Hotărârea nr. 299/2015

Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2015

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 299 din 31.07.2015

privind: rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2015

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 324/27.07.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 81522/27.07.2015 a inițiatorului -

, Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 81524/27.07.2015, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2), art. 29, art. 36, alin. (1), art. 49, __________alin. (4), alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu _____ modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HCL 299 doo.

HOTĂRĂȘTE:

. Art,          aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al

Municipiului Galați pe anul 2015, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă rectificarea bugetului de credite interne și externe pe anul 2015, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează,

pt.


Secretarul rnupicipiului Galați,  c. j. Nicolfe fiostache

Rectficari


Cheltuieli buget local


Capitole Titluri


DENUMIREA INDICATORILOR


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE


Alte servicii publice generale


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II. BUNURI SI SERVICII TITLUL V. FONDURI DE REZERVA CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE


Tranzacții privind datoria publica împrumuturi


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLUL


TITLUL


  • II. BUNURI SI SERVICII

  • III. DOBÂNZI


Ordine


publica si siguranța naționala


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE


Inva taman t


Page 1 of 3

Anexa 1 la HCL nr. 299 / 31.07.2015


2015


- mii lei


si

cod

BUGET APROBAT

INFLUENTE +/-

BUGET MODIFICAT

51.02

28,033.00

100.00

28,133.00

01

24,898.00

100.00

24,998.00

10

17,848.00

0.00

17,848.00

20

7,050.00

100.00

7,150.00

70

3,135.00

0.00

3,135.00

71

3,135.00

0.00

3,135.00

54.02

6,055.00

-1,260.00

4,795.00

01

6,037.00

-1,260.00

4,777.00

10

1,976.00

0.00

1,976.00

20

250.00

0.00

250.00

50

3,811.00

-1,260.00

2,551.00

70

18.00

0.00

18.00

71

18.00

0.00

18.00

55.02

5,680.00

0.00

5,680.00

01

5,680.00

0.00

5,680.00

20

960.00

0.00

960.00

30

4,720.00

0.00

4,720.00

61.02

15,291.00

0.00

15,291.00

01

14,926.00

0.00

14,926.00

10

370.00

0.00

370.00

20

230.00

0.00

230.00

51

14,326.00

0.00

14,326.00

70

365.00

0.00

365.00

71

365.00

0.0Q—-

3 65.00.

Â47>'-


65.02


155,560.0001

10

20

148,279.00

117,895.00

21,870.00

01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI.DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

s 14^01)9.00

^•895.00

ț.Mo.oo

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN 56 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

5,166.00

W

oȘ-/166.00

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

2,348.00

o.ocf

2,348.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,000.00

0.00

1,000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7,281.00

0.00

7,281.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

7,281.00

0.00

7,281.00


Page 2 of 3


Rectficari


Cheltuieli buget local


2015


Capitole Titluri


- mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


cod


BUGET APROBAT


INFLUENTE +/-


BUGET MODIFICAT


.Șanatate .....              .

66.02

.14.,. 197.00

.0.00 . _

14,197.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

12,065.00

0.00

12,065.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,708.00

0.00

3,708.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

175.00

0.00

175.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

8,182.00

0.00

8,182.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,132.00

0.00

2,132.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,132.00

0.00

2,132.00

Cultura, recreere si religie

67.02

43,256.00

0.00

43,256.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

27,955.00

0.00

27,955.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,300.00

0.00

10,300.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

12,078.00

0.00

12,078.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

89.00

0.00

89.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

5,488.00

0.00

5,488.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15,301.00

0.00

15,301.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

15,301.00

0.00

15,301.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

49,013.00

120.00

49,133.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

48,833.00

120.00

48,953.00

"TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

11,412.00

0.00

11,412.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

4,777.00

120.00

4,897.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI

51

4,127.00

0.00

4,127.00

ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

19,507.00

0.00

19,507.00

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA

57

7,428.00

0.00

7,428.00

TITLUL IX. ALTE CHELTUIELI

59

1,582.00

0.00

1,582.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

180.00

180.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

180.00

180.00


Locuințe, servicii si dezvoltare publica


70.02


01. CHELTUIELI CURENTE

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE


01

10

20

55

DIN 56


36,848.00

127.00

19,200.00

2,131.00

15,390,0037,148.00

127.00

19,500.00

2,131.00

15,390.00


70

71


29,830.00

29,830.00


0.00

0.00


29,830.00

29,830.00


Rectficari     Cheltuieli buget local

Capitole Titluri

2015

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

BUGET

APROBAT

__38 ,.4 65.00

INFLUENTE

+/-

BUGET MODIFICAT

.Protectia^mediulwi . - .      .   .   ... .

74.02

0.00.

38,4 6.9.00  .

01. CHELTUIELI CURENTE

01

20,933.00

0.00

20,933.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

20,000.00

0.00

20,000.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

933.00

0.00

933.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

12,136.00

0.00

12,136.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

12,136.00

0.00

12,136.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

5,400.00

0.00

5,400.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

5,400.00

0.00

5,400.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

200.00

0.00

200.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

200.00

0.00

200.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

200.00

0.00

200.00

Combustibili si energie

81.02

12,221.00

0.00

12,221.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,000.00

0.00

6, 000.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

6,000.00

0.00

6,000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6,221.00

0.00

6,221.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,221.00

0.00

2,221.00

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

4,000.00

0.00

4,000.00

Transporturi

84.02

94,714.00

0.00

94,714.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

50,261.00

0.00

50,261.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

14,261.00

0.00

14,261.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

17,000.00

0.00

17,000.00

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

56

19,000.00

0.00

19,000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

34,993.00

0.00

34,993.00

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

71

32,351.00

0.00

32,351.00

TITLUL XI. ACTIVE FINANCIARE

72

2,642.00

0.00

2,642.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

9,460.00

0.00

9,460.00

TITLUL XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

9,460.00

0.00

9,460.00

529,367.00         0.00     529,367.00

Total :

Page 1 of 3

ANEXA 2 la HCLnr. 299/31.07.2015

UNITATEA

COD

WM

APROBAT

+/-

iSUliHiX MODIFICAT

1.

2.

3.

4.

5.

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

28,033.00

100.00

28,133.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

28,033.00

100.00

28,133.00

Alte servicii publice generale

54.02

6,055.00

-1,260.00

4,795.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI ’

6,055.00

-1,260.00

4,795.00

Tranzacții privind datoria publica si

55.02

5,680.00

0.00

5,680.00

împrumuturi

1 MUNICIPIUL GALAȚI

5,680.00

0.00

5,680.00

Ordine publica si siguranța naționala    61.02

15,291.00

0.00

15,291.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

965.00

0.00

965.00

2 POLITIA LOCALA GALAȚI

14,326.00

0.00

14,326.00

Invatamant                                  65.02

155,560.00

740.00

156,300.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

15,067.00

0.00

15,067.00

2 ȘCOALA GIMNAZIALA NR.18

3,303.00

0.00

3,303.00

3 GRĂDINIȚĂ PP "TEDI"

726.00

10.00

736.00

4 GRĂDINIȚĂ PP NR. 30

1,426.00

0.00

1,426.00

5 GRĂDINIȚĂ PP "CODRUTA"

929.00

0.00

929.00

6 GRĂDINIȚĂ PP NR. 1

1,238.00

0.00

1,238.00

7 GRĂDINIȚĂ PP "ELENA DOAMNA"

919.00

0.00

919.00

8 GRĂDINIȚĂ PP NR. 7

2,017.00

0.00

2,017.00

9 GRĂDINIȚĂ PN "IOAN NENITESCU"

624.00

0.00

624.00

10 GRĂDINIȚĂ PN NR. 34

357.00

0.00

357.00

11 GRĂDINIȚĂ PP NR. 36

851.00

0.00

851.00

12 GRĂDINIȚĂ PP "LICURICI"

729.00

5.00

734.00

' T3-GRĂDINIȚĂ PP ""STEP' BY STEP"

882:00---

■ 10.00

"892.00.

14 GRĂDINIȚĂ PP "MOTANUL INCALTAT"

1,944.00

30.00

1,974.00

15 GRĂDINIȚĂ PP "CAMIL RESSU"

1,163.00

0.00

1,163.00

16 GRĂDINIȚĂ PP "CROITORASUL CEL

681.00

5.00

686.00

VITEAZ"

17 GRĂDINIȚĂ PP "ARLECHINO"

1,070.00

5.00

1,075.00

18 GRĂDINIȚĂ PP "PRICHINDEL"

832.00

0.00

832.00

19 GRĂDINIȚĂ PP NR. 64

549.00

0.00

549.00

20 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3

1,574.00

25.00

1,599.00

21 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5

2,231.00

0.00

2,231.00

22 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7

1,575.00

0.00

1,575.00

23 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10

1,435.00

24 ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL

2,164.00

SADOVEANU"

25 ȘCOALA GIMNAZIALA "ȘTEFAN CEL

2,531.00

MARE"

26 ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA"

974.00

27 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 16

1,131.00

28 ȘCOALA GIMNAZIALA "LUDOVIC COSMA"

924.00

29 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 20

907.00

30 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22

2,410.00

31 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24

1,416.00

32 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 25

2,206.00ANEXA 2


UNITATEA


COD


+/“


UULW'11

MODIFICAT


4.

5.

1.

2.

3.

33 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 26

1,010.00

' 0.00

1, 010.00

34 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28

2,502.00

10.00

2,512.00

35 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29

3,417.00

0.00

3, 417.00

36 ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE

2,341.00

0.00

2,341.00

MOISIL"

37 ȘCOALA GIMNAZIALA "IULIA HASDEU"

1,325.00

0.00

1,325.00

38 ȘCOALA GIMNAZIALA "SF. GRIGORIE TEOLOGUL"

1,481.00

0.00

1,481.00

39 ȘCOALA GIMNAZIALA "SFINȚII

1,788.00

0.00

1,788.00

IMPARATI"

40 ȘCOALA GIMNAZIALA "DAN BARBILIAN"

2, 226.00

0.00

2,226.00

41 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU"

3,569.00

0.00

3,569.00

42 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 33

2,263.00

0.00

2,263.00

43 ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI

2,132.00

0.00

2,132.00

VITEAZUL"

44 LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA"

3,125.00

0.00

3,125.00

45 ȘCOALA GIMNAZIALA "C-TIN GH.

1,993.00

30.00

2,023.00

MARINESCU"

46’LICEUL TEORETIC "DUNAREA"

2,694.00

0.00

2,694.00

47 GRĂDINIȚĂ PN "ION CREANGA"

1,408.00

0.00

1,408.00

48 GRĂDINIȚĂ PP NR. 9

1, 086.00

20.00

1,106.00

49 COLEGIUL NATIONAL "M.

2,854.00

0.00

2,854.00

KOGALNICEANU"

50 COLEGIUL NATIONAL "VASILE

3,876.00

0.00

3,876.00

ALECSANDRI"

51-COLEGIUL ECONOMIC - "VIRGIL ■ ■ ■■

■    ■ 4,155.00 .   . ..

0.00

—4,-155.00

MADGEARU"

52 COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO"

3,698.00

0.00

3,698.00

53 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"

3,677.00

220.00

3,897.00

54 ȘCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN"

3,670.00

0.00

3,670.00

55 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL

3,747.00

0.00

3,747.00

SALIGNY"

56 COLEGIUL DE ALIM. SI TURISM "D.

4,251.00

0.00

4,251.00

MOTOC"

57 COLEGIUL DE IND. ALIMENTARA "E. •

3,998.00

100.00

4,098.00

DOAMNA"

58 LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"

2,779.00

125.00

2,904.00

2,551.'OU

301.00

-Ș34.00

0'91.00


ou0.00


0.00


3,357.00


ANEXA 2
BUliE'l' MODIFICAT


3.

Sanatate

66.02

14,197.00

0.00

14,197.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

2,065.00

0.00

2,065.00

2 SERVICIUL DE ASISTENTA MEDICALA

3,950.00

0.00

3,950.00

3 SPITALUL "BUNA VESTIRE"

2,815.00

0.00

2,815.00

4 SPITALUL DE PEDIATRIE

2,900.00

0.00

2,900.00

5 SPITALUL ELISABETA DOAMNA

2,230.00

0.00

2,230.00

6 Unitatea medico-sociala Pechea

237.00

0.00

237.00

Cultura, recreere si religie

67.02

43,256.00

0.00

43,256.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

31,178.00

0.00

31,178.00

2 TEATRUL MUZICAL

8,644.00

0.00

8,644.00

3 TEATRUL DRAMATIC

3,434.00

0.00

3,434.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

49,013.00

120.00

49,133.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

35,001.00

0.00

35,001.00

2 CF-CRESE

751.00

60.00

811.00

3 Centrul multifuncțional de

4,728.00

0.00

4,728.00

servicii sociale Galați

4 CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE SF

1,722.00

0.00

1,722.00

SPIRIDON

5 Cantina de ajutor social

3,531.00

0.00

3,531.00

6 CĂMINUL DE PERSOANE VÂRSTNICE

1,392.00

0.00

1,392.00

ȘTEFAN CEL MARE

7 CENTRUL DE LOCUINȚE SI SPRIJIN

875.00

60.00

935.00

PENTRU TINERET

8 Unitatea medico-sociala Pechea

1,013.00

0.00

1,013.00

Locuințe, servicii■si dezvoltare

70.02

66,678.00

300.00

66,978.00

publica

1 MUNICIPIUL GALAȚI

66,678.00

300.00

66,978.00

Protecția mediului

74.02

38,469.00

0.00

38,469.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

38,469.00

0.00

38,469.00

Acțiuni generale economice, comerciale

80.02

200.00

0.00

200.00

si de munca

1 MUNICIPIUL GALAȚI

200.00

0.00

200.00

Combustibili si energie

81.02

12,221.00

0.00

12,221.00

1 MUNICIPIUL GALAȚI

12,221.00

0.00

12,221.00

Transporturi

84.02

94,714.00

0.00

94,714.00

“T“MUNI C1P1 UL”GALATI    '

94J714.10

u. 00

9477T4TCT0-

TOTAL GENERAL

529,367.00

0.00

529,367.00Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015


CREDIT INTERN


Nr.crtDenumire obiectiv


de investiții


Modernizare strada Traian intre str.Brăilei si MeWHCL aprobare indicatori


Valoare investiție conf HCL


I?

II .......■■■■.......H I-               .....■■■■........

ValoarC i investiție ramase de de finanțat

' A


84.07.03.03


HOL 33/2011


56.052,93


28.412,69


1 doare finanțata din împrumut

< EC in ariui 2015HCL369/2011


6.567,17


5.300


70.07.03.30


67.07.05.03


67.07,05.03

51.02.01.03HCL415/2013


HCL118/2010, HCL149/2011 HCL84/2013: HCL431/201358.621,26


13.342,93


3.244,18

49.338,12lentru managementul fluentei si siguranței


84.07.03.03


HCL48/2012, HCL56/2013


19.214,54


I-
Proiect "Creșterea performantei energetice a blocului A7 asoc.de proprietari 396 si A21 asoc.de proprietari 881"


70.07.03.30


HCL118/18.10.2012


2.862,07


Proiect "Creșterea performanei energetice a blocului de locuințe L asoc.de


proprietari 306"


HCLi18/18.10.201ZProiect "Creșterea performan :ei energetice â blocurilor de locuințe Y5, ¥6, ¥ 7 asoc.de proprietari 518"                                                        ...    .


70.07.03.30


HCL203/30.05.2013


3.133,09
Proiect "Creșterea performanei energetice a blocurilor de locuințe C11,C12,D8 asoc.de proprietari 257'*. ..


HCL118/18.10.2012


4,676,67


Proiect "Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe G10,X4, 380,574"


TOTALCL203/30.05.2013


2.578;74


4.818,10

45.978,76


13.342,93


3.2j44,18

48.878,00


19:^14,54


Z-

2.862,07


2.391,62

■țț '■


3.133,09


4.676,67

■ s


2.578,74


179.5^1,39


1.800


9.000


5.700

1.20025.000


14.071


2.152


1.483


2.392


2.741


2.161

48.000