbuc)

Bdul Cosbuc (Bdul Henri Coanda - str Stefan cel Mare)

Str Stefan cel Mare (Bdul George Cosbuc - cimitir evreiesc)

km cale dubla

7.6

3,500,000

26,600,000

A.1; E.1; E.2

226,590,000

5.4

18,900,000

2.2

7,700,000

-

-

7

A.1.1.3

Modernizare infrastructura de troleibuz

Modernizarea infrastructurii de troleibuz:

Autobaza (Bdul George Cosbuc - str Ciobanului - Parc CFR) Str Domneasca (parc CFR - str Brailei)

Str Brailei (str Domneasca - str Otelarilor)

Str Otelarilor (str Brailei - capat traseu)

Str Prelungirea Brailei (str Brailei - str doctor C-tin Leveditti) str doctor C-tin Leveditti (str Prelungirea Brailei - capat traseu)

km cale simpla

11.1

600,000

6,660,000

A.1; E.1; E.2

11.1

6,660,000

-

-

5.6

3,330,000

Substatii de tensiune: include dispecerat energetic, 1 substatie la

8 km

buc

3

500,000

1,500,000

A.1; E.1; E.2

3.0

1,500,000

-

-

3.0

1,500,000

8

A.1.1.4

Extindere infrastructura de troleibuz

strazile:

Str. Garii (str Domneasca - Statia CFR calatori)

Bdul Dunarea (str Brailei - bdul Galati)

Bdul Galati (bdul Dunarea - str Otelarilor)

Str Otelarilor (bdul Galati - str Otelarilor cap traseu)

Str. Prelungirea Traian (B-dul Marea Unire-str. Brailei)

Str Traian (str Brailei - limita intravilan)

km cale dubla

8.6

800,000

6,880,000

A.1; E.1; E.2

8.6

6,880,000

-

-

4.3

3,440,000

9

A.1.1.5

Modernizare facilitati operator, inclusiv dotarea cu sisteme de alimentare pentru autobuze electrice, alimentare cu energie electrica la substatii

Modernizare si extindere 2 depouri si autobaza pentru intretinerea si exploatarea mijlocelor de TP.

buc

1

20,000,000

20,000,000

A.1; E.1; E.2

1.0

10,000,000

1.0

10,000,000

-

-

10

A.1.1.6

Amenajare de culoare cu benzi dedicate transport public

separare benzi dedicate cu separatoare:

Str Brailei (bdul Siderurgistilor - str Domeasca)

Str Domneasca (str Brailei - str Basarabiei)

km cale simpla

6.4

150,000

960,000

A.1; E.1; E.2

6.4

960,000

-

-

6.4

960,000

11

A.1.1.7

Reabilitare Viaduct B-dul Siderurgistilor

Reabilitare structurala viaduct inclusiv, dotare cu piste de buciclete si trotuare

buc

1

14,750,000

14,750,000

A.1; E.1; E.2

1.0

14,750,000

-

-

-

-

Reabilitarea infrastructura tramvai: Str Combinatului - Viaduct (drum Centura - Arcelor)

km cale dubla

1.5

3,500,000

5,250,000

A.1; E.1; E.2

1.5

5,250,000

-

-

12

A.1.1.8

Amenajarea statiilor de transport public pe intreaga retea de transport public

Amenajare statii de TP: care sa asigure accesibilitate si securitate calatorilor

nr. statii

300

5,000

1,500,000

A.1; A.1; S.1

150.0

750,000

150.0

750,000

150.0

750,000

13

A.1.1.1

Reorganizare retea existenta de transport public

Reorganizarea retelei de transport public la nivelul orasului (retea, capacitati in raport cu cererea curenta si prognozata, frecventa, orar de functionare etc)

buc

1

300,000

300,000

A.1; E.1; E.2

1.0

300,000

-

-

-

-

14

E.4.1.1

Realizare linie tramvai Galati - Braila

Realizare proiect tramvai Braila-Galati in partea Sud

km cale dubla

10.00

3,500,000

35,000,000

E.4;

-

-

-

-

10.0

35,000,000

15

M.1.1.6

Crearea de perdele verzi care sa minimizeze impactul negativ al transportului

Crearea de perdele verzi care sa minimizeze impactul negativ al transportului

2000.00

20

40,000

M.1;

2,000.0

40,000

-

-

-

-

16

A.1.2.4

Dotarea vehiculelor de transport public existente in vederea asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de calatori.

Dotarea vehiculelor de transport public existente in vederea asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de calatori.

buc

100

1,500

150,000

A.1; S.1;

100.0

150,000

-

-

-

-

17

M.1.1.3

Achizitii de troleibuze noi

Achizitii de troleibuze noi care sa permita aceesul si siguranta tuturor calatorilor

buc

20

350,000

7,000,000

M.1;

20.0

7,000,000

-

-

24.0

8,400,000

18

M.1.1.4

Achizitii de tramvaie noi

Achizitii de tramvaie noi care sa permita accesul si siguranta tuturor calatorilor

buc

20

1,500,000

30,000,000

M.1;

15.0

22,500,000

5.0

7,500,000

20.0

30,000,000

19

M.1.1.5

Achizitii de autobuze ecologice

Achizitii de autobuze ecologice care sa permita accesul si siguranta tuturor calatorilor

buc

140

500,000

70,000,000

M.1;

100.0

50,000,000

40.0

20,000,000

80.0

40,000,000

Nr.

Crt.

Domeniu

Probleme identificate

Cod

Proiect

Denumire proiect

Descriere

U.M.

Cant.

Cost EURO /um

Valoare

(euro)

Obiectiv specific

Total (euro)

FAZA I - 2017

FAZA II - 2020

FAZA III - 2030

Cant.

Valoare

(euro)

Cant.

Total (euro)

Cant.

Total (euro

20

3. Transport de marfa

lipsa unei conectivitati

Iandfreacsvtrautectuirnatredevcairrciaunlatati idien diversoecosltiared,iiddreumdeurgirleadare, lnipastiaonaailnet/rjeutdineeterini eplsainzifoicnaetlee, lipsa coneicntidvuitsattreiaaledecvata cu

E.3.1.2

Modernizarea strazilor din graful retelei cu functiune de centura

Modernizarea strazilor cu functiune de centura, total 10,3 km : Str. Brailei, Drumul de Centura, Str. Nicolae Mantu, Drumul Viilor, B-dul G Cosbuc (intre str Drumul Viilor si str. Stefan cel Mare), str. Alexandru Macelaru, str. Tunelului, str. Macului, calea Prutului

km

10.30

2,726,500

28,077,497

E.3;

36,577,497

10.3

28,077,497

-

-

-

-

21

E.3.1.3

Reabilitarea drumurilor care asigura legatura intre porturi DOCURI si ROMPORTMET cu varianta de ocolire

Reabilitarea drumurilor care asigura legatura intre porturi

DOCURI si ROMPORTMET cu varianta de ocolire

km

5.00

500,000

2,500,000

E.3;

-

-

-

-

5.0

2,500,000

22

E.3.1.4

Conectarea accesului la Bac cu varianta de ocolire in zona de Sud

Conectarea accesului la Bac cu varianta de ocolire in zona de Sud

km

2.00

3,000,000

6,000,000

E.3;

-

-

-

-

2.0

6,000,000

23

4. Mijloace alternative de mobilitate

lipsa de zone pietonale, retea pietonala deteriorata, inexistenta sau discontinua, accesibilitate limitata pentru toate categoriile de pietoni, mobilier urban si garaje ce perturba spatiile pietonale, retea cicilista neadecvata si fragmentata, signalectica insuficienta de informatii, semaforizare neadecvata pentru pietoni si traversari insuficiente sau inadecvate, accesibilitate scazuta a retelei de transport public

A.1.2.2

Amenajare/Reamenajare treceri de pietoni

Amenajare treceri de pietoni, in conditii de accesibilitate si siguranta pentru toate categoriile de utilizatori.

buc

300

400

120,000

A.1; S.1; S.1;

16,342,000

300.0

120,000

-

-

-

-

24

E.1.3.1

Implementare sistem indicatoare de orientare privind accesul la polii de atractie ai orasului

Implementare sistem indicatoare de orientare privind accesul la polii de atractie ai orasului

buc

1,000

150

150,000

E.1;

1,000.0

150,000

-

-

-

-

25

E.1.5.1

Amenajare trotuare si alei pietonale

Amenajare trotuare si alei pietonale in conditiile asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de utilizatori.

mp

50,000

40

2,000,000

E.1; M.1;

25,000.0

1,000,000

25,000.0

1,000,000

-

-

26

E.1.5.2

Amenajarea de zone exclusiv pietonale

Amenajare zone exclusiv pietonale

Reabilitare Aleea Domneasca

Transformare in zona pietonala a Strazii Navelor pana la strada

Egalitatii si Strada Domneasca intre strada Navelor si Strada Brailei (in prelungirea Aleii Domneasca)

mp

24,700

60

1,482,000

E.1;

24,700.0

1,482,000

-

-

-

-

27

E.1.5.3

Amenajarea de zone de tip "shared space" (spatii partajate)

Regularizarea traficului zilnic prin intermediul regulilor informale ale străzii și printr-un comportament responsabil în timpul deplasării. Ținta acestei abordări, este de a permite utilizarea comună/partajată a spațiului disponibil al străzii.

mp

5,000

60

300,000

E.1;

-

-

5,000.0

300,000

-

-

28

E.1.5.4

Realizare si implementare politica de utilizare a spatiilor pietonale.

Realizare si implementare politica de utilizare a spatiilor pietonale.

buc

1

150,000

150,000

E.1;

1.0

150,000

-

-

-

-

29

E.1.2.1

Amenajare retea piste biciclete la nivelul municipiului

Amenajare retea piste biciclete - Inelul principal, magistralele transversale si retele de cartier, inclusiv facilitati de parcare si componenta de informare.

km cale dubla

82.00

50,000

4,100,000

E.1; M.1;

51.3

2,565,000

30.7

1,535,000

-

-

30

E.1.2.2

Implementare sistem municipal de inchiriere biciclete

Implementare sistem municipal de inchiriere biciclete (100 de puncte de inchiriere * 20 biciclete / centru)

nr. biciclete

2,000

1,000

2,000,000

E.1; M.1;

1,000.0

1,000,000

1,000.0

1,000,000

-

-

31

E.1.2.3

Amenajare Trasee stradale urbane de promenada pentru biciclete

Amenajare Trasee de promenada

Blvd. George Coșbuc, Bariera Traian - DN26 - Spre Pădurea

Gârboavele

Blvd George Coșbuc, Bariera Traian - Strada Tunelului - Spre Lacul Brateș

Blvd. George Coșbuc - Str. Ștefan cel Mare - Spre Lacul Vânători Blvd. Galați- Str. Lunca Siretului - Spre Castrul Roman Tirighina -Barboși

Blvd. Galați - DN 22B - Spre Cartierul Dimitrie Cantemir și Priza Dunării

Str. Mihai Bravu, Stânga pe Str. Basarabiei - DN 2B -Spre lacul Zatun

km

68.00

30,000

2,040,000

E.1; M.1;

34.0

1,020,000

34.0

1,020,000

-

-

32

E.4.1.3

Realizare piste de biciclete Galati -

Braila

Realizare piste de biciclete Galati - Braila, in zona de sud a municipiului

km

10.00

50,000

500,000

E.4;

-

-

-

-

10.0

500,000

33

E.1.5.5

Amenajare Falezele Dunarii

Amenajare falezele Dunarii, inclusiv conectivitate la punctele de interes adiacente

buc

1

3,500,000

3,500,000

E1

-

-

1.0

3,500,000

34

5. Parcare si control acces

lipsa unei politici de control al accesului prin reglementarea parcarii la nivelul municipiului, deficit sever de locuri de parcare la nivelul zonelor rezidentiale, garajele de beton existente consuma ineficient spatiul public, carosabilul ingustat prin parcarea in lungul strazilor, lipsa de accesibilitate pentru toate categoriile de locuitori

A.1.1.9

4 Facilitati Parc&Ride conectate cu transportul public

Zona Sud-Vest: strada Brailei (intrare pe E87),

Zona Sud: b-dul Galati (intrare pe DN22B) ,

Zona Nord: str Traian (intrare pe DN26)

Zona Vest: intrare de pe DJ 251

(total 1000 locuri parcare)

mp

20,000

200

4,000,000

A.1;

103,570,000

;

10,000.0

2,000,000

10,000.0

2,000,000

-

-

35

A.1.2.3

Amenajarea locurilor de parcare existente in conditii de accesibilitate si siguranta pentru toate categoriile de utilizatori.

Amenajarea locurilor de parcare existente in conditii de accesibilitate si siguranta pentru toate categoriile de utilizatori.

buc

200

100

20,000

A.1; S.1;

200.0

20,000

-

-

-

-

36

E.1.4.2

Construirea de parcari supra sau subterane pentru reorganizarea spatiului public

Construirea de parcari supra sau sub-terane pentru reorganizarea spatiului public

locuri parcare

35,000.00

2,810

98,350,000

E.1; S.1; M.1;

17,500.0

49,175,000

17,500.0

49,175,000

-

-

37

E.1.4.3

Realizare si implementare politica de parcare la nivel municipal

Realizare si implementare politica de parcare la nivel municipal (inventariere parcari rezidentiale, sisteme de tarifare, restrictii, sistem management si operare) in concordanta cu proiectul de reorganizarea a circulatiei.

buc

1.00

400,000

400,000

E.1; S.1;

1.0

400,000

-

-

-

-

38

E.1.1.1

Implementarea reglementarilor privind limitarea vitezei de circulatie in zonele vulnerabile.

Limitarea vitezei maxime de circulatie in zonele vulnerabile (rezidentiale, zone cu trotuare sunt inguste, scoli, gradinite, piete, spitale, etc), inclusiv marcaje si elemente pentru limitarea vitezei.

buc

500

1,000

500,000 E

.1; E.2; S.1; M.1

500.0

500,000

-

-

-

-

39

E.1.1.3

Implementarea unui sistem de control acces diferentiat in zonele rezidentiale

Implementarea unui sistem de control acces diferentiat in zonele rezidentiale (restrictionari temporare / pe categorii participanti, limitari acces.

buc

1

300,000

300,000

E.1;

1.0

300,000

-

-

-

-

Nr.

Crt.

Domeniu

Probleme identificate

Cod

Proiect

Denumire proiect

Descriere

U.M.

Cant.

Cost EURO /um

Valoare

(euro)

Obiectiv specific

Total (euro)

FAZA I

- 2017

FAZA II - 2020

FAZA III - 2030

Cant.

Valoare

(euro)

Cant.

Total (euro)

Cant.

Total (euro

40

6. ITS si managementul mobilitatii

indpursotireiactled,eli pmsaniangfaermsterunctutul ra trafpiceunlutriustirsainsstepmortaeulteocmtraict de ticketing in curs de implementare, lipsa sisteme de informare a calatorilor adaptate nevoii , neadaptare sisteme de semaforizare pentru persoane cu deficiente de auz, necesara reorganizarea circulatiei

A.1.1.13

Sistem de informare in timp real a calatorilor in statiile de transport publice (complementar proiectului Sistem automat de tiketing)

Sistem de informare in timp real a calatorilor in statiile de transport publice (complementar proiectului Sistem automat de tiketing)

buc

300

2,000

600,000

A.1; A.1; E.1;

7,140,000

300.0

600,000

-

-

-

-

41

A.1.1.14

Implementarea de aplicatii informatice care sa furnizeze utilizatorilor informatii actualizate asupra ofertei de TP, mobilitate urbana si puncte de interes.

Implementarea de aplicatii informatice care sa furnizeze utilizatorilor informatii actualizate asupra ofertei de TP, mobilitate urbana si puncte de interes.

buc

1

200,000

200,000

A.1;

1.0

200,000

-

-

-

-

42

A.1.2.1

Dotare semafoare treceri pietoni cu dispozitive pentru semnalizare acustica

Dotare semafoare treceri pietoni cu dispozitive pentru semnalizare acustica

buc

200

200

40,000

A1;

200.0

40,000

-

-

-

-

43

A.1.3

Sistem automat de tiketing - actualizare si update

Sistem automat de tiketing - actualizare si update

buc

1

3,800,000

3,800,000

A1;

-

-

1.0

3,800,000

-

-

44

E.1.1.4

Extindere sistem de management al traficului

Extindere si update sistem de management al traficului, inclusiv CCTV

buc

1

2,000,000

2,000,000

E.1; E.2; S.1;

-

-

1.0

2,000,000

-

-

45

E.1.1.5

Studiu privind reglementarea

zonelor noi introduse in PUG din punct de vedere al mobilitatii

Studiu privind reglementarea zonelor noi introduse in PUG din punct de vedere a cailor de circulatie si a functiunilor relativ la mobilitate (infrastructructura rutiera si pietonala, transport nemotorizat, infrastructura de transport public, parcari, reglementare acces si limitare viteza, aprovizionare cu marfa, etc.)

buc

1

200,000

200,000

E.1; E.2; S.1;

1.0

200,000

-

-

-

-

46

E.1.1.2

Reorganizarea circulatiei la nivel de municipiu.

Microsimularea fluxurilor de trafic pe zone, inclusiv reglementare si implementare solutii propuse.

buc

1

300,000

300,000

E.1; E.2; M.1;

1.0

300,000

-

-

-

-

47

7. Transport intermodal

Terminale de calatori pentru transport regional fara dotari adecvate, statii pentru transport regional inadecvat amplasate

A.1.1.10

Amenajare terminal de calatori zona Sud (intrare de pe E87)

Amenajare terminal de calatori zona Sud (intrare de pe E87) cu facilitati pentru transferul calatorilor intre moduri de transport (urban, extraurban) in conditii de accesibilitate si siguranta.

buc

1

2,000,000

2,000,000

A.1;

6,000,000

1.0

2,000,000

-

-

-

-

48

A.1.1.11

Amenajare terminal de calatori zona statie CF Galati

Amenajare terminal de calatori zona statie CF Galati cu facilitati pentru transferul calatorilor intre moduri de transport (urban, extraurban) in conditii de accesibilitate si siguranta.

buc

1

2,000,000

2,000,000

A.1;

1.0

2,000,000

-

-

-

-

49

A.1.1.12

Amenajare terminal de calatori zona

Nord (intrare de pe DN 26)

Amenajare terminal de calatori zona Nord (intrare de pe DN 26) cu facilitati pentru transferul calatorilor intre moduri de transport (urban, extraurban) in conditii de accesibilitate si siguranta.

buc

1

2,000,000

2,000,000

A.1;

1.0

2,000,000

-

-

-

-

50

8. Cadrul institutional, de reglementare si comunicare

Capacitate insuficienta de monitorizare si gestionare a mobilitatii; lipsa resurse adecvate, necesar de politici in fiecare domeniu al mobilitatii dar integrate (control acces si parcari, transport public, logistica urbana si tranzit, infrastructuri rutiere, ITS, etc.), lipsa de actiuni de constientizare si comunicare pentru categorii de cetateni vulnerabili

E.2.2.1

Reorganizarea institutionala la nivelul municipalitatii

Intarirea capacitatii de implementare, planificare si monitorizare a componentelor de mobilitate urbana la nivelul municipalitatii.

buc

1.00

150,000

150,000

E.2;

2,300,000

1.0

150,000

-

-

-

-

51

E.2.2.2

Eficientizarea sistemului de operare a transportului public

Intarirea capacitatii de implementare, planificare si monitorizare a componentelor de mobilitate urbana la nivelul municipalitatii.

buc

1.00

100,000

100,000

E.2;

1.0

100,000

-

-

-

-

52

E.3.2.1

Promovarea si sustinere dezvoltare centru logistic in zona de Est a municipiului

Promovarea si sustinere dezvoltare centru logistic in zona de Est a municipiului

buc

1.00

0

0

E.3;

-

-

1.0

-

-

-

53

E.3.3.1

Reglementari privind programul de realizare a serviciilor de utilitati publice

in intrevale orare inafara traficului de varf, de preferat seara si dimineata devreme

buc

1.00

0

0

E.3;

-

-

1.0

-

-

-

54

E.3.3.2

Limitarea accesului în centrul orașului a vehiculelor grele de marfă în vederea aprovizionării si stabilirea unor trasee de deplasare pe rute alternative strazilor principale centrale

Reorganizarea traseelor pentru PLT

buc

1.00

0

0

E.3;

1.0

-

-

-

-

-

55

E.3.3.3

Reglementări privind programul de

aprovizionare al magazinelor, organizarea aprovizionării în ferestre de timp pe durata nopții

include marcaje

buc

1.00

0

0

E.3;

-

-

1.0

-

-

-

56

S.1.2.1

Implementare campanii de educatie rutiera adresate tinerilor

realizare campanii de educatie rutiera anuala (1 pe an timp de 20 de ani)

nr. campanii

20

50,000

1,000,000

S.1;

3.0

150,000

3.0

150,000

14.0

700,000

57

S.1.2.2

Implementare campanii de informare /comunicare adresate participantilor la trafic(soferi, pietoni, biciclisti, utilizatori de mopede)

realizare campanii de educatie rutiera anuala (1 pe an timp de 20 de ani)

nr. campanii

20

50,000

1,000,000

S.1;

3.0

150,000

3.0

150,000

14.0

700,000

58

M.1.1.2

Campanii de constientizarea a conceptului "car pooling" (partajare a autoturismelor)

Campanii de constientizarea a conceptului "car pooling" (partajare a autoturismelor)

nr. campanii

1

50,000

50,000

M.1;

-

-

1.0

50,000

-

-

672,769,497

262,739,497

364,630,000

174,830,000

9. Proiecte in corelare care nu se afla sub

controlul

Municipalitatii

Galati

E.3.1.1

Drum expres Focsani - Galati -

Giurgiulesti - faza A2 (propunere din MP Transport)

Varianta de ocolire Galati, parte drum expres Focsani - Galati -Giurgiulesti - faza A2 (propunere din MP Transport)

km

33.63

3,920,000

131,829,600

E.4.4.1

Drum expres Focsani - Galati -

Giurgiulesti - faza A2 (propunere din MP Transport)

Drum expres Focsani - Galati - Giurgiulesti - faza A2 (propunere din MP Transport)

km

9

3920000

35,280,000


Investitii Faza I

EURO

262,739,497

672,769,497

802,199,497

Investitii Faza II

EURO

364,630,000

Investitii Faza III

EURO

45,400,000

Investitii Faza III - Inlocuiri / reabilitari infrastructura din fazele anterioare

EURO

129,430,000

174,830,000

129,430,000


Nr.

Domeniu

Cod

Denumire proiect

Descriere

Unitate de

Cant.

Cost EURO

Valoare (euro)

Scenariul “Business as usual”

Scenariul ”Do something”

Scenariul ”Do everything”

Crt.

Proiect

masura

/um

Valoare (euro)

Total (euro)

Valoare (euro)

Total (euro)

Valoare (euro)

Total (euro)

1

E.1.4.1

Reabilitare infrastructura rutiera la nivelul municipiului

Reabilitare infrastructura rutiera la nivelul municipiului

km

50

500,000

25,000,000

2,500,000

7,500,000

25,000,000

2

E.1.4.4

Studiu privind extinderea retelei de artere carosabile/pietonale in cartierele slab tranzitate -(cartier Barbosi, cartier Filesti)

Studiu privind extinderea retelei de artere carosabile/pietonale in cartierele slab tranzitate - (cartier Barbosi, cartier Filesti)

buc

1

200,000

200,000

200,000

3

Infrastructura de

circulație

E.4.1.2

Facilitarea accesului intre B-dul Siderurgistilor si

Calea Smardan

Realizare drum de legatura intre B-dul Siderurgistilor (platforma industriala) si Calea Smardan

km

1.7

500,000

850,000

0

2,500,000

850,000

8,350,000

850,000

274,250,000

4

E.4.3.1

Realizare traversare / subtraversare Dunarea catre Tulcea

Realizare traversare / subtraversare Dunarea catre Tulcea

km

0

248,000,000

248,000,000

0

0

248,000,000

5

M.1.1.1

Dezvoltarea de infrastructura necesara utilizării autovehiculelor electrice

Dezvoltarea de infrastructura necesara utilizării autovehiculelor electrice

nr. Statii

10

20,000

200,000

0

0

200,000

6

A.1.1.2

Modernizare infrastructura de tramvai

Cale de rulare,retea de contact, aparate de cale,amenajare refugii, sistem rutier (fara apa si canalizare):

Calea Prutului (str Mihai Bravu - Str. Macului)

Str Combinatului (Piata Energiei - drum Centura)

Bdul Siderurgistilor (str Ghe Asachi - Piata Energiei)

Str.1 dec 1918 (Piata Energiei - Bdul Milcov)

Bdul Milcov (str 1 Decembrie 1918 - Bdul Traian Vuia)

Bdul Traian Vuia (bdul Milcov - bdul Henri Coanda)

Bdul Henri Coanda (Bdul Traian Vuia - Bdul George Cosbuc)

Bdul Cosbuc (Bdul Henri Coanda - str Stefan cel Mare)

Str Stefan cel Mare (Bdul George Cosbuc - cimitir evreiesc)

km cale dubla

7.6

3,500,000

26,600,000

0

6,650,000

26,600,000

7

A.1.1.3

Modernizare infrastructura de troleibuz

Modernizarea infrastructurii de troleibuz:

Autobaza (Bdul George Cosbuc - str Ciobanului - Parc CFR)

Str Domneasca (parc CFR - str Brailei)

Str Brailei (str Domneasca - str Otelarilor)

Str Otelarilor (str Brailei - capat traseu)

Str Prelungirea Brailei (str Brailei - str doctor C-tin Leveditti) str doctor C-tin Leveditti (str Prelungirea Brailei - capat traseu)

km cale simpla

11.1

600,000

6,660,000

0

1,665,000

6,660,000

Substatii de tensiune: include dispecerat energetic, 1 substatie la 8 km

buc

3

500,000

1,500,000

0

0

1,500,000

8

A.1.1.4

Extindere infrastructura de troleibuz

strazile:

Str. Garii (str Domneasca - Statia CFR calatori)

Bdul Dunarea (str Brailei - bdul Galati)

Bdul Galati (bdul Dunarea - str Otelarilor)

Str Otelarilor (bdul Galati - str Otelarilor cap traseu)

Str. Prelungirea Traian (B-dul Marea Unire-str. Brailei)

Str Traian (str Brailei - limita intravilan)

km cale dubla

8.6

800,000

6,880,000

0

0

6,880,000

9

Transport Public

A.1.1.5

Modernizare facilitati operator, inclusiv dotarea cu sisteme de alimentare pentru autobuze electrice, alimentare cu energie electrica la substatii

Modernizare si extindere 2 depouri si autobaza pentru intretinerea si exploatarea mijlocelor de TP.

buc

1

20,000,000

20,000,000

0

5,200,000

0

55,765,000

20,000,000

226,590,000

10

A.1.1.6

Amenajare de culoare cu benzi dedicate transport public

separare benzi dedicate cu separatoare:

Str Brailei (bdul Siderurgistilor - str Domeasca)

Str Domneasca (str Brailei - str Basarabiei)

km cale simpla

6.4

150,000

960,000

0

0

960,000

Reabilitare structurala viaduct inclusiv, dotare cu piste de buciclete si trotuare

buc

1

14,750,000

14,750,000

0

14,750,000

14,750,000

11

A.1.1.7

Reabilitare Viaduct B-dul Siderurgistilor

Reabilitarea infrastructura tramvai: Str Combinatului - Viaduct (drum

Centura - Arcelor)

km cale dubla

1.5

3,500,000

5,250,000

0

5,250,000

5,250,000

12

A.1.1.8

Amenajarea statiilor de transport public pe intreaga retea de transport public

Amenajare statii de TP: care sa asigure accesibilitate si securitate calatorilor

nr. statii

300

5,000

1,500,000

0

0

1,500,000

13

A.1.1.1

Reorganizare retea existenta de transport public

Reorganizarea retelei de transport public la nivelul orasului (retea, capacitati in raport cu cererea curenta si prognozata, frecventa, orar de functionare etc)

buc

1

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

14

E.4.1.1

Realizare linie tramvai Galati - Braila

Realizare proiect tramvai Braila-Galati in partea Sud

km cale dubla

10.00

3,500,000

35,000,000

0

0

35,000,000

15

M.1.1.6

Crearea de perdele verzi care sa minimizeze impactul negativ al transportului

Crearea de perdele verzi care sa minimizeze impactul negativ al transportului

0

2000.00

20

40,000

0

0

40,000

16

A.1.2.4

Dotarea vehiculelor de transport public existente in vederea asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de calatori.

Dotarea vehiculelor de transport public existente in vederea asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de calatori.

buc

100

1,500

150,000

0

150,000

150,000

17

M.1.1.3

Achizitii de troleibuze noi

Achizitii de troleibuze noi care sa permita aceesul si siguranta tuturor calatorilor

buc

20

350,000

7,000,000

4,900,000

7,000,000

7,000,000

Nr.

Crt.

Domeniu

Cod

Proiect

Denumire proiect

Descriere

Unitate de masura

Cant.

Cost EURO /um

Valoare (euro)

Scenariul “Business as usual”

Scenariul ”Do something”

Scenariul ”Do everything”

Valoare (euro)

Total (euro)

Valoare (euro)

Total (euro)

Valoare (euro)

Total (euro)

18

M.1.1.4

Achizitii de tramvaie noi

Achiziții de tramvaie noi care sa permită accesul si siguranța tuturor calatorilor

buc

20

1,500,000

30,000,000

0

0

30,000,000

19

M.1.1.5

Achizitii de autobuze ecologice

Achizitii de autobuze ecologice care sa permita accesul si siguranta tuturor calatorilor

buc

140

500,000

70,000,000

0

20,000,000

70,000,000

20

Transport de

E.3.1.2

Modernizarea strazilor din graful retelei cu functiune de centura

Modernizarea strazilor cu functiune de centura, total 10,3 km : Str. Brailei, Drumul de Centura, Str. Nicolae Mantu, Drumul Viilor, B-dul G Cosbuc (intre str Drumul Viilor si str. Stefan cel Mare), str. Alexandru Macelaru, str. Tunelului, str. Macului, calea Prutului

km

10.30

2,726,500

28,077,497

28,077,497

28,077,497

28,077,497

28,077,497

28,077,497

36,577,497

21

marfa

E.3.1.3

Reabilitarea drumurilor care asigura legatura intre porturi DOCURI si ROMPORTMET cu varianta de ocolire

Reabilitarea drumurilor care asigura legatura intre porturi DOCURI si ROMPORTMET cu varianta de ocolire

km

5.00

500,000

2,500,000

0

0

2,500,000

22

E.3.1.4

Conectarea accesului la Bac cu varianta de ocolire in zona de Sud

Conectarea accesului la Bac cu varianta de ocolire in zona de Sud

km

2.00

3,000,000

6,000,000

0

0

6,000,000

23

A.1.2.2

Amenajare/Reamenajare treceri de pietoni

Amenajare treceri de pietoni, in conditii de accesibilitate si siguranta pentru toate categoriile de utilizatori.

buc

300

400

120,000

120,000

120,000

120,000

24

E.1.3.1

Implementare sistem indicatoare de orientare privind accesul la polii de atractie ai orasului

Implementare sistem indicatoare de orientare privind accesul la polii de atractie ai orasului

buc

1,000

150

150,000

150,000

150,000

150,000

25

E.1.5.1

Amenajare trotuare si alei pietonale

Amenajare trotuare si alei pietonale in conditiile asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de utilizatori.

mp

50,000

40

2,000,000

500,000

2,000,000

2,000,000

26

E.1.5.2

Amenajarea de zone exclusiv pietonale

Amenajare zone exclusiv pietonale

Reabilitare Aleea Domneasca

Transformare in zona pietonala a Strazii Navelor pana la strada Egalitatii si Strada Domneasca intre strada Navelor si Strada Brailei (in prelungirea Aleii Domneasca)

mp

24,700

60

1,482,000

0

0

1,482,000

27

E.1.5.3

Amenajarea de zone de tip "shared space" (spatii partajate)

Regularizarea traficului zilnic prin intermediul regulilor informale ale străzii și printr-un comportament responsabil în timpul deplasării. Ținta acestei abordări, este de a permite utilizarea comună/partajată a spațiului disponibil al străzii.

mp

5,000

60

300,000

0

0

300,000

28

Mijloace alternative de mobilitate

E.1.5.4

Realizare si implementare politica de utilizare a spatiilor pietonale.

Realizare si implementare politica de utilizare a spatiilor pietonale.

buc

1

150,000

150,000

0

1,790,000

0

4,405,000

150,000

29

E.1.2.1

Amenajare retea piste biciclete la nivelul municipiului

Amenajare retea piste biciclete - Inelul principal, magistralele transversale si retele de cartier, inclusiv facilitati de parcare si componenta de informare.

km cale dubla

82.00

50,000

4,100,000

820,000

1,435,000

4,100,000

16,342,000

30

E.1.2.2

Implementare sistem municipal de inchiriere biciclete

Implementare sistem municipal de inchiriere biciclete (100 de puncte de inchiriere * 20 biciclete / centru)

nr. biciclete

2,000

1,000

2,000,000

200,000

700,000

2,000,000

31

E.1.2.3

Amenajare Trasee stradale urbane de promenada pentru biciclete

Amenajare Trasee de promenada

Blvd. George Coșbuc, Bariera Traian - DN26 - Spre Pădurea Gârboavele

Blvd George Coșbuc, Bariera Traian - Strada Tunelului - Spre Lacul Brateș

Blvd. George Coșbuc - Str. Ștefan cel Mare - Spre Lacul Vânători Blvd. Galați- Str. Lunca Siretului - Spre Castrul Roman Tirighina -Barboși

Blvd. Galați - DN 22B - Spre Cartierul Dimitrie Cantemir și Priza Dunării

Str. Mihai Bravu, Stânga pe Str. Basarabiei - DN 2B -Spre lacul Zatun

km

68.00

30,000

2,040,000

0

0

2,040,000

32

E.4.1.3

Realizare piste de biciclete Galati - Braila

Realizare piste de biciclete Galati - Braila, in zona de sud a municipiului

km

10.00

50,000

500,000

0

0

500,000

33

E.1.5.5

Amenajare Falezele Dunarii

Amenajare falezele Dunarii, inclusiv conectivitate la punctele de interes adiacente

buc

1

3500000

3500000

0

0

3,500,000

34

A.1.1.9

4 Facilitati Parc&Ride conectate cu transportul public

Zona Sud-Vest: strada Brailei (intrare pe E87),

Zona Sud: b-dul Galati (intrare pe DN22B) ,

Zona Nord: str Traian (intrare pe DN26)

Zona Vest: intrare de pe DJ 251

(total 1000 locuri parcare)

mp

20,000

200

4,000,000

0

0

4,000,000

35

A.1.2.3

Amenajarea locurilor de parcare existente in conditii de accesibilitate si siguranta pentru toate categoriile de utilizatori.

Amenajarea locurilor de parcare existente in conditii de accesibilitate si siguranta pentru toate categoriile de utilizatori.

buc

200

100

20,000

20,000

20,000

20,000

36

E.1.4.2

Construirea de parcari supra sau sub-terane pentru reorganizarea spatiului public

Construirea de parcari supra sau sub-terane pentru reorganizarea spatiului public

locuri parcare

35,000

2,810

98,350,000

4,917,500

19,670,000

98,350,000

Nr.

Crt.

Domeniu

Cod

Proiect

Denumire proiect

Descriere

Unitate de masura

Cant.

Cost EURO /um

Valoare (euro)

Scenariul “Business as usual”

Scenariul ”Do something”

Scenariul ”Do everything”

Valoare (euro)

Total (euro)

Valoare (euro)

Total (euro)

Valoare (euro)

Total (euro)

37

parcare si control

acces

E.1.4.3

Realizare si implementare politica de parcare la nivel municipal

Realizare si implementare politica de parcare la nivel municipal (inventariere parcari rezidentiale, sisteme de tarifare, restrictii, sistem management si operare) in concordanta cu proiectul de reorganizarea a circulatiei.

buc

1.00

400,000

400,000

0

4,937,500

400,000

20,890,000

400,000

103,570,000

38

E.1.1.1

Implementarea reglementarilor privind limitarea vitezei de circulatie in zonele vulnerabile.

Limitarea vitezei maxime de circulatie in zonele vulnerabile (rezidentiale, zone cu trotuare sunt inguste, scoli, gradinite, piete, spitale, etc), inclusiv marcaje si elemente pentru limitarea vitezei.

buc

500

1,000

500,000

0

500,000

500,000

39

E.1.1.3

Implementarea unui sistem de control acces diferentiat in zonele rezidentiale

Implementarea unui sistem de control acces diferentiat in zonele rezidentiale (restrictionari temporare / pe categorii participanti, limitari acces.

buc

1

300,000

300,000

0

300,000

300,000

40

A.1.1.13

Sistem de informare in timp real a calatorilor in statiile de transport publice (complementar proiectului Sistem automat de tiketing)

Sistem de informare in timp real a calatorilor in statiile de transport publice (complementar proiectului Sistem automat de tiketing)

buc

300

2,000

600,000

0

600,000

600,000

41

A.1.1.14

Implementarea de aplicatii informatice care sa furnizeze utilizatorilor informatii actualizate asupra ofertei de TP, mobilitate urbana si puncte de interes.

Implementarea de aplicatii informatice care sa furnizeze utilizatorilor informatii actualizate asupra ofertei de TP, mobilitate urbana si puncte de interes.

buc

1

200,000

200,000

0

200,000

200,000

42

A.1.2.1

Dotare semafoare treceri pietoni cu dispozitive pentru semnalizare acustica

Dotare semafoare treceri pietoni cu dispozitive pentru semnalizare acustica

buc

200

200

40,000

40,000

40,000

40,000

43

ITS si

managementul

A.1.3

Sistem automat de tiketing - actualizare si update

Sistem automat de tiketing - actualizare si update

buc

1

3,800,000

3,800,000

0

240,000

3,800,000

7,140,000

3,800,000

7,140,000

44

mobilitatii

E.1.1.4

Extindere sistem de management al traficului

Extindere si update sistem de management al traficului, inclusiv CCTV

buc

1

2,000,000

2,000,000

0

2,000,000

2,000,000

45

E.1.1.5

Studiu privind reglementarea zonelor noi introduse in PUG din punct de vedere al mobilitatii

Studiu privind reglementarea zonelor noi introduse in PUG din punct de vedere a cailor de circulatie si a functiunilor relativ la mobilitate (infrastructructura rutiera si pietonala, transport nemotorizat, infrastructura de transport public, parcari, reglementare acces si limitare viteza, aprovizionare cu marfa, etc.)

buc

1

200000

200000

200,000

200,000

200,000

46

E.1.1.2

Reorganizarea circulatiei la nivel de municipiu.

Microsimularea fluxurilor de trafic pe zone, inclusiv reglementare si implementare solutii propuse.

buc

1

300,000

300,000

0

300,000

300,000

47

A.1.1.10

Amenajare terminal de calatori zona Sud (intrare de pe E87)

Amenajare terminal de calatori zona Sud (intrare de pe E87) cu facilitati pentru transferul calatorilor intre moduri de transport (urban, extraurban) in conditii de accesibilitate si siguranta.

buc

1

2,000,000

2,000,000

0

0

2,000,000

48

Transport intermodal

A.1.1.11

Amenajare terminal de calatori zona statie CF Galati

Amenajare terminal de calatori zona statie CF Galati cu facilitati pentru transferul calatorilor intre moduri de transport (urban, extraurban) in conditii de accesibilitate si siguranta.

buc

1

2,000,000

2,000,000

0

0

0

0

2,000,000

6,000,000

49

A.1.1.12

Amenajare terminal de calatori zona Nord (intrare de pe DN 26)

Amenajare terminal de calatori zona Nord (intrare de pe DN 26) cu facilitati pentru transferul calatorilor intre moduri de transport (urban, extraurban) in conditii de accesibilitate si siguranta.

buc

1

2,000,000

2,000,000

0

0

2,000,000

50

E.2.2.1

Reorganizarea institutionala la nivelul municipalitatii

Intarirea capacitatii de implementare, planificare si monitorizare a componentelor de mobilitate urbana la nivelul municipalitatii.

buc

1.00

150,000

150,000

0

150,000

150,000

51

E.2.2.2

Eficientizarea sistemului de operare a transportului public

Intarirea capacitatii de implementare, planificare si monitorizare a componentelor de mobilitate urbana la nivelul municipalitatii.

buc

1.00

100,000

100,000

0

100,000

100,000

52

E.3.2.1

Promovarea si sustinere dezvoltare centru logistic in zona de Est a municipiului

Promovarea si sustinere dezvoltare centru logistic in zona de Est a municipiului

buc

1.00

0

0

0

0

0

53

E.3.3.1

Reglementari privind programul de realizare a serviciilor de utilitati publice

in intrevale orare inafara traficului de varf, de preferat seara si dimineata devreme

buc

1.00

0

0

0

0

0

54

Cadru institutional, de reglementare si

E.3.3.2

Limitarea accesului în centrul orașului a vehiculelor grele de marfă în vederea aprovizionării si stabilirea unor trasee de deplasare pe rute alternative strazilor principale centrale

Reorganizarea traseelor pentru PLT

buc

1.00

0

0

0

0

0

250,000

0

2,300,000

55

comunicare

E.3.3.3

Reglementări privind programul de aprovizionare al magazinelor, organizarea aprovizionării în ferestre de timp pe durata nopții

include marcaje

buc

1.00

0

0

0

0

0

56

S.1.2.1

Implementare campanii de educatie rutiera adresate tinerilor

realizare campanii de educatie rutiera anuala (1 pe an timp de 20 de ani)

nr. campanii

20

50,000

1,000,000

0

0

1,000,000

Nr.

Crt.

Domeniu

Cod

Proiect

Denumire proiect

Descriere

Unitate de masura

Cant.

Cost EURO /um

Valoare (euro)

Scenariul “Business as usual”

Scenariul ”Do something”

Scenariul ”Do everything”

Valoare (euro)

Total (euro)

Valoare (euro)

Total (euro)

Valoare (euro)

Total (euro)

57

S.1.2.2

Implementare campanii de informare /comunicare adresate participantilor la trafic(soferi, pietoni, biciclisti, utilizatori de mopede)

realizare campanii de educatie rutiera anuala (1 pe an timp de 20 de ani)

nr. campanii

20

50,000

1,000,000

0

0

1,000,000

58

M.1.1.2

Campanii de constientizarea a conceptului "car pooling" (partajare a autoturismelor)

Campanii de constientizarea a conceptului "car pooling" (partajare a autoturismelor)

nr. campanii

1

50,000

50,000

0

0

50,000

Total scenariu 42,744,997

Total

124,877,497

scenariu

Total scenariu    672,769,497

Proiecte in corelare care nu se afla sub controlul Municipalitatii

E.3.1.1

Drum expres Focsani - Galati - Giurgiulesti - faza A2 (propunere din MP Transport)

Varianta de ocolire Galati, parte drum expres Focsani - Galati -Giurgiulesti - faza A2 (propunere din MP Transport)

km

33.63

3,920,000

131,829,600

E.4.4.1

Drum expres Focsani - Galati - Giurgiulesti - faza A2 (propunere din MP Transport)

Drum expres Focsani - Galati - Giurgiulesti - faza A2 (propunere din MP Transport)

km

9

3920000

35,280,000

LISTA DE INVESTIȚII FAZA I - AN 2017*

* anul 2017 reprezinta anul maximal pana la care se finalizeaza cererile de finantare si documentele suport / se obtine finatarea

Nr. crt

Nr. Lista Proiecte pe domenii

Cod

Proiect

Denumire proiect

Descriere

Obiectiv specific

U.M.

Cant.

Valoare

(euro)

Ponderi Indicatori cantitativi

Utilitate

Punctaj

5% 10%

10% 10%

10% 10%

15% 10% 15% 5%

Indicatori cantitativi

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

I10

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

1

19

M.1.1.5

Achizitii de autobuze ecologice

Achizitii de autobuze ecologice care sa permita accesul si siguranta tuturor calatorilor

M.1;

buc

100

50,000,000

2

5

1

1

4

1

1

5

5

1

0.6

0.0

1.0

1.0

0.2

1.0

1.0

0.0

0.0

1.0

0.55

2

3

E.4.1.2

Facilitarea accesului intre B-dul Siderurgistilor si Calea Smardan

Realizare drum de legatura intre B-dul Siderurgistilor (platforma industriala) si Calea Smardan

E.4

km

1.7

850,000

1

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1.0

0.6

0.6

0.6

0.6

0.4

0.4

0.4

0.4

1.0

0.54

3

13

A.1.1.1

Reorganizare retea existenta de transport public

Reorganizarea retelei de transport public la nivelul orasului (retea, capacitati in raport cu cererea curenta si prognozata, frecventa, orar de functionare etc)

A.1; E.1;

E.2

buc

1

300,000

2

1

3

3

4

3

2

4

3

1

0.6

1.0

0.4

0.4

0.2

0.4

0.6

0.2

0.4

1.0

0.49

4

16

A.1.2.4

Dotarea vehiculelor de transport public existente in vederea asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de calatori.

Dotarea vehiculelor de transport public existente in vederea asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de calatori.

A.1; S.1;

buc

100

150,000

1

1

5

5

4

1

1

5

5

1

1.0

1.0

0.0

0.0

0.2

1.0

1.0

0.0

0.0

1.0

0.47

5

8

A.1.1.4

Extindere infrastructura de troleibuz

strazile:

Str. Garii (str Domneasca - Statia CFR calatori)

Bdul Dunarea (str Brailei - bdul Galati)

Bdul Galati (bdul Dunarea - str Otelarilor)

Str Otelarilor (bdul Galati - str Otelarilor cap traseu)

Str. Prelungirea Traian (B-dul Marea Unire-str. Brailei) Str Traian (str Brailei - limita intravilan)

A.1; E.1;

E.2

km cale dubla

8.6

6,880,000

3

4

1

1

5

3

3

4

4

1

0.4

0.2

1.0

1.0

0.0

0.4

0.4

0.2

0.2

1.0

0.44

6

10

A.1.1.6

Amenajare de culoare cu benzi dedicate transport public

separare benzi dedicate cu separatoare:

Str Brailei (bdul Siderurgistilor - str Domeasca) Str Domneasca (str Brailei - str Basarabiei)

A.1; E.1;

E.2

km cale simpla

6.4

960,000

1

2

3

3

2

3

2

5

5

1

1.0

0.6

0.4

0.4

0.6

0.4

0.6

0.0

0.0

1.0

0.43

7

12

A.1.1.8

Amenajarea statiilor de transport public pe intreaga retea de transport public

Amenajare statii de TP: care sa asigure accesibilitate si securitate calatorilor

A.1; A.1;

S.1

nr. statii

150

750,000

1

2

5

5

4

1

1

5

5

1

1.0

0.6

0.0

0.0

0.2

1.0

1.0

0.0

0.0

1.0

0.43

8

17

M.1.1.3

Achizitii de troleibuze noi

Achizitii de troleibuze noi care sa permita aceesul si siguranta tuturor calatorilor

M.1;

buc

20

7,000,000

1

4

5

5

4

1

1

5

4

1

1.0

0.2

0.0

0.0

0.2

1.0

1.0

0.0

0.2

1.0

0.42

9

15

M.1.1.6

Crearea de perdele verzi care sa minimizeze impactul negativ al transportului

Crearea de perdele verzi care sa minimizeze impactul negativ al transportului

M.1;

0

2000

40,000

1

1

1

1

5

5

5

5

5

1

1.0

1.0

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.40

10

36

E.1.4.2

Construirea de parcari supra sau sub-terane pentru reorganizarea spatiului public

Construirea de parcari supra sau sub-terane pentru reorganizarea spatiului public

E.1; S.1;

M.1;

locuri parcare

17500

49,175,000

2

5

3

3

3

5

4

2

2

1

0.6

0.0

0.4

0.4

0.4

0.0

0.2

0.6

0.6

1.0

0.38

11

51

E.2.2.2

Eficientizarea sistemului de operare a transportului public

Intarirea capacitatii de implementare, planificare si monitorizare a componentelor de mobilitate urbana la nivelul municipalitatii.

E.2;

buc

1

100,000

1

1

4

4

5

4

4

4

3

1

1.0

1.0

0.2

0.2

0.0

0.2

0.2

0.2

0.4

1.0

0.37

12

50

E.2.2.1

Reorganizarea institutionala la nivelul municipalitatii

Intarirea capacitatii de implementare, planificare si monitorizare a componentelor de mobilitate urbana la nivelul municipalitatii.

E.2;

buc

1

150,000

1

1

4

4

4

4

4

4

4

1

1.0

1.0

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

1.0

0.36

13

18

M.1.1.4

Achizitii de tramvaie noi

Achizitii de tramvaie noi care sa permita accesul si siguranta tuturor calatorilor

M.1;

buc

15

22,500,000

2

5

5

5

4

1

1

5

4

2

0.6

0.0

0.0

0.0

0.2

1.0

1.0

0.0

0.2

0.6

0.36

14

46

E.1.1.2

Reorganizarea circulatiei la nivel de municipiu.

Microsimularea fluxurilor de trafic pe zone, inclusiv reglementare si implementare solutii propuse.

E.1; E.2;

M.1;

buc

1

300,000

2

2

3

3

4

4

4

3

4

1

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.4

0.2

1.0

0.36

15

11

A.1.1.7

Reabilitare Viaduct B-dul Siderurgistilor

Reabilitare structurala viaduct inclusiv, dotare cu piste de buciclete si trotuare;

Reabilitarea infrastructura tramvai: Str Combinatului - Viaduct (drum Centura - Arcelor)

A.1; E.1;

E.2

buc km cale dubla

1

1.5

20,000,000

5

5

3

3

2

3

4

2

4

1

0.0

0.0

0.4

0.4

0.6

0.4

0.2

0.6

0.2

1.0

0.35

16

23

A.1.2.2

Amenajare/Reamenajare treceri de pietoni

Amenajare treceri de pietoni, in conditii de accesibilitate si siguranta pentru toate categoriile de utilizatori.

A.1; S.1;

S.1;

buc

300

120,000

1

1

5

5

2

2

4

5

5

1

1.0

1.0

0.0

0.0

0.6

0.6

0.2

0.0

0.0

1.0

0.35

17

25

E.1.5.1

Amenajare trotuare si alei pietonale

Amenajare trotuare si alei pietonale in conditiile asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de utilizatori.

E.1; M.1;

mp

25000

1,000,000

1

2

5

5

3

2

2

5

5

1

1.0

0.6

0.0

0.0

0.4

0.6

0.6

0.0

0.0

1.0

0.35

18

1

E.1.4.1

Reabilitare infrastructura rutiera la nivelul municipiului

Reabilitare infrastructura rutiera la nivelul municipiului

E.1

km

40

20,000,000

5

5

2

2

3

5

5

3

2

1

0.0

0.0

0.6

0.6

0.4

0.0

0.0

0.4

0.6

1.0

0.34

LISTA DE INVESTIȚII FAZA I - AN 2017*

* anul 2017 reprezinta anul maximal pana la care se finalizeaza cererile de finantare si documentele suport / se obtine finatarea

Nr. crt

Nr. Lista

Proiecte pe domenii

Cod

Proiect

Denumire proiect

Descriere

Obiectiv specific

U.M.

Cant.

Valoare

(euro)

Ponderi Indicatori cantitativi

Utilitate

Punctaj

5% 10%

10% 10%

10% 10%

15% 10% 15% 5%

Indicatori cantitativi

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

I10

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

19

26

E.1.5.2

Amenajarea de zone exclusiv pietonale

Amenajare zone exclusiv pietonale

Reabilitare Aleea Domneasca

Transformare in zona pietonala a Strazii Navelor pana la strada Egalitatii si Strada Domneasca intre strada Navelor si Strada Brailei (in prelungirea Aleii Domneasca)

E.1;

mp

24700

1,482,000

2

2

4

4

5

4

3

4

3

1

0.6

0.6

0.2

0.2

0.0

0.2

0.4

0.2

0.4

1.0

0.34

20

5

M.1.1.1

Dezvoltarea de infrastructura necesara utilizării autovehiculelor electrice

Dezvoltarea de infrastructura necesara utilizării autovehiculelor electrice

M.1

nr. Statii

10

200,000

1

1

2

2

5

5

5

5

5

1

1.0

1.0

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.32

21

6

A.1.1.2

Modernizare infrastructura de tramvai

Cale de rulare,retea de contact, aparate de cale,amenajare refugii, sistem rutier (fara apa si canalizare):

Calea Prutului (str Mihai Bravu - Str. Macului) Str Combinatului (Piata Energiei - drum Centura) Bdul Siderurgistilor (str Ghe Asachi - Piata Energiei) Str.1 dec 1918 (Piata Energiei - Bdul Milcov) Bdul Milcov (str 1 Decembrie 1918 - Bdul Traian Vuia) Bdul Traian Vuia (bdul Milcov - bdul Henri Coanda) Bdul Henri Coanda (Bdul Traian Vuia - Bdul George Cosbuc)

Bdul Cosbuc (Bdul Henri Coanda - str Stefan cel Mare) Str Stefan cel Mare (Bdul George Cosbuc - cimitir evreiesc)

A.1; E.1;

E.2

km cale dubla

5.4

18,900,000

4

5

5

5

4

2

2

4

3

1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.2

0.6

0.6

0.2

0.4

1.0

0.31

22

41

A.1.1.14

Implementarea de aplicatii informatice care sa furnizeze utilizatorilor informatii actualizate asupra ofertei de TP, mobilitate urbana si puncte de interes.

Implementarea de aplicatii informatice care sa furnizeze utilizatorilor informatii actualizate asupra ofertei de TP, mobilitate urbana si puncte de interes.

A.1;

buc

1

200,000

2

1

5

5

5

2

2

5

5

2

0.6

1.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.6

0.0

0.0

0.6

0.31

23

42

A.1.2.1

Dotare semafoare treceri pietoni cu dispozitive pentru semnalizare acustica

Dotare semafoare treceri pietoni cu dispozitive pentru semnalizare acustica

A1;

buc

200

40,000

1

1

5

5

3

3

4

5

5

1

1.0

1.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.2

0.0

0.0

1.0

0.31

24

56

S.1.2.1

Implementare campanii de educatie rutiera adresate tinerilor

realizare campanii de educatie rutiera anuala (1 pe an timp de 20 de ani)

S.1;

nr. campanii

3

150,000

1

1

5

5

3

3

5

4

5

1

1.0

1.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

0.2

0.0

1.0

0.30

25

57

S.1.2.2

Implementare campanii de informare /comunicare adresate participantilor la trafic(soferi, pietoni, biciclisti, utilizatori de mopede)

realizare campanii de educatie rutiera anuala (1 pe an timp de 20 de ani)

S.1;

nr. campanii

3

150,000

1

1

5

5

3

3

5

4

5

1

1.0

1.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

0.2

0.0

1.0

0.30

26

7

A.1.1.3

Modernizare infrastructura de troleibuz

Modernizarea infrastructurii de troleibuz: (Autobaza (Bdul George Cosbuc - str Ciobanului - Parc CFR); Str Domneasca (parc CFR - str Brailei);

Str Brailei (str Domneasca - str Otelarilor); Str Otelarilor (str Brailei - capat traseu); Str Prelungirea Brailei (str Brailei - str doctor C-tin Leveditti); str doctor C-tin Leveditti (str Prelungirea Brailei - capat traseu); Substatii de tensiune: include dispecerat energetic, 1 substatie la 8 km

A.1; E.1;

E.2

Km cale simpla buc

11.1 km

3 buc.

8,160,000

3

3

5

5

4

4

2

5

3

1

0.4

0.4

0.0

0.0

0.2

0.2

0.6

0.0

0.4

1.0

0.30

27

34

A.1.1.9

4 Facilitati Parc&Ride conectate cu transportul public

Zona Sud-Vest: strada Brailei (intrare pe E87), Zona Sud: b-dul Galati (intrare pe DN22B) , Zona Nord: str Traian (intrare pe DN26)

Zona Vest: intrare de pe DJ 251 (total 1000 locuri parcare)

A.1;

mp

10000

2,000,000

1

3

4

4

4

5

5

2

3

2

1.0

0.4

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

0.6

0.4

0.6

0.30

28

37

E.1.4.3

Realizare si implementare politica de parcare la nivel municipal

Realizare si implementare politica de parcare la nivel municipal (inventariere parcari rezidentiale, sisteme de tarifare, restrictii, sistem management si operare) in concordanta cu proiectul de reorganizarea a circulatiei.

E.1; S.1;

buc

1

400,000

1

2

4

4

4

5

4

4

4

1

1.0

0.6

0.2

0.2

0.2

0.0

0.2

0.2

0.2

1.0

0.30

LISTA DE INVESTIȚII FAZA I - AN 2017*

* anul 2017 reprezinta anul maximal pana la care se finalizeaza cererile de finantare si documentele suport / se obtine finatarea

Nr. crt

Nr. Lista

Proiecte pe domenii

Cod

Proiect

Denumire proiect

Descriere

Obiectiv specific

U.M.

Cant.

Valoare (euro)

Ponderi Indicatori cantitativi

Utilitate

Punctaj

5% 10%

10% 10%

10% 10%

15% 10% 15% 5%

Indicatori cantitativi

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

I10

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

29

54

E.3.3.2

Limitarea accesului în centrul orașului a vehiculelor grele de marfă în vederea aprovizionării si stabilirea unor trasee de deplasare pe rute alternative strazilor principale centrale

Reorganizarea traseelor pentru PLT

E.3;

buc

1

-

1

1

4

4

5

5

5

4

4

1

1.0

1.0

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.2

0.2

1.0

0.29

30

24

E.1.3.1

Implementare sistem indicatoare de orientare privind accesul la polii de atractie ai orasului

Implementare sistem indicatoare de orientare privind accesul la polii de atractie ai orasului

E.1;

buc

1000

150,000

1

1

5

5

4

5

3

5

5

1

1.0

1.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.4

0.0

0.0

1.0

0.28

31

35

A.1.2.3

Amenajarea locurilor de parcare existente in conditii de accesibilitate si siguranta pentru toate categoriile de utilizatori.

Amenajarea locurilor de parcare existente in conditii de accesibilitate si siguranta pentru toate categoriile de utilizatori.

A.1; S.1;

buc

200

20,000

1

1

5

5

3

5

4

5

5

1

1.0

1.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.2

0.0

0.0

1.0

0.27

32

40

A.1.1.13

Sistem de informare in timp real a calatorilor in statiile de transport publice (complementar proiectului Sistem automat de tiketing)

Sistem de informare in timp real a calatorilor in statiile de transport publice (complementar proiectului Sistem automat de tiketing)

A.1; A.1;

E.1;

buc

300

600,000

2

2

5

5

5

2

2

5

5

2

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.6

0.6

0.0

0.0

0.6

0.27

33

38

E.1.1.1

Implementarea reglementarilor privind limitarea vitezei de circulatie in zonele vulnerabile.

Limitarea vitezei maxime de circulatie in zonele vulnerabile (rezidentiale, zone cu trotuare sunt inguste, scoli, gradinite, piete, spitale, etc), inclusiv marcaje si elemente pentru limitarea vitezei.

E.1; E.2;

S.1; M.1;

buc

500

500,000

1

2

5

5

2

3

5

5

5

1

1.0

0.6

0.0

0.0

0.6

0.4

0.0

0.0

0.0

1.0

0.26

34

2

E.1.4.4

Studiu privind extinderea retelei de artere carosabile/pietonale in cartierele slab tranzitate - (cartier Barbosi, cartier Filesti)

Studiu privind extinderea retelei de artere carosabile/pietonale in cartierele slab tranzitate -(cartier Barbosi, cartier Filesti)

E.1

buc

1

200,000

1

1

5

5

5

5

3

5

5

1

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

1.0

0.26

35

45

E.1.1.5

Studiu privind reglementarea

zonelor noi introduse in PUG din punct de vedere al mobilitatii

Studiu privind reglementarea zonelor noi introduse in PUG din punct de vedere a cailor de circulatie si a functiunilor relativ la mobilitate (infrastructructura rutiera si pietonala, transport nemotorizat, infrastructura de transport public, parcari, reglementare acces si limitare viteza, aprovizionare cu marfa, etc.)

E.1; E.2;

S.1;

buc

1

200,000

1

1

5

5

5

5

3

5

5

1

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

1.0

0.26

36

20

E.3.1.2

Modernizarea strazilor din graful retelei cu functiune de centura

Modernizarea strazilor cu functiune de centura, total 10,3 km : Str. Brailei, Drumul de Centura, Str. Nicolae Mantu, Drumul Viilor, B-dul G Cosbuc (intre str Drumul Viilor si str. Stefan cel Mare), str. Alexandru Macelaru, str. Tunelului, str. Macului, calea Prutului

E.3;

km

10.298

28,077,497

4

5

4

4

4

5

5

4

2

1

0.2

0.0

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

0.2

0.6

1.0

0.23

37

28

E.1.5.4

Realizare si implementare politica de utilizare a spatiilor pietonale.

Realizare si implementare politica de utilizare a spatiilor pietonale.

E.1;

buc

1

150,000

1

1

5

5

4

5

5

5

5

1

1.0

1.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.22

38

39

E.1.1.3

Implementarea unui sistem de control acces diferentiat in zonele rezidentiale

Implementarea unui sistem de control acces diferentiat in zonele rezidentiale (restrictionari temporare / pe categorii participanti, limitari acces.

E.1;

buc

1

300,000

1

2

5

5

3

4

5

5

5

1

1.0

0.6

0.0

0.0

0.4

0.2

0.0

0.0

0.0

1.0

0.22

39

47

A.1.1.10

Amenajare terminal de calatori zona Sud (intrare de pe E87)

Amenajare terminal de calatori zona Sud (intrare de pe E87) cu facilitati pentru transferul calatorilor intre moduri de transport (urban, extraurban) in conditii de accesibilitate si siguranta.

A.1;

buc

1

2,000,000

2

3

5

5

5

3

3

5

5

1

0.6

0.4

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

0.0

1.0

0.22

40

48

A.1.1.11

Amenajare terminal de calatori zona statie CF Galati

Amenajare terminal de calatori zona statie CF Galati cu facilitati pentru transferul calatorilor intre moduri de transport (urban, extraurban) in conditii de accesibilitate si siguranta.

A.1;

buc

1

2,000,000

2

3

5

5

5

3

3

5

5

1

0.6

0.4

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

0.0

1.0

0.22

41

49

A.1.1.12

Amenajare terminal de calatori zona Nord (intrare de pe DN 26)

Amenajare terminal de calatori zona Nord (intrare de pe DN 26) cu facilitati pentru transferul calatorilor intre moduri de transport (urban, extraurban) in conditii de accesibilitate si siguranta.

A.1;

buc

1

2,000,000

2

3

5

5

5

3

3

5

5

1

0.6

0.4

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

0.0

1.0

0.22

LISTA DE INVESTIȚII FAZA I - AN 2017*

* anul 2017 reprezinta anul maximal pana la care se finalizeaza cererile de finantare si documentele suport / se obtine finatarea

Nr. crt

Nr. Lista

Proiecte pe domenii

Cod

Proiect

Denumire proiect

Descriere

Obiectiv specific

U.M.

Cant.

Valoare

(euro)

Ponderi Indicatori cantitativi

Utilitate

Punctaj

5% 10%

10% 10%

10% 10%

15% 10% 15% 5%

Indicatori cantitativi

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

I10

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

42

31

E.1.2.3

Amenajare Trasee stradale urbane de promenada pentru biciclete

Amenajare Trasee de promenada

Blvd. George Coșbuc, Bariera Traian - DN26 - Spre Pădurea Gârboavele

Blvd George Coșbuc, Bariera Traian - Strada Tunelului - Spre Lacul Brateș

Blvd. George Coșbuc - Str. Ștefan cel Mare - Spre Lacul Vânători

Blvd. Galați- Str. Lunca Siretului - Spre Castrul Roman Tirighina - Barboși

Blvd. Galați - DN 22B - Spre Cartierul Dimitrie

Cantemir și Priza Dunării

Str. Mihai Bravu, Stânga pe Str. Basarabiei - DN 2B -Spre lacul Zatun

E.1; M.1;

km

34

1,020,000

5

2

4

4

4

5

4

4

4

3

0.0

0.6

0.2

0.2

0.2

0.0

0.2

0.2

0.2

0.4

0.22

43

29

E.1.2.1

Amenajare retea piste biciclete la nivelul municipiului

Amenajare retea piste biciclete - Inelul principal, magistralele transversale si retele de cartier, inclusiv facilitati de parcare si componenta de informare.

E.1; M.1;

km cale dubla

51.3

2,565,000

2

3

4

4

4

5

4

5

5

1

0.6

0.4

0.2

0.2

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

1.0

0.21

44

30

E.1.2.2

Implementare sistem municipal de inchiriere biciclete

Implementare sistem municipal de inchiriere biciclete (100 de puncte de inchiriere * 20 biciclete / centru)

E.1; M.1;

nr. biciclete

1000

1,000,000

2

2

4

4

5

5

4

5

5

2

0.6

0.6

0.2

0.2

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.6

0.19

45

9

A.1.1.5

Modernizare facilitati operator, inclusiv dotarea cu sisteme de alimentare pentru autobuze electrice, alimentare cu energie electrica la substatii

Modernizare si extindere 2 depouri si autobaza pentru intretinerea si exploatarea mijlocelor de TP.

A.1; E.1;

E.2

buc

1

10,000,000

4

4

5

5

5

3

5

5

4

1

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.2

1.0

0.15

TOTAL FAZA I - 2017 (EURO)

262,739,497

LISTA DE INVESTIȚII FAZA II - AN 2020*

* anul 2020 reprezinta anul maximal pana la care se finalizeaza cererile de finantare si documentele suport / se obtine finatarea

Nr. crt

Nr. Lista Proiecte pe domenii

Cod

Proiect

Denumire proiect

Descriere

Obiectiv specific

U.M.

Cant.

Valoare

(euro)

Ponderi Indicatori cantitativi

Utilitate

Punctaj

5% 10%

10% 10%

10% 10%

15% 10%

15% 5%

Indicatori cantitativi

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

I10

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

1

18

M.1.1.5

Achizitii de autobuze ecologice

Achizitii de autobuze ecologice care sa permita accesul si siguranta tuturor calatorilor

M.1;

buc

40

20,000,000

2

5

1

1

4

1

1

5

5

1

0.6

0.0

1.0

1.0

0.2

1.0

1.0

0.0

0.0

1.0

0.55

2

11

A.1.1.8

Amenajarea statiilor de transport public pe intreaga retea de transport public

Amenajare statii de TP: care sa asigure accesibilitate si securitate calatorilor

A.1; A.1;

S.1

nr. statii

150

750,000

1

2

5

5

4

1

1

5

5

1

1.0

0.6

0.0

0.0

0.2

1.0

1.0

0.0

0.0

1.0

0.43

3

35

E.1.4.2

Construirea de parcari supra sau sub-terane pentru reorganizarea spatiului public

Construirea de parcari supra sau sub-terane pentru reorganizarea spatiului public

E.1; S.1;

M.1;

locuri parcare

17500

49,175,000

2

5

3

3

3

5

4

2

2

1

0.6

0.0

0.4

0.4

0.4

0.0

0.2

0.6

0.6

1.0

0.38

4

17

M.1.1.4

Achizitii de tramvaie noi

Achizitii de tramvaie noi care sa permita accesul si siguranta tuturor calatorilor

M.1;

buc

5

7,500,000

2

4

5

5

4

1

1

5

4

2

0.6

0.2

0.0

0.0

0.2

1.0

1.0

0.0

0.2

0.6

0.38

5

24

E.1.5.1

Amenajare trotuare si alei pietonale

Amenajare trotuare si alei pietonale in conditiile asigurarii accesibilitatii si sigurantei tuturor categoriilor de utilizatori.

E.1; M.1;

mp

25000

1,000,000

1

2

5

5

3

2

2

5

5

1

1.0

0.6

0.0

0.0

0.4

0.6

0.6

0.0

0.0

1.0

0.35

6

5

A.1.1.2

Modernizare infrastructura de tramvai

Cale de rulare,retea de contact, aparate de cale,amenajare refugii, sistem rutier (fara apa si canalizare):

Calea Prutului (str Mihai Bravu - Str. Macului) Str Combinatului (Piata Energiei - drum Centura) Bdul Siderurgistilor (str Ghe Asachi - Piata Energiei) Str.1 dec 1918 (Piata Energiei - Bdul Milcov) Bdul Milcov (str 1 Decembrie 1918 - Bdul Traian Vuia) Bdul Traian Vuia (bdul Milcov - bdul Henri Coanda) Bdul Henri Coanda (Bdul Traian Vuia - Bdul George Cosbuc)

Bdul Cosbuc (Bdul Henri Coanda - str Stefan cel Mare) Str Stefan cel Mare (Bdul George Cosbuc - cimitir evreiesc)

A.1; E.1;

E.2

km cale dubla

2.2

7,700,000

4

4

5

5

4

2

2

4

3

1

0.2

0.2

0.0

0.0

0.2

0.6

0.6

0.2

0.4

1.0

0.33

7

53

E.3.3.3

Reglementări privind programul de aprovizionare al magazinelor, organizarea aprovizionării în ferestre de timp pe durata nopții

include marcaje

E.3;

buc

1

-

1

1

4

4

5

5

5

4

3

1

1.0

1.0

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.2

0.4

1.0

0.32

8

43

E.1.1.4

Extindere sistem de management al traficului

Extindere si update sistem de management al traficului, inclusiv CCTV

E.1; E.2;

S.1;

buc

1

2,000,000

2

3

3

3

4

4

5

3

4

1

0.6

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.0

0.4

0.2

1.0

0.31

9

54

S.1.2.1

Implementare campanii de educatie rutiera adresate tinerilor

realizare campanii de educatie rutiera anuala (1 pe an timp de 20 de ani)

S.1;

nr. campanii

3

150,000

1

1

5

5

3

3

5

4

5

1

1.0

1.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

0.2

0.0

1.0

0.30

10

55

S.1.2.2

Implementare campanii de informare /comunicare adresate participantilor la trafic(soferi, pietoni, biciclisti, utilizatori de mopede)

realizare campanii de educatie rutiera anuala (1 pe an timp de 20 de ani)

S.1;

nr. campanii

3

150,000

1

1

5

5

3

3

5

4

5

1

1.0

1.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

0.2

0.0

1.0

0.30

11

33

A.1.1.9

4 Facilitati Parc&Ride conectate cu transportul public

Zona Sud-Vest: strada Brailei (intrare pe E87), Zona Sud: b-dul Galati (intrare pe DN22B) , Zona Nord: str Traian (intrare pe DN26)

Zona Vest: intrare de pe DJ 251 (total 1000 locuri parcare)

A.1;

mp

10000

2,000,000

1

3

4

4

4

5

5

2

3

2

1.0

0.4

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

0.6

0.4

0.6

0.30

12

50

E.3.2.1

Promovarea si sustinere dezvoltare centru logistic in zona de Est a municipiului

Promovarea si sustinere dezvoltare centru logistic in zona de Est a municipiului

E.3;

buc

1

-

1

1

4

4

5

5

5

4

4

1

1.0

1.0

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.2

0.2

1.0

0.29

13

51

E.3.3.1

Reglementari privind programul de realizare a serviciilor de utilitati publice

in intrevale orare inafara traficului de varf, de preferat seara si dimineata devreme

E.3;

buc

1

-

1

1

4

4

5

5

5

4

4

1

1.0

1.0

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.2

0.2

1.0

0.29

14

56

M.1.1.2

Campanii de constientizarea a conceptului "car pooling" (partajare a autoturismelor)

Campanii de constientizarea a conceptului "car pooling" (partajare a autoturismelor)

M.1;

nr. campanii

1

50,000

1

1

4

4

5

5

5

4

5

1

1.0

1.0

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

1.0

0.26

15

42

A.1.3

Sistem automat de tiketing - actualizare si update

Sistem automat de tiketing - actualizare si update

A1;

buc

1

3,800,000

2

3

5

5

5

5

1

5

5

2

0.6

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.6

0.25

LISTA DE INVESTIȚII FAZA II - AN 2020*

* anul 2020 reprezinta anul maximal pana la care se finalizeaza cererile de finantare si documentele suport / se obtine finatarea

Nr. crt

Nr. Lista

Proiecte pe domenii

Cod

Proiect

Denumire proiect

Descriere

Obiectiv specific

U.M.

Cant.

Valoare

(euro)

Ponderi Indicatori cantitativi

Utilitate

Punctaj

5% 10%

10% 10%

10% 10%

15% 10%

15% 5%

Indicatori cantitativi

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

I10

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

16

30

E.1.2.3

Amenajare Trasee stradale urbane de promenada pentru biciclete

Amenajare Trasee de promenada

Blvd. George Coșbuc, Bariera Traian - DN26 - Spre Pădurea Gârboavele

Blvd George Coșbuc, Bariera Traian - Strada Tunelului - Spre Lacul Brateș

Blvd. George Coșbuc - Str. Ștefan cel Mare - Spre Lacul Vânători

Blvd. Galați- Str. Lunca Siretului - Spre Castrul Roman Tirighina - Barboși

Blvd. Galați - DN 22B - Spre Cartierul Dimitrie Cantemir și Priza Dunării

Str. Mihai Bravu, Stânga pe Str. Basarabiei - DN 2B -Spre lacul Zatun

E.1; M.1;

km

34

1,020,000

5

2

4

4

4

5

4

4

4

2

0.0

0.6

0.2

0.2

0.2

0.0

0.2

0.2

0.2

0.6

0.23

17

1

E.1.4.1

Reabilitare infrastructura rutiera la nivelul municipiului

Reabilitare infrastructura rutiera la nivelul municipiului

E.1

km

10

5,000,000

4

4

4

4

4

5

5

4

3

1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

0.2

0.4

1.0

0.22

18

26

E.1.5.3

Amenajarea de zone de tip "shared space" (spatii partajate)

Regularizarea traficului zilnic prin intermediul regulilor informale ale străzii și printr-un comportament responsabil în timpul deplasării. Ținta acestei abordări, este de a permite utilizarea comună/partajată a spațiului disponibil al străzii.

E.1;

mp

5000

300,000

1

2

5

5

4

4

4

5

5

2

1.0

0.6

0.0

0.0

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

0.6

0.21

19

32

E.1.5.5

Amenajare Falezele Dunarii

Amenajare falezele Dunarii, inclusiv conectivitate la punctele de interes adiacente

E1

buc

1

3,500,000

2

3

5

5

4

5

3

5

5

1

0.6

0.4

0.0

0.0

0.2

0.0

0.4

0.0

0.0

1.0

0.20

20

29

E.1.2.2

Implementare sistem municipal de inchiriere biciclete

Implementare sistem municipal de inchiriere biciclete (100 de puncte de inchiriere * 20 biciclete / centru)

E.1; M.1;

nr. biciclete

1000

1,000,000

2

2

4

4

5

5

4

5

5

2

0.6

0.6

0.2

0.2

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.6

0.19

21

28

E.1.2.1

Amenajare retea piste biciclete la nivelul municipiului

Amenajare retea piste biciclete - Inelul principal, magistralele transversale si retele de cartier, inclusiv facilitati de parcare si componenta de informare.

E.1; M.1;

km cale dubla

30.7

1,535,000

3

3

4

4

4

5

4

5

5

2

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.6

0.18

22

8

A.1.1.5

Modernizare facilitati operator, inclusiv dotarea cu sisteme de alimentare pentru autobuze electrice, alimentare cu energie electrica la substatii

Modernizare si extindere 2 depouri si autobaza pentru intretinerea si exploatarea mijlocelor de TP.

A.1; E.1;

E.2

buc

1

10,000,000

4

4

5

5

5

3

5

5

4

1

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.2

1.0

0.15

23

3

E.4.3.1

Realizare traversare / subtraversare Dunarea catre

Tulcea

Realizare traversare / subtraversare Dunarea catre

Tulcea

E.4

km

0

248,000,000

5

5

4

4

4

5

5

4

5

1

0.0

0.0

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

0.2

0.0

1.0

0.13

TOTAL FAZA II - 2020 (EURO)

364,630,000

LISTA DE INVESTIȚII FAZA III - AN 2030*

* anul 2030 reprezinta anul maximal pana la care se finalizeaza cererile de finantare si documentele suport / se obtine finatarea

Nr. crt

Nr. Lista

Proiecte pe domenii

Cod

Proiect

Denumire proiect

Descriere

Obiectiv specific

U.M.

Cant.

Valoare

(euro)

Ponderi Indicatori cantitativi

Utilitate

Punctaj

5% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 10% 15% 5%

Indicatori cantitativi

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

I10

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

1

18

M.1.1.5

Achizitii de autobuze ecologice

Inlocuire autobuze existente

M.1;

buc

80

40,000,000

2

5

1

1

4

1

1

5

5

1

0.6

0.0

1.0

1.0

0.2

1.0

1.0

0.0

0.0

1.0

0.55

2

7

A.1.1.4

Reabilitare/modernizare infrastructura de troleibuz

strazile:

Str. Garii (str Domneasca - Statia CFR calatori)

Bdul Dunarea (str Brailei - bdul Galati)

Bdul Galati (bdul Dunarea - str Otelarilor)

Str Otelarilor (bdul Galati - str Otelarilor cap traseu)

Str. Prelungirea Traian (B-dul Marea Unire-str. Brailei)

Str Traian (str Brailei - limita intravilan)

A.1; E.1; E.2

km cale dubla

4.3

3,440,000

3

3

1

1

5

3

3

4

4

1

0.4

0.4

1.0

1.0

0.0

0.4

0.4

0.2

0.2

1.0

0.46

3

11

A.1.1.8

Reabilitarea / modernizarea statiilor de transport public pe intreaga retea de transport public

Amenajare statii de TP: care sa asigure accesibilitate si securitate calatorilor

A.1; A.1; S.1

nr. statii

150

750,000

1

2

5

5

4

1

1

5

5

1

1.0

0.6

0.0

0.0

0.2

1.0

1.0

0.0

0.0

1.0

0.43

4

16

M.1.1.3

Achizitii de troleibuze noi

Inlocuire troleibuze

M.1;

buc

24

8,400,000

1

4

5

5

4

1

1

5

4

1

1.0

0.2

0.0

0.0

0.2

1.0

1.0

0.0

0.2

1.0

0.42

5

17

M.1.1.4

Achizitii de tramvaie noi

Inlocuire tramvaie

M.1;

buc

20

30,000,000

2

5

5

5

4

1

1

5

4

1

0.6

0.0

0.0

0.0

0.2

1.0

1.0

0.0

0.2

1.0

0.38

6

13

E.4.1.1

Realizare linie tramvai Galati - Braila

Realizare proiect tramvai Braila-Galati in partea Sud

E.4;

km cale dubla

10

35,000,000

5

5

3

3

4

4

3

3

2

1

0.0

0.0

0.4

0.4

0.2

0.2

0.4

0.4

0.6

1.0

0.36

7

4

M.1.1.1

Reabilitare/modernizare infrastructura necesara utilizării autovehiculelor electrice

Reabilitare/modernizare infrastructura necesara utilizării autovehiculelor electrice

M.1

nr. Statii

10

200,000

1

1

2

2

5

5

5

5

5

1

1.0

1.0

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.32

8

9

A.1.1.6

Amenajare de culoare cu benzi dedicate transport public

separare benzi dedicate cu separatoare:

Str Brailei (bdul Siderurgistilor - str Domeasca)

Str Domneasca (str Brailei - str Basarabiei)

A.1; E.1; E.2

km cale simpla

6.4

960,000

1

2

4

4

4

3

3

5

5

1

1.0

0.6

0.2

0.2

0.2

0.4

0.4

0.0

0.0

1.0

0.32

9

54

S.1.2.1

Implementare campanii de educatie rutiera adresate tinerilor

realizare campanii de educatie rutiera anuala (1 pe an timp de 20 de ani)

S.1;

nr. campanii

14

700,000

1

1

5

5

3

3

5

4

5

1

1.0

1.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

0.2

0.0

1.0

0.30

10

55

S.1.2.2

Implementare campanii de informare /comunicare adresate participantilor la trafic(soferi, pietoni, biciclisti, utilizatori de mopede)

realizare campanii de educatie rutiera anuala (1 pe an timp de 20 de ani)

S.1;

nr. campanii

14

700,000

1

1

5

5

3

3

5

4

5

1

1.0

1.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

0.2

0.0

1.0

0.30

11

6

A.1.1.3

Reabilitare / modernizare infrastructura de troleibuz

Modernizarea infrastructurii de troleibuz:

(Autobaza (Bdul George Cosbuc - str Ciobanului - Parc CFR); Str Domneasca (parc CFR - str Brailei);

Str Brailei (str Domneasca - str Otelarilor); Str Otelarilor (str Brailei - capat traseu); Str Prelungirea Brailei (str Brailei - str doctor C-tin Leveditti); str doctor C-tin Leveditti (str Prelungirea Brailei - capat traseu); Substatii de tensiune: include dispecerat energetic, 1 substatie la 8 km

A.1; E.1; E.2

Km cale simpla buc

5.6 km

3 buc.

4,830,000

3

3

5

5

4

4

2

5

3

1

0.4

0.4

0.0

0.0

0.2

0.2

0.6

0.0

0.4

1.0

0.30

12

2

E.4.1.2

Reabilitarea accesului intre B-dul Siderurgistilor si Calea Smardan

Realizare drum de legatura intre B-dul Siderurgistilor (platforma industriala) si Calea Smardan

E.4

km

0.85

850,000

1

2

4

4

4

5

5

4

4

1

1.0

0.6

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

0.2

0.2

1.0

0.27

13

21

E.3.1.4

Conectarea accesului la Bac cu varianta de ocolire in zona de Sud

Conectarea accesului la Bac cu varianta de ocolire in zona de Sud

E.3;

km

2

6,000,000

2

3

3

3

4

5

5

3

3

5

0.6

0.4

0.4

0.4

0.2

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

0.27

14

1

E.1.4.1

Reabilitare infrastructura rutiera la nivelul municipiului

Reabilitare infrastructura rutiera la nivelul municipiului

E.1

km

80

40,000,000

5

5

3

3

3

5

5

4

4

1

0.0

0.0

0.4

0.4

0.4

0.0

0.0

0.2

0.2

1.0

0.22

15

31

E.4.1.3

Realizare piste de biciclete Galati - Braila

Realizare piste de biciclete Galati - Braila, in zona de sud a municipiului

E.4;

km

10

500,000

5

2

5

5

5

5

4

4

4

1

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.2

0.2

1.0

0.19

16

20

E.3.1.3

Reabilitarea drumurilor care asigura legatura intre porturi DOCURI si ROMPORTMET cu varianta de ocolire

Reabilitarea drumurilor care asigura legatura intre porturi DOCURI si ROMPORTMET cu varianta de ocolire

E.3;

km

5

2,500,000

2

3

5

5

4

5

5

4

4

5

0.6

0.4

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.2

0.2

0.0

0.14

TOTAL FAZA III - 2030 (EURO)

174,830,000

din care:

Investitii Faza III

45,400,000

Investitii Faza III - Inlocuiri / reabilitari infrastructura din fazele anterioare

129,430,000