Hotărârea nr. 322/2015

Trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati a unor active fixe, aflate in concesiunea SC APA CANAL SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 322 din 27.08.2015

privind: trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a unor active fixe, aflate în concesiunea S.C. APA CANAL SA.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 341/14.08.2015

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.08.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 87018/11.08.2015 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 89492/18.08.2015 al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând Hotărârea nr. 9/2015 a Consiliului de Administrație al Operatorului Regional - Societatea Apă Canal Galați;

Văzând adresa nr. 41388/11.08.2015 a Societății Apă Canal SA., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 87032/11.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (i)din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a activelor menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea activelor prevăzute la art. 1.

Art. 3 - Suma rezultată din valorificarea activelor fixe scoase din Juncțiune, constituie, potrivit legii, venit la bugetul local al Municipiului Galați.

Art. 4 - După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe menționate, atât Municipiul Galați, cât și S.C. Apă Canal SA. își actualizează evidențele contabile/extracontabile aferente.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

președinte de ședință, ț Cristian So^inEnache


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs

ANEXA HCL322/27.08.2015

MIJLOACE FIXE PROPUSE PTR. SCOATERE DIN FUNCȚIUNE SI CASARE

-DOMENIUL PUBLIC

Observații

Nr, crt.

Denumire mijloc fix

Caracteristici tehnice

An PIF

Valoare propusa pentru casare (lei)

Valoare ramasa de amortizat la iulie2015

Tip casare

01

CĂMIN COND. ADUC. V.ROSCA.

PREMO- nr. înv. -2210416

PREMO

1969

62,88

0

Casare totala

02

CĂMIN COND. ADUC. V.ROSCA.

PREMO- nr. înv. -2210417

PREMO

1969

62,88

0

Casare totala

03

CĂMIN COND. ADUC. V.ROSCA.

PREMO- nr. înv. -2210418

PREMO

1969

62,88

0

Casare totala

04

CĂMIN COND. ADUC. VADU ROSCA.,

PREMO-nr. înv. -2210419

PREMO

1969

62,88

0

Casare totala

05

CĂMIN COND. ADUCTIUNE VADU

ROSCA. PREMO-nr. înv. -2210420

PREMO

1969

62,88

0

Casare totala

06

INSTAL. CAM. GOLIRE VADU ROSCA-

SERBESTI - nr. înv.- 2210440

PREMO

1969

2.365,16

0

Casare totala

07

INST. CAM. Ventil. VADU ROSCA-

SERBESTI - nr. înv.- 2210441

PREMO

1969

2,253,63

0

Casare totala

08

VANA FLUTURE DN 1200 PUT HANU

CONACHI- nr. înv.- 2215286

1980

34.169,93

0

Casare totala

09

VANA FLUTURE DN 1200 PUT HANU

CONACHI- nr. înv.- 2215287

1980

34.169,93

0

Casare totala

10

VANA FLUTURE DN 1200 PUT HANU

CONACHI- nr. înv.- 2215288

1980

34.169,93

0

Casare totala

11

VANA FLUTURE DN 1200 PUT HANU

CONACHI- nr. înv.- 2215290

1980

13.459,96

0

Casare totala

12

VANAFLUTURE DN 1200 PUT HANU

CONACHI- nr. înv.- 2215291

1980

13.459,96

0

Casare totala

13

CĂMIN GOLIRE 2,25- nr. înv. -2260135

1994

7.985,66

3.153,53

Casare totala

14

CĂMIN DE VENTILAȚIE 1,23 ML,

4 BUC nr. înv.-2260136;

val. Totala = 23791,42

Propus ptr. casare

2 buc. cam. ventilație

1994

11.895,71

4.694,53

Casare parțiala

15

ȚEAVA DN 1200mm;L= 6502,8 ML -nr. înv. -2260110;

val totala= 5.847.049,44 lei

Pp. ptr.Casarc' 1866 ml/val= 1.677.830,20 lei

1994

1.677.830,20

0

Casare parțiala

16

CAM. COND. ADUC. V.ROCA -ȘERB.

nr. Inv.-2210415

PREMO

1969

62,88

0

Casare totala

17

COND.ADUC. TUBURI PREMO lungine = 41,712 km Val. Totala = 947866,97 lei;

nr. Inv.-2213788

PREMO

Pp. ptr. casare 279 ml

1969

6.340,02

0

Casare parțiala

18

SUBTRAV. CF. HANU . CONACHI

nr. înv.- 2215306

1980

131.821,04

0

Casare totala

19

ȚEAVA OL DN 1200 ML

-nr. Inv.-2215307

1980

57.120,05

0

Casare totala

20

VANA FLUT. DN 1200 SUBTR. HANU

CONACHI nr. înv. -2215308

1980

37.274,78

0

Casare totala

21

VANA FLUT. DN 1200 SUBTR. HANU

CONACHI nr. înv. -2215309

1980

37.274,78

0

Casare totala

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Caracteristici tehnice

An PIF

Valoare propusa pentru casare (Iei)

Valoare ramasa de amortizat la iulie2015

Tip casare

22

CAM. VANAB.A.; SUBRAVERSARE

HANU CONACHI nr. înv. 2215310

1980

8.753,17

0

Casare totala

23

CĂMIN VANA DN 1200- 4 BUC;

nr. înv.- 2250367

1994

72.009,12

28.416,58

Casare totala

24

CĂMIN GOLIRE 4,5 MP

nr. înv.- 2260134

1994

31.942,66

0

Casare totala

25

CĂMIN DE VENTILAȚIE 1,23 M

4 BUC ;nr. înv. - 2260136 ;

val. Totala = 23791,42 lei

Pp. ptr. Casare

1 buc

1994

5.947,85

0

Casare parțiala

26

TEAVADN 1200 ;6502,8 ML -nr. înv. -2260110 ;

val totala= 5.847.049,44 lei

Pp ptr. Casare

241 ml;

val=216697,251ei

1994

216.697,25

85.105,80

Casare parțiala

27

ȚEAVA 1400mm; 10ML,

nr. înv.- 2260111

1994

9226,47

3.630,18

Casare totala

28

CĂMIN VANA 1200mm; 12,76 MP

nr. înv. -2260132

1994

75.025,26

29.609,21

Casare totala

29

COND.ADUC. TUBURI PREMO lungime totala= 41,712 km ;Valoare totala = 947866,97 lei; nr. Inv.-2213788

PREMO

PP. ptr. casare casat 200ml

1969

4.544,81

531,95

Casare parțiala

30

COND. LEG DN 1000 mm, OTEL;

nr. Inv.=2212574;

1974

2.950,59

0

Casare totala

31

SUBTRAV.CF. COND.1200 PISCU,

nr. înv.-2215300

1980

140.455,12

0

Casare totala

32

ȚEAVA OL DN 1200 LA SUBTRAVERSARE CF

nr. înv. - 2215307

1980

57.120,05

0

Casare totala

33

VANAFLUT.DN 1200 SUBTR. PISCU

nr. înv.-2215302

1980

30.091,87

0

Casare totala

34

VANAFLUT.DN 1200 SUBTR. PISCU

nr. înv. -2215303

1980

30.091,87

0

Casare totala

35

CAM. VANA SUBTR. ADUC. 1200 PISCU-

nr. înv. - 2215304

1980

9.657,67

0

Casare totala

36

CAM. VANA SUBTR. ADUC. 1200 PISCU-

nr. înv.-2215305

1980

9.657,67

0

Casare totala

37

VANA FLUT. DN 1200 TRI -

nr. Inv.2215266

1980

37.647,58

0

Casare totala

38

SUBTRV. SUHURLUI DN 25-

nr. înv.- 2215274

1980

103.632,52

0

Casare totala

39

13 BUC CAM. VENTIL GOL. COND AD

TRInr. înv.-2215265,

VAL TOTALA =111.422,48 LEI

Propus ptr. Casare -

2 buc

1980

17.141,92

0

Casare parțiala

40

3 BUC CAM VANE BA COND ADUCT.

TR I nr. înv.- 2215264,

VAL TOTALA- 29.338,16 lei

Casat 1 buc

1980

9.779,38

0

Casare parțiala

41

13 BUC CAM. VENTIL GOL. COND

Propus ptr. Casare -

1980

8.570,96

0

Casare parțiala

ADUCTIUNE TRI nr. înv. -2215265,

VAL TOTALA =111.422.48 LEI

1 buc

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Caracteristici tehnice

An PIF

Valoare propusa pentru casare (lei)

Valoare ramasa de amortizat la iulie2015

Tip casare

42

COND.ADUC. TUBURI PREMO lungine =

41,712 km

VAL. TOTALA = 947.866,97 lei

nr. Inv.-2213788

PREMO casat 200 ml

1969

4.544,81

0

Casare parțiala

43

36 BUC CAM. VEN. GOL.COND.ADUCT.

TR II; nr. înv.- 2215275,

VAL. TOTALA =232.505,54 lei

Propus ptr. Casare -

1 buc

1980

6.458,49

0

Casare parțiala

44

VANA FLUTURE DN 1200 PUT H.

CONACHI ,nr. înv.- 2215283

1980

34.169,93

0

Casare totala

45

ȚEAVA DN 1200 6.502,8 ML -nr. înv. -2260110;

val totala= 5.847.049,44 lei

Propus ptr. Casare

L= 200 ml

1994

179.831,75

0

Casare parțiala

46

COND.ADUC. TUBURI PREMO lungine =

41,712 km VAL. TOTALA = 947.866,97 lei nr. Inv.-2213788

PP. ptr casare

L= 35 ml

1994

795,34

0

Casare parțiala

47

COND. OTEL DN 1000MM ,ADUCTIUNE

nr. înv. -2210439, VAL. TOTALA = 4509,57 lei, L totala = 454 ml

Pp. ptr. Casare

L=300 ml

1969

2.979,90

0

Casare parțiala

48

COND. OTELDN 1000MM ADUCTIUNE,

nr. înv.- 2210439,

VALOARE TOTALA =4509,57 lei; lungime totala =454 ml

Propus ptr. Casare

L=154ml

1969

1.529,67

0

Casare parțiala

49

3 BUC CAM VANE BA COND AD TR I nr. înv.- 2215264, VALTOTALA= 29338,16 lei

Casat 1 buc

1980

9.779,39

0

Casare parțiala

50

COND. PREMO 1000REF FIR II; nr. înv. -2214821, L= 4,031 km;

VAL. TOTALA = 2.018.182,00 lei

Pp. ptr. casare

L= 1,1 km

1979

550.731,88

0

Casare parțiala

51

CAM. BA PT VENTIL COND. SERBESIL-

MOVILENI nr. înv. -2214800

PREMO

1979

1.769,78

0

Casare totala

52

CAM. BA PT VENTIL COND. SERBESTL-

MOVILENI nr. înv. -2214801

PREMO

1979

1.769,78

0

Casare totala

53

COND. PREMO 1000 REF. SERBESTI. -

MOVILENI, nr. înv.- 2214790,

VALTOTALA= 3.109.835,75 lei,

L = 23,949 km

Pp. ptr. casare

L=155ml

1979

20.127,13

0

Casare parțiala

54

CAM. BA. VENTIL. COND SERBESTI -

MOVILENI ,nr. înv.- 2214802

1979

1,769,78

0

Casare totala

...

Total valoare propusa la casare ( LEI)

3.799.169,44

155.141,78