Hotărârea nr. 290/2015

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie la obiectivul "Anvelopare Scoala Gimnaziala nr. 31"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 290 din 31.07.2015

privind: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul ”Anvelopare Școala Gimnazială nr. 31”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 318/22.07.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.07.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 81466/27.07.2015, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 81468/27.07.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget - Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de Buget Finanțe, Administrarea Domeniului public și privat al Municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 3, lit. V din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. V, alin. (4), lit. “d”și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HU1AKAȘ1E:

Art. 1 - Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție la

obiectivul ”Anvelopare Școala Gimnazială nr. 31”, având caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează,

p. Secretarul MuniCipiului Galați,

cj. Nicola&Cpstache

Anexa la HCL nr. 290/31.07.2015

Anvelopare Școala Gimnazială nr. 31

Principalele lucrări cuprinse în documentație sunt:

  • -  lucrări de reparații la fațada existenta;

  • -  izolarea termică a pereților exteriori;

  • -  termoizolarea soclurilor;

  • -  înlocuirea ușilor de acces necorespunzătoare cu tâmplărie performantă energetic și refacerea copertinelor și a hidroizolației acestora;

  • -  lucrări de sistematizare verticală (trotuare si rigole);

  • -  lucrări de demontare și remontare a grilajelor metalice de la ferestre, a burlanelor și a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațadele școlii;

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoare totală a investiției

528,073 mii lei

Din care C+M

455,229 mii lei

Durata de execuție

9 luni

Suprafața desfășurată reabilitată

2.465,47 mp

Sursa de finanțare: buget local

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.


\

E1VACHE