Hotărârea nr. 333/2015

Aprobarea infiintarii Asociatiei Grupului de Actiune Locala pentru Dezvoltarea Economica si Sociala a municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.333

din 27.08.2015

privind: aprobarea înființării Asociației Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea

Economică și Socială a Municipiului Galați

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Popa Florin;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 348/14.08.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.08.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 84434/03.08.2015, a inițiatorului -Primar, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 84436/03.08.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa nr. 49/04.05.2015 a Societății Industrial Parc S.R.L., înregistrată la Registratura Generlă a Municipiului Galați sub nr. 49352/04.05.2015;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) și alin. (2), Ut. “d”, alin. (6), lit. V pct. 1-6,15,17 și art. 115 alin. (1), lit. V din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Economică și Socială a Municipiului Galați.

Art. 2 - Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Economică și Socială a Municipiului Galați, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Radu Octâvi^in Kovacs

I


Anexa 1 la HCL nr. 333/27.08.2015

ACT CONSTITUTIV

AL ASOCIAȚIEI “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ

PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA SI SOCIALA A MUNICIPIULUI GALAȚI”

Art.l Subscrisii:

 • 1. U.A.T. Municipiului Galați, cu sediul in Str. Domneasca, Nr. 38, CIF 3814810, reprezentata prin Dl. Primar Marius Stan;

 • 2. Asociația „SMURD” Galați, cu sediul in Str. Domneasca, Nr. 58, CIF 19103554, reprezentata prin DL Costica Voicu;

 • 3. Asociația Centrul de Dezvoltare SMART, cu sediul in Str. Sf. Spiridon, Nr. 12, CIF 15567810, reprezentata prin Dl. Iulian-Catalin Cazacu;

 • 4. S.C. Industrial Parc S.R.L, cu sediul in Str. Domneasca, Nr. 38, CIF 15339073, reprezentata prin DL Costica Voicu.

Art.2 Asociația "GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA SI SOCIALA A MUNICIPIULUI GALAȚI" -se constituie in interiorul teritoriului municipiului Galați.

Art.3 Scopul Asociației consta in implementarea unei Strategii de Dezvoltare în interes comun, adecvată atât resurselor cât și poziției geografice.

Asociația va conlucra la pregătirea, promovarea si selectarea proiectelor pentru dezvoltarea locală de interes comun, în domeniile: social, medical, educațional, economic, agricol, turistic, al mediul înconjurător, s.a. în vederea obținerii unor finanțări europene nerambursabile prin „POR 2014-2020 - Axa Prioritară 9 -Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban” si „POCU 2014-2020 - Axa Prioritară 5 - Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității", necesare derulării, precum si implementării și monitorizării acestor proiecte, care să permită, în special, valorificarea resurselor umane, financiare, materiale, naturale și culturale.

Art 4 Sediul Asociației "GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA SI SOCIALA Â MUNICIPIULUI GALAȚI" este în Municipiul Galați, Str. Calea Prutului, Nr. 304.

Art.5 Asociația este persoana juridica de drept privat, guvernata de prezentul act constitutiv, Statut si de legea română.

Art.6 Durata pentru care s-a infiintat asociația se incheie in momentul in care se realizează scopul pentru care a fost infiintata si anume finalizarea proiectelor de dezvoltare locala promovate de actorii locali prin intermediul acesteia.

Art.7 Patrimoniul inițial al Asociației este de 1000 de lei, acesta putând fi majorat potrivit statutului si legilor din Romania in vigoare.

Art. 8 Cele dintâi organe de conducere, administrare si control ale Asociației sunt:

 • -  Adunarea Generala a Asociației, formata din membrii menționați la art. 1;

 • -  Consiliul Director format din:

Dl. Voicu Costica - președinte;

Dra. Popescu Madalina - vice-presedinte;

Dna. Alupoaei Mihaela-Carmen - secretar;

Art. 9 Presedintele-organul de reprezentare a Asociație a fost ales domnul Voicu Costica, cetatean roman, născut in data de 20.04.1962, domiciliat in Mun. Galați, Str. Egalitarii, nr. 5, bl. Cocor3, sc.2, et.4, ap. 24.

Art. 10 Dl Voicu Costica, cetatean roman, este numit in calitate de președinte si este împuternicit sa întreprindă toate masurile necesare constituirii Asociației cu personalitate juridica sa semneze, sa depună si sa primească toate actele necesare constituirii acestei Asociații in fata oricărei instituții, instanțe inclusiv notariat sau avocat.

Prezentul Act Constitutiv si hotărârile mai sus menționate au fost adoptate in unanimitate de către membrii fondatori ai Asociației "GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA SI SOCIALA A

MUNICIPIULUI GALAȚI".

Aprobat astazi,


"""îl

c^reșfe3ihte''de/iste(^nțâ,

Anexa 2 la HCL nr. 333/27.08.2015

STATUTUL ASOCIAȚIEI “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ

PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA SI SOCIALA A MUNICIPIULUI GALAȚI”

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridica, sediul, durata

Art. 1 Următorii membrii asociați au hotărât crearea unui parteneriat in baza O.G. nr. 26/2000, format din reprezentanți ai sectorului public, privat și civil prin intermediul unei asociații, persoană juridică non-profit, apolitică care își va desfășura activitatea în condițiile actului constitutiv, ale statutului și a reglementărilor legale în vigoare:

 • 1. U.A.T. Municipiului Galați, cu sediul in Str. Domneasca, Nr. 38, CIF 3814810, reprezentata prin Dl. Primar Marius Stan;

 • 2. Asociația „SMURD” Galați, cu sediul in Str. Domneasca, Nr. 58, CIF 19103554, reprezentata prin Dl. Costica Voicu;

 • 3. Asociația Centrul de Dezvoltare SMART, cu sediul in Str. Sf. Spiridon, Nr. 12, CIF 15567810, reprezentata prin Dl. Iulian-Catalin Cazacu;

 • 4. S.C. Industrial Parc S.R.L, cu sediul in Str. Domneasca, Nr. 38, CIF 15339073, reprezentata prin Dl. Costica Voicu.

în conformitate cu prevederile ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările ulterioare în vigoare, prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în Romania, în temeiul art. 36 alin.(l) si alin.(2), lit. b, alin.(7) lit. a si c, art. 45 alin.l si art. 115 alin.l, lit. b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată precum si alte dispoziții legale in materie, în vigoare, am hotărât, în mod liber și de comun acord, asocierea și constituirea Asociație „Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Economica si Sociala a Municipiului Galați”.

Art.2 Denumirea asociației

Denumirea asociației este „Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Economica si Sociala a Municipiului Galați” sau prescurtat „GAL Dezvoltarea Economica si Sociala a Municipiului Galați”

în situația extinderii asociației și pe raza altor unități administrativ-teritoriale din zonă, denumirea asociației poate fi modificată prin hotărârea Adunării Generale, potrivit prezentului statut.

Art.3 Sediul Asociației

Sediul este situat în Str. Calea Prutului, Nr. 304.

Sediul poate fi schimbat în oricare altă locație aflată pe raza teritorială a unităților administrativ-teritoriale, membre ale Asociației.

Art.4 Durata Asociației

Asociația ia ființă de la data înregistrării în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor și își încetează activitatea în momentul realizării scopului pentru care a fost înființată, și anume finalizarea proiectelor de dezvoltare locală promovate intermediul acesteia. Durata minima de funcționare este de 10 ani.

Art. 5 Forma juridică

Asociația este persoană juridică română, înființată în baza O.G. nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, ca organizație de drept privat, fără scop patrimonial, de interes comunitar și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Asociația are sigla, stampila si cont in banca.

CAPITOLUL II

Scopul, obiectivele asociației, mijloacele și modalitățile de rezolvare

Art.6 Scopul Asociației

Scopul asociației este nelucrativ si nepatrimonial constând în implementarea unei strategii de dezvoltare economico-sociala în interes comun, adecvată atât resurselor cât și poziției geografice.

Asociația va conlucra la pregătirea, promovarea si selectarea proiectelor pentru dezvoltarea locală de interes comun, în domeniile: social, medical, educațional, economic, agricol, turistic, al mediul înconjurător, s.a. în vederea obținerii unor finanțări europene nerambursabile prin „POR 2014-2020 - Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban” si „POCU 2014-2020 - Prioritară 5 - Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității”, necesare derulării, precum si implementării și monitorizării acestor proiecte, care să permită, în special, valorificarea resurselor umane, financiare, materiale, naturale și culturale.

Art. 7 Obiectivele Asociației

Obiectivele asociației vor contribui in mod direct la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate. Obiectivele prin care asociația își propune să își ducă la îndeplinire scopul sunt:

 • -  abordarea “de jos în sus”, prin implicarea factorilor locali interesați în identificarea nevoilor locale pentru a contribui la dezvoltarea teritoriului din punct de vedere economico-social, demografic, educațional, cultural etc.;

 • -  elaborarea și implementarea unei Strategii integrate ce va da posibilitatea actorilor locali, reprezentanți ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze și să interacționeze în folosul comunităților locale;

 • -  coordonarea locală a dezvoltării teritoriul țintă identificat in Strategie, prin intermediul programelor de finanțare POR si POCU;

 • -  demararea inițiativelor de interes local, prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriului teritoriu, ce vor reprezenta factorul decizional și vor purta responsabilitatea evoluției în timp a dezvoltării durabile a teritoriului țintă;

 • -  creșterea competitivității sectorului economic, îmbunătățirea mediului de afaceri, diversificarea activităților economice, creșterea calității vieții din teritoriul țintă prin implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală;

 • -  îmbunătățirea dezvoltării economico-sociale locale prin încurajarea actorilor locali de a întreprinde proiecte de extindere, de stimulare și sprijinire a inovației si nu numai, de dobândire a competențelor profesionale si personale, și îmbunătățirea lor atât inter-teritorial cât și regional si național;

 • -  stimularea formării de parteneriate pentru pregătirea și asigurarea implementării Strategiei de Dezvoltare teritoriala/locală;

 • -  sprijinirea dezvoltării economico-sociale a arealului Municipiului Galați;

 • -  identificarea căilor și mijloacelor de îmbunătățire a infrastructurii unităților administrativ-teritoriale;

 • -  valorificarea potențialului economic local și identificarea unor surse de finanțare interne și externe;

 • -  sprijinirea dezvoltării întreprinderilor din teritoriu, cu accent pe cele mici și mijlocii;

 • -  stimularea și atragerea capitalului public si/sau privat, național si străin;

 • -  promovarea imaginii și a potențialului de dezvoltare a zonei;

 • -  activități de informare-comunicare a actorilor locali si de animare a teritoriului privind inițiativele parteneriatului;

 • -  elaborarea de studii, analize diagnostic, strategii de dezvoltare, s.a. pentru identificarea potențialului economic și social al teritoriului;

 • -  întocmirea Strategiei de Dezvoltare și a listei de proiecte care să stea la baza întocmirii Planului de Dezvoltare;

 • -  protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural;

 • -  protejarea și valorificarea mediului natural;

 • -  realizarea de parteneriate cu alte entități juridice publice și private în scopul atingerii obiectivelor asociației;

 • -  orice alte activități care conduc la promovarea si dezvoltarea economică, medico-socială și culturală și care au ca scop final creșterea calității vieții;

Obiectivele pot fi modificate prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației.

Membrii asociației vor acționa pentru realizarea pe teritoriul parteneriatului a obiectivelor stabilite prin Strategia de Dezvoltare Teritoriala/Locala. Se va asigura implementarea Planului de Dezvoltare prin ducerea la indeplinire a proiectelor selectate si implementate.

Art.8 Mijloacele și modalitățile de realizare a scopului obiectivelor Asociație.

Pentru realizarea scopului său, asociația va întreprinde următoarele activități:

 • I.    Tipurile de acțiuni care vor fi avute în vedere pentru finanțare prin POR vizează:

 • ❖ investițiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuințelor sociale;

 • ❖ investiții în infrastructura de sănătate, servicii sociale - reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate medico-sociale;

 • ❖ investiții în infrastructura de educație - construire/reabilitare/modernizare de unități de învățământ pre-universitar (creșe, grădinițe, școli primare, școli gimnaziale etc.);

 • ❖ investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv:

o construcția/reabilitarea/modemizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;

 • ❖ crearea/reabilitarea/modemizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodemizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.);

 • ❖ construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserție.

 • II.   Tipurile de acțiuni care vor fi avute în vedere pentru finanțare prin FSE - PO CU de tipul:

 • ❖ activități de susținerea antreprenoriatului social în cadrul comunității și a creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, etc.;

 • ❖ sprijinul pentru creșterea accesului și participării la educație și formare de calitate și reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate (ex. costuri de transport și masă, materiale educaționale, etc.);

 • ❖ acordarea de stimulente financiare/subvenții persoanelor din cadrul comunităților marginalizate în vederea încurajării intrării sau menținerii pe piața muncii, precum și pentru încurajarea participării la formarea profesională continuă sau la programe de ucenicie și stagii;

 • ❖ sprijinirea dezvoltării de servicii sociale, precum si de servicii comunitare integrate medico-sociale furnizate la nivelul comunității, etc.

 • ❖ proiecte (inclusiv pilot) care vizează furnizarea de servicii într-un mod integrat la nivelul comunității, care pot include măsuri de ocupare și formare a forței de muncă, măsuri sociale, sănătate, educație, inclusiv alfabetizare IT în scopul e-incluziunii.

Activitățile desfășurate vor avea la baza următoarele sub-activitati:

 • a) activități de informare-comunicare a actorilor locali și de animare a teritoriului privind inițiativele parteneriatului;

 • b) elaborarea de studii pentru identificarea potențialului economic și social al teritoriului;

 • c) întocmirea Strategiei de Dezvoltare Locală și a listei de proiecte care să stea la baza întocmirii Planului de Dezvoltare Locală;

 • d) publicarea apelului pentru proiecte, după selectarea Grupului de Acțiune Locala;

 • e) sprijinirea instituțiilor, asociațiilor, a intreprinderilor si a altor entitati care vor depune proiecte;

 • f) organizarea procesului de verificare și decizie asupra proiectelor realizate, depuse, evaluate, selectate, finanțate, implementate si monitorizate;

 • g) activități de monitorizare, evaluare și control în faza de implementare a proiectelor selectate.

Art.9 Membrii Asociației

Poate fi membru al asociației orice unitate administrativ-teritorială, orice persoană juridică, ONG, s.a. care este eligibila in cadrul programului de finanțare, si care este de acord cu scopul și obiectivele propuse, le însușește și sprijină realizarea lor în orice mod.

Art.10 Membrii fondatori sunt:

Asociația “Grupul de Acțiune Locala pentru Dezvoltarea Economica si Sociala a Municipiului Galați” este constituita prin voința următorilor asociati fondatori:

 • 1. U.A.T. Municipiului Galați, cu sediul in Galați, Str. Domneasca, Nr. 38, jud. Galați;

 • 2. Asociația “SMURD”, cu sediul in Galați, Str. Domneasca, Nr. 58, jud. Galați;

 • 3. Asociația Centrul de Dezvoltare SMART, cu sediul in Galați, Str. Sf. Spiridon, Nr. 12, jud. Galați;

 • 4. S.C. Industrial Parc S.R.L, cu sediul in Galați, Str. Domneasca, Nr. 38, jud. Galați;

Asociația cuprinde următoarele categorii de membri:

 • a) membri fondatori - sunt asociații fondatori ai asociației reprezentând comitetul de inițiativă și semnatari ai Actului Constitutiv și Statutul Asociației;

 • b) membrii asociați - această calitate se poate dobândi de către membrii aderenți care au o vechime neîntreruptă de minim 2 ani în această asociație și care au participat activ la realizarea scopului propus de către Asociație, cu acordul a 2/3 din numărul membrilor fondatori;

 • c) membri aderenți - pot fi persoane fizice sau juridice, care isi exprima in mod liber voința de a adera la prezentul Statut după înființarea Asociației;

 • d) membrii de onoare - această distincție se poate acorda persoanelor fizice sau juridice care au contribuit, în mod esențial, la realizarea scopului propus de asociație. Membrii de onoare nu fac parte din Adunarea Generală, având doar un statut onorific.

Art. 11 Membrii aderenți sunt instituțiile, persoanele juridice cu sau fara scop patrimonial si persoanele fizice din Municipiului Galați care adera în condițiile prezentului statut.

Membrii Asociației cunosc statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile lui și înțeleg să contribuie la realizarea scopului acesteia.

Art. 12 Dobândirea calității de membru aderent și respectiv de membru asociat al asociației se face în conformitate cu Regulamentul de ordine internă al asociației, pe baza unei cereri de înscriere, depuse la sediul Asociației, prin care entitatea deponenta este de acord cu Statutul Asociației. Cererea de aderare urmează să fie studiată, iar in cazul in care cererea este acceptată, entitatea in cauza va deveni membru al Asociației.

Membrii fondatori sunt de drept membri activi ai Asociației. Pentru a face parte din asociație persoana trebuie să fie reprezentanta unei activități legată de obiectul asociației sau trebuie să fi primit un mandat din partea colectivității sau structurii din care provine prin care se solicita aderarea la prezentul statut și se obligă la achitarea cotizației anuale fixata de Consiliul Director. în plus, aderarea solicitantului trebuie să facă obiectul unui acord emis de Consiliul Director, care va emite decizia în cadrul reuniunilor pe baza solicitărilor de aderare prezentate.

Art.13 Pierderea calității de membru al asociației intervine în următoarele situații:

 • 1. Retragere prin cerere scrisa.

Retragerea nu absolvă pe membru de îndeplinirea obligațiilor avute anterior retragerii.

 • 2. Excludere, la propunerea Consiliului Director, de către Adunarea Generala cu votul a 2/3 din membrii asocatiei.

»

Excluderea poate fi urmare a situațiilor de:

 • a. neachitarea cotizației anuale de membru;

 • b. neparticiparea la două adunări generale ale asociației;

 • c. nedepunerea la termenele stabilite a contribuției proprii necesare cofinanțării proiectelor, după aprobarea acestora;

 • d. se dovedește că are interese contrare Asociației.

 • 3. Dizolvarea persoanei juridice.

 • 4. Deces, in cazul persoanelor fizice.

Art. 14. Membrii asociației au următoarele obligații:

 • a)    să participe activ la atingerea scopului și realizarea obiectivelor asociației;

 • b)    să participe la ședințele Adunării Generale și la toate activitățile inițiate de asociație;

 • c)    să achite cotizațiile anuale și alte taxe stabilite de către Consiliul Director al asociației;

 • d)    să apere permanent prestigiul asociației, să sesizeze de îndată conducerea asociației cu privire la orice situații de natură să aducă atingerea și/sau să producă prejudicii directe sau indirecte asociației;

 • e)    să respecte hotărârile Adunării Generale, ale Consiliului Director, ale Președintelui asociației;

 • f)    să cunoască și să respecte prevederile prezentului Statut, ale Regulamentului de ordine internă și ale actelor normative care reglementează organizarea și exercitarea acestei activități.

CAPITOLUL IH

Patrimoniul și resursele necesare funcționării asociației

Art.15 Patrimoniul

Patrimoniul inițial al Asociație este de 1000 lei, acesta putând fi majorat potrivit actului constitutiv, a statutului si a legilor in vigoare din Romania.

Art. 16 Resursele necesare funcționării asociației

 • 1) taxa de înscriere;

 • 2) cotizațiile anuale ale membrilor ;

 • 3) sponsorizări și donații;

 • 4) resurse obținute de la bugetul general consolidat;

 • 5) venituri din activități economice directe, realizate de asociație în condițiile legii;

 • 6) fonduri europene nerambursabile;

 • 7) orice altă resursă autorizată de lege, dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale.

Art. 17 Asociația poate desfășura orice alte activități economice-financiare pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală si trecut in Statut.

CAPITOLUL IV

Organele de conducere, administrare și control ale GAL

Art. 18 Organele de conducere ale asociației sunt:

 • 1. Adunarea Generală;

 • 2. Consiliul Director;

 • 3. Cenzorul;

Desemnarea Cenzorului se face în primă ședință de constituire a Asociației.

Art. 19 Adunarea Generală

 • (1) Adunarea Generală este organul suprem de decizie al asociației și se compune inițial din membrii fondatori enumerați în Actul constitutiv al asociației și în prezentul statut.

Organele de conducere desemnate prin Actul constitutiv pot fi realese în aceleași funcții sau în alte funcții de conducere de către Adunarea Generală. Mandatul organelor de conducere are o durata de 4 ani.

 • (2) Alegerea organelor de conducere ale asociației se face prin vot deschis.

 • (3) Adunarea Generală este formată din toți membrii asociației. Fiecare membru asociat va împuternici un reprezentant în Adunarea Generală.

Art. 20 Convocarea Adunării Generale

Convocarea Adunării Generale se face de către Președintele Consiliului Director, prin scrisoare recomandată sau alte mijloace de comunicare, cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată mentionându-se data, ora, locul si ordinea de zi a întrunirii.

Adunarea Generală este prezidată de către Președintele Consiliului Director. Adunarea Generală se întrunește în ședința ordinară annual, in primul trimestru, la cererea Președintelui Consiliului Director, a Consiliului Director sau a 2/3 din numărul membrilor asociației. Adunarea Generala se întrunește si in ședințe extraordinare ori de câte ori este cazul, cu respectarea acelorași poceduri.

Art.21 Ședința Adunării Generale

Adunarea Generală este statuar întrunită în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor asociație. Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul statutar de participanți, se stabilește o nouă dată. La a doua convocare, Adunarea Generală se constituie, indiferent de numărul membrilor prezenți.

Hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor asociației prezenți la adunare, cu excepția hotărârilor privind modificarea actului constitutiv și a statutului, situație în care hotărârile se iau cu majoritate de 2/3 din totalul voturilor membrilor prezenti la adunare.

Ședințele Adunării Generale sunt conduse de Președintele Consiliului Director.

Adunarea Generală legal constituită va alege un secretariat format din 1 (un) membru, care va întocmi procesul verbal de ședință și va consemna dezbaterile si hotărârile într-un registru special.

Hotărârile Adunării Generale ale asociație sunt semnate de Președintele Consiliului Director și de secretarul de ședință.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toți membri asociație.

Art. 22 Atribuțiile Adunării Generale

 • 1) Aprobă ordinea de zi a fiecărei ședințe;

 • 2) Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;

 • 3) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

 • 4) Alegerea și revocarea membrilor consiliului director;

 • 5) Alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

 • 6) înființarea de filiale;

 • 7) Modificarea actului constitutiv și a statutului;

 • 8) Dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • 9) Orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statutul asociației.

Art.23 Consiliul Director

Consiliul Director este campus din 3 membri, respectiv:

 • - 1 președinte - care este președintele asociație

-1 vice-președinte

 • - 1 secretar

Consiliul Director al asociație este ales de către Adunarea Generala pe o durata de 4 ani, mentinandu-se aceleași prevederi din art. 19.

Consiliul Director poate fi alcătuit și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa.

Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar daca este, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o funcție de conducere in cadrul unei instituții publice, daca asociația are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice.

Art. 24 Consiliul Director este statutar constituit in prezenta a cel puțin 3 dintre membrii săi. Daca la prima convocare nu se întrunește acest cvorum, se procedează la o noua convocare, în termen de cel mult 10 zile de la data primei convocări. La a doua convocare, Consiliul Director este considerat statutar întrunit, indiferent de numărul membrilor prezenți.

Art. 25 Convocarea Consiliului Director

Consiliul Director se întrunește o data pe luna și ori de cate ori este necesar și este convocat de președintele acestuia. Consiliului Director adopta hotarari valabile cu majoritatea simpla a membrilor prezenți. In acest caz de balotaj, votul președintelui este decisiv.

Art. 26 Atribuțiile Consiliului Director

Consiliul Director gestionează activitatea asociației, în conformitate cu scopurile pentru care aceasta a fost constituită.

In exercitarea competentei sale, Consiliul Director are următoarele atribuții:

 • 1) Elaborează și pune în aplicare programele de acțiune, organizare și administrare ale asociației în acord cu hotărârile Adunării Generale;

 • 2) Elaborează Regulamentul de ordine internă aplicabil tuturor membrilor asociației;

 • 3) Adoptă măsuri pentru aplicarea și respectarea de către toți membrii a prevederilor prezentului Statut, a Regulamentului de ordine internă și a actelor normative care reglementează organizarea și exercitarea acestei activități;

 • 4) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației, având dreptul de a împuternici în acest scop una sau mai multe persoane cu funcții executive inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat sau sunt străine de asociație, de asemenea, poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat sau sunt străine de asociație pentru a îndeplini orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;

 • 5) Stabilește periodic, taxele de înscriere și contribuțiile anuale sau de orice altă natură și urmărește încasarea acestora;

 • 6) Avizează editarea publicațiilor asociației;

 • 7) Constată nerespectarea prevederilor statutului sau ale Regulamentului de ordine internă și aplică sancțiunile prevăzute în acesta;

 • 8) Acceptă donațiile făcute asociației;

 • 9) Aprobă organigrama și statutul de funcții și angajează personalul asociației;

 • 10)     Angajează personal salariat sau indemnizat necesar desfășurării activității specifice asociației, în limitele impuse de bugetul aprobat și a proiectelor aflate în derulare;

 • 11)      Stabilește proiectul de buget și administrează patrimoniul asociației;

 • 12)      Prezintă anual Adunării Generale, spre aprobare, raportul său de activitate și de gestiune;

 • 13)     Numește Trezorierul asociației (daca este cazul);

 • 14)      îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;

 • 15)     Convoacă Adunarea Generală;

 • 16)     Verifica si solicita Adunării generale aprobarea înscrierii de noi membri sau excluderea acestora, în cazuri întemeiate înaintează cererea spre analiză;

 • 17)     întocmește si propune masuri de implementare a strategiei anuale de dezvoltare a infrastructurii administrative a asociației;

 • 18)      Elaborează proiectele programelor anuale de activitate și proiectul bugetului de veniturii cheltuieli;

 • 19)      Pregătește adunările generale ordinare și extraordinare și se îngrijește de buna lor desfășurare;

 • 20)     Efectuează toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a asociației și îndeplinirea obiectivelor de activitate prevăzute de statut;

 • 21)      Tine si răspunde de registrele asociație;

 • 22)      Da dispoziții obligatorii personalului administrativ privind acțiunile ce trebuie întreprinse pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor și verifica modul de îndeplinire a acestora;

 • 23)     Elaborează proiecte de hotarari în vederea supunerii acestora spre aprobare Adunării Generale;

 • 24)      îndeplinește orice alte atribuții prevăzute sau stabilite de Adunarea Generala.

Art.27 Președintele Consiliului Director

Președintele Consiliului Director este Dl. Voicu Costica, identificat prin C.I., seria GL, nr. 481851, domiciliat in Mun. Galați, Str. Egalitatii, nr. 5, bl. Cocor3, sc.2, et.4, ap. 24, și are în principal următoarele atribuții:

 • a)    reprezintă asociația, în relațiile cu persoanele fizice și juridice române și străine, cu instituțiile și autoritățile publice și alte organizații profesionale, precum și injustiție;

 • b)    convoacă și prezidează ședințele Consiliului Director;

 • c)    exercită căile de atac împotriva deciziilor Consiliului Director;

 • d)    ia măsuri pentru conducerea asociației care nu sunt de competența Adunării Generale sau a Consiliului Director pentru atingerea scopului asociației;

 • e)    îndeplinește funcția de ordonator al bugetului;

Art.28 Vice-președintele Consiliului Director este Dra. Popescu Madalina, identificata prin C.I., seria GL, nr. 854970, domiciliata in Mun. Galați, Bld. Traian Vuia, nr. 18, bl. Z14, sc.l, et.4, ap. 20, și are în principal următoarele atribuții:

 • (1) Vice-președintele este înlocuitor de drept al Președintelui.

 • (2) Dacă președintele și vice-președinte sunt în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, Adunarea Generală poate delega temporar un membru din cadrul său pentru a îndeplini parțial sau în totalitate atribuțiile Președintelui.

 • (3) Vicepreședintele asociației este ales dintre reprezentanții membrilor asociației pentru un mandat de 4 ani, putând fi realesi în această funcție.

 • (4)  Vicepreședintele asociației asigură supravegherea și îndrumarea curentă a personalului angajat al asociației și efectuează toate actele și operațiunile curente necesare desfășurării în bune condiții a activității asociației.

 • (5) Vicepreședintele are specimen de semnătură în bancă.

Art. 29 Secretarul Consiliului Director este Dna. Alupoaei Mihela-Carmen, identificata prin C.I., seria GL, nr. 552520, domiciliata in Mun. Galați, Str. Portului, nr.

23, bl. Siret3, sc.5, et.5, ap. 85, și are în principal următoarele atribuții:

 • a) Coordonează, îndrumă și controlează structura administrativă a Asociației;

 • b) întocmește procesele-verbale ale ședințelor Adunării Generale și ale Consiliului Director;

 • c) Organizează alegerile în cadrul Adunării Generale;

 • d) Menține registrul de corespondență;

 • e) Urmărește ținerea la zi a evidențelor Asociației și se îngrijește de menținerea în bună ordinea actelor Asociației;

 • f) îndeplinește orice alte atribuții ce derivă din natura funcției pe care o deține

Secretarul General al Asociației își poate delega atribuțiile funcției oricărui membru al Consiliului Director sau al Asociației, pe o perioadă nelimitată.

Art. 30 Cenzorul Asociație

 • 1) Controlul financiar intern al asociației este asigurat de un cenzor ales de Adunarea Generală la prima intalnire a acesteia și are obligația verificării trimestriale a activităților economico - financiare ale asociației și dispunerii măsurilor necesare bunei administrări a patrimoniului asociației.

 • 2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani, mandatul putând fi reînnoit.

 • 3) Cenzorul își desfășoară activitatea în baza prevederilor prezentului Statut, a Regulamentului de ordine internă, și a reglementărilor legale în vigoare.

 • 4) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. De asemenea nu poate fi cenzor: persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită.

Art.31 Compartimentul administrativ

Compartimentul Administrativ va fi condus de un Director Executiv ales de Adunarea Generala la prima intalnire a acesteia.

Directorul executiv are ca atribuții principale, următoarele:

 • - Coordonează activitatea lucrativa, atat sub aspect organizatoric cat și al respectării procedurilor de lucru;

 • - Monitorizează implementarea Strategiei de Dezvoltare a Asociației;

 • - Administrează relația cu ministerele de resort, organismele intemediare, centrele regionale, oficiile județene si cu alte instituții, in vederea desfarurarii activitatii propriu-zise a Asociației;

 • - Angajeaza asociația in relație cu tertii, in limitele de competenta stabilite deConsiliul Director;

 • - Rezolva acte juridice scrise in numele și pe seama asociației, in limitele aprobate de Adunarea Generala sau Consiliul Director;

 • - Rezolva actele curente ale asociației, inclusiv actele financiar-contabile;

 • - Răspunde, alaturi de directorul financiar - contabil, pentru îndeplinirea sarcinilor dispuse de președinte, prezentând periodic rapoarte scrise Consiliului Director

Capitolul V

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art. 32 Asociația „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA SI SOCIALA A MUNICIPIULUI GALAȚI” are patrimoniu și buget propriu. La înființare patrimoniul asociației este de 1.000 lei.

Art. 33 Patrimoniul asociației se va întregi cu sume provenite din donații, sponsorizări, legate, cotizațiile membrilor, dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiții legale, resurse obținute de la un buget de stat și/sau de la bugetele locale, etc. și respectiv bunuri de la asociați sau alte persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate.

Art. 34 (1) Sursele financiare ale asociației vor fi folosite exclusiv pentru îndeplinirea scopului și realizării obiectivelor asociației, pentru cheltuielile de funcționare, chirii, acoperirea cheltuielilor pentru realizarea bazei tehnico-materială de specialitate, achiziționarea de echipamente, pentru cheltuieli cu abonamente la publicații de specialitate, pentru editarea și tipărirea publicațiilor de specialitate, pentru salarizarea personalului administrativ angajat cât și alte cheltuieli ce decurg din funcționarea asociației.

(2) Partea de contribuție a fiecărui asociat va fi stabilită, de comun acord, prin hotărârea Adunării Generale.

Capitolul VI

DIZOLVAREA, LICHIDAREA ȘI DISTRIBUIREA PATRIMONIULUI ASOCIAȚIEI

Art. 35 Asociația se dizolvă:

 • •    De drept

 • •     Prin hotărâre judecătorească

 • •     Prin hotărârea Adunării Generale a asociației

Art. 36 (1) Dizolvarea asociației de drept și respectiv prin hotărâre judecătorească poate avea loc în cazurile prevăzute de legislația în vigoare

 • (2) Dizolvarea asociației prin hotărârea Adunării Generale se poate produce când hotărârea este luată cu acordul a 2/3 din numărul membrilor asociației.

Art. 37 (1) în cazurile de dizolvare de drept sau prin hotărâre judecătorească, lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărârea judecătorească . în cazul dizolvării prin hotărârea Adunării Generale, lichidatorii vor fi numiți de către Adunarea Generală, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

(2) în toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor, urmându-se procedura prevăzută de legislația în vigoare.

 • (3) în cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoanele fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice

Semnaturile asociaților:

Nr.

Crt.

Denumirea membrilor

Statutul

membrilor

Numele     si

prenumele reprezentantului legal

Semnătură si ștampila reprezentantului

U.A.T.

MUNICIPIULUI

GALAȚI

Dl. Primar Stan

Marius

ASOCIAȚIA

„SMURD”

Dl.      Voicu

Costica

ASOCIAȚIA

CENTRUL   DE

DEZVOLTARE

SMART

Dl.     Cazacu

Iulian-Catalin

S.C. INDUSTRIAL1

PARC S.R.L

Dl.      Voicu

Costica

Adoptat astăzi,