Hotărârea nr. 305/2015

Modificarea si completarea HCL nr. 1/23.06.2012 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarati alesi la alegerile locale din data de 10.06.2012, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 305

din 27.08.2015

privind: modificarea și completarea H.C.L. nr. 1/23.06.2012 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarați aleși la alegerile locale din data de 10.06.2012, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 370/27.08.2015

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 92174/27.08.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 92176/27.08.2015, al Compartimentului Asistență Tehnică și Juridică Consiliul Local;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 1/23.06.2012 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarați aleși la alegerile locale din data de 10.06.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) din H.C.L. nr. 1/23.06.2012 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarați aleși la alegerile locale din data de 10.06.2012, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

”Se alege prin vot deschis exprimat prin ridicare de mâini, comisia de validare a mandatelor consilierilor declarați aleși la alegerile locale din data de 10 06 2012, în următoarea componență:

Formațiunea politică

  • 1. PalădiGina ’

  • 2. Bogatu Hristache

  • 3. Caliga Gigei                        Independent

  • 4. Vals Vergiliu Sorin

  • 5. Cocu Desilia

Art. 2 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

PreședinlPde ședință,


Contrasemnează,


Secretarul Municipiului Galați, Radu OctaVian Kovacs

/