Hotărârea nr. 326/2015

Revocarea HCL nr. 60/09.08.2012 privind constituirea comisiei pentru inchirierea, concesionarea si vanzarea terenurilor proprietatea municipiului prin licitatie publica

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.326

din 27.08.2015

pentru: revocarea H.C.L. nr. 60/09,08.2012 privind constituirea comisiei pentru închirierea, concesionarea și vânzarea terenurilor proprietatea municipiului, prin licitație publică

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 338/12.08.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.08.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 87802/12.08.2015, a inițiatorului -Primar, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 87804/12.08.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 36 altfuȚȚfidîfTLegea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 60/09.08.2012 privind constituirea unei comisii pentru închirierea, concesionarea și vânzarea terenurilor proprietatea municipiului, prin licitație publică.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.


^Preșeamte deședință,

VSecretarul Municipiului Galați, Radu Octatâqn Kovacs


HCL326doc.