Hotărârea nr. 316/2015

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 15 si 18, Str. Alexandru Moruzzi nr. 132 in vederea realizarii de "hale sablare, vopsire, drumuri si platforme, amplasare logo pe fatada, imprejmuire, spatii verzi, organizare de santier"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 316

din 27.08.2015

privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 15 și 18, str. Alexandru Moruzzi, nr. 132, în )                 vederea realizării de “hale sablare, vopsire, drumuri și platforme, amplasare

log o pe fațadă, împrejmuire, spații verzi, organizare de șantier”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 361/27.08.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de

27.08.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 92442/27.08.2015, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 92444/27.08.2015, al Instituției |        Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit.”c” coroborate cu dispozițiile art. 63, alin. (1), lit. ”d”, alin. 5, lit. ’f”, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e”, din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului înregistrat sub nr. 17393/20.04.2015, al documentației Plan Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 15 și 18, str. Alexandru Moruzzi, nr, 132, în vederea realizării de “hale sablare, vopsire, drumuri și platforme, amplasare logo pe fațadă, împrejmuire, spații verzi, organizare de șantier”, individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 15 și 18, str. Alexandru Moruzzi, nr. 132, în vederea realizării de “hale sablare, vopsire, drumuri și platforme, amplasare logo pe fațadă, )        împrejmuire, spații verzi, organizare de șantier”, beneficiar Societatea Șantierul Naval

Damen Galați SA., individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, cu dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,


Secretarul Municipiului Galați, Radu OctavKin Kovacs