Hotărârea nr. 295/2015

Aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC STEFU ION SRL, pentru angajatii SC ARCELOR MITTAL Galati SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

......." HOTĂRÂREAnr.295 ~

din 31.07.2015

privind: aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea ȘTEFUION S.R.L., pentru angajații Societății ARCELOR MITTAL GALAȚI SA.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 307/17.07.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 78986/17.07.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 78988/17.07.2015, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății ȘTEFU ION S.R.L. nr. 405/15.06.2015, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 34579/07.07.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (Ni), art. 34, art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

r >4                                              •* -J*          -h-î ..■.»•••       •<'*•      ** * Zj&                                          . T                      '*- «         ri.                                 / -A»                           . fl*

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport Societatea ȘTEFU ION S.R.L., pentru angajații Societății ARCELOR MITTAL GALAȚI SA., pe următoarele rute:

  • 1. Liceul de Marină - str. Portului - str. Navelor - str. Domnească - str. Gării -str. N. Bălcescu - str. Traian - Piața Centrală - str. Traian - str. Basarabiei

  • - str. Combinatului - str. Nicolae Mantu - Calea Smârdan - Poarta Est S.C.

Arcelor Mittal SA. (și retur..........Piața Centrală - str. Traian ~ str. Eroilor -

str. N. Bălcescu - str. Domnească - str. Navelor - str. Portului - Liceul de Marină);

  • 2. Liceul de Marină - str. Portului - str. Navelor - str. Domnească - str. Prundului - str. Traian - str. Alexandru Măcelaru - bld. George Coșbuc - str. Drumul Viilor - Calea Smărdan - Poarta Est S.C. Arcelor Mittal SA. (și retur ......str. Gării - str. N. Bălcescu - str. Domnească - str. Navelor - str. Portului

  • - Liceul de Marină);

  • 3. Baia Comunală - str. Traian - str. Democrației - str. Sf. Spiridon - str.

Brăilei - str. Stadionului - str. Oțelarilor - str. Brăilei - Poarta Sud S.C. Arcelor Mittal SA. ( și retur.......str. Brăilei - str. Traian - Baia Comunală);

  • 4. Bariera Traian - str. Alexandru Măcelaru - bld. George Coșbuc - str. Henri Coandă - str. Traian Vuia - str. Drumul Viilor - str. Ionel Fernic - str.

Milcov - Calea Smârdan - Poarta Est S.C. Arcelor Mittal SA.. (AMG);

  • 5. Bariera Traian - str. Alexandru Măcelaru - bld. George Coșbuc - str. Henri Coandâ - str. Traian Vuia - str. Drumul Viilor - str. Ionel Fernic - str.

  • 6. Bariera Traian - str. Alexandru Măcelaru - bld. George Coșbuc - str. Henri Coandă - str. Traian Vuia - str. Drumul Viilor - str. Ionel Fernic - str. Milcov - str. 1 Decembrie 1918 ~ str. Siderurgiștilor - str. Brăilei - Poarta Sud S.C. Arcelor Mittal SA. (AMG);

  • 7. Bloc Avicola - str. Traian - str. Alexandru Măcelaru - bld. George Coșbuc -str. Henri Coandă - str. Traian Vuia - str. Drumul Viilor - str. Ionel Fernic -str. Milcov - Calea Smârdan - Poarta Est S.C. Arcelor Mittal SA. (AMG);

  • 8. Cimitir Sf. Lazăr - str. Prelungirea Brăilei - str. Gheorghe Asachi - str. Ing. Anghel Saligny - str. Siderurgiștilor - str. 1 Decembrie 1918 - str. Milcov -str. Traian Vuia - str. Henri Coandă ~ bld. George Coșbuc - str. Alexandru Măcelaru - Bariera Traian - str. Alexandru Măcelaru - bld. George Coșbuc -str. Drumul Viilor - str. Ionel Fernic - str. Milcov - Calea Smârdan - Poarta Est S.C. Arcelor Mittal SA. (AMG).

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3. - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.         ^^0^1\

|                 Ședință,

LO'-

Contrasemnează,

pt. Secretarul municipiului Galați

c.j. Nicola/Qostache

/