Hotărârea nr. 320/2015

Completarea anexei la HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 320 din 27.08.2015

privind: completarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 340/14.08.2015

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.08.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 86938/10.08.2015 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 89482/18.08.2015 al Direcției Generale Buget Finanțe, al Direcției Generale de Dezvoltare, al Direcției Generale Servicii Publice, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice, al Instituției Arhitect Șef, și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 21, alin. (2) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiilepct. Xdin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavwi Kovacs

Anexa la HCL nr 320/27.08.2015

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

1

Teren în suprafață de 1628 mp

Str. Florilor, Nr.l N- Domeniu public S- Domeniu public E- Str. Florilor

V- Domeniu public

2

Teren în suprafață de 81 mp

Str. Basarabiei, Bloc C17 N-Str. Basarabiei

S- BlocC17 E- Domeniu public

V- Domeniu public

3

Teren în suprafață de 47 mp

Str. Basarabiei, Bloc CI7 N- BlocC17

S- Domeniu public E- Domeniu public

V- Domeniu public

4

Teren în suprafață de 2015 mp

Str. Mihai Bravu, Nr. 42 N- Proprietate privată S- Proprietate privată E- Proprietate privată V- Str. Mihai Bravu

5

Teren în suprafață de 40 mp

Str. Siderurgistilor, Nr. 8, B1.D4, Ap.64

N- Domeniu public

S- Domeniu public E-Bloc D4

V-Bdul Siderurgistilor

6

Teren în suprafață de 824 mp

Str. Traian

N- Proprietate privată S- Domeniu public E- Domeniu public V- Str.Traian