Hotărârea nr. 293/2015

Aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport SC ACJ GLOBE TOUR SRL pentru angajatii SC Zorba SRL pe traseul Cimitir Catusa - SC Zorba SRL

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

HOTĂRÂREA nr. 293

din 31.07.2015

privind: aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea ACJ GLOBE TOUR S.R.L. pentru angajații Societății Zorba S.R.L. pe traseul Cimitir Cătușa - Societatea Zorba S.R.L.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 287/30.06.2015

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 71872/30.06.2015, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 71874/30.06,2015, al Direcției Generale Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, _______gospodărie comunală,comerțșiprwatizare;----------------------------------------

Având în vedere solicitarea Societății ACJ GLOBE TOUR S.R.L. nr. 284/23.06.2015, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 32485/25.06.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), Ut. „p” din Legea 92/2007privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31, alin. (1), alin. (1A1), art. 34, art. 35, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a",

modificările și completările ulterioare;

                     temeiul art: 45,alin. (1) din Legea administrației publice locale nr; 215/2001,

republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de Societatea ACJ GLOBE TOUR S.R.L.,pentru angajații Societății Zorba S.R.L., pe următoarea rută:

Cimitir Cătușa - str. Dunărea - bld. Galați - str. Oțelarilor - str. Brăilei -Ultimul Leu - str. Siderurgiștilor - Piața Energiei - str. 1 Decembrie 1918- str. Milcov - str. Traian Vuia - str. Henri Coandă - Patinoar - str. Henri Coandă - str. Traian Vuia - str. Milcov - str. Drumul Viilor - Calea Smârdan - Poarta LSF Arcelor Mittal S.A. - Societatea Zorba S.R.L.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului G^ți^a^i^ura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.                     /               - \


Preșet

Cristian 8/>rih[Enâche

Contrasemnează, pt. Secretarul municipiului Galați

c.j. Nicolae Costache