Hotărârea nr. 297/2015

Modificarea si completarea HCL nr. 170/10.04.2008 privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Galati, inlocuirea anexelor care cuprin caietele de sarcini pentru activitatile serviciului public de salubrizare si aprobarea anexelor la caietele de sarcini de executie pentru toate activitatile de salubrizare, aprobate prin HCL 647/2007, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 297

ain 31.07.2015

pentru: modificarea și completarea HCL 170/10.04.2008 privind aprobarea Indicatorilor de performanță pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Galați, înlocuirea anexelor care cuprind caietele de sarcini pentru activitățile serviciului public de salubrizare și aprobarea anexelor la caietele de sarcini de execuție pentru toate activitățile de salubrizare, aprobate prin HCL 647/2007, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 291/08.07.2015

" -  -                                                 ședință^ărdmăraln~dătă de"

31.07.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 80778/23.07.2015, a inițiatorului Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 80780/23.07.2015 al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

~ Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vederejigpprțul.de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodar ie. _ comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 124 din Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, emis de Autoritatea Națională de Reglementare Pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin, (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”,pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art, 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea anexelor 1/A, 2/A, 3/A, 4/A, i/B, 1/D, 1/G, 2/G, 3/G, l/H, 3/H, 4/H, 5/H, 1/fi 2/fi 3/fi 4/fi 5/fi 6/fi 1/L, 2/L, 3/L din HCL nr. 170/10.04.2008 privind aprobarea Indicatorilor de performanță pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Galați, înlocuirea anexelor care cuprind caietele de sarcini pentru activitățile serviciului public de salubrizare, și aprobarea anexelor la caietele de sarcini de execuție pentru toate activitățile de salubrizare, aprobate prin HCL 647/2007, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor 1,2,3,4,5, 6,7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19, 20, 21 și 22, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire ăpreUedm^rdcestei hotărâri:      .......... .......

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

pt. Secretarul inuhicipiului Galați c.j. Nicola&Costache

Anexa nr. 1/A                               '

la caietul de sarcini al activității "Sortarea deșeurilor municipale"

Anexa 1 la HCL nr. 297 / 31.07.2015.'


Lista cu locația punctelor pentru colectarea selectivă și dotarea acestora cu recipienteNr.

Crt.

Locuri de amplasare a pi colectare

netului de

Adresa utilizatorilor deserviți

Număr de persoane deservite

Număr containere și/sau pubele/volum (tri

Hârtie/Carton

Sticlă

Material pla

i|ic/Metal

1

Af. Bloc S 12

Aurel Vlaicu

Populația

1/2.15 mc

1/2.15 mc

;    1/2.15

|nc

2

Af. Bloc R 2

Aurel Vlaicu

Municipiului

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

|nc

3

Af. Bloc S 15

Aurel Vlaicu

Galați care,

1/2.15 mc

1/2.15 mc

o|

4

Af. Bloc C 8

Aurel Vlaicu

conform datelor

1/2.15 mc

1/2.15 mc

'    1/2.15

[mc

5

Af. Bloc H 1 - H

2

Aurel Vlaicu

furnizate de

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

[mc

6

Af. Bloc U 7

Aurel Vlaicu

Direcția

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2. 1:

mc

7

Af. Bloc L 4

Aurel Vlaicu

Județeană de

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1:

mc

8

Af. Bloc T 1

Aurel Vlaicu

Statistică este în

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1:

mc

9

Af. Bloc R 1

Aurel Vlaicu

număr de 284986

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1.

mc

10

Af.BlocC 15

Aurel Vlaicu

locuitori

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1

mc

11

Af. Bloc SD 6

Aurel Vlaicu

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1

mc

12

Af. Bloc SD 4

Aurel Vlaicu

1/2.15 mc

1/2.15 mc

! 1/2.1

mc

13

A£-BJec-X2

Aurel Vlaicu

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1

mc

14

k.................

Aurel Vlaicu

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1

mc

15

A

Aurel Vlaicu

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1

mc

\ 16

Ai

Aurel Vlaicu

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.J

1 mc

17

^cS^^asarăbie S id^t^giștiSk (sub

erab)

Aurel Vlaicu

1/2.05 mc

0

l/2.(

mc

18

AYyCbită’CFțârt

|6și

Cartier Bărboși

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.:

i mc

19

Af. Grădinița Fil^ști

Cartier Filești

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.:

i mc

20

Af. Bloc Pescăruș

Centru

1/2.15 mc

1/2.15 mc

, 1/2.

i mc

21

Af.Bloc B2

Centru

1/2.15 mc

1/2.15 mc

) 1/2.

i mc


L Anexa nr. 1/A

la caietul de sarcini al activității "Sortarea deșeurilor municipale"22

Af. Bloc Lastur

Centru i

23

Af. Bloc S9

Dimitrie Canțemir

24

Af. Bloc S6

Dimitrie Canțemir

25

Af. Bloc S4

Dimitrie Canțemir

26

Af. Bloc G2

Mazepa I

27

Af.BlocC10-C:

1

Mazepa I

28

Af. Bloc Alun I - A

unii

Mazepa I

29

Af. Bloc B2

Mazepa I

30

Af. Bloc C2-Ci

Mazepa I

31

Af. Bloc C6-C'

Mazepa I

32

Af. Bloc Salck

Mazepa I

33

Af. Bloc R5

Mazepa I

34

B-dul Marii Uniri -Pi

(subteran)

*ecista

Mazepa î

35

Af. Bloc L4

Mazepa II

,36

Af. Bloc DL1

Mazepa II

37

Af.Bloc DL3

Mazepa II

38

B-dul Marii Uniri - pa

(subteran)

rc Viva

Mazepa II

39

Af. Str. Crinului c/c

9 Mai

Micro 13 B

40

Af. Bloc Y6

Micro 13 B

41

Af. Cămin C

Micro 13 B

42

Af. Drum Centură (g

.araje)

Micro 13 B

43

Af. ÂNL bloc L

1

Micro 13 B

44

Af. ANL bloc (

Micro 13 B

45

Af. Str. Panait Ist

’ati

Micro 13 B

-W\

Af. Școala Generală (subteran)

nr. 38

Micro 13 B

\       Af. BlocPM5

Micro 14

>^48) :

-•1        Af. BlocPM7

Micro 14

; -49. ’

Af. Cămin CI

Micro 14

'/.iSfrS

Af. Bloc I

Micro 14

■ ~51

Af. Str. Drumul V

iilor

Micro 14


1/2.15 mc

1/2.15 mc

-    1/2.15:

c

1/2.15 mc

1/2.15 mc

-   1/2.15:

c

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15:

c

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

c

1/2.15 mc

1/2.15 mc

’   1/2.15

iC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

tC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

LC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

LC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

-   1/2.15

LC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

i 1/2.15

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

a 1/2.15

LC

1/2.05 mc

0

1/2.05

LC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

.   1/2.15

LC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

LC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

LC

1/2.05 mc

1/2.05 mc

-   1/2.05

LC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

LC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

l 1/2.15.

LC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

.   1/2.15

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

.   1/2.15

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

..    1/2.15

IC

1/2.05 mc

0

1/2.05

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

r 1/2.15

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

?   1/2.15

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

IC


52

Af Bloc A23

Micro 16

53

Af.’BlocA26

Micro 16

54

Af.Bloc A9

Micro 16

55

Af. Bloc Bl

Micro 16

56

Af. Bloc B5

Micro 1$

v 57

Af Bloc Bujor

3

Micro 16

58

Af. Bloc Bujor

4

Micro 16

59

Af. Bloc E3

Micro 16

60

Af. Bloc H

Micro 16

61

Af. Bloc Vega

Micro 16

62

Af. Str. Prunar

Micro 16

63

Af. Str. M. Sadoveanu

(subteran)

- Billa 3

Micro 16

64

Af. Str. Levaditti - cimiti

(subteran)

• Sf. Lazăr

Micro 16

65

Af. Bloc H

Micro 17

66

Af. Biserica Sf. Ghe

orghe

Micro 17

67

Af. Bloc 04

Micro 17:

68

Af. Bloc 06

Micro 17

69

Af. Bloc B14

Micro 17.

70

Af. Bloc F3

Micro 17

71

Af. Bloc L8

Micro 17

72

Af. Bloc FIO

Micro 17

,73

Af. Str. Dr. Petru C

toza

Micro 17

74

Af. Bloc G8

Micro 18

75

Af.Bloc N3

Micro 19

76

Af. Bloc 12

Lo^Micro 19

77

Af. Bloc F2

x     M\cro 10

78

Af. Bl. Bl-Sl/

K//W

19

79

Af. Bloc R9-dț;

t-A

®//gi|ro 19

80

Af. Bloc T6 \ TK

/z/'4Hicro 19

81

Af. Sala Sporturi

T^f^ficro 19

82

Af. Bloc Dl

Micro 20-


1/2.15 mc

1/2.15 mc

=   1/2.151

flC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

■    1/2.15

|nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

'    1/2.15

|nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

-   1/2.15

|nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

pic

1/2.15 mc

1/2.15 mc

-    1/2.15

pic

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.13

pic

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.13

pic

1/2.15 mc

1/2.15 mc

C 1/2.13

pic

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.13

fnc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.13

pic

1/2.05 mc

0

1/2.03

pic

1/2.05 mc

0

1/2.03

[mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

.   1/2.13

fcnc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

’   1/2.13

|mc

0

1/2.15 mc

1/2.1J

|mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1J

[mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1J

|mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

: 1/2.11

|mc

0

1/2.15 mc

1/2.11

|mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

", 1/2.11

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

- 1/2.11

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

- 1/2.11

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.11

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.11

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.11

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.11

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1|

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

■ 1/2.11

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1]

mc


83

Aț Bloc M

Micro 20

84

Af.Bloc J4-J5

Micro 2Q

85

Af. Bloc El (B5)

)

Micro 20

86

Af.BlocK(E3

)

Micro 20

87

Af. Bloc Al 3A (pi

ață)

Micro 20

88

Af.Bloc AII

Micro 20:

89

Af. Bloc A10

Micro 20

90

Af. Bloc A12

Micro 20

91

Af. Bloc F2-F3

Micro 20

92

Af. Bloc D4-D5-

D6

Micro 20

93

Af.Bloc CIO (Bl

1)

Micro 20

94

Af. Bloc C8

Micro 20

95

Af. Bloc DII scai

a 2

Micro 21

96

Af. Bloc D9E

Micro 21

97

Af.Bloc D6

Micro 2î

98

Af. Bloc L8

Micro 21

99

Af. Bloc N6

Micro 21

100

Af.Bloc X4-N1

0

Micro 21

101

Af. Bloc E10-E1

1

Micro 21

102

AF Bloc G13

Micro 21.j

103

Af. Bloc M6

Micro 21

104

AF Bloc D2

Micro 21'

105

Af. Bloc J6

Micro 21

106

Af. Bloc K5

Micro 38

107

Af. BlocN14

Micro 38

108

Af.Bloc Nil).

Micro 38

109

Af. Bloțz^8;v

Micro 39Ă

110

Af. BJ6<^

\ Micro 39A

111

Af. Bfc Tl*

Micro 39A

112

Af. Blqc/l/excc

3 / Micro 39A

,113

Af. Școala G'enerXla

(subteran)

<__     __''"S

¥

/

Micro 39A

114

Af. Bloc Tft

Micro 39 B


1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

ic

1/2.15 mc

1/2.15 mc

■   1/2.15

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

=■   1/2.15

IC

0

1/2.15 mc

■    1/2.15

tic

1/2.15 mc

1/2.15 mc

'    1/2.15

nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

’   1/2.15

nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

; 1/2.15

nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

;   1/2.15

nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.13

|nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.13

[nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

■     1/2.15

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

- 1/2.1|

|mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

: 1/2.1:

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

- 1/2.1

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

■■ 1/2.1

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

: 1/2.1

mc

0

1/2.15 mc

1/2.1

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

* 1/2.1

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

’ 1/2.1

mc

1/2.05 mc

0

-    l/2.(

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2/

mc


115

Af. Bloc J5

Micro 39 B

116

Af. Bloc J4

Micro 39 JB

117

Af. Bloc C120

Micro 39,jC

118

Af. Bloc C9

Micro 39 C

119

Af. Bloc Bl

Micro 39 C

120

Af. Bloc N6

Micro 40

121

Af. Bloc J7

Micro 40

122

Af. Bloc Higa

Micro 40

123

Af. Bloc G

Micro 40

124

Af. Bloc LI

Micro 40

125

Af. Bloc Olt2

Port i

126

Af. Bloc Mălin

a.

Port

127

Af. Str. Dogăriei c/c j

jinescu

Port

128

Af. IPJ

Port

129

Af.Bloc SDld

Siderurgiștilor vest

130

Af. Bloc 4F

Siderurgiștilor vest

131

Af. Bloc 4A

Siderurgiștilor vest

132

Af. Bloc 8A

Siderurgiștilor vest

133

Af. Școala 10

Siderurgiștilor vest

134

Af.Bloc 11C

Siderurgiștilor vest

135

Af. Bloc E6

Siderurgiștilor vest

436

Af. Bloc SD3

Siderurgiștilor vest

137

Af. Bloc 9G

Siderurgiștilor vest

138

Af. Bloc E8

Țiglina f

139

Af. Bloc C25

Țiglina f

140

Af. Bloc C32-C5

?3

Țiglina I

141

Af.

Țiglina I

142

Țiglina L

143

A^Wcîgg

nVT

Țiglina 1

144

AfdMbLPSW

Țiglina I

145

Af.

■2/ /&T/

Țiglina Ț

146

Af\BloLC9„

— -A JZ

Țiglina I

147

Af.Eh«I4^

Țiglina I


1/2.15 mc

1/2.15 mc

-   1/2.15

ic

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

ic

1/2.15 mc

1/2.15 mc

-   1/2.15

ic

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

:   1/2.15

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

nc

0

1/2.15 mc

.   1/2.15

nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

ne

0

1/2.15 mc

1/2.15

nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

-    1/2.15

nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

'    1/2.15

nc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

nc

0

1/2.15 mc

1/2.15

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

-    1/2.15

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

:    1/2.15

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1:

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1:

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

- 1/2.1

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

: 1/2.1

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

' 1/2.1

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1

mc

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.1

mc1

Anexa nr. 1/A

la caietul de sarcini al activității "Sortarea deșeurilor municipale"

148

Af. Bloc C4

Țiglina Ț

0

1/2.15 mc

-   1/2.15

ic

149

Af. Orășelul Copiilor subteran)

(punct

Țiglina I

1/2.05 mc

0

1/2.05

ic

150

Af. Bloc E5

Țiglina II

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

IC

151

Af. Bloc M3

Țiglina II

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

IC

152

Af. Bloc M2

Țiglina II

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

IC

153

Af. Bloc B4

Țiglina li

1/2.15 mc

1/2.15 mc

a 1/2.15

IC

154

Af. Bloc C2

Țiglina II

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

IC

155

Af. Bloc C5

Țiglina II

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

IC

156

Af. Bloc C7

Țiglina Ii

1/2.15 mc

1/2.15 mc

-   1/2.15

IC

157

Af. Bloc 11

Țiglina II

1/2.15 mc

1/2.15 mc

■    1/2.15

IC

158

Af. Bloc D3-D2

1

Țiglina II

1/2.15 mc

1/2.15 mc

-   1/2.15

IC

159

Aferent Bloc E

Țiglina II

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

IC

160

Str. Constructorilor - Școala Generală nr. 13 (punct [subteran

Țiglina II

1/2.05 mc

0

1/2.05

IC

161

B-dul G. Coșbuc - Hoției Turist (punct subterani)

Țiglina II

1/2.05 mc

0

1/2.05

IC

162

B-dul G. Coșbuc - alee spre Casa de Cultură (punct subteran

Țiglina II

1/2.05 mc

0

-    1/2.05

IC

163

Af. Bloc Avico

a

Traian Nord

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

IC

164

Str. Moruzzi nr. 8 - spi

talul CF

Valea Orașului

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

IC

165

Af. Bloc CD4

Zona Gărp

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

ac

166

Af. Bloc CD

Zona Gării

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

ac

167

Af. BlocA13

Piața Centrală

1/2.15 mc

1/2.15 mc

7   1/2.15

nc

168

Af. Blog^f^Ap^rtamei

ite - str.

Piața Centrală

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

nc

169

Piața Centrală

1/2.15 mc

1/2.15 mc

.   1/2.15

nc

170

i O 1

^i

Piața Centrală

0

1/2.15 mc

1/2.15

nc

171

Bce£oli3i

fÎ3

Piața Centrală

1/2.15 mc

1/2.15 mc

-   1/2.15

nc

vi

172

V/^Taiah)x/

ei c/c str.

1

Piața Centrală

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

nc

173

~'^Af~B16cB4

Piața Centrală

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

nc

174

Str. Traian în fața Spitah

lui Militar

Piața Centrală

0

1/2.15 mc

=   1/2.15

nc

ț

-


Anexa nr. 1/A

la caietul de sarcini al activității "Sortarea deșeurilor municipale"


v-:

175


Str. Traian - parcul Rizer - punctul __________nr. 1 (subteran)__________ - punctul


Piața Centrală


 • 176

 • 177

 • 178


179


180


181


182


183


Str. Traian - parcul Rizei

nr. 2 (subteran'


Af. Bloc B - cămine studențești


________Af. Bloc str. Cez;

Str Melchisedec Stefanesi Domneasca


ar________

;cu c/c Str


Str Florilor c/c Elena Doamna (Gradina Publica) -punct subteran


Str V Alecsandri - Teatrul Muzical (Gradina Publică) - punct subteran Str Traian Nr 254 în curte la Poliția Locală


Str Domneasca intrare în Grădina

Publică (punct subteran)


Piața Centrală Zona Veche

Zona Veche


Zona Veche


Zona Veche


Zona Veche


Zona Veche
1/2.05 mc

0

1/2.05

ic

1/2.05 mc

0

1/2.05

ic

1/2.15 mc

1/2.15 mc

:    1/2.15

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

; 1/2.15

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

‘   1/2.15

IC

1/2.05 mc

0

1/2.05

IC

1/2.05 mc

0

1/2.05

IC

1/2.15 mc

1/2.15 mc

1/2.15

IC

1/2.05 mc

0

'   1/2.05

IC


Anexa nr. 2/A

La caietul de sarcini al activității „Sortarea deșeurilor municipale”

Lista stațiilor de sortare a deșeurilor municipale și capacitatea de prelucrare a acestora

kj

Nr.

CrL

Adresa

Suprafața

Capacitatea de lucru (tone/an)         I

1

T225 PN

Zona Bărboși

93/1 lot 1, Jud. Galați

20000 mp

-  6000 tone/an - Pet

10000 tone/an - Compost

Anexa nr. 3/A

La caietul de sarcini al activității „Sortarea deșeurilor municipale”

Lista deșeurilor de ambalaje ce urmează a fi reciclate/valorifîcate

Nr.

Crt.

Denu

mire deșeu

UM

Cantitate

Anul

2015

2016

2017

1

Sticlă

Tone

-

200

230

260

2

’lastic

Tone

-

360

420

500

3

Hâri

:ie/Carton

Tone

-

500

575

650

4

Metal

Tone

-

25

25

25

5

Lemn

Tone

-

120

140

160

6

?extile

Tone

-

-

7

A

ivelope

Tone

-

25

25

25

Anexa nr. 1/B

La caietu l de sarcini al activității „înființarea depozitelor de deșeuri și administrarea acestora”.

Principalele date tehnice ale depozitului de deșeuri

Nr.

Crt.

Specificații

UM

Valoarea

1

Suprafața depozitului

Kmp

6,48 k

2

Numărul de celule pentru depozitarea deșeurilor

Buc.

1          l

3

Durta de exploatare

Ani

5

4

Capacitatea de depozitare

Tone

450000

5

Stația de epurare a apelor uzate

Buc.

1

6

Cantitatea finală de deșeuri eliminate

Tone

450000

7

Sistem de colectare și evacuare a gazelor de depozit

Buc.

1

8

Căi de acces

Buc.

1

'•Y


i

i

i ■

Anexa 6 la HCL nr. 297,7 3


>7.2015


Anexa nr. 1/D

La caietul de sarcini al activității „Colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase proveni populație, instituții publiee și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente < > și electronice etc.)”                                      p


Lista punctelor amenajate pentru colectarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație


Nr. Crt.

A

dresa

Suprafața

Capacitatea de depozitare

Ziua planificată pentru colectarea deșeurilor

Intervalul orar de ridicare a deșeurilor

1

Str.E

tna nr. 29

2046 mp

3334 mc

Luni-Sâmbătă Duminică

08,00 -16,00?

08,00-12,00;

2

Micro 1 centur

F

7 B - Drum ă — bretea ilești

2500 mp

Luni-Sâmbătă Duminică

08,00 -16,00 08,00- 12,00;

1

f

i>■


de la lectrice


la caie

Anexa nr. 1/G

tul de sarcini al activității "Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice" :

1

ii

care se execută măturatul manual sau mec

1

Anexa 7 la HCL nr. 297 / 31.07.2015

anic, incluzând și parcările de reședin

Căile de circulație pe

Nr.

Ort.

Denumire stradă

Lungime stradă (m)

Lățime stradă

(m)

Suprafață stradă (mp)

Lungime trotuar (m)

Lățime trotuar

(m)

Suprafață trotuar (mp)

Zilele în care se mătură

Manus

can

Me

1

Domnească

4365

2

8730

4365

8,4

36666

L-S ’

Man/

[ec

2

Galați, inclusiv Rondou 1

02

1150

2

2300

1150

2,8

3220

L-S

Man/

[ec

3

Oțelarilor

1437

2

2874

1437

4

5748

L-S ■

Man/

[ec

4

Dunărea

1570

2

: 3140

1570

4

6280

L-S

Man/

(ec

5

Stadialului

750

2

. 1500

750

4,5

3375

L-S ’

Man/

lec

6

Brăilei (inclusiv intrare dinspre Tecuci)

i

8450

2

16900

8450

6

50700

L-S

Man/1

ttec

7

Oltului

1858

2

3716

1858

3

5574

L-S

Man/1

(lec

8

Prelungirea Brăilei

2

> 3568

1784

4

7136

L-S

Man/|

|lec

9

Gh. Așachi   /

^KZS»6 X

2

1592

796

4

3184

L-S

Man/|

|lec

10

1 Decembrie 1918/7

r

A 2

2086

1043

5

5215

L-S

Man/

lec

11

Siderurgiștilor /Șs

l f( 7

V

3700

1850

5

9250

L-S

Man/

lec

12

Milcov   ț

Ui

ISO h

*>/ 2

! 3800

1900

3

5700

L-S

Man/

lec

13

Aurel Vlaicu

' : W/z

7 2

1590

795

3

2385

L-S

Man/

lec

14

G. Coșbuc    ''

•k

ZTSW '

2

■ 7782

3891

4

15564

L-S

Man/

lec

15

Constructorilor

1070

2

. 2140

1070

4

4280

L-S

Man/

lec

16

Al. Măcelaru

191

2

i 382

191

2

382

L-S

Man

lec

47

Traian Vuia

977

2

l, 1954

977

4

3908

L-S

Man

lec

18

H. Coandă

832

2

1664

832

4

3328

L-S

Man

lec

Fi

Anexa nr. 1/G                              ?

la caietul de sarcini al activității "Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice"

19

L Fernic

925

2 !

1850

925

3,5

3237,5

L-S

Man/1

ec

20

Basarabiei

3237

■ 2

i 6474

3237

3

9711

L-S =

Man/1

ec

'21

Tecuci

4626

2

9252

4626

3

13878

L-S -

Man/1

ec

22

Gh.Doja

871

2

; 1742

871

4

3484

L-S ■

Man/1

ec

23

Crizantemelor

650

2

1300

650

2

1300

L-S -L

Man/

tec

24

Traian (Faleză-Metro)

6342

2

12684

6342

2

12684

L-S

Man/

lec

25

Eternității

176

2

352

176

2

352

L-S

Man/

[ec

26

Magistr. Sidex+Bretele

1919

2

3838

1919

1,5

2878,5

L-S -

Man/

[ec

27

Prel. Coșbuc

907

2

1814

907

1,5

1360,5

L-S ■

Man/

[ec

28

Roșiori

1391

2

2782

1391

2,6

3616,6

L-S ■

Man/

lec

29

Navelor

391

2

782

391

2

782

L-S

Man/

lec

30

Lahovary

332

2

664

332

1

332

L-S -

Man/

lec

31

Al. Mavramol (Brigadieri

or)

241

2

482

241

1

241

L-S

Man?

lec

32

Eroilor

727

2

1454

727

1

727

L-S 1

Mate

lec

33

N. Bălcescu

1287

2

; 2574

1287

1,5

1930,5

L-S

Man;

lec

34

Gării

1322

2

2644

1322

1,5

1983

L-S

Maru

lec

35

Armata Poporului

700

2

1400

700

1

700

L-S

Mate

lec

36

Fraternității

267

2

534

267

1,5

400,5

L-S

Maw

lec

37

Cloșca

1018

2

2036

1018

2

2036

L-S ;

Mate

lec

38

Saturn

1885 .

2

î 3770

1885

2

3770

L-S e

Man

lec

,39

Portului

1649

2

3298

1649

2

3298

L-S

Man.

lec

40

Faleza Superioară

3483

2

6966

3483

2

6966

L-S

Man

lec

41

Faleza Inferioară

2524

0

0

2524

7

17668

L-Mi-S

Man

dec

42

^RpgrKȘiret

1214

2

2428

1214

6,7

8133,8

L-S

Man

dec

43

Z^\C^a|ftățiiî\

419

2

838

419

1,5

628,5

L-S

Man

dec

44

1165

2

’ 2330

1165

1,5

1747,5

L-s ;

Man

dec

45

1 ((tăsSRîXV®11

374

2

748

374

1

374

L-S

Man

dec

46

A l|E®3ftrȘt4Î^ /

425

2

,   850

425

1,5

637,5

L-S

Mar

dec

47

542

2

;  1084

542

2

1084

L-S

Mar

dec

48

\' -Z/Davtliă'-'

320

2

640

320

1

320

L-S

Mar

dec

49

VT'AIe’csandri

791

2

1582

791

1,5

1186,5

L-S

Mar

Mec

50

Bărboși

906

2

1812

906

2,4

2174,4

L-S '

Mai

Mec

51

Ciobanului

694

2

1388

694

5,1

3539,4

L-S

Mar

Mec

i

-5

Anexa nr. 1/G

jj         ZUlCAd 111. 17\J                                          j

la caietul de sarcini al activității "Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice"

52

Maramureș

435

2

i 870

435

1,5

652,5

L-S .

Man/Jec

53

Alba lulia

687

2

1374

687

3

2061

L-S ,

Man/flec

54

Nae Leonard

1502

2

.  3004

1

1502

2,5

3755

L-S -

Man/Jec

55

Dogăriei

1248

2

: 2496

1248

1,5

1872

L-S ?

Man/Jec

56

Movilei

1034

2

■ 2068

1034

3

3102

L-S

Man/Jec

57

V. Papilian

330

2

■ 660

330

2

660

Ma+J

Man/Jec

58

Șt. Cel Mare (inclusiv ac< cimitir)

*es

1780

2

3560

1780

2

3560

L+Mi+V.-

Man/Jec

59

Acces Lac

1362

2

■ 2724

1362

0

0

V =

Man/jjlec

60

V. Vâlcovici

1014

2

2028

1014

2,5

2535

L+J

Man/

flec

\61

Gorunului

290

2

580

290

2

580

Ma+J =

Man/

lec

62

Feroviarilor

941

2

1882

941

2

1882

L+Mi -

Man/

lec

63

Sf. Spiridon

510

2

. 1020

510

1,5

765

Ma+J

Man

lec

64

Grigore Ventura

514

2

1028

514

3

1542

Ma+J

Man

lec

65

Blaj

478

2

>   956

478

2,5

1195

L+J

Man

dec

66

Brândușei

500

2

/ 1000

500

2

1000

L+J

Man

dec

67

Fagului

296

2

'■ 592

296

2

592

L+J

ManBdec

68

Lebedei

899

2

1798

899

2

1798

l+j ;

Manjfdcc

69

Tunelului

1061

2

: 2122

1061

1,5

1591,5

Ma+V

Manlklcc

70

Bucovinei

615

2

j 1230

615

3

1845

L+J ;

Manjdec

71

Rizer

1045

2

; 2090

1045

3

3135

Ma+V ■

ManlMec

72

Radu Negru

1108

2

2216

1108

2

2216

L+Mi+V

ManlMec

73

915

2

1830

915

2

1830

Ma+J

MaiflMEec

74

Z?x^StiinM \

2222

2

4444

2222

2

4444

L+Mi+V

MarnMec

75

2076

2

!i 4152

2076

2

4152

L+Mi+V ț

MarjfMec

76

j pr.\ ^iBaildBetTmi: Gaj a'

i

631

2

1262

631

1,5

946,5

Ma+J :

Maqpvlec

77

898

2

1796

898

0,5

449

Mi

Mai

Mec

78

Falnca-S-ifețuiui

2157

2

: 4314

2157

0,5

1078,5

MA ;

Ma

Mec

.79

^RoduLfo-all

531

2

i 1062

531

1,5

796,5

L+Mi+V'

Ma

Mec

80

Slănic

199

2

398

199

1

199

Ma+J -

Ma

Mec

81

Stelei

541

2

1082

541

2

1082

Ma+J “

Ma

Mec

82

Mihail Sadoveanu

667

2

1334

667

1,5

1000,5

Ma+J -

Ma

Mec

83

Mihail Kogalniceanu

522

2

1044

522

1,5

783

Ma+J ’

Ma

/Mecla caie

[

tul de sarcini al activilăț

Anexa nr. 1/G

ii "Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice"

'84

Laminoriștilor

624

2

1248

624

2

1248

Ma+J ..

Man/I

ec

85

Furnaliștilor

1294

2

2588

1294

2

2588

Ma+J r

Man/1

ec

86

Strungarilor

418

2

■   836

418

1

418

Ma+J î

Man/1

ec

87

Lăcătușilor

607

2

1214

607

1,5

910,5

Ma+J *

Man/

ec

88

Zidarilor

421

2

;   842

421

1,5

631,5

Ma+J

Man/|ec

89

Costache Conachi

324

2

648

324

1,5

486

ma+j ;

Man/

tec

90

Textiliștilor

336

2

672

336

1

336

Ma+J

Man/

lec

91

Frunzei

1644

2

3288

1644

1,5

2466

L+Mi ;

Man/

[ec

92

Jiului

493

2

986

493

1,5

739,5

L+Mi -

Man/

lec

93

Argeșului

493

2

986

493

1,5

739,5

L+Mi =

Man/

lec

94

9 Mai

959

2

1918

959

1,5

1438,5

Ma+J -

Man/

lec

95

13 Decembrie

626

2

1252

626

2

1252

Ma+J -

Man/

lec

96

Crinului

369

2

.   738

369

2,5

922,5

Ma+J

Man/

lec

97

Călugăreni

531

2

1062

531

2

1062

Ma+J

Man/

lec

98

G-ral Ioan Dragalina

628

2

, 1256

628

1,5

942

Mi+V -

Man/

lec

99

Morjlor

1547

2

. 3094

1547

3

4641

Mi+V '

Man/

lec

100

Al. Cemat

1679

2

3358

1679

3

5037

Mi+V ?

Mau

4ec

101

Română

1765

2

3530

1765

3

5295

Mi+V

Man

lec

10?

Columb

1174

2

2348

1174

1

1174

Mi+V ‘

Man

4ec

103

Dr. N. AlezXandrescu

1047

2

’( 2094

1047

3

3141

Mi+V ■

Man

4ec

104

Dr. Petru Groza

705

2

1410

705

1,5

1057,5

Ma+J

Man

4cc

10?

Dr. Răutu

804

2

1608

804

2

1608

Mi

Man

4ec

106

Străzi D. Cantemir

980

2

1960

980

2

1960

L+J

Man

Mec

107

M. Eminescu

1217

2

’■ 2434

1217

2

2434

Mi+V 7

ManBvlec

108

Muzicii

570

2

1140

570

2,5

1425

Mi+V «

MaiAlec

109

C-tin

X

1548

2

3096

1548

2

3096

Ma+J

MarjfMec

110

Anul R^o^Jierî^^

\

1167

2

2334

1167

3

3501

Mi+V ■■

Mar

Mec

111

\?

\  931

2

1862

931

2

1862

Mi+V

Mar

Mec

112

FC

| 1505

2

3010

1505

2

3010

Ma+J

Mar

Mec

113

/ A

/ 1826

2

3652

1826

3

5478

Ma+J -

Mar

Mec

114

Trânsikvanie i

514

2

1028

514

1

514

Ma+J =

Mai

Mec

115

Ep. Melchisedcc Ștefane;

ietf

488

2

976

488

1,5

732

Ma+J ■"

Mai

Mec

116

Drum Centură

3441

2

■; 6882

3441

0

0

L -

Mai

Mec


117

Drum Acșes Filești

193

2

;   386

193

0,5

96,5

L+Mi ,

Man/I

ec

118

Centura Mică

1776

2

3552

1776

0

0

Ma ?

Man/1

ec

119

Drum centură Est

3441

2

.. 6882

3441

0

0

J

Man/I

ec

120

Zimbrului

420

2

840

420

0,5

210

Mi ;

Man/1

ec

121

Arcașilor+alei

1779

2

; 3558

1779

0

0

Ma+V ;

Man/1

ec

122

Aleea Comerțului Ml 9

418

0

s 0

418

8

3344

L+Mi+V,

Man/1

ec

123

Ana Ipătescu

1202

2

5 2404

1202

2

2404

Ma+V ,

Man/

ec

124

Al. Moruzzi (inclusiv vad

ul)

2314

2

, 4628

2314

1,5

3471

Ma+V ;

Man/

'ec

125

Marinei

364

2

<  728

364

1

364

L+J *

ManZ

ec

126

Gării 8

512

2

- 1024

512

1

512

l+j :

Man/

[ec

127

Vadul Cărăbuș

283

2

1 566

283

1

283

L+J “

ManZ

lec

128

Sindicatelor

228

2

456

228

0,5

114

L+J -

Man/

[ec

129

D. Bolintineanu

428

2

856

428

2

856

Ma+V "

Man/

[ec

130

Dornei

274

2

.   548

274

1

274

L+Mi+V

Man/

lec

131

G. Erjescu

466

2

\  932

466

1,5

699

Ma+J

Man/

lec

132

Calea Prutului

3346

2

6692

3346

1,5

5019

L+V

Man/

lec

133

Mărului

204

2

408

204

1

204

Ma+J

Man/

fee

134

Arad

288

2

576

288

1

288

Ma+J

Man/

lec

135

Alee LMK

276

2

f 552

276

1

276

Ma+J ■

Man/

lec

136

Ovidiu

418

2

■   836

418

1

418

Ma+J ;

Man/

lec

137

Brânco'veanu

374

2

748

374

1

374

Mi+V •

Man/

lec

138

Lăpușneanu

510

2

1020

510

0,5

255

Mi+V ?

Maw

lec

139

Melodiei

303

2

606

303

1

303

Mi+V -

Maw

lec

140

265

2

530

265

1,5

397,5

Mi+V ;

ManJwlcc

141

150

2

300

150

0,5

75

Mi+V

Manj^ec

142

L //AntsWuX

\

194

2

388

194

1

194

Ma+J

Manjdec

143

1

281

2

;   562

281

1

281

Ma+J

Man

dec

144

/

1078

2

2156

1078

1,5

1617

L+J i

Man

dec

145

302

2

604

302

1

302

Ma+J ‘

Man

dec

146

ElbnaDoâ‘rnha'x

677

2

1354

677

1,5

1015,5

L+J *

Man

dec

147

T. Vladimirescu

780

2

1560

780

2

1560

Ma+V r

Man

dec

148

Serei

636

2

; 1272

636

1,5

954

Mi+S -

Man

dec

149

I. Creangă

392

2

l! 784

392

0,5

196

Ma+J ?

Man

dec

î

i ......... .....

V

la caie

i

1

tul de sarcini al activităț

‘       Anexa nr.l/G                               ;

ii "Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice" :

150

Parc Romarta

0

0

0

0

0

1496

L-Mi-S -7

Man/Î

ec

151

Parc Spicu

0

0

0

0

0

952

L-Mi-S ?

Man/I

ec

152

Parc Eminescu

0

0

0

0

0

1660

L-Mi-S 1

Man/1

ec

153

Parc Primărie

0

0

: 0

0

0

741

L-Mi-S ;

Man/

ec

154

Parc Prefectură

0

0

< 0

0

0

846

L-Mi-S ;

Man/

ec

155

Parc Viata Liberă

0

0

0

0

0

300

L-Mi-S i

Man/

ec

156

Parc Cămine studenți

0

0

0

0

0

1800

L-Mi-S ~

Man/

tec

157

Parc Biserica Greacă

0

0

0

0

0

400

L-Mi-S £

Man/

lec

158

Parc Centrul Cultural

0

0

0

0

0

1428

L-Mi-S Z

Man/

[ec

159

Parc Elice - Brătianu

0

0

0

0

0

691

L-Mi-S ;

Man/j

fee

160

Parc 13 Iunie

0

0

J 0

0

0

630

L-Mi-S î

Man/]

fee

161

Parc Alee pietonală bl. ’r

0

0

o

0

0

5872

L-Mi-S ’

Man/|

fee

162

Scări spre gara CFR

0

0

0

0

0

95

L-Mi-S r

Mani

fee

163

Parc R1-R4

0

0

0

0

0

2877

L-Mi-S “

Mani

fee

164

Parc VIP

0

0

0

0

0

2303

L-Mi-S

Mani

fee

165

Parc Complex Francez

0

0

0

0

0

836

L-Mi-S '

Mani

fee

166

Parc Șahiști

0

0

0

0

0

630

L-Mi-S *

Mani

fee

167

Parc Bârlădeanu

0

0

? 0

0

0

150

L-Mi-S ’

Mani

fee

168

Grădina Publică

0

0

0

0

0

8010

L-Mi-S ,

Mani

fee

169

Parc Cloșca

0

0

' 0

0

0

7802

L-Mi-S 1

Mani

fee

170

Parc Viva

0

0

0

0

0

5952

L-Mi-S

Mani

dec

171

Opăgeîxțl Copiilor

0

0

o

0

0

6048

L-Mi-S 7

Man

/lec

172

0

0

0

0

0

5200

L-Mi-S >

Man

dec

173

0

0

0

0

0

4251

L-Mi-S ;

Man

dec

174

| I?â$c/Casade/Cu1tufă^

0

0

0

0

0

1218

L-Mi-S

Man

dec

175

0

0

0

0

0

430

L-Mi-S

Man

dec

176

\P^>Gh£2Cs^i/

0

0

■ o

0

0

1025

L-Mi-S ■

MaJ

dec

177

xRu;cLib¥rtățn

0

0

0

0

0

2090

L-Mi-S *

Mar]

dec

178

Parc Turn TV

0

0

0

0

0

2513

L-Mi-S ~

Mar

dec

179

Parc M39

0

0

■ 0

0

0

300

L-Mi-S ?

Mar

Mec

180

Parc Uhicom

0

0

0

0

0

131

L-Mi-S :

Mar

Mec

181

Parc Sellgros

0

0

i 0

0

0

4500

L-Mi-S

Mar

Mec

182

Esplanada Sala Sporturi!

or

0

0

0

0

0

1870

L-Mi-S

Mar

Mec

î

1 ■

pi

g.

la cale*

(, Anexa nr. 1/G                                   ;

tul de sarcini al activității "Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice"

183

Plopilor

354

2

-   708

354

0

0

Ma+J :

Man/ftec

184

Caișilor

205

2

7 410

205

1,5

307,5

Ma+J

Man/ftec

185

Vizantea

152

2

304

152

1,5

228

Ma+J

Man/ftec

186

Focșani

253

2

i 506

253

1,5

379,5

Mi+V ■

Man/ftec

187

Odobești

251

2

502

251

1,5

376,5

Mi+V

■j

Man/ftec

J88

Cotești

299

2

598

299

1,5

448,5

Mi+V 5

Man/ftec

189

Nărujâ

611

2

1222

611

2

1222

Mi+V J

Man/ftcc

190

Mesteacănului

514

2

1028

514

2

1028

Ma+J f

Man/ftec

191

Caișilor

205

2

; 410

205

1,5

307,5

Ma+J t

Man/ftlec

192

Aviator Vasile Craiu

205

2

i 410

205

1,5

307,5

Ma+J 5

Man/ftec

193

Mircea Zorileanu

298

2

,  596

298

1,5

447

Ma+J *

Manftlec

194

Nufărului

659

2

1318

659

1

659

l+j

Man/ftec

195

Cluj

945

2

1890

945

1

945

L+J r

Manftec

196

Tudor Vladimirescu

780

2

1560

780

2

1560

Ma+J

Manftlec

197

Brateș

1101

2

2202

1101

2

2202

Ma+J

Manftec

198

Ion lonescu de la Brad

393

2

786

393

2

786

La c-da PMu

Manftec

199

Filești

701

2

1402

701

2

1402

La c-da PMG

Manftec

200

Colectiviștilor

918

2

1836

918

0

0

La c-da PMG

Manftec

201

Calistrat Hogaș

115

2

'  230

115

0

0

La c-da PMG

Manftec

202

Al. Vlahuță

469

2

938

469

1

469

La c-da PMG

Manftec

203

447

2

"  894

447

1

447

La c-da PMG

Manftec

204

273

2

546

273

0

0

La c-da PMG

Manftlec

205

585

2

1170

585

1,5

877,5

La c-da PMG

Marftviec

206

89

2

178

89

0

0

La c-da PMG

Mar

ftec

207

' Aluniș ixluF /

269

2

538

269

1

269

La c-da PMG

Mar

Mec

208

100

2

. 200

100

1

100

La c-da PMG

Mar

Mec

209

x^J7i.dcariiei

79

2

158

79

1

79

La c-da PMG

Mar

Mec

210

Mărăști

200

2

1  400

200

1

200

La c-da PMG

Mai

Mec

211

Macedonă

340

2

J 680

340

2

680

La c-da PMG

Mai

Mec

212

Teleajen

74

2

148

74

1

74

La c-da PMG

Maj

Mec

213

Brașov

690

2

J 1380

690

1

690

La c-da PMG

Ma

Mec

214

Costumului

939

2

!  1878

939

1

939

La c-da PMG

Ma

Mec

215

Feldioara

138

2

276

138

1

138

La c-da PMG

Ma

Mec

Anexa nr. 1/G

la caietul de sarcini al activității "Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice"

216

Prisaca

142

2

;   284

142

1

142

La c-da PMG

Man/ ec

217

Prunari

240

2

.   480

240

1

240

La c-da PMG

ManZ

ec

218

Vrancei

175

2

;   350

175

1

175

La c-daPMb

Man/

ec

219

Casin

660

2

\ 1320

660

1,5

990

La c-daPMG

Man/

(ec

220

Caraiman

228

2

456

228

1,5

342

La c-daPMb

Man/

lec

221

Cireșoaia

250

2

■   500

250

1

250

La c-da PMG

Man/

lec

222

Iasomiei

471

2

942

471

1,5

706,5

La c-da PMG

Man/

lec

223

Vadeni

481

2

962

481

1

481

La c-da PMG

Man/

lec

224

Narciselor

417

2

834

417

1,5

625,5

La c-da PMG

Man/

lec

225

Petro șița

62

2

124

62

1

62

La c-da PMb

Man/

lec

226

Predeal

133

2

' 266

133

1

133

Lac-daPME”

Man/

lec

227

Nămoloasa

210

2

420

210

1

210

La c-daPMG

Man/

lec

228

Mioriței

491

2

982

491

1,5

736,5

La c-da PMG

Man

lec

?29

E. Vacarescu

131

2

. 262

131

1,5

196,5

La c-da PMG

Man,

lec

230

Turturelelor

355

2

710

355

1

355

La c-da PMG

Man,

lec

231

Parcul Tineretului

150

2

j 300

150

7,5

1125

La c-da PMG

Man

lec

232

Incubatorului

149

2

'   298

149

0

0

La c-da PMG

Man

lec

233

Privighetorii

463

2

926

463

1,5

694,5

La c-da PMG

Man|

[dec

234

Tufanelelor

161

2

1   322

161

2

322

La c-da PMG

Mani

[dec

235

Zambilelor

195

2

i, 390

195

2,3

448,5

La c-da PMG

Mani

[dec

236

Sulfjnei

383

2

\  766

383

2,4

919,2

La c-da PMG

Mani

[dec

237

-Căpri oarei

165

2

330

165

1,8

297

La c-da PMG

Mani

Mec

238

164

2

■; 328

164

1,2

196,8

La c-da PMG

Mani

Vlcc

239

/'GA AXxGrGrrului

134

2

i 268

134

2,4

321,6

La c-da PMG

Mani

Mec

240/

108

2

; 216

108

1,5

162

La c-da PMG

MaJ

Mec

241

82

2

;  164

82

1,5

123

La c-daPMG

MaJ

Mec

242

56

2

; 112

56

3

168

La c-daPMG

Mar

Mec

243

V'7'—

216

2

; 432

216

0

0

La c-da PMG

Mar

Mec

244

^-'-Nicolae Labiș

1453

2

/ 2906

1453

0

0

La c-da PMG

Mai

Mec

245

Priza Șiret

430

2

H 860

430

0

0

La c-daPMG

Mai

Mec

246

Ion Călugărul

630

2

'■ 1260

630

0

0

La c-da PMG

Mai

Mec

247

G. Bacovia

746

2

1492

746

0

0

La c-da PMG

Mai

Mec

248

Poșta yeche

1541

2

3082

1541

2

3082

La c-da PMG

Mai

Mec

la caie

i

tul de sarcini al activităț

Anexa nr.l/G                            1

ii "Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice"

249

Dorobanți

279

2

558

279

2

558

La c-da PMÎG

Man/I

ec

250

Cpt. Vasile Panu

329

2

658

329

2

658

La c-da PMb

Man/1

ec

251

Theodor Neculuță

215

2

430

215

2

430

La c-da PMp

Man/1

ec

252

Războieni

2157

2

4314

2157

2

4314

La c-daPMG

Man/1

ec

253

Afinului

120

2

240

120

2

240

La c-da PMG

Man/1

ec

254

Grădina Veche

1924

2

: 3848

1924

2

3848

La c-da PMb

ManZ

ec

255

Dragoș1 Vodă

262

2

524

262

2

524

La c-da PMG

ManZ

ec

256

Elena Doamna

677

2

/ 1354

677

2

1354

La c-daPMb

ManZ

ec

257

Vegetalelor

170

2

340

170

2

340

La c-da PMtj

Man/

[ec

258

Mineralelor

171

2

342

171

1,5

256,5

La c-da PMG

Man/

[ec

259

Victoriei

169

2

:   338

169

1

169

La c-da PMp

ManZ

[ec

260

Smârdan

339

2

678

339

1

339

La c-daPMG

Man/

[ec

261

Caragiale

706

2

1412

706

2

1412

La c-da PMG

Man/

[ec

262

Plantelor

150

2

300

150

1

150

La c-da PMp

Man/

lec

263

Spătarului

249

2

498

249

2

498

La c-da PMp

Man/

[ec

264

Livezeni

306

2

612

306

1

306

La c-daPMG

Man/

lec

265

Cometei

279

2

558

279

1

279

La c-daPMG

Man/

lec

266

Secerii

179

2

358

179

1

179

La c-da PMG

Man?

lec

267

Al. Marea Neagră

92

2

t 184

92

1

92

La c-daPMG

Man/

fee

268

Plugului

334

2

; 668

334

0,5

167

La c-da PMp

Man/

lec

269

Nenițescu

223

2

■   446

223

1

223

La c-da PMG

Man|

[fee

270

Zînelor

165

2

'   330

165

1

165

La c-da PMb

Mani

[lec

271

>^^7^D'em-oxcrației

625

2

:   1250

625

1,5

937,5

La c-da PMG

Mani

[lec

272

^^^^tnr^ravXRoșie

426

2

852

426

0,5

213

La c-da PMb

Mani

Llec

273-;

. ^’/Î^H^azl^ulăi

80

2

' 160

80

1

80

La c-da PMb

Mani

dec

27^

104

2

208

104

1,6

166,4

La c-da PMp

Man

dec

27^

131

2

;; 262

131

0,5

65,5

La c-da PMp

Man

dec

276'

\ b^-^jxăcfttudarei

115

2

230

115

0,5

57,5

La c-da PMG

Man

dec

277

AlCcăMorilor

65

2

■î 130

65

0

0

La c-da PMp

Man

dec

278

Ariei

312

2

;   624

312

1,5

468

La c-da PMG

Man

dec

279

Vlad Țepeș

231

2

! 462

231

0

0

La c-da PMp

Man

Mec

280

Aprodul Purice

411

2

< 822

411

1

411

La c-da PMG

Mar

Mec

281

Silfidelor

126

2

252

126

1

126

La c-da PMG

Mar

Mec

!/

(

l

Anexa nr. 1/G                               \

la caietul de sarcini al activității "Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice"

282

Sevasțopol

300

2

: 600

300

0

0

La c-da PMG

Man

/fee

283

Garotiței

4041

2

8082

4041

0

0

La c-da PMp

Man

/]fec

284

Gheorghieni

183

2

’ 366

183

0

0

La c-daPMG

Man

/fee

285

Abrud

99

2

198

99

0,5

49,5

La c-da PMp

Man

/fee

286

Horia

143

2

- 286

143

1

143

La c-daPMfe

Man

/fee

287

PanCiu

77

2

.  154

77

1

77

La c-da PMp

Man

/fee

288

Timișului

60

2

120

60

0,5

30

La c-da PM^

Man

/fee

289

Olănești

125

2

250

125

5

625

La c-da PMp

Man/fcc

290

Cricov

185

2

7 370

185

0,5

92,5

La c-da PMp

Man

/fee

291

N. Mantu

1291

2

2582

1291

1

1291

La c-da PMp

Man

flec

292

Energiei

208

2

416

208

1,5

312

La c-da PMG

Man

flec

293

Toreritului

250

2

’   500

250

0

0

La c-daPMG

Man

/flec

294

Trotuș

200

2

400

200

0

0

La c-daPMG

Man

flec

295

Bradului

159

2

318

159

0

0

La c-da PMG

Man

flec

296

Castrul Roman

2130

2

4260

2130

0

0

La c-da PMG

Man

flec

297

Sălciei

150

2

. 300

150

0

0

La c-da PMG

Man

flec

298

Vasile Cârlova

179

2

358

179

0

0

La c-da PMG

Man

flec

299

Fund. Florilor de Jos

361

2

,   722

361

0,5

180,5

La c-da PMG

Man

flec

300

Zilei

157

2

314

157

1

157

La c-da PMp

Man

flec

301

8 Mai 1821

80

2

/ 160

80

0

0

La c-daPMG

Man

flec

302

Eremia Grigorescu

534

2

: 1068

534

1

534

La c-da PMtj

Man

flec

303

—Oltenița

255

2

'■    510

255

1,5

382,5

La c-da PMG

Man

flec

304

>7-

1

o

100

2

200

100

0

0

La c-da PMp

Mar

flec

305,

Vărțătorj

420

2

;  840

420

0

0

La c-da PMp

Mar

Mec

306/

421

2

.  842

421

0

0

La c-da PMG

Mai

Mec

307ț'

’cA k^<Mirpn Cosțin

682

2

: 1364

682

2,5

1705

La c-da PMp

Mai

Mec

308'

jVy. " Wl?CciLBun

673

2

■ 1346

673

3

2019

La c-da PMG

Mai

Mec

309

\ ^^îCtoi^d^/Băncilă

554

2

1 1108

554

2

1108

La c-daPMb

Mai

Mec

310

^MZnil'Racoviță

753

2

‘ 1506

753

0

0

La c-da PMp

Ma

Mec

311

Pictor Iosif Iser

743

2

- 1486

743

1,5

1114,5

La c-da PMp

Ma

Mec

312

Tineretului I-II

796

2

; 1592

796

1

796

La c-daPMG

Ma

Mec

3.13

Drumu^ Viilor

3061

2

6122

3061

1

3061

La c-da PMG

Ma

Mec

314

Constantin Nottara

433

2

866

433

0

0

La c-da PMG

Ma

Mec


la caiei

î

f

;! Anexa nr. 1/G                                 l

tul de sarcini al activității "Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice"

315

Panait Istrati

156

2

312

156

0

0

La c-da PMp

Man

Zjec

116

Camil Ressu

307

2

614

307

1

307

La c-da PMG

Man

/Jec

317

Nucului

170

2

*  340

170

0

0

La c-da PMp

Man

/ijec

318

Florilor

318

2

:   636

318

2

636

La c-da PMp

Man

/fee

319

8 Martie

720

2

? 1440

720

1,5

1080

La c-da PMp

Man

/ jj.ee

320

Petru Rareș

257

2

J 514

257

0,5

128,5

La c-da PMp

Man

/jlec

321

Piața Falezei

259

2

:   518

259

1,5

388,5

La c-daPMp”

Man

/flec

322

Mărășești

175

2

< 350

175

1

175

La c-da PMp

Man

/jlee

323

Garibaldi

75

2

1   150

75

1,5

112,5

La c-da PMp

Man

/jlec

324

Ciprian Porumb eseu

312

2

<• 624

312

2

624

La c-da PMp

Man

/jlec

325

Rubinului

192

2

:   384

192

1,5

288

La c-da PMp

Man

/jtec

326

Păunului,

197

2

394

197

0,5

98,5

La c-da PMp

Man

jklcc

327

Rândunelelor

205

2

410

205

1

205

La c-da PMG

Man

/jtec

328

Aleea Pieței

252

2

504

252

2

504

La c-da PMG

Man

flec

329

Aleea Școlii

199

2

398

199

1

199

La c-da PMp

Man

Jfdec

330

Albatrosului

338

2

676

338

0,5

169

La c-da PMG

Man

Jdec

331

Lugoj

68

2

136

68

1

68

La c-da PMG

Man

|4ec

312

Aleea Trandafirilor

346

2

' 692

346

0

0

La c-da PMp

Man

|dec

333

Labirint

203

2

406

203

0,5

101,5

La c-da PMG

Man

|Mec

334

Nicolae Gamulea

167

2

334

167

1

167

La c-da PMp

Man

Jvlec

335

Viitorului

37

2

74

37

1,5

55,5

La c-da PMp

Man

|Mec

336

Reconstrucției

298

2

■   596

298

0,2

59,6

La c-da PMp

Mar

Mec

337 i

^-7—r—Lupeni

111

2

3  222

111

0,5

55,5

La c-da PMp

Mar

Mec

3Ș.8C

Mercur

217

2

;  434

217

0

0

La c-da PMG

Mar

Mec

3W

^eeaSAlbinei

152

2

7  304

152

0,5

76

La c-da PMp

Mar

Mec

Științei

84

2

' 168

84

0

0

La c-da PMp

Mar

Mec

Veche

1296

2

•] 2592

1296

3

3888

La c-da PMp

Mai

Mec

w

v ;W.ZWului

143

2

■’ 286

143

0,5

71,5

La c-da Pm|j

Mai

Mec

3<

'7    ^A^rfvățului

118

2

- 236

118

0,5

59

La c-da PMp

Ma

Mec

344

Banului

278

2

..   556

278

1

278

La c-da PMG

Ma

Mec

345

Banalului

204

2

408

204

0

0

La c-da PMG

Ma

Mec

346

Ardeleană

215

2

430

215

0

0

La c-da PMp

Ma

Mec

347

Etna

609

2

1218

609

0

0

La c-da PMG --------»—

Ma

Mec

. f ■


; la caie

i

tul de sarcini al activită

(

;                                                                                                                                                                                                                              f

Anexa nr. 1/G                                 r-

ii "Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice"

348

Vezu yiului

873

2

1746

873

1

873

La c-da PM&

Man/I

ec

349

Vulcan

90

2

- 180

90

1

90

La c-da PMp

Man/1

ec

350

Cctățuiei

295

2

:   590

295

0

0

Lac-daPM|j

Man/1

ec

351

Delfinului

330

2

660

330

0

0

La c-daPMh

Man/1

ec

352

Răsăritului

186

2

■i 372

186

1

186

La c-da PMG

Man/1

ec

353

Vidra

86

2

:   172

86

0,5

43

La c-da PMp

Man/I

ec

354

Spaniolă

60

2

| 120

60

0

0

La c-da PMp

Man/

ec

355

Măcin

34

2

'• 68

34

0

0

La c-da PMp

ManZ

ec

356

Lemhari

328

2

- 656

328

1,5

492

Lac-daPMG

Man/

tec

357

Sulinei

261

2

••   522

261

1

261

La c-da PMG

Man/

[ec

358

Mircea cel Bătrân

170

2

>  340

170

0,5

85

La c-da PMp

Man/

(ec

359

Rahovei

148

2

296

148

1,5

222

La c-da PMG

Man/

[ec

360

Pescari

212

2

424

212

0

0

La c-da PMG

Man/

lec

361

Marinei

364

2

728

364

1

364

La c-da PMG

Man/

fee

362

Sculpturii

119

2

238

119

0,5

59,5

La c-da PMG

Man?

lec

363

Cezar Boliac

237

2

474

237

1

237

La c-da PMG

Man?

fee

364

Cemei

128

2

256

128

0

0

La c-da PMp

Man?

lec

365

Locomobilei

423

2

846

423

0

0

La c-da PMG

Man/

fee

366

Griviței

474

2

,   948

474

0,5

237

La c-da PMG

Man/

lec

367

P-ța Falezei

240

2

1   480

240

0,5

120

La c-da PMG

Man

lec

368

Temișana

544

2

■ 1088

544

0

0

La c-da PMp

Man

dec

369

Cărămidăriei

430

2

860

430

0

0

La c-da PMp

Man

dec

370

Ghecet

405

2

810

405

0,5

202,5

Lac-daPMG

Man

dec

371

Piffl^tiejZantemir

325

2

650

325

1

325

La c-da PMp

Man

dec

372

399

2

■   798

399

0

0

La c-da PMp

Man

dec

373

98

2

196

98

0

0

La c-da PMp

Man

dec

374

290

2

/  580

290

0

0

La c-da PMp

Mar

Mec

375

350

2

;   700

350

1,5

525

La c-da PMG

Maijdec

376

78

2

■   156

78

0

0

La c-da PMp

Mar

dec

377

X ' ''-/Mm

350

2

700

350

1

350

La c-da PMp

Mai

Mec

378

’ -Tăuni

343

2

686

343

2

686

La c-da PMG

Mai

Mec

379

Farului

400

2

800

400

1,5

600

La c-da PMfe

Mai

Mec

380

Vasile Lupu

443

2

886

443

1,5

664,5

La c-daPME”

Mai

dec

*

i:

î'

F.

L:

lacaie

ț

tul de sarcini al activităl

— - - - - ■ —   =------ -1 - ' - r---

Anexa nr. 1/G                              j

ii "Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor pulflice";

381

Gloriei

186

2

372

186

0

0

La c-da PMG

ManZ

ec

382

Pleynei

70

2

:   140

70

0

0

La c-da PMp

Man/I

ec

383

Elicei

92

2

ț 184

92

0,5

46

La c-da PMp

Man/I

ec

384

Gh. Stroiciu

203

2

Ș 406

203

0

0

La c-da PMp'

Man/1

ec

385

Săliște

312

2

t 624

312

0

0

La c-da PMp

ManZ

ec

386

Tudor Vladimirescu

780

2

îi 1560

780

2

1560

La c-da PMp

ManZ

ec

387

Brajteș

1101

2

- 2202

1101

2

2202

La c-da PMp

ManZ

lec

388

Alei Tudor \|ladimiresc

u

1084

2

< 2168

1084

1

1084

La c-da PMG

ManZ

[ec

389

Gerului

424

2

:   848

424

1

424

La c-da PMG

ManZ

[ec

390

Șarpelui

219

2

r 438

219

1

219

La c-da PMp

Man/

lec

391

Lacului

264

2

528

264

1,5

396

La c-da PMp

Man/

lec

392

Dr. V. Babeș

171

2

342

171

0,5

85,5

La c-da PMp

Man/

lec

393

Alei case CFR

836

2

1672

836

1

836

La c-da PMp

Man/

[ec

394

Bourului

282

2

564

282

0

0

La c-da PMG

Man/

lec

395

Luceafărului

205

2

410

205

0

0

La c-da PMG

Mani

|lec

396

Picturii

138

2

276

138

0

0

La c-da PMp

Mani

[lec

397

Cartier Țiglina I

219342

La c-da PMG

Mani

[lec

398

Cartier Țiglina II

87335

La c-da PMG

Mani

[lec

399

Cartier Mazepa I

39257

La c-da PMG

Man|

[lec

400

Cartier Mazepa II

24860

La c-da PMp

Mani

[lec

401

Cartier Siderurgiștilor V<

:st

145434

La c-da PMp

Mani

plec

402

Cartier Micro 16

154911

La c-da PMp

Mani

[lec

403

Cartier Micro 17

164923

Lac-daPMfe

Mani

vlec

404

Cartier Micro 18

39631

La c-da PMp

Mani

Mec

405 H

<<0 3 Cartier Micro 19

L

188747

La c-da PMp

Mani

Mec

>j3^J^^ieLMicr0 20

i ■

114560

La c-da PMp

Mani

Mec

21

93807

La c-da PMp

Mari

Mec

tot

/          telro-13+14

75756

La c-da PMp

Mar

Mec

W\

"'v'bbCabiGtMicro 38

40089

La c-da PMp

Mar

Mec

4io-

jPad^%jicro 39

î

134143

La c-da PMG

Mar

Mec

4ib

Cartier Micro 40

99632

La c-da PMG

Mar

Mec

412

Valea Orașului

263000

La c-daPMfe

Mai

Mec

413

Zona Port Centru

77481

La c-da PMp

Mai

Mec

1 ■

îc

r

ț

 • 414

 • 415

 • 416

 • 417


Cartier Aurel Vlaicu Cartier Filești Cartier Bărboși


Cartier Dimitrie Cantemir


*

Anexa nr.l/G                            |

la caietul de sarcini al activității "Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice" Man/J Man/1

Man/1

Man/1


Ț”


136796

242000

117800

184000res^dintedessedință,

irCEnșiche


La c-daPM^~

La c-da PMb

La c-daPMp~

La c-da PMp~

t î


i. î î


ec ec ec ec


Anexa nr. 2/G

la caietul de sarcini al activității "Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice" Anexa 8 la HCL nr. 297 / 31.07.2015


■I

i

Căile de circulații pe care se execută activitățile de spălat, stropit și răzuit la rigolă, incluzând și parcările de reședință

i                                                                                                                                                              'î

(

I

, i


Nr.

Crt.

Denumire stradă

Lungime stradă (m)

Lățime stradă

(m)

Suprafață

1 stradă '! (mp)

1

Domnească

4365

7

I

30555

2

Galați, inclusiv Rondou 1<

!)2

1150

7

8050

3

Oțelarilor

1437

7

110059

4

Dunărea

1570

7

10990

5

Stadionului

750

11

8250

6

Brăilei (inclusiv intrarea dinspre Tecuci)

8450

7

159150

7

Oltului

1858

6

*11148

*8

Prelungirea Brăilei

1784

14

'124976

9

Gh. Asachi

796

14

J

11144

10

1 Decembrie 1918

1043

14

114602

11

Siderurgiștilor

1850

7

12950

12

Milcov

1900

7

13300

13

Aurel Vlaicu

795

8

6360

14

G. Coșbuc

3891

14

54474

15

Constructorilor

1070

10

10700

16

Al. Măcelaru

191

12

2292

17

Traian Vuia

977

14

13678

18

H. Coandă

832

14

*11648


Zilele în care se spală La comanda Primăriei Municipiului Galați, în perioada Mai -Septembrie, conform regulamentului serviciului de salubrizare


Zilele în care se stropește


La comanda Primăriei Municipiului Galați, în perioada Mai -Septembrie, conform regulamentului serviciului de salubrizare
La comandai Prmăriai ■ MunicipiulwGalați, conform I regulamentului serviciului dl salubrizare


■J

la caie

J

■>

i!       Anexa nr. 2/G                                 1

tul de sarcini al activități "Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice”

19

I. Ferhic

925

7

1 6475

20

Basarabiei

3237

14

45318

21

Tecuci

4626

7

(32382

22

Gh.Doja

871

14

J12194

23

Crizantemelor

650

8

t 5200

24

Traian (Faleză-Metro)

6342

14

‘88788

25

Eternității

176

8

i 1408

26

Magistr. Sidex+Bretele

1919

14

26866

27

Prel. Coșbuc

907

8

7256

28

Roșiori

1391

7

9737

29

Navelor

391

14

■j5474

30

Lahovary

332

6

1 1992

z

31

AL Mavramol (Brigadierii*

ir)

241

7

] 1687

32

Eroilor

727

4

ii 2908

33

N. Bălcescu

1287

7

1 9009

p

34

Gării

1322

7

i 9254

i

35

Armata Poporului

700

3,5

J 2450

r

36

Fraternității

267

7

: 1869

J 3*

37

Cloșca

1018

7

1 7126

38

Saturn

1885

7

■113195

39

Portului

1649

6

9894

40

Faleza Superioară

3483

7

J24381

41

Faleza Inferioară

2524

7

>17668

42

Reg. 11. Șiret

1214

10

112140

43

Egalității

419

7

12933 /

44

A.I. Cuza

1165

4

14660

45

Logofăt Tăutu

374

4

‘1496 £

’ -A         / / ^ /

46

Universității

425

7

(2975 x

47

M. Bravu

542

9

U 4878

48

Davilla

320

7

'2240

49

V. Alecsandri

791

8

’ 6328

50

Bărboși

906

5

■' 4530

51

Ciobanului

694

7

<4858

z

'1

I

1                                                                                r


52

Maramureș

435

6

2610

63

Alba îulia

687

4

■ 2748

54

Nae Leonard

1502

14

21028

55

Dogăriei

1248

4

•> 4992

56

Movilei

1034

8

; 8272

57

V. Papilian

330

6

1980

58

Șt Cel Mare (inclusiv acc cimitir)

ss

1780

6

10680

59

Acces Lac

1362

6

8172

60

V. Vâlcovici

1014

10

710140

61

Gorunului

290

7

2030

62

Feroviarilor

941

5

■' 4705

63

Sf. Spiridon

510

8

4080

64

Grigore Ventura

514

10

! 5140

65

Blaj

478

7

3346

66

Brândușei

500

4

2000

67

Fagului

296

7

. 2072

68

Lebedei

899

7

6293

69

Tunelului

1061

8

8488

70

Bucovinei

615

8

■ 4920

71

Rizer

1045

7

■ 7315

72

Radu Negru

1108

7

7756

73

Cezar

915

6

74

Științei

2222

6 /i

75

A. Saligny

2076

%M56^

76

Dr. Mihail Petrini Galați

631

77

V. A. Urechia

898

IM

78

Lunca Șiretului

2157

79

Podul înalt

531

v

80

Slănic

199

3

'^-597-

81

Stelei

541

8

A 4328

82

Mihail Sadoveanu

667

6

; 4002

83

Mihail Kogalniceanu

522

7

3654i la caie

i

7      Anexa nr. 2/G

tul de sarcini al activității "Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice"

84

Laminoriștilor

624

7

■4368

85

Fumaliștilor

1294

6

? 7764

86

Strungarilor

418

7

;; 2926

87

Lăcătușilor

607

7

: 4249

88

Zidarilor

421

7

2947

89

Costache Conachi

324

7

: < 2268

90

Textiliștilor

336

6

2016

91

Frunzei

1644

7

=11508

92

Jiului

493

4

1972

\93

Argeșului

493

7

; 3451

/

94

9 Mai

959

7

6713

95

13 Decembrie

626

7

4382

-

96

Crinului

369

7

1 2583

97

Călugăreni

531

7

3717

98

G-ral Ioan Dragalina

628

6

' 3768

i

99

Morilor

1547

3

4641

100

Al. Cernat

1679

7

11753

101

Română

1765

6

:10590

102

Columb

1174

7

/ 8218

103

Dr. N. Alexandrescu

1047

10

-10470

104

Dr. Petruj Groza

705

4

72820

105

Dr. Rautu

804

4

.3216

106

Străzi D. Cantemir

980

3,5

3430

107

M. Eminescu

1217

4

7 4868

108

Muzicii

3990

109

C-tin Levaditti

z

10836

110

Anul Revoluției 1848

\ă\

10503

111

Libertății

M

:l

■ 6517

112

Unirii

7 /*/

; 6020

113

Lozoveni

z

/A/

44608

114

Transilvaniei

X

<514

\yi

3598

115

Ep. Melchisedec Ștefănes

)U

Î88-"'

7

?3416

116

Drum Centură

3441

10

34410

dr                                                                                                                      1

n

i                                i       Anexa nr. 2/G

; la caietul de sarcini al activității "Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice1


 • 117

 • 118

 • 119

 • 120

121

122

 • 123

 • 124

 • 125

 • 126

 • 127

 • 128

 • 129

 • 130


Drum Acces Filești

Centura1 Mică Drum centură Est ______Zimbrului______

Arcașilor+alei

Aleea Comerțului Ml 9 Ana Ipătescu


Al. Moruzzi (inclusiv vadul)


Marinei_______

Gării 8________

Vadul Cărăbuș Sindicatelor

D. Bolintineanu

Domei______

G. Enescu_____

Calea Prutului

Mărului_______

Arad_______

Alee LMK

Ovidiu_______

Brâncoveanu____

Lăpușrieanu_____

Melodiei


Romulusa) ^5 lnstruc(iciyC~


___________________p -   r  ,

ArieșApfeM țJfefS

Mr. IancuffiȘt^a.

Dr. Al. Carn^beZ-Z Culturii x

Elena Doamna

T. Vladimirescu


Serei

I. Creangă


 • 9

7

 • 10

4

4

 • 7

9

4

 • 8

8

4

4

12

6

 • 4

14

7

7

3

 • 5

7

 • 6

7

7

 • 3

6

7

7

7

7

 • 4

7

6


: 1737


-■12432

34410

, 1680

7116

2926

10818

; 9256


;2912

.. 4096

? 1132

) 912

~ 5136

'' 1644


1864


'46844

1428 : 2016

828 ^2090 2618 3060 ;■ 2121

. 1855

450


.2114

 • ■ 4739

3120

 • ■ 4452 •12352
la caie

Anexa nr. 2/G

tul de sarcini al activității "Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice"

150

Plopilor

354

4

1416

151

Caișilor

205

4

820

152

Vizantea

152

7

1064

153

Focșani

253

6

1518

154

Odobești

251

7

: 1757

155

Cotești

299

7

2093

156

Năruja

611

7

4277

157

Mesteacănului

514

10

' 5140

-

158

Caișilor

205

4

820

159

Aviator Vasile Craiu

205

4

820

160

Mircea Zorileanu

298

3

■ 894

161

Nufărului

659

3

1977

162

Cluj

945

4

3780

163

Tudor Vladimirescu

780

4

3120

164

Brateș

1101

7

; 7707

Anexa nr. 3/G

la caietul de sarcini al activității "Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice"

Anexa 9 la HCL nr. 297 / 31.07.2015

i

Căile de circulație pe care se execută activitățile de întreținere zilnică a curățeniei

Nr.

Crt.

Denumire stradă

Lungime trotuar

(m)

Lățime trotuar

(m)

Suprafață trotuar (mp)

Zilele în care se asigură întreținerea

Intervalul orar

1

Domnească

4365

8,4

36666

L-S, D

14-22, 6-22

2

Galați, inclusiv Rondou 1

02

1150

2,8

3220

L-S, D

14-22, 6-22

3

Oțelarilor

1437

4

5748

L-S, D

14-22, 6-22

4

Dunărea

1570

4

6280

L-S, D

14-22, 6-22

"'5

Stadionului

750

4,5

3375

L-S, D

14-22, 6-22

6

Brăilei (inclusiv intrare dinspre Tecuci)

i

8450

6

50700

L-S, D

14-22, 6-22

7

Oltului

fTTT"

-^1858

3

5574

D

6.00-14.00

8

Prelungirea Brăilei^

4

7136

L-S, D

14-22, 6-22

9

Gh.          z

Os

, \96\

4

3184

D

6.00-14.00

10

1 Decembrie/L9^8fș

5

5215

L-S, D

14-22, 6-22

11

SiderurgișbforA M

sa

5

9250

L-S, D

14-22, 6-22

12

Milcov

3

5700

L-S, D

14-22, 6-22

13

G. Coișbuc    z

hW

4

15564

D

6.00-14.00

14

Constructorilor

""1070

4

4280

D

6.00-14.00

15

AL Măcelaru

191

2

382

D

6.00-14.00

16

Traian Vuia

977

4

3908

L-S, D

14-22, 6-22

17

H. Coandă

832

4

3328

L-S, D

14-22, 6-22

18

I. Femic

925

3,5

3237,5

L-S, D

14-22, 6-22


19

Basarabiei

3237

3

9711

D

6.00-14.00

20

Tecuci

4626

3

13878

D

6.00-14.00

21

Gh.Doja

871

4

3484

D

6.00-14.00

22

Crizantemelor

650

2

1300

D

6.00-14.00

23

Traian (Faleză-Metro)

6342

2

12684

D

6.00-14.00

24

Eternității

176

2

352

D

6.00-14.00

25

Magistr. Sidex+Bretele

1919

1,5

2878,5

D

6.00-14.00

26

Prel. Coșbuc

907

1,5

1360,5

L-S, D

14-22, 6-22

27

Roșiori

1391

2,6

3616,6

L-S, D

14-22, 6-22

28

Navelor

391

2

782

L-S, D

14-22, 6-22

29

Lahovary

332

1

332

L-S, D

14-22, 6-22

30

Al. Mavramol (Brigadieri

or)

241

1

241

D

6.00-14.00

31

Eroilor

727

1

727

L-S, D

14-22, 6-22

32

N. Bălcescu

1287

1,5

1930,5

L-S, D

14-22, 6-22

33

Gării

1322

1,5

1983

L-S, D

14-22, 6-22

34

Armata Poporului

700

1

700

D

6.00-14.00

35

Fraternității

267

1,5

400,5

D

6.00-14.00

36

Cloșca

1018

2

2036

L-S, D

14-22, 6-22

37

Saturn

1885

2

3770

L-S, D

14-22, 6-22

38

Portului

1649

2

3298

D

6.00-14.00

39

Faleza Superioară

3483

2

6966

L-S, D

14-22, 6-22

40

F aleziifMbrioară

2524

7

17668

L-S, D

14-22, 6-22

41

''X

1214

6,7

8133,8

D

6.00-14.00

42

/WaBrâyu. \

\

542

2 ;

1084

D

6.00-14.00

43

jo$ AWsaădriN^ ?

‘1

791

1,5

1186,5

D

6.00-14.00

44

7

906

2,4     2174,4

D

6.00-14.00

45

\ Cj^anWi/ 'X^

f

■r

694

5,1

3539,4

D

6.00-14.00

46

'Maramureș y/'

435

1,5

652,5

D

6.00-14.00

47

AlbaTnfia^

687

3

2061

D

6.00-14.00

48

Nae Leonard

1502

2,5

3755

D

6.00-14.00

49

Dogăriei

1248

1,5

1872

D

6.00-14.00

50

Șt. Cel Mare (inclusiv ac< cimitir)

;es

1780

2

3560

i________________________________________________________________________________________

D

6.00-14.00


l J ș.

51

V. Vâl^ovici

1014

2,5

2535

D

6.00-14.00

52

Gorunului

290

2

580

D

6.00-14.00

53

Feroviarilor

941

2

1882

D

6.00-14.00

54

Sf. Spiridon

510

L5 ;

765

D

6.00-14.00

55

Grigore Ventura

514

3

1542

D

6.00-14.00

56

Blaj

478

2,5

1195

D

6.00-14.00

57

Brândușei

500

2

1000

D

6.00-14.00

58

Fagului

296

2

592

D

6.00-14.00

59

Lebedei

899

2

1798

D

6.00-14.00

60

A. Saligny

2076

2

4152

D

6.00-14.00

61

Dr. Mihail Petrini Gala^

i

631

L5

946,5

D

6.00-14.00

62

Podul înalt

531

1,5

796,5

D

6.00-14.00

63

Laminoriștilor

624

2

1248

D

6.00-14.00

64

Fumaliștilor

1294

2

2588

D

6.00-14.00

65

Strungarilor

418

1

418

D

6.00-14.00

v66

Lăcătușilor

607

1,5

910,5

D

6.00-14.00

67

Zidarilor

421

1,5

631,5

D

6.00-14.00

68

Costache Conachi

324

1,5

486

D

6.00-14.00

69

Textiliștilor

336

1

336

D

6.00-14.00

70

Frunzei

1644

1,5 ;

2466

D

6.00-14.00

71

Jiului

O

-^493

1,5

739,5

D

6.00-14.00

72

Argeșului

1,5

739,5

D

6.00-14.00

73

9 Mai

1,5

1438,5

D

6.00-14.00

74

Crinului(o^

369- 1

2,5

922,5

D

6.00-14.00

75

CălugărenVr \

^531^/

2

1062

D

6.00-14.00

76

G-ral Ioan bragalifias

1,5

942

D

6.00-14.00

77

Dr. N. Alexandre&cy

X

3

3141

D

6.00-14.00

78

Dr. Petru Groza

"^705

1,5

1057,5

D

6.00-14.00

79

C-tin Levaditti

1548

2

3096

D

6.00-14.00

80

Aleea Comerțului Ml 9

418

8

3344

L-S, D

14-22, 6-14

81

D. Bolintineanu

428

2

856

D

6.00-14.00

82

Domei

274

1

274

D

6.00-14.00

83

G. Enescu

466

1,5

699

D

6.00-14.00

Anexa nr. 3/G

tul de sarcini al activității "Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice"

84

Mărului

204

1

204

D

6.00-14.00

85

Arad

288

1 i

288

D

6.00-14.00

86

Alee LMK

276

1

276

D

6.00-14.00

87

Morilor

1547

- 3 J

4641

D

6.00-14.00

88

Al. Cemat

1679

3       J

5037

D

6.00-14.00

v89

Română

1765

3 !

5295

D

6.00-14.00

90

Ovidiu

418

i !

418

D

6.00-14.00

91

Brâncoveanu

374

i ■

374

D

6.00-14.00

92

Lăpușneanu

510

0,5

255

D

6.00-14.00

93

Melodiei

303

1

303

D

6.00-14.00

94

Dr. Al. Camabel

1078

1,5

1617

D

6.00-14.00

95

Elena Doamna

677

L5 '

1015,5

D

6.00-14.00

96

Parc Romarta

0

0

1497

L-S, D

14-22, 6-22

97

Parc Spicu

0

5539

L-S, D

14-22, 6-22

98

Parc Eminescu

0

0

6167

L-S, D

14-22, 6-22

99

Parc Primărie

0

0    I 1043

L-S, D

14-22, 6-22

100

Parc Prefectură

0

0

1871

L-S, D

14-22, 6-22

101

Parc Viata Liberă

0

0

1288

L-S, D

14-22, 6-22

102

Parc Cămine studenți

0

0

3500

L-S, D

14-22, 6-22

103

Parc Biserica Greacă

0

0

120

L-S, D

14-22, 6-22

104

Parc Central Cultural

0

0

1428

L-S, D

14-22, 6-22

105

Parc Elice - Brătianu

0

0

1653

L-S, D

14-22, 6-22

106

Parc 13 Iunie

0

4430

L-S, D

14-22, 6-22

107

Parc Alee pietonală bl."

LX

5872

L-S, D

14-22, 6-22

108

Scări spre gara CFR

AV

95

L-S, D

14-22, 6-22

109

Parc R1-R4

/

;      A

2877

L-S, D

14-22, 6-22

110

Parc VIP

zCO

2303

L-S, D

14-22, 6-22

111

Parc Complex Francezi 11

/

836

L-S, D

14-22, 6-22

112

Parc Șahiști

\'0\;

630

L-S, D

14-22, 6-22

113

Parc Bârlădeanu

2-^0

150

L-S, D

14-22, 6-22

114

Grădina Publică

0

0

8010

L-S, D

14-22, 6-22

115

Parc Cloșca

0

0

7802

L-S, D

14-22, 6-22

116

Parc Vi va

0

0

5952

L-S, D

14-22, 6-22

117

Orășelul Copiilor

0

----------------------------------f

o ;

6048

L-S, D

14-22, 6-22

118

Parc Rizer

0

0

5200

L-S, D

14-22, 6-22

119

Parc CFR

0

0

4251

L-S, D

14-22, 6-22

120

Parc Casa de Cultură

0

0

1218

D

6.00-14.00

121

Parc M13B

0

0

430

D

6.00-14.00

122

Parc Gh. Asachi

0

0

1025

L-S, D

14-22, 6-22

123

Parc Libertății

0

0

2090

D

6.00-14.00

124

Parc Turn TV

0

0

2513

L-S, D

14-22, 6-22

125

Parc M39

0

0

300

L-S, D

14-22, 6-22

126

Parc Unicom

0

0

131

D

6.00-14.00

127

Parc Sellgros

0

o :

4500

L-S, D

14-22, 6-22

128

Esplanada Sala Sporturil

or

0

0

1870

D

6.00-14.00

129

Caișilor

205

1,5

307,5

D

6.00-14.00

130

Vizantea

152

1,5

228

D

6.00-14.00

131

Focșani

253

1,5

379,5

D

6.00-14.00

132

Odobești

251

L5

376,5

D

6.00-14.00

133

Cotești

299

1,5

448,5

D

6.00-14.00

134

Năruja

611

2

1222

D

6.00-14.00

135

Mesteacănului

514

2

1028

D

6.00-14.00

136

Caișilor

205

1,5    :

307,5

D

6.00-14.00

137

Aviator Vasiie Craiu

205

1,5

307,5

D

6.00-14.00

138

Mircea Zorileanu

\L5

447

D

6.00-14.00

139

Nufărului

X

659

D

6.00-14.00

140

Cluj

.\1\

945

D

6.00-14.00

Locuri de joacă

fo

141

Micro 20 -Bl. Al3

A

2052

L-D

06.00-14.00

142

Micro 16 7 Bujor 5

\

850

L-D

06.00-14.00

143

Micro 16 - B9

xL o

357

L-D

06.00-14.00

144

Micro 16-B10-B11

o '

0

416

L-D

06.00-14.00

145

Sid. Vest - A3-7F

0

0

632

L-D

06.00-14.00

146

M13-ANL

0

o

430

L-D

06.00-14.00

J47

Micro 39C - B3

0

0 1

846

L-D

06.00-14.00

148

Micro 40 - Dl - Trefo

0

0

|   863

L-D

06.00-14.00

149

Mazepa Paltin

0

0 1

774

L-D

06.00-14.00

150

Micro 1b ANL

0

0

648

L-D

06.00-14.00

151

ANL Gară

0

0

530

L-D

06.00-14.00

152

Micro 39 A - W3

0

0

1364

L-D

06.00-14.00

153

Micro 39 B - T12

0

o !

1500

L-D

06.00-14.00

154

Micro 39 C - A9-B8

0

0

1869

L-D

06.00-14.00

155

Micro 21 - G23-PR4

0

0

1514

L-D

06.00-14.00

156

Micro 20 - B3-D3

0

0

1890

L-D

06.00-14.00

157

Aurel Vlaicu - 05-06

0

0

436

L-D

06.00-14.00 .

158

Sid. Vest - 9G-9H

0

0

1267

L-D

06.00-14.00

159

Micro 17 - K3-R-B7

0

0

1191

L-D

06.00-14.00

160

Micro 16 - 5A-5B

0

0

750

L-D

06.00-14.00

161

Aurel Vlaicu-K6-K1

D

0

0

251

L-D

06.00-14.00

162

Țiglina II-B1-E2

0

0

488

L-D

06.00-14.00

163

Micro 40- J6

0

0

577

L-D

06.00-14.00

164

Aurel Vlaicu -11

0

0

510

L-D

06.00-14.00

165

Aurel Vlaicu - SD6

0

0

1010

L-D

06.00-14.00

166

Micro 20 - G2 - K

0

0

874

L-D

06.00-14.00

167

Micro 19iNl -R5

0

0

1250

L-D

06.00-14.00

168

Micro 19-:O10-T3

0

0

744

L-D

06.00-14.00

169

Micro 21 - D7 - D8

0

0

2137

L-D

06.00-14.00

170

Micro 17 - G4A - G4B

0

0

738

L-D

06.00-14.00

171

Micro 40 LI - L2

0

0

1054

L-D

06.00-14.00

172

Sid. Vest 10A - 10CA

0

779

L-D

06.00-14.00

173

Țiglina I- B2-D/7

0

176

L-D

06.00-14.00

174

Țiglina II- B1-C?S$

7fe;

\ 0

528

L-D

06.00-14.00

175

Aurel Vlaicu C5A -

| 0 .

176

L-D

06.00-14.00

176

Aurel Vlaicu -15-1 Ijl-H

/ 0

245

L-D

06.00-14.00

177

Micro 13 B - C8\"

0

248

L-D

06.00-14.00

178

Parcuri și locuri de joaca vor fi date în folosință

V 1

0

0      i

0

L-D

06.00-14.00

179

Cartier Țiglina I

219342

La c-daPMG

180

Cartier Țiglina II

87335

La c-da PMG

la caic

1

1

i

tul de sarcini al activități

Anexa nr. 3/G                            z

i "Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice"

181

Cartier Mazepa I

39257

La c-da PMG

182

Cartier Mazepa II

24860

La c-da PMG

183

Cartier Siderurgiștilor V(

st

145434

La c-da PMG

184

Cartier Micro 16

154911

La c-da PMG

185

Cartier Micro 17

164923

La c-da PMG

186

Cartier Micro 18

39631

La c-da PMG

187

Cartier Micro 19

188747

La c-da PMG

188

Cartier Micro 20

114560

La c-da PMG

189

Cartier Micro 21

93807

La c-da PMG

190

Cartier Micro 13+14

75756

La c-da PMG

191

Cartier Micro 38

40089

La c-da PMG

192

Cartier Micro 39

134143

La c-da PMG

193

Cartier Micro 40

99632

La c-da PMG

194

Valea Orașului

263000

La c-da PMG

195

Zona Port Centru

77481

La c-da PMG

196

Cartier Aurel Vlaicu

136796

La c-da PMG

197

Cartier Filești

242000

La c-da PMG

198

Cartier Bărboși

117800

La c-da PMG

199

Cartier Dimitrie Cantem

ir

184000

La c-da PMG

ț

X/

z

IO,'

r \

:—XX \

cha^șe dința frBn a ch e

y

î

I


Anexa nr. 1/H


Anexa 10 la HCL nr. 297 / 31.07.2015


la caietul de sarcini al activității "Precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice peBculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special                          ■


Lista punctelor amenajate pentru colectarea deșeurilor municipale și dotarea acestora


Nr.

Crt.

Locuri de amplasare a punctului de colectare

Adresa utilizatorilor deserviți

Număr de persoane deservite

Număr containere și/sau pubele/mc    |

Hârtie/ Carton

Sticlă

Material plastic/Metal

Biodegradabile

Ne

jsciclabile

1

Af. Bloc S 12

Aurel Vlaicu

Populația

1/2.15

1/2.15

1/2.15

5/1.1

1 °

2

Af. Bloc R 2

Aurel Vlaicu

Municipiului

1/2.15

1/2.15

1/2.15

8/1.1

1 °

3

Af. Bloc C 7

Aurel Vlaicu

Galați care,

0

0

0

6/1.1

1 o

4

Af.BlocS 15

Aurel Vlaicu

conform datelor

0

1/2.15

1/2.15

5/1.1-

0

5

Af. Bloc C 8

Aurel Vlaicu

oferite de către

1/2.15

1/2.15

1/2.15

8/1.1

0

6

Af. Bloc H 1

Aurel Vlaicu

Direcția ,

0

0

0

7/1.1

0

7

Af. B1ocJ£JSXȚ'J

Aurel Vlaicu

Județeană de

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1

0

8

Ăf.

\ Aurel Vlaicu

Statistică este

0

0

0

3/1. r

0

9

A

Aurel Vlaicu

de 284986

1/2.15

1/2.15

1/2.15

9/1.1

0

10

/

O | Aurel Vlaicu

locuitori

1/2.15

1/2.15

1/2.15

8/1. r

0

11

z

/ Aurel Vlaicu

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/i. r

0

12

A

V Aurel Vlaicu

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1

0

13

Af.Blob-KJ A^J

Aurel Vlaicu

0

0

0

5/1.1

0

14

Af. Bloc C 15

Aurel Vlaicu

1/2.15

1/2.15

1/2.15

4/1.1

0

15

Af. Bloc SD 6

Aurel Vlaicu

1/2.15

1/2.15

1/2.15

8/1.1

0

16

Af. Bloc SD 4

Aurel Vlaicu

1/2.15

1/2.15

1/2.15

9/1.1

0


17

Af. Bloc J 2

Aurel Vlaicu

18

Af. Bloc 14

Aurel Vlaicu

19

Af. BlocM2B

Aurel Vlaicu

, 20

Af. Bloc M 1 B

Aurel Vlaicu

21

Af. Bloc S 8

Aurel Vlaicu

22

Af. Bloc Z 2

Aurel Vlaicu

23

Af. Bloc Munca si Arta

Aurel Vlaicu

24

Basarabiei c/c Siderurgiștilor (punct subteran)

Aurel Vlaicu

25

Af. Rondou Gara CF

Bărboși

Cartier Bărboși

26

Af. Strada Neculce Ion cc cu Colectiviștilor

>lt

Cartier Filesti

27

Af. Grădiniță Filesti

Cartier Filesti

28

Af. Strada Ștefan Petica (Seromgal)

Cartier Filesti

29

Af. Strada Neculce Ion cc cu Tomis (CAP)

)lt

Cartier Filesti

30

Af. Bloc PESCARUS

Centru

31

Af. Bloc K

Centru

32

Af.

Centru

1 33

Centru

34

Af/fâtextAsnM

\

Centru

35

Af. Hotei

i      Centru

36

r

o

>       Centru

37

r/

Centru

38

k

Centru

39

Af. Btoc-54HK

Centru

40

Af. Bloc B (Parfumul Teilor)

Centru

41

Af. Domneasca nr 83 (i curte )

i

Centru

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1

0

0

0

6/2.2:

Io

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1. K

10

1/2.15

1/2.15

1/2.15

8/1.1

10

1/2.15

1/2.15

1/2.15

io/i4

I 0

0

0

0

8/1. L

1 0

0

0

0

2/1.1:

1 0

1/2.05

0

1/2.05

0 î

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1-

Io

0

0

0

5/1.1

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1.

1 0

0

0

0

3/1.r

10

0

0

0

2/1.1

11/5.5

1/2.15

1/2.15

1/2.15

5/1.1

1 0

0

0

0

5/1.1.

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

4/i.r

1 0

0

0

0

4/1. L

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1

1 0

0

0

0

4/1.1

I 0

0

0

0

12/1.1

1 0

0

0

0

4/1. r

0

0

0

3/1. r

1 0

0

0

0

3/1. r

1 0

0

0

0

6/1.1:

1 0

0

0

0

1/1.1

1 0

42

Af. Bloc (Arena de Box

Centru

43

Af. Bloc A

Centru

44

Af. Parcare Biserica Mavramol

Centru

45

Af. Bloc B (Gradina de

Vara)

Centru

46

Af. Balcescu 21 ( Scoali

Simion Mehedinți)

i

Centru

47

Af. Bloc DELTA

Centru

48

Af. Bloc A 4

Centru

. 49

Af. Parcare Biserica Catolica

Centru

50

Af. Bloc Albastru

Centru

51

Af. Str Mihai Bravu nr 3

3

Centru

52

Af. Bloc CRISTAL

Centru

53

Af. Bloc in Str Gării Nr 28 (se intra prin Gării Nr 32)

Centru

54

Af. Str Mihai Bravu nr 32 in curte )

•(

Centru

55

Af. Str Basarabiei nr 1

Centru

56

Af. Bloc A 1

Centru

57

Af. Bloc 4 Apartamente s

Domneasca Nr 94

tr

58

Af. Bloc 20 apartamente

Str Eroilor Nr 32 A

Ah. \

59

Af. Bloc S 14

60

Af. Bloc S 12

Dimitine Ca^emii/^

61

Af. Bloc S 9

Dimitrie Canțemifi

62

Af. Bloc S 6

DimilrîeEiantemif

63

Af. Bloc S 4

Dimitrie Cantemir

v 64

Af.BlocS 1

Dimitrie Cantemir

65

Af. Bloc S 10

Dimitrie Cantemir

66

Af.Bloc BR2

Mazepa 1

ț

-

0

0

0

3/i. r

0

0

0

0

3/1.1-

0

0

0

0

4/1.1}

0

0

0

0

4/1.1=

0

0

0

0

2/1. f

0

0

0

0

3/1. h

0

0

0

0

5/1.1

0

0

0

0

3/1.1-

Io

0

0

1/1.1

1 0

0

0

0

1/1.1;

1 0

0

0

0

3/1.1"

1 0

0

0

0

1/1.1

0

0

0

1/1.1

0

0

0

1/1.1

0

0

0

0

1/1.

1 0

0

0

0

1/1.1

10

0

0

0

1/0.25

10

0

0

0

4/1.1-

1 0

0

0

0

4/1.1=

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

2/1. y

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

2.1.1*

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1:

1 0

0

0

0

1/1.1

1 0

0

0

0

2/1.1

1 0

0

0

0

6/1.1-

1 0

67

Af. Bloc BR 3

Mazepa 1

> 68

Af. Bloc BR4

Mazepa 1

69

Af. Bloc BR 5 A (pubele nisa)

in

Mazepa 1

70

Af.Bloc BR4C

Mazepa 1

71

Af. Bloc G2

Mazepa 1

72

Af. Bloc Dafin -64

Mazepa 1

73

Af. Bloc C 9

Mazepa 1

74

Af. Bloc C 10 - C 11

Mazepa 1

75

Af. Bloc Alun 1 - Alun

Mazepa 1

76

Af. BIqc B 2

Mazepa 1

77

Af. Bloc C 2 - C3

Mazepa 1

78

Af. Bloc C 6 - C 7

Mazepa 1

79

Af. Bloc Salcia

Mazepa 1

80

Af. Bloc W 1

Mazepa 1

81

Af. Bloc B 1

Mazepa 1

82

Af. Bloc R 5 - G 1

Mazepa 1

83

Af. Bloc R 3 (interior)

Mazepa 1

84

Af. Bloc R 2 ( interior)

Mazepa 1

. 85

Af. Bloc R 5

Mazepa 1

86

B~dul Marii Uniri la Precista (punct subteran

)

Mazepa 1

87

Af. Bloc L 4

<5

sLo:rM?azcpa 2

88

Af. Bloc G 1

V

2

89

Af. Bloc DL 1A

/,<

/(.

\//:W^âzep^2

90

Af.Bloc DL

/

91

Af. Bloc LC

'■Ș^^^laz^^2

92

Af. Bloc M 7 \

93

AL Bloc B 3  ~

V Wazepa 2

94

Af. Bloc Atena

Mazepa 2

95

Af. Bloc BR 16 A

Mazepa 2

96

Af. Bloc G 2

Mazepa 2

ii

-

0

0

0

4/1.1-

0

0

0

0

4/1.1-

0

0

0

0

1/1.1-

0

0

0

0

4/1. i:

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

2/1.1-

0

0

0

0

3/1.1/

0

0

0

0

5/1.1"

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1’

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

4/1. L

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/i. i:

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

2/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

4/1. f

1 0

0

0

0

6/1.1

1 0

0

0

0

5/1.1

1 0

0

0

0

4/1.1

I 0

0

0

0

2/1.1

1 0

0

0

0

1/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

4/1.11

1 0

1/2.05

0

1/2.05

0

| 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

5/1.1

1 0

0

0

0

3/1.1'-

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1. ii

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

5/1.1-

1 0

0

0

0

3/1.1-

1 0

0

0

0

4/1.f

0

0

0

5/1.1-

1 0

0

0

0

1/1.1=

1 0

0

0

0

2/1.1-

1 0

0

0

0

3/1.1

1 0

97

B-dul Marii Uniri - parc

Viva (punct subteran)

Mazepa 2

98

Af. Strada Crinului colt c

9 Mai

u

Micro 13 B

99

Af. Bloc Y 6

Micro 13 B

100

Af. Cămin A

Micro 13 B

101

Af. Cămin B

Micro 13 B

102

Af. Cămin C

Micro 13 B

103

Af. Drum centura (garaje

9

Micro 13 B

d04

Af. ANLBlocLl

Micro 13 B

105

Af. ANL Bloc G

Micro 13 B

106

Af. Strada Panait Istrati

Micro 13 B

107

Af. Școala Generala Nr 3 Punct subteran)

8

Micro 13 B

108

Af. Bloc PM 5

Micro 14

109

Af. Bloc PM 7

Micro 14

110

Af. Bloc S 5 C

Micro 14

111

Af. Bloc M 5 A

Micro 14

112

Af. Cămin C 1

Micro 14

113

Af. Cămin F

Micro 14

114

Af. Bloc 1 (La centrala]

Micro 14

115

Af. Strada Drumul Viilo

r

Micro 14

116

Af. Strada Drumul Viilo

r.

^<r^F<14

117

Af. Strada Drumul Viilor spate la Bullrom.

in

/

X

118

Af. Drum de Centura k UNICOM.

o cc

119

Af. Drum de Centura su Viaduct.

\ l^iqr6U>

120

Af. Bloc A 12

'"Micro 16

121

Af. Bloc A 23

Micro 16

122

Af. Bloc A 26

Micro 16

123

Af. Bloc A 16

Micro 16

1/2.05

0

1/2.05

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

9/1X

1/2.15

1/2.15

1/2.15

7/1. £

1 0

0

0

0

2/1. r

1 0

0

0

0

4/1. i

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1. f

I 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/i. i:

I 0

0

1/2.15

1/2.15

4/1.1-

I 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

5/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

5/1.1

1 0

1/2.05

0

1/2.05

0 ?

1/2.15

1/2.15

1/2.15

4/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

4/1.1

1 0

0

0

0

3/1.1

1 0

0

0

0

6/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1-

1 0

0

0

0

6/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1-

0

0

0

0

11/5.5

0

0

0

0 :•

1 1/5.5

0

0

0

0 ;

1 1/5.5

0

0

0

0 >

I 1/5.5

0

0

0

3/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

8/1. î

I 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1

1 0

0

0

0

5/1.1

1 0

124

Af. Bloc A 9 (Intim)

Micro 16

125

Af. Bloc B 1

Micro 16

126

Af. Bloc B 5

Micro 16

127

Af. Bloc Bujor 3

Micro 16

128

Af. Bloc Bujor 4

Micro 16

129

Af Bloc E 3

Micro 16

130

Af Bloc F 6

Micro 16

131

Af. Bloc H

Micro 16

132

Af. Bloc’PS 1 D

Micro 16

133

Af Bloc Roza 1

Micro 16

134

Af Bloc Vega

Micro 16

135

Af Strada Prunari

Micro 16

136

Af Strada Constantin Levaditti

Micro 16

137

Str M. Sadoveanu Billa.

Continental (punct subteran)

Micro 16

138

Str Constantin Levaditti (Cimitir Sf Lazar) (pune subteran)

t

Micro 16

139

Af Bloc Privilege

Micro 17

140

Af Bloc H

141

Sediul Serviciul Public

ECOSAL Galați /

X/xA  x?' \

yZdS&m? \

142

Af. Biserica Sfanțul

Gheorghe    \

o

> >

143

Af Bloc 0 4

V

144

Af Bloc 0 6

Alic'rb.J'V

145

Af Bloc B 14

’^Mifro 17

146

Af Blqc F 3

Micro 17

147

Af. Bloc L 8

Micro 17

148

Af Bloc F 10

Micro 17

149

Af Str Dr. Petru Groza

Micro 17

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1. L

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1=

Io

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.f

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1-

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

7/1.1-

1 0

0

0

0

7/1.1-

I 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

7/1. i;

1 0

0

0

0

6/i. i;

1 0

0

0

0

3/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

8/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

5/1.1-

1 0

0

0

0

5/1.1

1/2.05

0

1/2.05

0 '

o

1/2.05

0

1/2.05

0

0

0

0

0

4/1.1-

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

7/1.1-

0

0

0

0

1/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1:

0

0

1/2.15

1/2.15

8/1. L

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1=

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

7/1. V

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1. t

0

0

1/2.15

1/2.15

8/i. r

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

5/1.1:

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

8/1. k

0

150

Af. Bloc Iris

Micro 17

151

Af. Bloc Lotus

Micro 17

152

Af. Bloc E 4 - E 5

Micro 17

153

Af. Bloc G 5

Micro 18

154

Af. Bloc G 6 A

Micro 18

155

Af. Bloc G 8

Micro 18

156

Af. Bloc N 3

Micro 19

'157

Af. Bloc R 4

Micro 19

158

Af. Bloc 12

Micro 19

159

Af. Bloc E 3 - E 4 ( W ]

Micro 19

160

Af. Bloc F 2

Micro 19

161

Af.BlocB 1 (S 1)

Micro 19

162

Af. Bloc R 9 -0 2

Micro 19

163

Af. Bloc M 19

Micro 19

164

Af. Bloc P 3 - V 2

Micro 19

165

Af. Bloc O 5

Micro 19

166

Af. Bloc O 2

Micro 19

167

Af. Bloc G 4

Micro 19

168

Af. Bloc G 1

Micro 19

169

Af. Bloc T 6

Micro 19

170

Af. Sala Sporturilor

171

Af. Bloc D 1

\

172

Af. Bloc M

/

/^4t^2â\ \

173

Af. Bloc J 4 - J 5

b

174

Af.BlocEl (B5)

V

JMicrâW/ o /

,175

Af.BlocK(E3)

A

176

Af. Bloc A 13 A (Piața I

t)

X mw<6>"

177

Af.BlocA 11

Micro 20

178

Af. Bloc G 6

Micro 20

179

Af.Blo&A 10

Micro 20

180

Af. Bloc A 12

Micro 20

181

Af. Bloc F 2 - F 3 (Gradii

ii)

Micro 20

0

0

0

2/i. r

0

0

0

0

3/1.1,

0

0

0

0

6/1. lî

0

0

0

0

5/1. i:

0

0

0

0

6/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

4/i. i;

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

13/1.1

0

0

0

0

7/i.ii

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1

0

0

0

0

5/1.1-

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

8/1.11

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

8/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1

0

0

0

0

4/1. f

0

0

0

0

5/1.1'

0

0

0

0

3/1.1‘

0

0

0

0

4/1.1

0

0

0

0

6/1.1

0

0

0

0

13/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

8/1.1

0

1/2.15

1/2.15

0

3/1.1-

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

12/1. î

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1,

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1=

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

10/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

8/1.1

0

0

1/2.15

1/2.15

9/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1

0

0

0

0

8/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

2/1.1

R 0 '

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/i. r

1 °

182

Af. Bloc D 4 , D 5, D 6 (Potcoava)

Micro 20

183

Af.BlocC 10 (B 11)

Micro 20

184

Af. Bloc C 8

Micro 20

185

Af. Bloc N 5

Micro 21

186

Af. BlocPR4

Micro 21

187

Af. Bloc D jl 1 scara 2

Micro 21

188

Af. Bloc D i 1 scara 3

Micro 21

189

Af. BlocK12

Micro 21

190

Af. Bloc K 13

Micro 21

191

Af.BlocC 11

Micro 21

192

Af. BlocD 10

Micro 21

193

Af. Bloc D 9 B

Micro 21

194

Af. Bloc D 9 E

Micro 21

195

Af. Bloc D 6

Micro 21

496

Af. Bloc L 7

Micro 21

197

Af. Bloc L 8

Micro 21

198

Af. Bloc PR 6

Micro 21

199

Af. Bloc L 6 - M 4

Micro 21

200

Af. Bloc N 6

Micro 21

201

Af. Bloc N 11

Micro 21

202

Af. Bloc D      r

I o

5'"''X Micro 21

203

Af. BlocX V-Wt

\licro 21

204

Af. Bloc E ftFWQtf

Nv \ Micro 21

205

Af BlodȘ-i 3<"i

s

) Micro 21

206

Af. BiocDi>Vp im

zz

Z'Z'Wcro 21

207

Af. Bloc 130 9^

-ZiM'ZiVlicro 21

208

Af. Bloc E

f I

Micro 21

209

Af. Bloc R 4

Micro 21

210

Af. Bloc M 6

Micro 21

211

Af. Bloc D 2

Micro 21

212

Af. Bloc J 6

Micro 21

213

Af. Bloc K 5

Micro 38

1/2.15

1/2.15

1/2.15

13/1.i

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1. t

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

4/i. i;

0

0

0

0

2/1.1-

0

0

0

0

5/i. ii

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

1/1.1=

0

0

0

2/1.1

1 0

0

0

0

i/i. r

1 0

0

0

0

î/i.i-

1 0

0

0

0

1/1.1

1 0

0

0

0

3/1.1

1 0

0

0

0

i/i. r

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

4/i. r

1 0

î/i. f

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

2/1. f

! o

0

0

0

3/1.1?

0

0

0

0

2/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

5/i. r

0

0

0

0

3/i. ii

0

0

0

0

i/i.i

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

9/1.1?

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1

0

0

0

0

8/1. h

0

0

0

0

6/1. f

0

0

0

0

3/1. r

0

0

0

0

3/1.î

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

10/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

9/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

9/1.1

0

214

Af. Bloc N 14

Micro 38

215

Af. Bloc N 10

Micro 38

216

Af. Bloc T 8

Micro 39 A

217

Af. Bloc Z 8

Micro 39 A

218

Af. Bloc Z 8 - Y 14

Micro 39 A

219

Af. Bloc J 8 ( spate )

Micro 39 A

220

Af. BlocY 15

Micro 39 A

221

Af. Bloc Pexco (spate'

Micro 39 A

222

Af. Bloc Trefo (Piața 39

)

Micro 39 A

223

Af. Parcare Aleea

Comerțului Micro 39

Micro 39 A

224

Af. Bloc T 10

Micro 39 A

225

Af. Bloc Pexco ( fata )

Micro 39 A

226

Af. Bloc Trefo

Micro 39 A

227

Școala Generala Nr 33 (punct subteran)

Micro 39 A

228

Af. Drumul de centură a

Ionel Femic

c

Micro 39 A

229

Af. BlocTll

Micro 39 B

230

Af. Bloc J 5

Micro 39 B

231

Af. Cămine 39 B

—-^^Ylicro 39 B

232

Af. Bloc J 4 (r’abricr& bere)

^^Crc>G9B

v233

Af. Bloc B 6 (G$&$/

&

SOWiiro 39 C

234

Af. Bloc C       '

235

Af. Bloc C

W/Mi^/39 C

236

Af. Bloc B 1 \

237

Af. Bloc N 6 (Cinema-

Flacara)

Micro 40

238

Af. Bloc J 7

Micro 40

239

Af.BlocHIGA

Micro 40

240

Af.BlocT 1

Micro 40

241

Af. Bloc 12

Micro 40

1/2.15

1/2.15

1/2.15

8/1.11

1/2.15

1/2.15

1/2.15

8/1.1=

1/2.15

1/2.15

1/2.15

7/1.1=

0

0

0

4/1.1

I 0

0

0

0

4/1.1=

1 0

0

1/2.15

1/2.15

3/1. U

1

0

0

0

2/1. f

1 0

0

0

0

3/1.1

1 0

0

0

0

7/1. 1

1 °

0

0

0

8/1.1

1/2.15

1/2.15

1/2.15

4/1. f

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

4/1.1

1 0

0

0

0

2/1.1

0

1/2.05

0

1/2.05

0

Io

0

0

0

0

11/5.5

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

9/1.1]

0

0

0

0

6/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

8/i. ii

| 0

0

0

0

7/1. 1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

9/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

7/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

7/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

10/1.1

I 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1

1 0

0

1/2.15

1/2.15

2/1.1

1 0

0

0

0

3/1.1

1 0

0

0

0

5/1.1

1 0

242

Af. Bloc H 2 scara 3

Micro 40

243

Af. Bloc 12 (In spate)

Micro 40

244

Af.Bloc Italian Residenc

e

Micro 40

245

Af. Bloc H 2 scara 1

Micro 40

246

Af.Bloc A 6

Micro 40

247

Af. Bldc F 2

Micro 40

248

Af. Cămin C 2 A

Micro 40

249

Af. Bloc C 1 - C 2

Micro 40

250

Af.Bloc A 2

Micro 40

251

Af. Bloc G

Micro 40

252

Af. Bloc L 1

Micro 40

253

Af. Bloc Olt 2

Port

254

Af. Biserica Sfinții

Apostoli

Port

255

Af. Bloc Mălină

Port

256

Af. Bloc Șiret 2

Port

257

Af. Bloc Șiret 4

Port

258

Af. Dogariei colt cu Enes

3U

Port

259

Af. IP J

Port

260

Af. Bloc SD 5

Siderurgistilor Vest

261

Af. Bloc 1 B

’cS

-Șiderurgistilor Vest

262

Af.Bloc 2

^Sk^mKgistilor Vest

263

Af. Bloc Sl/4$^

^id^irg^stilor Vest

264

Af. Bloc      J

Siderurgistilor Vest

265

Af. Bloc 47A \ '

Sidp?u cgi^tilor Vest

266

Af. Bloc 8^X

'*4

;ySid@^g'istilor Vest

267

Af. Școala ÎÎK^

I-

XXrufgistiior Vest

268

Af.Bloc 11 C

Siderurgistilor Vest

269

Af. Bloc A 21

Siderurgistilor Vest

270

Af. Bloc E 6

Siderurgistilor Vest

l271

Af. Bloc GS 1

Siderurgistilor Vest

272

Af. Bloc 10 E

Siderurgistilor Vest

-----—------------I -----■

f

0

0

0

1/1. 1.

0

0

0

0

2/1. b

0

0

0

0

1/1.15

0

0

0

0

1/1.1?

0

0

0

0

3/1.11

0

0

0

0

9/1. f

0

0

0

0

3/1.1.

0

0

0

0

6/1. 1

0

0

0

0

4/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

4/1.1

0

0

1/2.15

1/2.15

9/1. r

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

7/1. f

0

0

0

0

6/1. f

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1

0

0

0

0

3/1.1

0

0

0

0

3/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

4/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

5/1.1

1 0

0

0

0

9/1.1

0

0

0

0

6/1.1-

1 0

0

0

0

5/1.1-

1 °

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1

■ °

1/2.15

1/2.15

1/2.15

4/1. f

1 0

0

1/2.15

1/2.15

3/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.15

I 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1

I 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

5/1.1

1 0

0

0

0

4/1.1-

I 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

4/1.1

I 0

0

0

0

4/1.1

| 0

0

0

0

4/1. b

1 0

273

Af. Bloc 10 A

Siderurgistilor Vest

274

Af. Bloc SD 3

Siderurgistilor Vest

*275

Af. Bloc 7 H

Siderurgistilor Vest

276

Af. Blqc 9 G

Siderurgistilor Vest

277

Af. Bloc 12

Tiglina 1

278

Af. Bloc E 8

Tiglina 1

279

Af. Bloc C 25

Tiglina 1

280

Af. Bloc C 20

Tiglina 1

281

Af. Bloc E 4

Tiglina 1

282

Af. Bloc C 35

Tiglina 1

283

Af. Bloc C 32 - C 33’

Tiglina 1

284

Af. Bloc C 31

Tiglina 1

285

Af. Bloc C 29

Tiglina 1

286

Af. Bloc C 27

Tiglina 1

287

Af. Bloc A 1 - A 2

Tiglina 1

288

Af. Bloc A 4

Tiglina 1

289

Af. Bloc E 1 - C 15

Tiglina 1

290

Af. Bloc E 2 - C 16

Tiglina 1

291

Af.BlocE3 -C 17

Tiglina 1

292

Af. Bloc D 6 (Garaj

ARCELOR)

Tiglina 1

293

Af. Bloc E 7

Tiglina 1

294

Af. Bloc 16 -17^

s

Jtglina 1

295

Af.BlocPS l/^>

1

296

Af. BlocB 1

®SW^lin4 1

297

Af.Bloc'PS     *

astswh

298

Af. Bl C 1'1 - C\11\

/Țifeâ 1

299

Af. Bloc C 9 \/ '

W&a 1

300

Af. Bloc I 4 x

.-..ILT-Tiglina 1

301

Af. Bloc C 4

Tiglina 1

302

Af. Agenția de mediu

Tiglina 1

303

Af. Bloc D 4

Tiglina 1

0

0

0

5/1.1-

1/2.15

1/2.15

1/2.15

8/1. K

Io

0

0

0

5/1. L

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1A

0

0

0

3/1. r

1/2.15

1/2.15

1/2.15

4/1. L

Io

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1. L

0

0

0

4/1.1’

1 0

0

0

0

2/1. f

1 0

0

0

0

3/1.1-

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

2/1.1-

I 0

0

0

0

2/1.1

1 0

0

0

0

3/1.L

1 0

0

0

0

3/1. f

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

5/1.1

1 0

0

0

0

6/1.1

1 0

0

0

0

5/1.1:

1 0

0

0

0

3/1.1

1 0

0

0

0

3/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

2/1. lî

1 0

0

0

0

7/1.f

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1=

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

8/1. f

1 0

0

0

0

8/1. lj

1 0

0

0

0

6/1.11

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

2/1. E

1 0

0

1/2.15

1/2.15

6/1.1-

1 0

0

0

0

2/1.1

1 0

0

0

0

3/1.1-

1 0

304

Af. Orășelul Copiilor (punct subteran)

Tiglina 1

305

Af. Bloc E 5

Tiglina 2

306

Af. Bloc CS 4

Tiglina 2

307

Af. Bloc M 3

Tiglina 2

308

Af. Bloc M 2

Tiglina 2

309

Af. Bloc B 4

Tiglina 2

310

Af. Bloc B 3

Tiglina 2

311

Af. Bloc C 2

Tiglina 2

312

Af. Bloc C 5

Tiglina 2

313

Af.BlocH 1

Tiglina 2

314

Af. Bloc H 3

Tiglina 2

315

Af Bloc G 3

Tiglina 2

316

Af. Bloc C 4

Tiglina 2

317

Af.BlocH 4

Tiglina 2

318

Af. Bloc G 4

Tiglina 2

319

Af. Bloc C 7

Tiglina 2

320

Af. Bloc 11

Tiglina 2

321

Af. Bloc D 3 - D 4

Tiglina 2

322

Af. Bloc 12

Tiglina 2

323

Af. Bl G. Cosbuc Nr 24

Tiglina 2

324

Af. Bl G. Cosbuc Nr 26

<^3^iglina 2

325

Af. Bloc Colibri (Cosbu

60 A)     Z.

/

326

f             .A Y

Str Constructorilor Sc/Gt nr 13 (punct subteran)

ta

-A'

■ W7

327

Bld George Cobsuc la Hotel Turist (punct subteran)

Tiglina 2

328

Bld George Cosbuc ale< spre casa de cultura (pun subteran)

k

Tiglina 2

1/2.05

0

1/2.05

0 '

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

5/1.1=

0

0

0

0

5/1. r

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1,

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

12/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1. f

0

0

0

0

4/1.1.

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1. t

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1. f.

0

0

0

0

1/1.1

1 0

0

0

0

3/1.1

0

0

0

0

1/1.f

0

0

0

0

1/1.1

0

0

0

0

2/1.1

0

0

0

0

2/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1. E

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

5/1. £

0

0

0

0

1/1. h

0

0

0

0

1/0.25

0

0

0

0

1/1.£

0

1/2.05

0

1/2.05

0 ■

0

1/2.05

0

1/2.05

0 ;

0

1/2.05

0

1/2.05

0

0

'329

Af. Bloc Avicola

Traian Nord

330

Str Ștefan cel Mare (In spatele cimitirului evreies punct 1

c)

Traian Nord

331

Str Ștefan cel Mare (In spatele cimitirului evreies punct 2

c)

Traian Nord

332

Af. Bloc Avicola.

Traian Nord

333

Af Ana Ipatescu colt cu t Moruzzi

U

Valea Orașului

334

Af Răsăritului ( spate Spi CFR)

tal

Valea Orașului

335

Af. Dogariei colt cu Enescu.

Valea Orașului

336

Af Ana Ipatescu colt cu k Moruzzi.

U

Valea Orașului

337

Af Răsăritului ( spate Spi

CFR.)

:al

Valea Orașului

,338

Str Nordului Nr 1.

Valea Orașului

339

Str Toamnei.

Valea Orașului

340

Str Caramidariei.

Valea Orașului

341

Str Carpati.

Valea Orașului

342

Str Moruzzi Nr 8 (Lang< Spitalul CF)    /

AVîV^^pb^sului

343

Af. Biol CF 1

$

^^^onâtra^i

344

Af. B1OCCF2

/(

345

Af Bloc CF 3 Ir?

\

346

Af. Bloc CF 4 \

x ^^Zona^arîi

347

Af. Bloc CD 4 (Sub x

Viaduct Gara)

"—-y 4 / viV -Zona Gării

348

Af. Bloc CD (str Carol

Davila)

Zona Gării

349

Af BlocA 13

Zona Piața Centrala

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1

0

0

0

0

0

^5.5

0

0

0

0

/5.5

0

0

0

0 ■.

1/5.5

0

0

0

4/1.1

0

0

0

5/1.1-

1

0

0

0

0

1/5.5

0

0

0

0

L/5.5

0

0

0

o

1/5.5

0

0

0

0 ?

1/5.5

0

0

0

0 ?

1/5.5

0

0

0.

0 î

1/5.5

0

0

0

o :•

1/5.5

1/2.15

1/2.15

1/2.15

o i

0

0

0

0

4/1.1

0

0

0

0

2/1.1?-

0

0

0

0

3/1. U

0

0

0

0

1/1.1:

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1

0

0

0

0

3/1.1

0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

5/1. K

0350

Af. Bloc 40 Apartament

str Traian 34

Zona Piața Centrala

351

Af. BlocV3B

Zona Piața Centrala

352

Af. Str Ariesului

Zona Piața Centrala

353

Af. Bloc B si C

Zona Piața Centrala

354

Af. Bloc V 3

Zona Piața Centrala

355

Af. Str Balcescu Nr 13

Zona Piața Centrala

356

Af. Bloc V 3 A

Zona Piața Centrala

357

Af. Strada Columb (case

)

Zona Piața Centrala

358

Af. Bloc 1 ( Razboieni'

Zona Piața Centrala

359

Af. Bloc 1 (Basarabiei cc cu Traian)

lt

Zona Piața Centrala

360

Af. Bloc A C H

Zona Piața Centrala

361

Af. Bloc B 4 ( Club Trai; )

n

Zona Piața Centrala

362

Af.Bloc A 16

Zona Piața Centrala

363

Str Traian in fata Spitalul Militar

ui

Zona Piața Centrala

364

Str Traian Parcul Rizer Punctul Nr 1 (punct subteran)

365

Str Traian Parcul Rizer Punctul Nr 2 (punct subteran)

fs

Q

> D

r

- 'ZonaPiaiaQc,ntraia

,366

Af. Str Domneasca nr 12;

Aleea Stiintei)

367

Af. Bloc Ialomița

^'ZoiiaVechc

368

Af. Bloc B (Cămine studentesti)

Zona Veche

369

Af. Str Domneasca Nr 8

9

Zona Veche

370

Af. Bloc in str Cezar

Zona Veche

371

Af. Bloc IREG

Zona Veche

1/2.15

1/2.15

1/2.15

4/1.1--

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1

0

1/2.15

1/2.15

6/1.1

Io

0

0

0

3/i. r

Io

0

0

0

2/1.1=

10

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1.

10

0

0

0

1/1.1

10

0

0

0

3/1.1-

1

0

0

0

3/1.1-

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

6/1.1

0

0

0

2/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

10/1.1

L

0

0

0

4/1.î

1 0

0

1/2.15

1/2.15

0 ‘

Io

1/2.05

0

1/2.05

0 *

1/2.05

0

1/2.05

0

1

0

0

0

2/1.1

I 0

0

0

0

2/1.1

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

3/1.1'

10

0

0

0

1/1.1=

1 0

0

0

0

3/1.1-

1 0

1/2.15

1/2.15

1/2.15

1/1.1"

1 0

372

AL Bloc-Plomba

Zona Veche

373

Af. Bloc B 1

Zona Veche

374

Str Melchisedec Stefanesi colt cu Str Domneasca

:u

Zona Veche

375

Str Florilor colt cu Elen:

Doamna (Gradina Public (punct subteran)

i

a)

Zona Veche

376

Str V Alecsandri - Teatri Muzical (Gradina Public;

(punct subteran)

d

0

Zona Veche

377

Str Traian Nr 254 in curt la Politia Locala

e

Zona Veche

378

Str Domneasca Intrare ii

Gradina Publica (punct subteran)

1

Zona Veche

0

0

0

3/1. r.

Io

0

0

0

4/1.1

Io

1/2.15

1/2.15

1/2.15

0 ~

Io

1/2.05

0

1/2.05

0 '

1/2.05

0

1/2.05

0 '

1/2.15

1/2.15

1/2.15

0 '

1/2.05

0

1/2.05

)

0

|o

Anexa nr. 3/H la caietul de sarcini al activității "Precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special

Graficul de colectară a deșeurilor municipale, nesortate sau a celor biodegradabile, de la

utilizatori, inclusiv agenți economici și instituții publice

Nr.

crt.

î

Locul de amplasare al punctului de colectare

Adresa utilizatorilor deserviți

Numărul de

persoane deservite

Frecvența de colectare* In prima zi de Paște nu se lucrează.

--------< — —1

Crăciun și de

L

Ma

Mi

J

V

S

D

Aurel Vlaicu

Municipiul Galați

284986

1

Af. Bloc S 12

X

X

X

X

X

X

X

2

Af. Bloc R2

X

X

X

X

X

X

X

3

Af. Bloc C 7

X

X

X

X

X

X

X

4

Af. Bloc S 15

X

X

X

X

X

X

X

5

Af. BlooC 8

zS, S

/Vvtvlț

X

X

X

X

X

X

X

6

Af. Bloc’H 1

X

X

X

X

X

X

X

7

Af. Bloc H 1 - H 2

X

X

X

X

X

X

X

8

Af. Bloc H 2

X

X

X

X

X

X

X

9

Af. BlocU 7

X

X

X

X

X

X

X

10

Af. Bloc L 4

X, *4. /

* / - -

X

X

X

X

X

X

X

11

Af. BlociT 1

v

X

X

X

X

X

X

X

12

Af. Bloc R 1

X

X

X

X

X

X

X

13

Af. Bloc K 5 A

X

X

X

X

X

X

X

14

Af. Bloc C 15

X

X

X

X

X

X

X

15

Af. Bloc SD 6

X

X

X

X

X

X

X

1 16

Af. Bloc SD 4

X

X

X

X

X

X

,x

-

17

Af. Bloc J 2

18

Af. Bloc I 4

19

Af. BlocM2B

20

Af. BlocMIB

21

Af. Bloc, S 8

22

Af. BlocZ2

23

Af. Bloc Munca si Arta

24

Str Aurel Vlaicu ( din

Cosbuc pana in 1 Decembri )

e

25

Str Cotesti (intre Aurel Vlaicu si Milcov)

2<5

Str Focșani (ifitre Aurel Vlaicu si Milcov)

27

Str Milcov

28

Str Naruja (intre Aurel Vlaicu si Milcov )

29

Str Nicolae Grigorescu

30

Str Odobesti (intre Aurel Vlaicu si Milcov )

31

Str Vizantea

32

Str Alba lulia

33

Str Cluj

34

Str Marasti

35

Str Nae Leonard

36

Str Sergent Donici

37

Str Aurel Vlaicu (din 1 Decembrie pana in Cosbuc

)

38

Str Cotesti ( din Aurel Vlaic spre Ambulanta )

u

39

Str Focșani ( din Aurel Vlaicu spre Ambulanta )

s

F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

‘ X

X

X

X

X

X

X

; X

X

X

X

X

X

X

- X

X

X

X

X

X

X

■ X

X

X

X

X

X

X

;x

= .1

X

-

X

J

X

X

-

X

X

X

-

X

-

, k •* 0 <>         --S.

^■o?\

X

-

/

V X \

X

! n ? i

feS’h.'O

X

i 5>     1     \ ..

\ r-     k        <

^C7/ o j

X

vx

X

-

\ *

;j

X

-

X

-

r-

X40

Str Naruja ( partea cu Ambulanta )

41

Str Odobesti (partea cu Ambulanta )

î

42

Af. Basarabiei colt cu

Siderurgistilor (Elvila) (pun subteran)

St

, .1

Bărboși

..

43

Af. Rondou Gara CF Barbo

si

, ’J

44

Str Nicolad Labis

45

Str Castrul Roman

46

Str Priza Șiret

47

Str Ion Călugărul

48

Str George Bacovia

49

Af. Lunca Șiretului Biserici

L.

50

Af. Lunca Șiretului Calea Ferata.

51

Af. Castrul Roman 1.

52

Af. Castrul Roman 2.

Filești

53

Af. Strada NecjrJd’eR'obRo'r cu Coleșd^^i^C^

A

54

Af. GradjnițâMil^^^

X

. \

55

Af. Strada^tefaiLPetica

(SerM^al) 'ARA/'

q

56

Af. Strada Necuțcclortcel cu TomisX(G APR *I

57

Str Gheorghe Sincai

58

Str Tecuci (la rampa de mărfuri CFR)

Centru

59

Af. Bloc PESCĂRUȘ

X

X

r

X

r

-

X

X

X

X

X

X

• X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- X

X

X

X

X

X

X

. X

-

X

X

X

X

X

X

' X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- X

X

X

X

X

X

X

■ x

X

X

X

X

X

X

X

X

60

Af. Bloc K

61

Af. BlocB 2

62

Af. Bloc;R3

1

63

Af. Bloc LĂSTUN

64

Af. Hotel Galați ( spate )

65

Af. Bloc P î - P 12

66

Af. Bloc SOIM

67

Af. Bloc MODERN

h

68

Af. Bloc 5 U 2

.■1

69

Af. Bloc B (Parfumul Teilo

0

70

Af. Domnească nr 83 (in curte)

■ -

71

Af. Bloc (Arena de Box)

[■■■

72

Af. Bloc A

73

Af. Parcare Biserica

Mavrarhol

74

Af. Bloc B (Gradina de Vara)

75

Af. Balcescu 21 ( Școala Simion Mehedinți)

76

Af. Bloc DELTA

77

Af. Bloc A 4

78

Af. Parcare Biserica Catari®

/•'•V

s n

79

Af. Bloc Aibastrir ș7

80

Af. Str Mihai Bravul 3 3

'ftt

sg |

81

Af. Bloc CRISTWÂ

82

Af. Bloc in Str Gării Nr (se intra prin Gării Nr 32).

83

Af. Str Mihai Bravu nr 32 in curte )

84

Af. Str Basarabiei nr 1

f.

85

Af Bloc;A 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

; x

X

X

X

X

X

X

’ X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

= x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

' X

X

X

X

X

X

X

- X

X

X

X

X

X

X

; x

X

X

X

X

X

X

■ X

X

X

X

X

X

X

2x

X

X

X

X

X

X

’x

X

X

X

X

X

X

■X

X

X

X

X

X

X

' X

X

X

X

X

X

X

; x

X

X

X

X

X

X

t X

X

X

X

X

X

X

. X

X

X

X

X

X

X

; x

X

X

X

X

X

X

: x

X

X

X

X

X

X

-x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

-X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

&6

Af. Bloc 4 Apartamente sti

Domneasca Nr 94

87

Af. Bloc 20 apartamente St Eroilor Nr. 32 A

r

88

Aleea Mica

89

Aleea Scolii

;■!

90

Aleea Trandafirilor

• îl

91

Bulevardul Brăilei

92

Str Alexandru Io an Cuza

93

Str Ariesului

94

Str Basarabiei ( partea stan^ ) ?

a

95

Str Domneasca

96

Str Dornei

97

Str Egalitatii

98

Str Eroilor

99

Str Fratemitatii

100

Str Gării

101

Str General Iacob Lahovar

102

Str Gradina Veche

103

Str Granelor

104

Str Ion Creanga

105

Str Labirint

106

Str Lugoj        ....

107

Str Maior Iahcu^Șpl?v

jO

9

108

Str Mavr'fin#<r'''>

A- \

109

Str Nicolaefei|p^bu^C

p

110

Str Nicolae^htnufea .

rLA

ji

111

Str NicolaetHolban Ar

s

7' /    /

/   /

112

Str Paulului

yy

113

StrPieței

114

Str Randurielelor

115

Str Rubinelor

X

X

X

X

X

X

;x

X

X

X

X

X

X

rX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

-

X

X

X

X

X

X

X

'*

X

X

X

-

X

1

X

X

'j

1

116

Str Aurorei

117

Str Universității (Din N. Balcescu in Al. I. Cuza)

Dimitrie Cantemir

118

Af. Bloc S 14

119

AL Bloc jS 12

■f

120

Af.BlocțS9

121

Af. Bloc S 6

122

Af. Blocj S 4

1.

123

Af. BlocS 1

.y:

124

Af.BlociS 10

Mazepa I

125

Af.Bloc BR2

126

Af.Bloc BR3

127

Af. Bloc BR 4

128

Af. Bloc BR 5 Ă (pubele ii nisa)

i

129

Af. BlocBR4C

130

Af. Bloc:G2

131

Af.Bloc Dafin -G4

L ' ■

132

Af. Bloc, C 9

133

Af. Bloc C 1.0 - C 11

134

Af. Bloc Alun il - Alun 2

135

Af. Bloc B 2

7

7

136

Af. Bloc C 2^^.

-; ;

:Li

137

Af.

s

7

138

Af. Blb<^ășîaK x

\

\

139

. .1

ii

140

Af'BWMjiWC

>

/

141

Af.Bl^feX-^'^

7/

142

Af. Bloc R'XC inteoq^)f

y

143

Af. Bloc R 2 ( interior )

rii

144

Af. Bloc-R 5

h!

X

5

X

X

X

X

X

X

X

- X

X

X

X

X

X

X

: X

X

X

X

X

X

X

ix

X

X

X

X

X

X

■ X

X

X

X

X

X

X

• X

X

X

X

X

X

X

^x

X

X

X

X

X

X

’x

X

X

X

X

X

X

;?x

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

?x

X

X

X

X

X

X

: x

X

X

X

X

X

X

IX

X

X

X

X

X

X

■ x

X

X

X

X

X

X

r x

X

X

X

X

X

X

IX

X

X

X

X

X

X

IX

X

X

X

X

X

X

1 X

X

X

X

X

X

X

kx

X

X

X

X

X

X

1 X

X

X

X

X

X

X

: X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FX

X

X

X

X

X

X

-X

X

X

X

X

X

X

X

145

B-dul Marii Uniri la Precist (punct subteran)

a

Mazepa II

146

Aleea Cemei

147

Aleea Marinarilor

148

Aleea Mercur

149

Str Alexandru Cemat

150

Str Alexandru Eapusneanu

151

Str Armata Poporului

152

Str Berzei

153

Str Ciprian Porumbescu

154

Str Constantin Brancovcan

a

155

Str Crisan

156

Str Dimitrie Cantemir

157

Str Garibaldi

1

1581

Str Independentei

159

Str Instrucției

160

Str Lopatarilor

161

Str Lumjnei

162

Str Macin

163

Str Maraisesti

164

Str Marinei

165

Str Morilor

166

Str Piața            7

|

167

Str RapoZZ'U

c \ .

-1 •

168

Str I^n3n4h^§^

\ 1

169

Str

v

170

Str T oke râului ZZ

/

/w'

171

Af.BlKt’ 4^7771

Z

%Z

f

172

Af. B1oc!(>fJL2-

173

Af. Bloc PL 1

174

Af. Bloc DL 3

i<1

175

Af.Bloc LC6

\ !

X

Ș-

X

ș

X

£

X

X

X

X

£

X

-

X

X

£

X

z

X

X

X

X

X

= .

X

X

X

X

=

X

X

X

X

X

I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-X

X

X

X

X

X

X

Zx

X

X

X

X

X

X

Zx

X

X

X

X

X

X

t X

176

Af Bloc M 7

z

177

Af. Bloc B 3

ți

178

Af. Bloc Atena

179

Af. Bloc BR 16 A

180

Af Bloc* G 2

i.

181

B-dul Marii Uniri - parc Vh (punct subteran)

ra

Micro 13 B

182

Af. Strada Crinului colt cu

Mar

9

183

Af. Bloc Y 6

184

Af Cămin A

185

Af Cămin B

186

Af Cămin C

187

Af Drum centura (garaje)

1881

Af. ANL Bloc L 1

189^

Af. ANL Bloc G

i

190

Af Strada Panait Istrati

191

Str Tecuci (din Drumul de

Centura pana in 1 Decembrie)

192

Str Tineretului Nr 1

193

Str Tineretului Nr 2

■G

194

Str Tineretului Nr 3

195

Str 13 Decembrie^

196

Str 24 lai^uaj^M'w

>3

197

Str 8

198

Str9^//yg;

T.L

f

199

Str Cri#^i^C;B

J55 j

200

Str Nicolae Mari.tmfdjn pana in Tecuci —

zW

/

ul

201

Str Octav Bancilâ ( dinQ'M pana in Tecuci)

11

X

X

X

X

X

X

-X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

? X

X

X

X

X

X

X

Ix

X

X

X

X

X

X

ix

X

șț

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

1 X

X

X

X

X

X

X

; X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ix

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

? x

X

X

V

X

[

X

X

X

X

X

X

X

X

î

1

202

Str Octav Bancila ( din Tecuci pana in Emil Racovi )

:a

■f;

203

Str Pictor Isser ’( din 9 Mai pana in Tecuci)

204

Str Pictor Isser ( din Tecuc pana in Magistrala SIDEX

)

205

Str Tecuci ( din Cosbuc par in Drumul de Centura )

a

206

Str Constantin Nottara

207

Str Emil Racovita

208

Str Ion Ionescu, de la Brad

209

Str Nicolae Mantu ( din Tecuci pana in Viaduct)

210

Str Panait Istrati

211

Af. Școala Generala Nr 38 (punct subteran)

Micro 14

212

Af. BlocPM5

213

Af. Bloc PM 7

214

Af. Bloc S 5 C

215

Af. Bloc M 5 A

216

217

/ \

218

Af.cBIocA (Lajcenlfala)

p

219

Af^țadaDrumulAiiildr

220

Af\StrJțda Drumiil Viilor.

221

Af. Strada^Dr^ninEVulor ij spat&TajBăom.

î

k

222

Af. Drum de Centura la UNICOM.

223

Af. Strada Combinatului (1

Rondoul Tramvaielor.)

i

X

X

?

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

~x

X

X

X

X

X

X

? x

X

X

X

X

X

X

- X

X

X

X

X

X

X

5 X

X

X

X

X

X

X

1 X

X

X

X

X

X

X

' X

X

X

X

X

X

X

?x

X

X

X

X

X

X

,'x

X

X

X

X

X

X

^x

X

X

X

X

X

X

. X

X

X

X

X

X

X

X224

Af. Drum de Centura sub Viaduct.

Micro {16

225

Af.Block 12

226

Af. Bloc A 23

227

Af. Bloc  26

228

Af. Bloc A 16

229

Af. Bloc A 9 (Intim)

230

Af BlocB 1

231

Af. Bloc B 5

232

Af. Bloc Bujor 3

233

Af. Bloc Bujor 4

234

Af. Bloc E 3

235

Af. Bloc F 6

236

Af Bloc H

237

Af. Bloc PS 1 D

238

Af. Bloc Roza 1

239

Af. Bloc Vega

240

Af Strada Prunari

241

Af Strada Constantin Levaditti

242

Str Angliei Saligny

243

Str Casin

244

Str Frunzei

245

Str Priș^^vT^

246

Str P,runăir4^"-'xr

\

247

Str M. Sado\^ahu Billa 3^

Continental

r

TI

248

Str ConstantiifLevWitf (Cimitir Sf LyarjX'punet'

. X. V1 v’

subteran)^-™-

/O/

A, / y

Micro 17

249

Af Bloc Pfivilege

f'

X

X

X

X

X

X

js

x

X

X

X

X

X

X

'X

X

X

X

X

X

X

- X

X

X

X

X

X

X

kX

X

X

X

X

X

X

-X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

?x

X

X

X

X

X

X

~ X

X

X

X

X

X

X

-X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

:x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

:x

X

X

X

X

X

X

^X

X

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

rX

250

Af. Bloc H

251

Sediul Serviciul Public ECOSAl.Galati

252

Af Biserica; Sfanțul Gheorghe

253

Af Bloc O 4

254

Af Bloc;0 6

255

Af Bloc B 14

256

Af Bloc F 3

257

Af Bloc L 8

258

Af Bloc F 10

259

Af Str Dr. Petru Groza

260

Af Bloc Iris

261

Af Bloc Lotus

262

Af BlocE4-E5

263

Af Bloc I 5 A

264

Str Angliei Saligny

265

Str Argeș

266

Str Brașov

267

Str Caraiman

268

Str Casin

269

Str Doctor Petryj3xo^a

270

Str Enachița^âcarescu.''

k

271

Stș4ț$^AX

\

272

StrâjașW^S^x

\

273

■1

5S /

274

St\ftS$ritei&*zZ /

/

jy

/

275

Str Nâ'qiolo£isa-;''.’«i

ss$>

y

/

276

i           V ■* i- *■

Str Narciselor ~

277

Str Leonida Zamfirescu

278

Str Pietrosita

279

Str Vadeni

280

Af ANL.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

țX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

•X

X

X

X

X

X

X

~x

X

X

X

X

X

X

| X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

> X

X

X

X

X

X

X

; x

X

X

X

X

X

X

-X

X

X

X

X

X

X

' X

X

X

X

X

X

X

- X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

■-

X

X

X

-

X

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

; x

281

Af. Drumul de Centura coli

r

cu Prelungire^ Brăilei.

X

X

X

X

X

X

' X

Micro 18

282

Af. Bloc G 5

X

X

X

X

X

X

■ x

283

Af. Bloc G 6 A

X

X

X

X

X

X

;x

284

Af. Bloc-G 8

-

X

X

X

X

X

X

X

Micro 19

'■

285

Af. Bloc N 3

X

X

X

X

X

X

-X

286

Af. Bloc R 4

X

X

X

X

X

X

- X

287

Af. Bloc 12

X

X

X

X

X

X

■ X

288

Af.BlocE3 -E4(W)

X

X

X

X

X

X

-X

289

Af. Bloc F 2

X

X

X

X

X

X

- X

290

Af. Bloc B 1 ( S 1 )

X

X

X

X

X

X

X

291

Af. Bloc R 9 -0 2

X

X

X

X

X

X

X

292

Af. Bloc M 19

X

X

X

X

X

X

X

293

Af. Bloc P 3 - V 2

X

X

X

X

X

X

r x

294

Af. Bloc O 5

X

X

X

X

X

X

X

295

Af. Bloc O 2

X

X

X

X

X

X

r X

296

Af. Bloc G 4

X

X

X

X

X

X

. X

297

Af. Bloc G 1

X

X

X

X

X

X

“ X

298

Af. Bloc T 6

X

X

X

X

X

X

! X

299

Af. Sala Sporturilor

X

X

X

X

X

X

"X

Micro 520

300

Af. Bloc D 1

X

X

X

X

X

X

X

301

Af. Bloc M

X

X

X

X

X

X

' X

302

Af. Bloc J

7)

X

X

X

X

X

X

-X

303

Af.BlocE/t^îP?

X

X

X

X

X

X

■X

304

\ V

X

X

X

X

X

X

X

305

Af. Bloc A 13;    Prâța H

B

X

X

X

X

X

X

?x

306

Af Bloc ÂX1 ' W

z

70/

X

X

X

X

X

X

X

307

Af. Bloc^T^Z

X

X

X

X

X

X

X

308

Af.BlocAMJ'i

X

X

X

X

X

X

' X

309

Af. Bloc A 12

X

X

X

X

X

X

X

310

Af. Bloc F 2 - F 3 ( Grădini

)

311

Af. BlocD 4 ,D 5, D 6 ( Potcoava )

312

Af.BlocC 10 (B 11 )

313

Af Bloc C 8

Micro 21

314

Af Bloc N 5

315

Af Bloc PR 4

316

Af Bloc DII scara 2

317

Af Bloc D 11 scara 3

318

Af Bloc K 12

319

Af Bloc K 13

320

Af.BlocC 11

321

Af Bloc D 10

322

Af Bloc D 9 B

323

Af Bloc D 9 E

324

Af Bloc D 6

325

Af Bloc L 7

326

Af

x

327

Af.

o

\

328

Af

\

329

Afț®M<S A

; i

pa j

330

/

O /

x /

331

4.

/

332

Af Bloc

333

Af BlocE 10-E 11

334

Af Bloc G 13

335

Af BlocD 14-D 16

336

Af Bloc D 19

337

Af BlocE 18

338

Af Bloc R 4

339

Af Bloc M 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

~x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

-

X

X

X

X

X

X

=. X

X

X

X

X

X

X

. X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

, X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

'X

X

X

X

X

X

X

' X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

: X

X

X

X

X

X

X

■X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

■ X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

;x

X

X

X

X

X

X

?X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-X

X

X

X

X

X

X

:x

X

X

X

X

X

X

. X

X

X

X

X

X

X

’ X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

? X

X

X

X

X

X

X

* X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


340

Af. Bloc D 2

341

Af. Bloc J 6

Micro 38

342

Af. Bloc K 5

343

Af.BlocN 14

344

Af.BlocN 10

Micro 39A

345

Af. Bloc T 8

346

Af. Bloc Z 8

347

Af. Bloc Z 8 - Y 14

348

Af. Bloc J 8 ( spate )

349

Af. Bloc Y 15

350

Af. Bloc Pexco ( spate)

351

Af. Bloc Trefo (Piața 39)

352

Af. Parcare Aleea

Comerțului Micro 39

353

Af. Bloc T 10

35?

Af. Bloc Pexco (fata )

355

Af. Bloc Trefo

356

Af. Drumul de centura col cu I. Femic

t

357

Școala Generala Nr 33 (punct subteran)

Micro 39 B

358

Af.BlocTll

s~

359

Af. Bloc J 5/ ^t>

360

Af. Cămine 3'^B//C

K. \ \

361

Af. Bloc J 4 (Fabrica deb bere) \

/O/

Micro 39 C\

362

Af. Bloc B 6 (Garajb). .

V

363

Af. Bloc C 120

364

Af. Bloc C 9


X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

:'X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

>x

X

X

X

X

X

X

- X

X

X

X

X

X

X

*x

X

X

X

X

X

X

. X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

■ X

X

X

X

X

X

X

= X

X

X

X

X

X

X

: X

X

X

X

X

X

X

■ X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

■X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

”X

X

X

X

X

X

X

; X

-■

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

: X

X

X

X

X

X

X

X

■j

365

Af. Bloc B 1

Micro 40

366

Af. Bloc N 6 (Cinema

f

Flacarâ)

367

Af. Bloc J 7

368

Af.BlocHIGA

369

Af. Bloc TI

370

Af. Bloc 12

371

Af. Bloc H 2 scara 3

372

Af. Bloc 12 (In spate)

373

Af.Bloc Italian Residence

374

Af. Bloc H 2 scara 1

375

Af. Bloc A 6

376

Af. Bloc F 2

377

Af. Camin; C 2 A

378

Af. Bloc C 1 - C 2

379

Af. Bloc A 2

380

Af. Bloc G

381

Af. Bloc L 1

Port

382

Af. Bloc bit 2

383

Af. Biserica Sfinții Aposto

i

384

Af. Bloc Mălină

385

Af. Bloc Șiret

386

Af. Bloc Siref4.7/^

\

387

Af. Dogariei colt cu Eriesci

l?

i

388

Af. IPJ-rî '

SiderurgiștilorAest

-

389

Af. Bloc SD 5\  "

390

Af. Bloc 1 B " '

391

Af. Bloc 2 C

392

Af. Bloc SD 10

393

Af. Bloc 4 F

X

X

X

X

X

X

;x

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

.X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

' x

X

X

X

X

X

X

;x

X

X

X

X

X

X

. X

X

X

X

X

X

X

■ X

X.

X

X

X

X

X

' X

X

X

X

X

X

X

- X

X

X

X

X

X

X

’x

X

X

X

X

X

X

■ X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

’ X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

’ X

X

X

X

X

X

X

■;x

-

X

X

X

X

X

X

’ x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

" X

X

X

X

X

X

X

'X

X

X

X

X

X

X

' X

X

X

X

X

X

X

•X

X

X

X

X

X

X

;-x

X

X

X

X

X

X

^x

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 : :

394

Af. Bloc 4 A

395

Af. Bloc 8 A

396

Af. Școala 10

397

Af.Bloc’ll C

398

Af. Bloc A 21

399

Af. Bloc E 6

400

Af. Bloc GS 1

401

Af. Bloc 10 E

402

Af. Bloc 10 A

403

Af. Bloc SD 3

404

Af. Bloc 7 H

405

Af. Bloc 9 G

406

Str Doctor Rautu

407

Str Energiei

Țiglina I

408

15 LllC V dl U Si IViai ii U im 1

409

ijuicVdiifftPta'hiii unui

ZT 7-1 X

410

Af. Bloc 12

411

Af. Bloc E 8

412

Af. Bloct 25

413

Af. Bloc C 20

414

Af. Bloc E 4

415

Af. Bloc C 35

416

Af. Bloc C 32

417

Af. Bloc GB

1

418

Af. B'.oe C; ??)     '

<<

\

419

Af BidgftWMB

\ \

420

Af Blo^l

1 j

421

Af.

z

A  /

422

Af. Bloc Exl - QTllr

\/

423

Af. Bloc E 2>Cfl6 —

424

Af. Bloc E 3 - C 17

X

X

X

X

X

X

? X

X

X

X

X

X

X

'x

X

X

X

X

X

X

. X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-X

X

X

X

X

X

X

Zx

X

X

X

X

X

X

: X

X

X

X

X

X

X

> X

X

X

X

X

X

X

:x

X

X

X

X

X

X

»x

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

' X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

' X

X

X

X

X

X

X

^x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7 X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

' X

X

X

X

X

X

X

7 X

X

X

X

X

X

X

: X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- X

X

X

X

X

X

X

X

1

425

Af. Bloc D 6 (Garaj

ARCELOR)

X

X

X

X

X

X

rx

426

Af. Bloo E 7

X

X

X

X

X

X

| X

427

Af. BlocI6-I7

X

X

X

X

X

X

X

428

Af.Bloc PS 11

X

X

X

X

X

X

■ X

429

Af. BlocBl-Il

X

X

X

X

X

X

^X

430

Af. Bloc PS 14

X

X

X

X

X

X

; x

431

Af.BlC 11 -C 12

X

X

X

X

X

X

; x

432

Af. Bloc C 9

X

X

X

X

X

X

? x

433

Af. Bloc 14

X

X

X

X

X

X

■'x

434

Af. Bloc C 4     1

X

X

X

X

X

X

- X

435

Af. Agenția de mediu

X

X

X

X

X

X

-X

436

Af. Bloc D 4

X

X

X

X

X

X

’x

437

Af. Orășelul Copiilor (punt subteran)

t

X

Țiglina II

438

Af. Bloc E 5

X

X

X

X

X

X

X

439

Af. Bloc CS 4

X

X

X

X

X

X

■ X

440

Af. BloC’M 3

X

X

X

X

X

X

■'X

441

Af. Bloc M 2

X

X

X

X

X

X

-■X

442

Af. Bloc B 4

X

X

X

X

X

X

- X

443

Af. Bloc B 3

X

X

X

X

X

X

= x

444

Af. BloCjC 2

X

X

X

X

X

X

’x

445

Af. Bloc C 5

X

X

X

X

X

X

; x

446

Af. Bloc

7>

X

X

X

X

X

X

<x

447

Af. Bloclfep^^

X

X

X

X

X

X

- X

448

A f. BlocjCL's t

V \

X

X

X

X

X

X

: X

449

Af. BlocrCA*'? ?-

&

J. 1

X

X

X

X

X

X

‘X

450

Af. Bloc fi. 4

X

X

X

X

X

X

; X

451

Af.Blo\GKJ<

X

X

X

X

X

X

' X

452

Af.Bloc'GȚ Vn

X

X

X

X

X

X

X

; X

453

Af. Bloc 11

X

X

X

X

X

X

; X

454

Af. Bloc D 3 - D 4

X

X

X

X

X

X

X

A                                                                                                                                                                          A.

455

Af. Bloc 12

456

Af. Bl G. Cosbuc Nr 24

457

Af, Bl G. Cosbuc Nr 26

458

Af. Bloc Colibri (Cosbuc 6

A)

3

459

Str Constructorilor Sc Gen i

13, Tig 2 (punct subteran)

ir

460

Bld George Cobsuc la Hote

Turist (punct subteran)

1

461

Bld George Cosbuc alee spi casa de cultura (punct subteran)

e

Traian Nord

462

Af. Bloc Avicola

463

Aleea Arinilor

464

Aleea Aurel Manolache

465

Aleea Cardas Agricola

466

Aleea Castanelor

467

Aleea Egretei

468

Aleea l lortensiilppȘ^^tt Cetatianu loân^la^tarfgaj;

469

Aleea lordarl

470

Aleeatldenadiir^t^

\

UI

471

Aleea\Liăiacu^£^

X

o/

472

Aleea MagndlijJorl.<z

473

Aleea Mălinilor I

>

474

Aleea Malul Brates

475

Aleea Nr 5

476

Aleea Paul Bujor

477

Aleea Platanilor

478

Aleea Plopilor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x. .

x

X

-X.

x.

.. x.

x

X

X

X

X

X

X

; x

X

X

X

--

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

r

X

?

X

X

r

X

X

X

X

X

X

Aleea Salcâmilor

480

Aleea Stejarilor

481

Aleea Teilor

482

Aleea Traian

483

Aleea Zimbrului

484

Str Aprodul Purice

485

Str Arcașilor

486

Str Borzesti

487

Str Căprioarei

488

Str Cerului

489

Str Cetatianu Ion

490

Str Danaila Negoita

491

Str Dropiei

492

Str Dumbrava Roșie

493

Str Graurului

494

Str Lăcrămioarei

495

Str Libelulei

496

Str Nalbei

497

Str Pacu Moise

498

Str Pescărușului

499

Str Privighetorii

500

Str Răchitei

501

Str Rasinari

502

Str Stefapx^hS^&^x

503

Str Ștefan spatelercliniți^lSi^ evreiesc)punct;f.\;'}>\

35^

504

Str Stefhncc 1 Mare sp ațele,ci cvreiesc)puncf 2

h

/

V /

?

505

Str Sulfinei

506

Str Tazlau

507

Str Tufanelelor

. i

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

■-

X

X

-

X

X

X

X

X

X

= X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

508

Str Tunelului

509

Str Vinatori

510

Str Zambilelor

511

Str Zimbrului

512

Af. Bloc Avicola.

513

Af. Peco.

514

Af Str Privighetorii.

Valea Orașului

515

Af Ana Ipatescu colt cu A] Moruzzi

516

Af Răsăritului ( spate Spița CFR)

1

517

Str Calea Prutului Nr 172

518

Str Alexandru Moruzzi

519

Str Ana Ipatescu

520

Str Apolon

521

Str Caramidariei

522

Str Carpati

523

Str Cetatuiei

524

Str Cezar Boliac

525

Str Daciei (dirrGrivitei in Dogariei)

526

Str Dacului (din GriyiteUx

.        5 N

Dogariei<pl

7

3

527

Str Decebal (Dtjgariei'-X Capat

\ \

528

Str Depoului ••• .".7

/ $3 /

529

Str Digului. ■: r

/.O/

530

Str Dogărjei '7777

-

77

531

Str Elicei '' — .7.

532

Str Etna

533

Str Farului

534

Str Gara 8

X

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

? x

X

X

X

X

X

X

~ X

X

X

X

X

X

X

■ X

X

X

X

X

X

X

.X

X

X

X

X

X

X

'x

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X

X

-

X

■ *

X

X

X

X

X

X

7.

X

^35

Str George Enescu (Dogarie capat Tramvai)

i ■

536

Str Ghecet

537

Str Gheorghe Stroiciu

538

Str Gloriei

539

Str Grivitei

540

Str Izvor

541

Str Jupiter

542

Str Leului

543

Str Locomobilei

544

Str Logofăt Tautu

545

Str Marinei (Dogariei - Cap Tramvai)

it

546

Str Mircea cel Batran

547

Str Olteniței

548

Str Pescari

549

Str Rahovei

550

Str Răsăritului

551

Str Salistei (Dogariei - Cap< Tramvai)

it

552

Str Sculpturii

553

Str Sindicatelor

554

Str Șiretului (In: spate Bloc OLT si Bloc MURES)^

555

Str Șoimului^

IV

556

Str Șiretului (Dogacfet-. Capat Tramvai)

557

Str Spaniola.'

îSO/s/

558

Str Sulinei (Din sțrMircea cel Batran in str Rahovei)

V' / <J /

<'■ A y

559

Str Tăuni

560

Str Toamnei

: ' ,

561

Str Vadul Carabus


X

-

X

X

X

X

■?;

X

X

X

-

X

X

-- '

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

-

X562

Str Vadul Păcii

563

Str Vadul Sindicatelor

564

Str Vasile Lupu

565

Str Vidra (din Cezar Boliac in Vasile Lupu)

566

Str Viitorului

567

Af. Dogariei colt cu Enesci

.

568

Af Ana Ipatescu colt cu A Moruzzi.

569

Af Răsăritului ( spate Spița CFR.)

1

570

Str Nordului Nr 1.

571

Str Toamnei.

572

Str Carami^lariei.

573

Str Carpati.

574

Str Moruzzi Nr 8 (Langa Spitalul CF)

Zona Cătușa

575

Străzile paralele cu Centuri (Dincolo de Țevi)

i

576

Str Garofitei punct 1.

577

Str Garofitei punct 2.

Zona Gării

578

Af. Bloc CF 1

579

Af. Bloc (^2

580

Af. BlqjedSpJ^—-

n\

581

Af. Bl^lM^C'

A

582

Af. Bloc

p

ij

/ /

583

Af. Bloc CEf^CaroL, Davilaf''-iAT

7V7

584

Str Alexandru Davilla

585

Str Banatului

X

X

X

X

-

X

-

X

X

X

X

X

X

■X

X

X

X

X

X

X

1X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

? X

X

X

X

X

X

X

:x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7 X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

: X

X

X

X

X

X

X

- X

X

X

X

X

X

X

- X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

’ X

X

X

X

X

X

X

^x

X

X

586

Str Banului

587

Str Caramidariei

588

Str Gării

589

Str Metalurgiei

590

Str Vulcan

Zona Piața Centrală

591

Af. Bloc A 13

592

Af. Bloc 40 Apartamente si

Traian 34

r

593

Af. Bloc V 3 B

594

Af. Str Ariesului

595

Af. Bloc B si C

596

Af. Bloc,V 3

597

Af. Str Balcescu Nr 13

598

Af. Bloc V 3 A

599

Str Cerealelor

600

Str Traian

601

Af. Strada Columb ( case'

602

Af. Bloc 1 (Razboieni)

603

Af. Bloc 1 (Basarabiei coli cu TraianX—^

604

Af. BMoAj&H X

c

605

Af. Bloc           I'raiX

606

A:. Bloc A. 16 . \'

607

Aleea MareaNeagra /

!

608

Aleea-Romana

609

Str^CiC^rpr^'

610

Str Cometei (Constatin Levaditti)

611

Str Democrației

612

Str Mihai Eminescu

613

Str Mihail Kogalniceanu

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

:x

X

X

X

X

X

X

î X

X

X

X

X

X

X

-X

X

X

X

X

X

X

' X

X

X

X

X

X

X

■ X

X

X

X

X

X

X

- X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

. X

X

X

X

X

X

X

- X

X

X

X

X

X

X

î X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* X

X

X

X

X

X

-

X

X

614

Str Nicolae Alexandrescu (din Basarabiei pana in Sere

i)

615

Str Romana

616

Str Secerei

617

Str Smardan

618

Str Victoriei

619

Str Zorilor

620

Str Alexandru Cemat

621

Str Mineralelor

622

Str Morilor

623

Str Muzicii

624

Str Vegetalelor

625

Str Ariei

626

Str Caragiale

627

Str Libertății (din Anul Revoluției pana in Movilei

>

628

Str Livezeni

629

Str Movilei

630

Str Nicolae Alexandrescu (din Anul Revoluției pana i Basarabiei)

a

631

Str Plantelor '

632

Str Pli^^Eppi^“'^

633

Str

■ î

634

Str Sfan1[tHr^ri^®g§

■l                 •

l P“- î

1 S. f

635

Str

; î

U

/ > /

636

Str Tecuci (dih°C()Sbiicpar in Piața Centrala J1

c/

X

637

Str Melchisedec Stefanesci

k

638

Af. Str Camabel in spate li

CNVA.

L

1

X

X

-

X

X

-

X

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

Ș

X

X

X

X

X

V

X

r

X

X

X

X

X

X

X

\X

639

Str Traian in fata Spitalulu Militar

640

Str Traian Parcul Rizer Punctul Nr 1 (punct subteran)

641

Str Traian Parcul Rizer Punctul Nr 2 (punct subteran)

642

Zona Veche

643

Af. Str Domneasca nr 125

Aleea Stimatei)

(

644

Af. Bloc Ialomița

645

Af. Bloc B (Cămine

Studențești)

646

Af. Str Domneasca Nr 89

647

Aleea Ceferiștilor 1 + 2 + j

648

Aleea Mimozei

649

Aleea Stiintei

650

Aleea Tudor Vladimirescu

651

Str Albinei

652

Str Alexandru Camabel

653

Str Bourului

654

Str Brates

655

Str Crivatului

656

Str Elena Doamna/f ' <

£

657

Str FloriloZ^Y/^

658

Str Geru lui: ~~7 /

■ ■■              1 5^ !

659

Str Lacului':.'

660

Str Luceafărului

661

Str Macului

662

Str Melchisedec Stefanesci

(Vultur)

L

1

663

Str Mihai BravuX

X

X

X

X

X

X

X

X

-e

x

X

X

X

X

X

r~X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X