Hotărârea nr. 286/2015

Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie la obiectivul "Anvelopare Liceul Tehnologic Anghel Saligny"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

--- HOTĂRÂREA nr. 286 din 31.07.2015

privind: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul

”Anvelopare Liceul Tehnologic Anghel Saligny”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 314/22.07.2015

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.07.2015;

Având în vedere expunerea de motive nr. 81486/27.07.2015, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 81488/27.07.2015, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget - Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de Buget Finanțe, Administrarea Domeniului public și privat al Municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 3, lit. V din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. “b”, alin. (4), lit. “d”și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul "Anvelopare Liceul Tehnologic Anghel Saligny”, având caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează,

p. Secretarul Municipiului Galați,

c.j. Nicolayyostache

Anexa la HCL nr. 286/31.07.2015

Anvelopare Liceul Tehnologic Anghel Saligny

Principalele lucrări cuprinse în documentație sunt:

  • -  lucrări de reparații la fațada existentă;

  • -  izolarea termică a pereților exteriori;

termoizolarea soclurilor;

  • -  înlocuirea ușilor de acces necorespunzătoare cu tâmplărie performantă energetic și refacerea copertinelor și a hidroizolației acestora;

  • -  lucrări de sistematizare verticală (trotuare și rigole);

  • -  lucrări de demontare și remontare a grilajelor metalice de la ferestre, a burlanelor și a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațadele școlii;

  • -  se vor schimba 27 uți interioare de acces în clase și laboratoare;

  • -  în curtea interioara se va scoate pardoseala din spărtura de piatră și se va monta gresie;

  • -  la accesul lateral stânga în școală se vor executa reparații la trepte și placări cu gresie la trepte și rampă, cu balustrada de inox.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

totala a investiției


649,295 mii lei

Din care C+M


547,336 mii lei

Durata de execuție


9 luni

Suprafața desjașurată reabilitată


2.465,47 mp

Sursa de finanțare: buget local

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

HCL 286 doc.